Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 317 Fogházak. Gusztáv, Mladoniczky Nándor, Sárkány Lajos, dr. Füzes­séry Zoltán, dr. Bartha László, dr. Kállay Miklós, dr. Madarassy Béla, Novotny Károly, dr. Yass Lajos, Molnár István, dr. Biró Kálmán, dr. Fleischer Kornél, Eder Kálmán, Nedeczky Géza, dr. Ádám Árpád, dr. Kendi Elemér, dr. Perémy Gábor, dr. Hajós Géza. Piacsek Győző, dr. Takács Aurél, dr. Lázár Ernő, Vargay Kálmán (I. M.-ba berend.). Albirák: Marczell János, Székely Lajos, Nagy Béla, dr. Krezsák Pál, dr. Kovács Lajos. Jegyzők: Krenedich Gyula, Márkus Albert, Surányi Ferencz, dr. Bun Károly, Finger Oszkár, Araniczky Sztankó (ügyészségnél), dr. Mándi Sándor, Sándor Jenő, Mihályi Béla, dr. Sümegi Zoltán, dr. Stadler Endre, Molnár Béla, dr. Fábián Béla (ügyészségnél), dr. Lengyel Aurél (ügyészségnél), Babócs Mátyás, dr. Paczák Jenő, dr. Havlitsek Antal, dr. Borsodi Miklós, Böhm Himér, dr. Mann Hugó, di. Balla Leó (ügyészségnél), dr. Margalits Ede, Elek Béla, dr. Jánosi Áurél, dr. Bolemann Ernő, dr. Simon Gyula, dr. Fayl Ivor, ifj. Csilléry Kálmán, Zacharia Oktáv, dr. Szlávy István, dr. Elekes Mátyás, dr. Felföldy Elemér, dr. Kruk Zoltán, dr. Kőszeghy Lajos, dr. Battlay Géza. Irodaigazgató: Vlasits József. Irodatisztek: Barna Dániel, Szabó János, Botos Endre, Nagy Ferencz, Buttkay Emil, Macbik László, Laubhaimer Viktor, gr. Klebersberg József, Molnár Géza. 10. Budapesti kir. büntető járás­bíróság. (V, alkotmány-u., törvénykezési épület.) iTkv.: a budapesti törvsz., közj.: helyben, adó-és letét­hiv.: a m. kir. állampénztár.) A járásbÍróság vezetője : Sebastiani Károly (t. birói cz. és jeli.). Járásbirák: Drill Béla, kir. it. táblai biró cz. és j., Wiener Sándor, Szilva Géza, Benke Ferencz, dr. Farkas Gyula, Baumann Mór, Bezerédy Bert., dr. Kürti József, Baló Lajos, Császár Edvin, dr. Schmidt Albin, Nagel János, dr. Székács Aladár, dr. Polányi Lajos Aladár, dr. Badics Gyula. Jegyzők : Beiner Aladár, Demkovits Leó. Irodatisztek: Sinay Gusztáv, Nagy József, Lápossy Emü, Papp-Szilágyi János, Benkő Károly, Hutya Károly, Szendelszky István. 11. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) (Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób.: Budapest, p. ü. b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: Bónay Kamill, kir. it. t. birói cz. és jeli. Birák: dr. Nagy Iván, Bánó József, kamarás, tábla­bírói czimmel és jelleggel, Kerese Gábor, kir. itélőbirói czimmel és jelleggel, Sz. Kiss Gyula, K. Nagy Sándor, Osváth Imre, Bépássy Béla, Kéler Gyula, dr. Laudon Gyula, dr. Aczél Nándor, dr. Szász Béla, Markos Mihály, dr. Szladits Károly, ig. minisztériumba beosztva, Jándl Kálmán, dr. Endler Miklós, Minich Jenő, Kesselbauer Ödön. dr. Bexa Viktor. Albiró: Somogyi Jenő. Jegyzők: ifj. Hets Ödön, dr. Schiller Bódog, Krausz Kálmán, dr. Beiszmann B. Gyula, Belánszky Dezső, dr. Hómann Ottó, dr. Jellinek Ede, dr. Hofihauser Imre, dr. Bajusz Gábor, dr. Balassa Gusztáv (ügyészségnél), dr. Pásztor Ernő. Irodaigazgató: Nemes Bezső. Irodatisztek: Beniczky János, Zaffiry János, Wirn­liardt Gusztáv, Szabó Gyula. Telekkönyvvezetők: Lovaghy Sándor. Adámy Mih., Kasztner Antal. Jaschik Ede, Fekete Béla, Herczegh Lajos. Törvényszéki orvosok : dr. Szikszay Sándor, dr. An­dreánszky Jenő, dr. Németh Ödön. Tolmácsok: dr. Huszár Kálmán, német; dr. Franki Sándor, német; Somogyi Ede, franczia, angol és olasz, Óváry István, olasz, dr. Pavlinovic Bernát, horvát és szerb. 12. Pestvidéki kir. járásbíróság. (E, Margit-körút 24.) (Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. és H. és IH. ker., letéthiv.: Budapest, V. ker. Markó-u.) Járásbirák: Muttnyánszky Ádám t.-birói czimmel és jelleggel, Fodor József, Meszlónyi Arthur. Jegyző : Benedek József. Irodatiszt: Sánta Ignácz. Végrehajtók : Abarbanell Károly, Dezső Kornél. II Koronaügyészség. (V, nádor-u. 37.) Koronaügyész : dr.Székely Ferencz, II.v. k. r. és L. r. 1. Helyettesek: Kücbler Gyula, dr. Tassy Pál, dr. Baum­garten Izidor, Vargha Ferencz. Segédhivatali igazgató: Kemény Dávid. Irodatiszt: Leszk Ödön. X. Kir. főügyészség. (V, nádor-u. 37. — Telefon: 34—29.) (A budapesti kir. Ítélőtábla területére.) Főügyész: Czárán István. Főügyész-helyettesek: dr.Baloghy György,dr.Halász Lajos, dr. Magyar István. Beosztott kir. ügyész : dr. Polgár Viktor. Segédh. igazg.: Igei Jenő. Irodatisztek: Baróthy Miklós, Stifter Ede. XI. Kir. ügyészségek. 1. Budapesti kir. ügyészség. (V, alkotmány-u. 14. Telefon: 19—35.) Az ügyészség vezetője: dr. Sélley Barnabás, kir. fő­ügyész-helyettes. Kir. ügyészek: dr. Balázs Elemér, dr. Böhm Alajos, dr. Etter Dezső, dr. Geszti Andor, dr. Hodászy Antal, dr. Kesserü Lajos, dr. Polgár Viktor (a főügyészséghez beosztva), Tóth István, dr. Vargha József, dr. Strache Gusztáv. Biró Kálmán, Uzonyi Géza. Horváth Akos, dr. Hérics-Tóth Lajos, dr. Nagy Béla, dr. Pálos Hugó, dr. Aczél Imre, dr. Timkó Zoltán. Kir. altigyész: dr. Székely Aladár. 2. Pestvidéki kir. ügyészség. (IV, Semmelweis-u. 6. — Telefon: 17—28.) Kir. ügyészek: dr. Gáli Endre, dr. Publik Ernő. Bálint Ernő, Takács Dénes. Alügyész : dr. Szöllősi S. Oszkár. XII. Fogházak. 1. Budapesti kir. országos gyűjtő fogház. (X, maglódi út. — Telefon: 60-05.) Igazgató: Vajna Károly, kir. tanácsos. Ellenőr: Péterffy Gyula. Gondnok: Király Gyula. Fogalmazó: Szabó György. Tiszti Írnokok: Vermes Béla, Upor Géza, Filep János. Főorvos: dr. Neuwirth Dezső. Róm. katholikus lelkészek: Psitek János Brúnó és Morvay László.

Next

/
Oldalképek
Tartalom