Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 326 Bíróságok. Jegyzők : Christián Nándor, Suba Aladár, dr. Ágoston Sándor, Reich Péter Cornél, Biber Dezső. Irodatisztek: Egyed József, Keresztessy Vilmos. Kis Ignácz, Sugár Miksa, Szöcs Béla, Amigó Jakab, Bisitz Mihály, Keresztury József. Tolmács : dr. Fuchs Mór. Végrehajtók: Már István, Tipula Aurél, Gabriel Károly. Fábián Ferencz, Füredy, Ferencz, Pataki Antal, Bolváry Záhn István, Papp Árpád. Gömbös Antal, Terray László, Viosz Béla, Wimmer Jenő. Trsztyánszky Kálmán, Bún József. Szilágyi János, Bernola Miklós, dr. Dobrov Ede. Schrank József, Élő János. 6. VI. ker. kir. járásbiróság. (VI, váczi körút 5.) Járásbirák: Babács János, dr. Malatinszky Kálmán, dr. Lehotzky Vilmos, dr. Kecskés frábor, dr. Béval Bódog, dr. Sándor Aladár, dr. Alcsúti Ágost, dr. Neuhold Ferencz, dr. Hammersberg Miklós, Vojtkó Miksa, (a táblához berend.). Albirák: Finger Oszkár, dr. Penkala János, dr. Schwi­ker Richárd, Weidinger Géza. Jegyzők: dr. Mayer Géza, Katona Lóránt, dr. Oblatt Samn. 7. VII. ker. kir. járásbiróság. (VH, király-utcza 44.) Járásbirák: Reimer Géza, dr. Rónai Sándor, Stur János, dr. Almási Antal, dr. Csepely Sándor, Palotay Já­nos, dr. Sztankovits Jenő, dr. Stoffer Albert, dr. ifj. Ja­nicsek József. Albirák: dr. Szitár Ferencz, dr. Éder Hugó. Jegyzők: dr. Biibics Jenő, dr. Jakabfalvy Zoltán, dr. Tolnay Iván. Irodatisztek : Kövesi Bódog, Berki Lajos. S. VIII—X. ker. kir. járásbiróság. (VHI, fhg. Sándor-u. 13.) Járásbirák: dr. Biber Gyula, Virágh György, Csató Zsigmond, dr. Szűcs Ödön, dr. Nászay Károly, dr. Benda Béla. dr. Fenes Ferencz, dr. Balázs Emil. Albiró : dr. Párvy Alfréd. Irodavezető : Bihari Soma, irodatiszt. 9. Budapesti kir. büntető törvény­szék. (V, Markó-utcza, tvszéki épület. — Telefon: 19—88.) Elnök: dr. Stipl Károly. Törvényszéki birák : Tóth Ernő, kir. Ítélőtáblai biró, dr. Mladoniczky Nándor, dr. Bakonyi Kálmán, dr. Lan­ger Jenő, kir. Ítélőtáblai biró, dr. Horváth Sándor, dr. Tholt István, Saly Dezső, Ruttkay István, Czekelius Marczell. dr. Baráth Zoltán (Curiához berend.), Szepessy István, dr. Makucz Arthur, dr. Kiss István, dr. Szlavek Ferencz, Jamniczky Gyula. dr. Mikovich Lajos, Csáder Gusztáv, Mladoniczky Nándor, Sárkány Lajos, dr. Fúzes­séry Zoltán, dr. Bartha László, dr. kállay Miklós, dr. Madarassy Béla, Novotny Károly, dr. Vass Lajos, Molnár István, dr. Biró Kálmán, dr. Fleischer Kornél, Éder Kálmán. Nedeczky Géza, dr. Ádám Árpád, dr. Kendi Elemér, dr. Perémy Gábor, dr. Hajós Géza. Piacsek Győző, dr. Takács Aurél, dr. Lázár Ernő, Vargay Kálmán (I. M.-ba berend.), dr. Szentirmay Ödön. Albirák: Székely Lajos, Nagy Béla, dr. Krezsák Pál, dr. Kovács Lajos, Kisajtai János. Jegyzők: Krenedich Gyula. dr. Bim Károly, dr. Mándi Sándor, Mihályi Béla, dr. Sümegi Zoltán,dr. Stadler Endre, Molnár Béla, dr. Fábián Béla (ügyészségnél), dr. Len­gyel Aurél (ügyészségnél), Babócs Mátyás, dr. Paczák Jenő, dr. Havlitsek Antal, dr. Borsodi Miklós, Böhm Himér, dr. Mann Hugó, dr. Balla Leó (ügyészségnél), dr. Margalits Ede, Elek Béla, dr. Jánosi Aurél, dr. Bole­mann Ernő, dr. Simon Gyula, dr. Fayl Ivor, ifj. Csilléry Kálmán, Zacharia Oktáv, dr. Szlávy István, dr. Elekes Mátyás, dr. Felföldy Elemér, dr. Kruk Zoltán, dr. Kő­szeghy Lajos, dr. Battlay Géza, dr. Gamberszky Guidó, dr. Zsédely István, dr. Zádor Elemér, dr. Téry Tivadar, dr. Miller Ferencz, dr. Szemlér Lőrinc, dr. Goldmann Bernát. Irodaigazgató: Vlasits József. Irodatisztek: Barna Dániel, Szabó János, Botos Endre, Nagy Ferencz, Buttkay Emil, Macbik László, Laubhaimer Viktor, gr. Klebersberg József, Molnár Géza. Lofcsányi Mihály, Ilqsvai Lajos. írnokok: Anton Ágoston, Martinék Lajos, Micsinay Pál, Galamb József, Nagy István, Nagy Ferencz, Begéczi Gyula. 10. Budapesti kir. büntető járás­biróság. (V, alkotmány-u., törvénykezési épület.) (Tkv.: a budapesti törvsz., közj.: helyben, adó- és letét­hiv.: a m. kir. állampénztár.) A járásbiróság vezetője : Sebastiani Károly (t. birói cz. és jeli.). Járásbirák: Drill Béla, kir. it. táblai biró cz. és j., Wiener Sándor, Szilva Géza, Benke Ferencz, dr. Farkas Gyula, Baumann Mór, Bezerédy Bert., dr. Kürti József, Baló Lajos, Császár Edvin, dr. Schmidt Albin, dr. Po­láaiyi Lajos Aladár, dr. Badics Gyula, Marczell János. Jegyzők : Beiner Aladár, Demkovits Leó. Irodatisztek: Sinay Gusztáv, LápossyEmü, Papp­Szilágyi János, Benkő Károly, Hutya Károly, Szendelszky István. Lőrincz Pál, Hinkelmann Cornél. Pénztárnok: Nagy József, írnok: Svastich Gyula. 11. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) (Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób.: Budapest, p. ü. b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: Bónay Kamill, kir. it. t. birói cz. és jeli. Birák: dr. Nagy Iván, Bánó József, kamarás, tábla­bírói czimmel és jelleggel, Kerese Gábor, kir. itélőbirói czimmel és jelleggel, Sz. Kiss Gyula, K. Nagy Sándor, Osváth Imre, Répássy Béla, Kéler Gyula, dr. Landon Gyula. dr. Aczél Nándor, dr. Szász Béla, dr. Szladits Ká­roly, ig. minisztériumba beosztva, Jándl Kálmán, dr. Endler Miklós, Minich Jenő, Kesselbauer Ödön, dr. Bexa Viktor. Albirák: Somogyi Jenő, dr. Schiller Bódog. Jegyzők: ifj. Hets Ödön, Krausz Kálmán, dr. Reisz­mann R. Gyula, Belánszky Dezső, dr. Hómann Ottó, dr. Jellinek Ede, dr. Hoffhauser Imre, dr. Bajusz Gábor, dr. Balassa Gusztáv (ügyészségnél), dr. Pásztor Emő, dr. Horváth Ernő, dr. Horváth Iván: Irodaigazgató: Nemes Bezső. Irodatisztek: Beniczky János, Zaffiry János, Wirn­hardt Gusztáv, Szabó Gyula. Telekkönywezetők: Lovaghy Sándor. Adámy Mih., Kasztner Antal, Jaschik Ede, Fekete Béla. Herczegh Lajos. Törvényszéki orvosok : dr. Szikszay Sándor, dr. An­dreánszky Jenő, dr. Németh Ödön. Tolmácsok: dr. Huszár Kálmán, német; dr. Franki Sándor, német; Somogyi Ede, franczia, angol és olasz, Óváry István, olasz, dr. Pavlinovic Bernát, horvát ós szerb. 12. Pestvidéki kir. járásbiróság. (H, Margit-körút 24.) (Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. és H. és HJ. ker., letéthiv.: Budapest, V. ker. Markó-u.) Járásbirák: Muttnyánszky Ádám t.-birói czimmel és jelleggel. Fodor József, Meszlényi Arthur. Jegyző: Benedek József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom