Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

4. rész - Egyesületek - VII. Ház- és telektulajdonosok egyesületei. Házépítő egyesületek - VIII. Ipari (gyáripari) és kereskedelmi egyesületek. Kereskedelmi alkalmazottak egyesületei

I Egyesületek. 472 Egyesületek. VII. Wesselényi-utcza 17. — Elnök : Vagler József. — Jegvző: Engel Mór. Magyar czukorgyárösok országos egyesülete. V, MáriaValéria-u. 1-2.Tel. 39—43. Elnök: Hatvany-Deutsch Sándor br. — Alelnökök : gróf Zichy Andor, báró Haupt­stummer L. Jenő. — Jogtanácsos: dr. Pap Dávid. — Titkár: dr. Komin János. Magyar dohánykisárusok országos szövetsége. V, hold-u. 9. — Elnök : Mihályfalvy István. — Alelnökök : Lázár Mór.Wéber Dávid.— Pénztáros : Kern Sándor.— Ellenőr: Varga Sándor. — Titkár: Somogyi Samu. — Számvizsgálók : Wilheim Henrik, Schieder János. Magyar dohánynagyárusok országos szövetsége. VHI. József-körút 48. Tel. 108—85. — Elnök: Sopronyi Dezső. — Alelnökök: Magyary Alajos, Bäck József. — Titkár és ügyész: dr. Kadeíburg Ignácz. — Pénztár­nok: Scliwarcz Hugó. Szakosztályok: 1. «A magvar dohánykisárusok országos szakosztálya.» Elnök : Beisz Hermann.— Alelnökök : Hevesy J. és Magyar Mátyás.— i. <«A magyar dohánykülönlegességi áiusok országos szakosztálya.»Elnök: Magyari Alaj.—Alelnökök : Szent­Királyi Tivadar (DebreczenJ, Vándory Ferencz (Seges­vár). — 3. «A horvát-szlavon dohányárusok országos szakosztálya. Elnök : Weiss Emil (Zágráb).— Alelnökök: Omcikus Filip (Belován, Vuksan D. (Otocac). Eczetgyárosok országos egyesülete. VIH, üllői út 60. Tel. 51—40. Elnök : belatini Braun Géza. — Alelnökök: Pollák Lajos és Beer Arthur. Titkár : dr. belatini Braun Zoltán. — Pénztáros: Krausz Lajos. Budapesti egy enruhakészitök köre.VH, Csengery-u. 1. Elnök: Bálint Menyhért. — H.-elnök : Theisz Dániel. Titkár: Ullmann Jákó. Pénztárnok: Poór László. Ékszerészek és drágakökereskedök köre mint ke­reskedelmi társulat.IV, Károly-körút 19.— Tel. 2—09. Elnök: Böhm Mátyás. Alelnök : Löwi Benő. —Pénz­tárnok : Biemer Ignácz. Gazda: Sárkány József. hí agyar elektrotechnikai egyesület. VH, Bákóczi­út 30. Elnök: Zipernowsky Károly. — Társelnök : Straub Sándor, Egger Gyula. — Alelnökök: Söpkéz Sándor, Molnár Lajos. — Jogtanácsos: dr. Fazekas Oszkár. — Háznagy: Tihanyi Nándor.— Titkár: Zsakula Mi­lán. — Jegyző: Zipernowszky Ferencz. — Jegyző­helyettes: ifj. Stern Sándor. — Pénztárnok: Guzelnigg Ernő. — Ellenőr: Laub Lipót. — Könyvtárnok: Papp Lajos. — Számvizsgáló bizottság: Fischer Géza. Up­rimnv Antal és Bayer Károly. — 30 választmányi tag. Magyar élelmiszer kiviteli czégek országos szö­vetsége. IX, Tóth Kálmán-u. 8—10. Tel. 25- 02.. Magyar építőanyag termelők országos szövetsége. VI, váczi korút 31. Tel. 48—48.— Elnök : betöltetlen.— Alelnök: dr. Hédervári Lehel. — Igazgató : Bojár Sándor. Magyar építőiparosok országos szövetsége.VIH, né­met-u. 22. Tel. 96 - 50. Elnök : Kauser Gyula. — Al­elnökök : Boross Soma, Koch Károly. Horváth József, Pucher István, Hlatki-Schlichter Lajos. Főtitkár: Farkas Elek. — Titkár : Edvi Illés László. ügyész: dr. Kéler Zoltán. Magyar építőmesterek egyesülete. IV, Ferencziek tere 7. Tel. 75—12. — Elnök : Kunfalvi Nándor.—Al­elnökök : Schustler József, Mann József. — Szakosz­tályi elnökök: Báthory István, Sziklai Zsigmond. — Jegyzők: Pásztor B., Bánhidy Andor. Titkárok: Miklós Ede, Havel Imre. Pénztárnok: Barcsay Lajos. — ügyész : dr. Kéler Zoltán. — Ellenőr : Holitscher Ró­bert. — Könyvtáros: Hegyi Ferencz. Budapesti építőmesterek, kőművesmesterek és épitésvállalkozók szövetsége. VIH, német-u. 22. Tel. 87—08. — Elnök: Kauser Gyula. — Alelnökök: Pucher István, Mann József. — Pénztáros: Szuchy János. — Ellenőr : Holitscher Bóbert. — Főtitkár : Far­kas Elek. — Titkár : Edvi-Illés László. Fakereskedők és faiparosok hitelezői védegylete. V, mérleg-u. 2. Tel. 47- 06. — Elnök: Vuk Gyula. — Alelnök: id. Schulz József. — Titkár: dr. Unger Ber­nát. — Pénztáros: Unger Gyula. — Ellenőr: Grosz­mann Arnold. Magyar fakereskedők és faiparosok orsz. egyesü­lete. V, Ferencz József-tér 5. T. 47—06. — Elnök: kalnoki Bedő Albert, nyug. államtitkár. — Alelnökök: Vuk Gyula, Neuschlosz Emil. — Főitkár : dr. Unger Bernát, ügyvéd. — Segédtitkár: dr. Unger Ferencz. — Pénztár­nok : Fehér Mór. — Ellenőr : Steiner Miksa Mór. Magyarországi Fakereskedők Egyesülete. VH. Wes­selényi-u. 54. Tel. 162—26.— Elnök: Neuschloss Emil, Wallerstein Sámuel. — Alelnökök : Adler József, Lord Adolf, Löwy Ármin, Grossman Farkas, —Titkár: Pol­lák Gyula. — Pénztáros: Szelénvi Vilmos. — Házna­gyok : Korvin Lajos, Silbermann Aladár. —- Egyes, ügyész : dr. Schnitzer Jakab. Budapesti felvonógyárosok szövetsége. VHI. német­utcza 22. — Elnök : Kovács A. Ernő. — Jegyző : Ha­velland Antal. — Pénztáros: Liebe Pál. — Ellenőr: Freisler Gyula Magyar Fényképészek Or;z. Szövetsége. IV, Kossuth Lajos-u. 7. — Elnök: Uher Ödön. — Alelnökök: Sinayberger Béla. Gerber Soma. — Jegyző : Fejér G\ ula. Pénztáros : Brunhuber Bela. — Ellenőr : Székely Ala­dár.— Gazda: Rozgonyi Dezső.— Számvizsgálók: Braun Menyhért, Mérei Géza. Hollenczer László. Budapesti fogművészek egyesülete. VH, Bottenbiller­utcza h/a.— Elnök: Körmöczi Gáspár.— Titkár : Fuchs Béla. — Pénztárnok : Budas Mór. A Magyarországi fogtechnikusok egyesülete. VIH, Sándor-tér 4., az Intim-kávéház különtermében. — Elnök : Weinbeiger Lajos. — Alelnök : Wolf József. — Titkár : Deutsch Hugó. — Jegyző : Polgár Sándor. — Pénztáros: Deutsch Brúnó. — Háznagy : Fischer Dezső­A fogtechnikusok országos szövetsége.vn.Kazinczy" utcza 2. — Einök: Barna Izidor. — Alelnökök: Gaái Ignácz, Hartmann Armand. — Jogtanácsos : dr. Füredi Mór. — Titkár: Zínner Jenő. — Pénztárnok: Blau Benjámin. Budapesti fuvaros és szállító munkaadók egyesü­lete. VHI. aggteleki-u. 12. Tel. 52—94. — Elnök : Sebőn Ignácz. — Alelnökök : Kaiser Alfréd. Pollák Gyula. — Titkár: Forrai Soma.— Pénztárnok: Hoffmann Hen­rik. — Ellenőr: Gleichmann Miksa. Fűszer-, vegyes- és kiskereskedők országos egye­sülete. VI, Andrássy-út 49. — Elnök : dr. Vázsonyi Vilmos. — Társelnökök : Elek Arthur, Kedvessy Ede. — Alelnökök : Dömötör Elek. Friedmann Jakab. Weisz Jenő, ifj, Weisz Budolf, Beregi Lajos, Bohrandt Lajos, Grossmann Jágó, Hummer Mihály. — Pénztárnok: Bei­ger Miksa. - Éllenör : Morvay Lajos. Magyar fűszerkereskedők országos egyesülete. Vm, József-körút 60. Tel. 14—35. — Elhelyezö-oszíály : VIH, József-körút 60. — Elnök : Czekkel Ferencz. — Alelnö­kök : Vizv Domokos, Brunner Alajos, Domány József.— Pénztáros: Domány József. — Ellenőrök: Lindenfeld Dávid, Feigl Dénes. — Gondnokok : ifj. Mocznik Lajos, Bárdos Béla. Angyal Zsigmond. — Titkár: Farkas Vilmos. — Ügyész : dr. Guttmann Adolf. — Helyesz­közlő osztály elnöke: Lindenfeld Dávid. — Vezetője : Farkas Vilmos. — Pénztáros: Dörfler Ferencz. — Ellenőr: Czeglédi Károly. Magyar gabonakereskedők és malmok védegylete. V,akadéniia-u. 3.— Elnök: Sándor Ármin.— Alelnökök : Schöffer Bódog, Schwartz Ármin. — Titk.: dr. Glücks­thal Samu. — Pénztáros: Steiner József. — Ellenőr: Goldmann Mihály. Budapesti grafikái- és rokoniparosok főnökegyesü­lete. V, Mária Valéria-u. 12. Tel. 82—48. — Elnök: emőkei Emich Gusztáv udv. tanácsos. — Alelnökök: Hirsch Lipót, a «Franklin» igazgatója, Gottermayer Nándor.— Főtitkár: Schwarz Félix, az «Athenaeum» igazgatója. A gyarmatárú nagykereskedelem körében érde­kelt czégek egyesülete. V, szabadság-tér, tőzsde­palota. — Tel. 96—39. — Elnök: siklósi Tschögl Hen­rik. — Alelnökök : kisunyomi Landauer Lipót, Mautner Adolf. — Pénztáros: Böhm Emil. — Jogtanácsos: dr. Messinger Sim. A budapesti központi vásárcsarnoki gyümölcscsel és korai főzelékfélékkel kereskedők egyesülete. IX, csarnok-tér 4. — Elnök : Szárföldv László. — Al­elnökök : Schwarz Samu, Kántor Kálmán. — Titkárok : Ungár Gyula, Kohn Manó. — Pénztárnokok: König

Next

/
Oldalképek
Tartalom