Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

7. rész - XIII. Magánmérnökök

gyógyintézetek. 752 Magánmérnökök. ^ <-,.r.,-féle szanatórium, 1. «Fasor 's. ^üatorium». Horváth Mihály, dr., testegyenészeti intézete, VIII, Baross-u. 28. Honig Izsó, dr., elektrotherapiai és Röntgen-intézete. Elektromágneses gyógyitás, IV, Károly-körút 24. Tel. 102 - 39. István-úti szanatórium és vizgyógyinté­zet. Igazgató főorvos : Dapsy Viktor, dr.. VII, István-ut, (Hungária-krt9.) Telefon 81—01. Justus Jakab,dr., bőrbajosokat'gyógyító intézete, IV.Károly-krt 14. T. 151—52. Kopits Jenő, dr., orthopádia és massage gyógyintézete, VHI, gyöngytyúk-u.14. Kozmetikai gyógvint. Igazgató-főorvos: di'. Jutassy József. IV. Kossuth Lajos-u. 4. Körönd (dr. Glück-féle) inhalatorium, VI, Andrássy-út 87. Vezető orvos dr. Glück Tibor. Liget-szanatorium. részv. társ.VI, nagy János-u. 47. Tel. 106 00.— Igaz­gató : dr. Jakab László.—Főorvosok : dr.Arányi Zsigmond, dr. MilkóVilm. Lipótvárosi vizgyógyintézet,V,Báthory­utcza 3. Igazgató tulajdonos : Farkas Márton, dr. Mitzger Tivadar dr. electro medikai intézete, VI, Andrássy-út 51. Pajor dr.-féle vizgyógyintézet és sza­natórium r. t., VIH, vas-u. 17. Telefon 60 04 és 101—90. Pető János, dr., massage intézete, VI, ó-utcza 6. Beich Miklós, dr., budapesti mecha­nikai Zander gyógyintézete, VIII, muzeum-körút 2. Telefon 54 20. Benner Adolf, dr., vizgyógyintézete, VII, Valero-u. 4. Telefon 5—55. Binger Jenő, dr., gyógyintézete, elme­és kedélybetegek részére, I, Kelen­föld, Lenke-út. Telefon 85 62. Bóth dr.-féle sebészeti és ortbopádiai szanatórium, VII, Stefánia-út 55. Városi rendelő intézet: VI, Liszt Ferencz-tér 18. — Telefon 51—17. Schein Mór, dr., Böntgen és Finsen gyógyintezete,V, Batiiory-u. 18.Tele­fön 152—10. Schiff Kálmán, dr., massage, testegye­nesitő és svédgymnasztikai gyógy­intézete. IV, Károly-körút 22. Tel. 117-27. Schwartzer-féle Sanatorium részvény­társaság, I, kékgolyó-u. 5. — Igaz­gató főorvos: dr.babarczi Schwartzer Ottó, báró, egyet. m. tanár,; osztály­orv. : dr. Kiss Ödön. Tel. 40—11. Sebészeti ambulatorium, V, véső-utcza 8—10. Simonyi Béla, dr., Böntgen labora­tóriuma, V. harminczad-u. 6. Telefon 49 57. Stein Adolf, dr.,Röntgen laboratóriuma, VH, Rákóczi-út 26. Tel. 112 95. Sümegi József, dr., mechanothei'apiai és massage gyógyintézete, VII, Erzsébet-körút 1 3. Svábhegyi sanatorium lásd Budapest Svábhegyi Sanatorium. Széchenyi telepi sanatorium, ideg- és kedélybetegek részére, VI, Erzsébet kiralyné-út. — Tulajdonosok : Gol­wig és Baumgarten, főorvos : dr. Salgó Jakab. Telefon 79-72. Szegő Armand,dr.. orvosi dajkavizsgáló intézete, VI, sziv-u. 28. — T. 93—22. «Teleia» nemi betegek részére, nyilvá­nos rendelő intézet. V, Lipót-krt 26. Tel. 91—88. Tengerparti gyógytelepek r.-t.,VI, An­drássy-út 31. Tel. 90—67. Városmajor szanatórium és vizgyógy­intézet. részv. társ. I, városmajor­utcza 64— 66. - Főorvos: Stern József dr.. Tel. 88 99. Weinberger Miksa, dr., physikai gyógy­módokra berendezett intézete, VI, Teréz-körút 24/b. Dr. Wetten stein sanatorium r.-t. VI, délibáb-u. 23. Tel. 159-36. Weyner Emil, dr., kozmetikai rendelő intézete, IV. váczi-u. 4. Tel. 48—83. Widder Bertalan, dr.. Operateur, sebé­szeti, testegyenesitő intézete, IV, magyar-utcza 2. XIII. Magán­mérnökök. (L. Gépészmérnökök alatt is.) Ajtav Kovács Albert, H, Toldi Ferencz­utcza 41. Alföldi és Bviefer,VH, Jósika-u. 26. Te­lefon 77—84. Arany Győző, VH, Sajó-u. 5. Ast Éde és társa. H. Pálffy-tér 1. Tele­fon 111 33. Baján János, V. alkotmány-u. 8. Balog Emil, V, tükör-u. 5. — Kálmán, I, várfok-u. 14. Tel. 66—45. Bánó Gyula, V, sas-u. 19. Tel. 34—14. Bárkány és társa, VH, Bákóczi-ut 30. Tel. 37- 35. Baravházy és dr. Fránk Mihály,V, Sza­lay-u. 13. Tel. 16-10. Baumgarten Zsigm., VI, Andrássy-út 11. Beck 1. Szántó és Beck. Beck Ernő. VI, Dessewffy-u. 34. Tele­fon 90—09. — Károly, IX. lúlői út 25. Tel. 105—28. Beregi Árnin. IV, hajó-u. 16. Telefon 171—10. — és Bisseliches. VI, váczi-körút 33. Berger Mór, IV, Kossuth Lajos-u. 10. Biró József, VH, alsó erdősor 20. Tel. 112-99. Bisseliches 1. Beregi és Bisseliches. Bodola Lajos, udv. tan., egyet, tanár, VHI, Horánszky-u. 9. Bottenstein 1. Bényi és Bottenstein. Breymann Gusztáv, I, uri u. 60. Brezina és Medek, VII, Damjanich­utcza 25 6. Telefon 45—44. Briefer 1. Alföldi és Briefer. Buda Jenő, H, Szilágyi Dezső-tér 3. Bürger Móricz, IV, papnövelde-u. 1. Telefon 77—13. Cathrv Ede, H, medve-u. 33. Telefon 41—38. Connerth és Königsberger, IX, angval­utcza 7. Delmár Tivadar, dr.,V, akadémia-u. 16. Telefon 109-50. Demény Ottó, V, visegrádi u. 25. Tel. 24- 08. Deutsch S„VI, Teréz-krt, 5. Tel. 8-34. Dietl Ágoston, V, Zoltán-u. 7. Tele­fon 149-43. Dittrich és Komlós,V, nádor-u. 2. Tele­fon 31-04. Drach Gyula és Társa.V, sólyom-u. 22. Telefon 16—60. Dümmel Nándor,VI. aradi u. 63. Tele­fon 25—64. Enyedy Béni, IV, eskü-tér 5. Tel. 90— 66. Epstein 1. Pollacsek és Epstein. Ernyei Samu: VH, király-u. 103. Fábián Lajos,VIH, József-körút 19. Te­lefon 62—85. Farkas István. VH, murányi u. 46. Fekete Béla, VH, Bákóczi-út 30. Tele­fon 37—35. — Henrik, VI, Szondy-u. 98 a. Tele­fon 29—69. Fényes Béla,VIH József-körút 56. Tele­fon 59—42. — Miklós.VI, Podmaniczky-u. 18. Tele­fon 23—23. Fenyő és Lichtenberger, VI. Liszt Fe­rencz-tér 14. Telef on 48—91. Finály István, kendi. VHI, József-krt 9. Tel. 67- 20. Fischer Henrich,VH. Garay-u. 3. Tele­fon 59—38. — János,V, nádor-u. 35. Tel. 101—25. Fodor és Beisinger, IV, Királyi Pál-u.12. Tel. 77—61. Foittin György, VH, Bethlen-u. 39. Forbát Imre, dr., V, Lipót-körút 32. Tel. 85—86. Fóris Vilmos, V. alkotmány-u. 5. Tele­fon 10—46. Frank 1. Barovházi és dr. Frank. Frank Mihály dr.,VI. dalnok-u. 5. Tele­fon 157—84. Freissler Antal, VI. Dávid-u. 2. Tele­fon 29—72. Freund Sándor, VI, Podmaniczky-u. 18. Tel. 1-91. Fuchs Béla, V, Széchenyi-u. 1. Tele­fon 1—49. Gábor B. Bezső,VH, Bottenbiller-u. 1. Tel. 63-24. Geiringer Károly,VH, kertész-u. 41. Te­lefon 71 — 14. Gelber József, VHI, fhg Sándor-u. 19. Telefon 68—56. Gergely Jenő 1. Gut Árpád és Gergely Jenő. Geister Béla, IX, Lónyay-u. 7. T. 15—28. Glasner Antal, VI, Podmaniczky-u. 6. Telefon 22—17. — Ernő, VH, Wesselényi-u. 18. Tele­fon 110-31. Greif Antal. VIH, József-u. 29. Telefon 89-24. Grimm Mór, VH, Wesselénvi-n. 18. Tel. 44—04. Grossmann Miksa,VH, J03ika-u. 26. — Vilmos, VI, nagy János-u. 43. Tele­fon 29—25. Gruber Ferencz, V, Lipót-körút 26. Gunszt Félix, VH, Damjanich-u. 36. Telefon 161—34. Gusztáv Béla. VH, Erzsébet-körút 13. Telefon 172—84. Gút Árpád és Gergely Jenő,V, visegrádi utcza 10. Telefon 105—58. Haas és Somogyi, V, visegrádi-u. 14. Tel. 72-44. Hasenauer Ágoston, V, alkotmány-u. 6. Telefon 36—20. Heim Sándor, H, plébánia-u. 4. Tele­fon 69—41. Herzog Ödön, VH, Erzsébet-körút 26. Telefon 104-07. Hirschler Leó, V, nagykorona-u. 11. Tel. 30-19. Hittzing Antal, VH, Bethlen-u. 14. Hoffmann Miklós, VI, aréna-út 122. Tel. 96 -96. Hollós Jakab, VI, Dávid-u. 8. Telefon 24-95.

Next

/
Oldalképek
Tartalom