Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közoktatásügyi bizottságok. 373 Közoktatásügyi bizottságok. Éliás Jakab, a siketnémák aradi int. igazgatója. Klinda Kálmán, a siketnémák kaposvári int. igazgatója. Kanschburg Pál, dr. idegorvos, a gyógypaed. tanitóképző tanfolyam tanára. Sarbó Arthur, dr., egyet. rk. tanár, a beszédhibában szen­vedők jáll. és gyógytanfolyamának vezetője. Németh "László, a siketnémák kecskeméti int. igazgatója. Gácsér József a siketnémák debreczeni int. igazgatója. 3. Ideges gyermekek alsó- és középfokú állami intézete. (Buda, I, Csörsz-u. 31.) A középiskola vezetője: dr. Vértes 0. József. Az elemi iskola vezetője: Ákos István. Idegorvosi főfelügyelő: dr. Banschburg Pál. Háziorvos: dr. Szőts Elek. Administrativ vezető: Ákos István. 4. Országos gyorsirástanitókat képesítő vizsgáló-bizottság. (Iroda: I, somlói út 24. Tel. 21—03.) A vizsgálatok tartatnak a VII. ker. áll. főgymnasiumban. Elnök: dr. Erődi Béla, kir. tan., főigazgató. Vizsgáló-bizottsági tagok a Gabelsberger-Mar­kovits rendszerű gyorsírásra: dr. Gopcsa László miniszt. oszt. tan., dr. Maywald József, kegyesrendi tanár. Bódogh János, postafőtiszt. Vizsgáló-bizottsági tagok a Stolze-Fenyvessy­rendszerű gyorsirászatra: Fenyvessy Adolf, ország­gyűlési gyorsiró főnök, dr. Gyomlay Gyula, az Eötvös­kollegium tanára, Vargay Ferencz, országgyűlési gyorsiró. Vizsgáló-bizottsági tagok a Nagy Sándor-féle rendszerre: Nagy Sándor, okleveles gyorsirás-tanár, Pályi Sándor, a bpesti m. kir. tanárképző int. gyak. fő­gymn. tanára, Kovács János István, ref. lelkész. 5. Országos ipari és kereskedelmi oktatási tanács. (A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt.) (VHI, József-körút 2. — Tel. 67—62.) Elnök: dr. Matlekovics Sándor, b. 1.1. Másodéin.: Szterényi József b. 1.1., államtitkár. Alelnök: ikáchi Péterffv Lajos, min. tan. Titkár: Vig Albert, kir. tan., iparokt. kir. főigazg. Előadók: Fekete Jakab, felső iparisk. igazgató. Gaul Károly, a technológiai iparmuzeum igazgatója. Mártonfy Márton, m. kir. udv. tan., iparoktatási főigazg. Schack Béla, dr., felső keresk. isk. főigazgató. Tagok: I. Iparoktatási szakosztály. a) A kereskedelemügyi minister részéről. •Cserháty Jenő, műegyet. tanár. Förster Nándor, ministeri tan. Gelléri Mór, udv. tan., az orsz. iparegyesület igazg. Hegedűs Károly, udv. tan., a bpesti áll. felsőiparisk. igazg. Hinsenkamp Bernát, a kassai áll. felsőiparisk. igazg. Edvi Illés Aladár, áll. felsőiparisk. ig., oszt. tan. czimmel. Kolbenheyer Gyula, kir. tan., a bpesti áll. felső iparisk. igazg. Lázár Pál, udv. tan., orszgy. képv., műegyet. tanár. Lencz Ödön, áll. felsőiparisk. igazg. Magyar Endre, a kolozsvári állami fa- és fémipari szak­iskola igazg. Nesnera Aladár, az aradi m. kir. fa- és fémipari szakisk. igazgatója. Petiik Lajos, a bpesti állami felső iparisk. igazg. Straub Sándor,felső iparisk. igazg. Thék Endre, udv. tan., nagyiparos. Tordai Imre, a szegedi felső ipariskola igazgatója. b) A vallás- és közoktatásügyi minister részéről. Ágotái Lajos, székesfőv. iparrajzisk. igazg. Bárczy István, székesfőv. polgármester. Farbaky István, ny. főbányatanácsos. Fittler Kamill, udv. tan., m. kir. iparművészeti isk. igazg. Gundel János, a bpesti vendéglősök egyesületének elnöke. Györgyi Kálmán, a bpesti közs. iparrajzisk. tanára. Hauszmann Alajos, udv. tan., műegyetemi tanár. K. Jónás Ödön, udv. tan.,műegy. tanár. [ Dr. Morlin Emü, ministeri tanácsos. Mosdóssy Imre, kir. tan., tanfelügyelő. Dr. Neményi Imre, min. tan. Bejtő Sándor, udv. tan., műegyetemi tanár. Dr. Szóchy Ákos, kolozsvári polgári és iparostanoncz­iskolai igazg. Trájtler Károly, bpesti közs. elemi- és iparos-tanonczisk. igazgatója. Walter Károly, bpesti közs. elemi- és iparos-tanonczisk. igazgató. II. Xereskedelmi oktatási szakosztály. a) A kereskedelemügyi minister részéről: Brázay Zoltán, országgy. képv. Elek Pál, udv. tan., a magyar keresk. részv.-társ. vezér­igazgatója. Dr. Földes Béla, udv. tanácsos, egyet, tanár, orsz. képv. Fürst László, kir. tan., nagykereskedő. Huzella Gyula, kir. kereskedelmi tanácsos, Nagy-Várad. Hüttl Tivadar, a bpesti keresk. és iparkamara alelnöke. Klein József, nagykereskedő. Kunz Ferencz, nagykereskedő. Mátray Elemér, máv. felügyelő, a keleti kereskedelmi akadémia tanára. Pékár Imre, bankigazgató. Sándor Pál, orsz. képviselő. Saxlehner András nagykereskedő, belga kir. consul. Dr. Záray Károly a pécsi keresk. és iparkamara titkára. b) A vallás- és közoktatásügyi minister részéről: Bogyó Samu, bpesti keresk. akadémiai tanár. Dr. Gyulay Béla. az V. ker. polg. leányisk. igazgatója. Jónás János, nyug. f. keresk. isk. igazgató. Kiss Sándor, kolozsvári keresk. akad.-igazgató. Kirchner Béla, felső keresk. isk. főigazgató. Dr. Kunos Ignácz, a keleti kereskedelmi akadémia igaz­gatója. Lengyel Sándor, a bpesti VI. ker. felső keresk. iskola igazgatója. Matavovszky Béla, a győri felső keresk. isk. igazgatója. Dr. Morlin Emü, ministeri tanácsos. Orbán Ferencz, kir. tan., brassói felső keresk.isk.igazgató. Perjéssy László, a szegedi keresk. és iparkamara titkára. Péter János, a bpesti II. ker. felső keresk. isk. igazg. Szuppán Vilmos, kir. tanácsos, bpesti keresk. akad. igaz­gatója. Trautmann Henrik, bpesti keresk. akadémiai tanár. Vajdaffy Ernő, a bpesti VH. ker. községi polgári leány­iskola igazgatója. 6. Építőmesteri képzettség meg­vizsgálására szervezett bizottság. (A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt.) Elnök: Ney Béla, min. tan. Alelnök: Kolbenheyer Gyula, az állami felső épitő­iparisk. igazgatója. Jegyző: Dr. Bukovszky Nándor, min. fogalmazó. Tagok: Amon József, épitőmester. Bayer Béla, kir. főmérnök. Bérezik Gyula, min. oszt. tan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom