Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

1. rész - C) Ház- és telekjegyzék - V. Kerület

Lipótváros. Ház- és telekjegyzék. 113 V. Kerület. Alkotmány-u. 1 Országház-tér 11. 2, 4 Országháztér 12. 3 Dr. Schweiger Zsig­mond és neje és b. társa 1018/a/5 5, 7 Dr. Beck Hugó és Lajos 1018/a/2 6 Ország, erdészeti egye­sület 1030 8 Budapest szék. főv. kö­zönsége 1031—1039//—2 9 Budapesti keresk. akad. 1006—lOll/o 10 Orenstein Henrikné ós b. társai 1031—1039/(5, 7 11 Weitmann Milóné, sz. Freystätdler Ilona és báró Splényi Arpádné, sz. Freystádtler Flóra 880 12 Unitárius egyházközség 1031—1039/9 13 Szemere-utcza 3, 5. 14 M. kir. államkincstár (Törvénykezési palota) 1040—1050 15 A pesti ev. ref. egyház németajkú leány egy­háza 1005 16 Magyar orsz. hirlapirók nyugdíjintézete 1051—1052 17 Hold-u. 29. 18 Bródy Sándor és b. tsa 1053 19 dr. Messinger Simon és neje 1002 20 Váczi körút 70. 21 Schnitzer Mór és dr. Somogyi Manó 23 Majorossy Gézáné 25 Ifj. Csillag Béláné, sz. Geiger Flóra 995 27 Dr. Frischmann Gyula és neje 994 29 Magyar Mezőgazdák Szövetkezete czég 991 31 Váczi körút 68. Arany János­utcza. 1 Akadémia-u. 4. 2 Rudolf-rakpart 3. 3 Akadémia-utcza 3. 4 Akadémia-utcza 6. 5 Báró Fabrice Miksáné és b. társai 769 6, 8 Akadémia-utcza 5. 7 Perger Ignácz, Ferencz és Stefánia 772 Dr. Török Béla és tsai 773 HerzLajosnéésb.tsai 867Ib Nádor-utcza 18. Nádor-u. 20. íádor-u. 19. ádor-u. 21. tern Frigyesné 778 ein Berthold és neje 860 lvány-utcza 22. etsch Mórné 859 vány-utcza 19. lheim Ferencz 856 u. 24. nfeld Ant. és györ­Tafler Kálmánné, hrenfeld Karolin 855 ;cza 25. mes János 852 ) lakásjegyzék. 1910. 25 Salgótarjáni kőszénbá­nya r. társ. tisztviselői nyugdíjalapja 820 26 Sas-utcza 27. 27 Nagykorona-u. 17. 28 Nagykorona-u. 32. 29 Klein Berthold 822 30 Nagykorona-u. 19. 31 Ágoston Lajos és neje 823 32 Ágoston Lajosné, szül Stern Malvin t s b. társai 844 33 Dr. Hőnig Izsó és neje 833 34 Lyka Miklós és b. társai 843 35 Váczi körút 24. 36 Váczi körút 26. Árbocz-utcza. (Külterület.) 1 Váczi út 116. 2 Váczi út 114. 3 Arnheim S. J. czég 1428/ IIb 4 Egyesült budapesti főv. takarékpónzt. 1424—1426/6 6 Visegrádi utcza 117. Árpád-utcza. 1 Rudolf rakpart 6. 2 Rudolf-rakpart 7. 3 Akadémia-u. 12-, 4 Akadémia-u. 14. 5 Akadémia-u. 13. 6 Sigray Pálné ésb.trsai 899 7 Özv. Leipniker Manóné 884 8 Rosenfeld Alfréd 898 9 Reisenleitner János és b. társai 885 10 Emmerling Adolf és b.társai 895 11 Strauss Antal 12 Klotild cs. és kir. fő­herczegnő ő fensége 13 Nádor-u. 26. 14 Nádor-u. 28. Aulich-utcza. 1 Szabadság-tér 13. 2 Szabadság-tér 14. 3 Özv. Walkó Lajosné és Walkó testvérek 924/5/2 4, 6 Dr. Havas Ad. és neje 924/4/6/7 5 Grünstein Henrik és neje 924/5/3 7 Hold-u. 10, 12. 8 Báthory-u. 11.. Iíal aton-utcza. 1 Klotild-u. 2. 2 Fővárosi pénzalap 1121 3 Nádor-u. 66. 4 Nádor-u. 68, 70. 5 Klotild-u. 6, 8. 6 Balla Henrik 1127 7 Budapest szék. főv. 1138 8 Budapest szék. főv. 1132 9 Budapest szék. főv. 1137 10 Pesti henger - malom r.-társaság 1133 11 Budapest szék. főv. 1136 12/a Lipót-körút 13. 12/6 Lipót-körút 15. 13 Koháry-u. 12. 14 Lipót-körút 17. 16 Rothauser Ignácz H. és b. társa 1143 18 báró esetei Herzog Pé­ter 1142/6 Bályány-utcza. 1 Erzsébet-tér 19. 2 Fürdő-u. 10. 3 Lachnit A. Henrik és b. társai 702 4 Hirschler Adolfné 711 5 Sas-ü. 6. 6 Györgyei testvérek 710 7 Magy. földhitelintézet 704 8 Pesti ágostai hitv. evan­gélikus egyházgyüleke­zet 705 9 Zrinyi-u. 16. 10 Magyar ezukoripar r.-t. czég 786 11 Pinkász Zsigmond és b. társai 797 12 Gróf Festetics Imre hitbizom. birtokos 787 13 Kriegler Paula és b. társai 796 14 Gróf Festetics Kálmán hitbizom. birtokos 788 15 Özv. Krausz Dávidné és b. társai 795 16 Wolfner Tivadar és neje 789 17 Frisch mann Jakab Fri­gyes és neje 794 18 Wolfner Tivadarné 790 19 Gr. Zichy Ernőné, sz. Steinfeld Etelka 793 20 Báró Prónay Róza és Irma 791 21 Arany János-u. 22. 22 Gold Zsigmond, Gyula és Lujza 792 23 Szabadság-tér 5. 24 Arany János-u. 20. 26 Dr. Sámuel Lázár 857 B ía nk-u tez a. 1 Nagykorona-u. 23. 2 Hold-utcza 1. 3 Deutsch György és b. társai 847 4 Fleischer Kornél 935 5 Özv. Leipniker Manóné 840 6 Özv. Beer Bertalanné és b. társai 936 7 Ipolyi Gábor 839 8 Váczi körút 34. 9 Váczi körút 30, 32. Báró Aczél­utcza. 1 Lipót-körút 16. 2 Lipót-körút 14. 3 Dr.Neiszer Antalné 1236/a// C Báthory-utcza. 1 Dr. Baumgarten Nán­dor és b. társa 924/3/3 2 Országház-tér 11. 3 dr. Hermann Adolf és neje 924/3/4 4 Kobrák Mór 5 Magántisztvisi nyugdíj egyesü 6 Werkner Zsign társa 7 Dr. Virava Józst 8 Dr. Tschög.1 Vil­b. társai 9 Özv. Davidsohnt,^ 10 Deutsch S. testvé re társa czég \ 11 Linczer Imre 12 Csetei Herzog Pé és b. társai 14 Hold-u. 16. 15 Hold-u. 21. 16 Hold-u. 23. 17 Dr. Atlas Gyula 18 Özv. Gast Ignáczn b. társai 19 Dr. Leitner Ado­neje 20 Özv. Polgár Gyúl? dr. Polgár Ármin 21 Vadász-u. 33. 22~ Tószegi Freund & mon és neje, sz. > weit Malvina 23 Umrath Vilmos 24 Kann és Heller czeg 25 Váczi körút 60. 26 Váczi körút 62. Bécsi utczí*. (L. IV. kerületben is.) 6 Deák Ferencz-u. 10. 7 Deák Ferencz-u. 12. 8 kk. báró Baich Péter 9 Erzsébet-tér 7. 10 Harminczad-u. 3. Béga-utcza. (Külterület.) 1 Váczi út 154. 2 Váczi út 152 4 Csáklya-utcza 3. Béla-utcza. 1 Ferencz József-tér 8 2 Akadémia-u. 1. 3 Özv. Herzl Dávid An­talné és b. társa A 4 Gróf Teleki Pál 5 Magyar általános hitel bank 6 Deutsch József és neje 7 Nádor-u. 14. 8 Nádor-u. 16. Berettyó-u ;za. (Külterület.) 1 Váczi út 162, 164, 166. 2 Váczi út 160. Berzen czei-utca. 6 Pesti magyar kereske­delmi bank és Hazai bank részv.-társ. , x ­1271-1273,1274/g

Next

/
Oldalképek
Tartalom