Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közlekedés : 330 Vasutak. B. m. a) ügyosztály. Helyi áruforgalom. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Wickenhauser Ferencz, főellenőr. Főellenőrök: Annau Károly, Strasser Ferencz, Simo­nits Béla, Medgyessy Bertalan. EUenőrök: Hegedűs Lajos, Friedl Károly, Scherzinger Alajos, Ellinger Antal, Inczédi Gyula, Várhidi József, Schnedár József. Fogalmazó: ifj. Ferenczy Lajos. Hivatalnokok: Kónya Mihály, Vértes Pál. B. IH. b) ügyosztály. Szomszédos áruforgalom. (VI. Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Poppel Gusztáv főellenőr. Főellenőrök: Stark Antal, Sátori Jakab, Sámy Endre, Lengyel Sándor, Plutznár János, Molnár Vilmos. Ellenőrök: Tarnai János, BohuczkyIstván, Jilly Béla, Halmágyi Endre, Zeller Albert, Fábry Ede, Vincze Tiva­dar, Elsner Bóbert, Géber Antal, Huszár Béla, Molnár Kálmán, Tolnai Árpád, Vig Sándor, Péteri Gyula, Wag­ner Miklós, Perron János. Hivatalnokok: Békési Gyula, Adámy Bezső, Ternyei Elek, Gottlieb József, Vértes József. Feldl István, Hosszú Antal, Bessenyei Dániel, Hrabovszky Kázmér, Lengyel Vilmos. B. IH. c) ügyosztály. (A helyi érdekű vasutak áruforgalma, továbbá a belföldi, az osztrák és a boszniai vasutakkal való köteléki áruforg.) (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Harmos János ellenőr. Főellenőrök: Hazai János, Leitner Vilmos, Bózsa­hegyi István, Bende Ferencz, Greth Géza. Balogh Benő, Faragó János, Kruttschnitt Pál. Ellenőrök: Faludi Mór, Grawatsch Bezső. Markó Pál, Hlavács Samu, Fedortsik Sándor. Werner Károly, Tolnai Lázár, Surányi Antal, Pávai Vájna Elek, Homonnai Ignácz Nándor, Körösi Márk. Aszódi Salamon, Lingsch János, Hollósy Jenő, Finda József. Haydú József, Kádár Lipót, Kelemen Antal, Sós Miklós, Bobleter Károly, Halász Vilmos. Fogalmazó : Czillinger Loránd dr. Hivatalnokok: László János, Kajári Sámuel, Kigyóssy György, Czóbel Béla, Pudler Béla, Boda János. Básky István, Mikullich Géza, Küklburger Béla, Esztergályos Gyula, Szelényi Károly. B. IH. d) ügyosztály. Külföldi áruforgalom. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Lantos Vilmos főellenőr. Főellenőrök: Fiala Mátyás, Kavetzky Ottó, Mendl Márk, Lövész Lipót. Axaméthy Ignácz, Szerónyi István. Ellenőrök: Erős Lajos, Ángyán Kálmán, Herbert Ti­vadar, Sándor Gyula, Zsoldos László, Franki Miklós, Schiebinger Károly, Bóna Nándor, Némethy Ernő. Hivatalnokok: Veres Lajos, Ploskál Bóbert, Konta Ferencz. B. Hl. e) ügyosztály. Személy- és podgyászforgalom. (VI, Teréz-körút 58.) Ügyosztályvezető : Bató István, főellenőr. Főellenőrök: Pribisch Ferencz, Incze József, Bussay K. Ellenőrök: MajerLajos, Grőner Gyula. Csia Oszkár, Bakovszky Dezső, Wall Ignácz, Tury Kálmán, Leyrer Károly, Saáry Emil, Bichter Viktor, Haag Bezső, Boros Ignácz, Waltner József, Hrabéczy Ernő, Ehrenreich Henrik. Fogalmazók: dr. Begitko Dezső, Ekler Norbert dr. Hivatalnokok: Csomor Aladár, Keresztes János, Forgó Antal, Kiss Gyula, Bandics Lajos, Gábor János, Székely Samu, Scheidt Henrik, Jónás Emil, Matheidesz István, Kammermayer István, Palotai Árpád, Steiner Benő, Zahumenszky Ferencz, Keleti Lajos, Kelemen Já­nos, Mathis Nándor. Szemere Oszkár, Fadgyas Károly. B. IH. f) ügyosztály. Állomási pénztári szolgálat és az utánvételek és dijmente­sitési letétek ellenőrzése. (VI. Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Gsell József, felügyelő. Főellenőrök: Kuncze Lajos, Fischer József, Eckbauer Arnold. Ellenőrök: Mészáros Zsigmond, Vihely Zoltán, Hirn Mór, Szedmák Pál, Engelmayer János. Hivatalnokok: Molnár Ferencz, Friedmann Ignácz, Lichtenstein Elemér, Grosits Elek, Németh Lajos, Ter­novits Ödön, Fekete Gy., Balogh Imre, Sándor Ferencz, Timschmidt Emil, Tóth József, Szekerdy Dezső. B. IH. g) ügyosztály. Az összes bevételek egybefoglalása. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Schuszter Zsigmond, főellenőr. Főellenőrök:,Bozóky Bonaventura, Hann Adolf, Roch Ödön, Swaton Ágoston, Lesska Károly, Piliczár Lajos, Kövér György, Kovács Ferencz, Zeller Géza, Beitz Ottó, Zucker Armin, Faludi József. Ellenőrök: Garbaisz Ferencz, Witkovicky Károly, Klotzbücher Károly, Ország Mór. Bajkor Béla. Nagy Zsigmond. Borcsitzky Zoltán, Kovács Gyula, Belényessy Alajos, Halász Vilmos, Szél Gyula, Tandler Adolf, Rosz­ner Lajos. Hivatalnokok: Szabó Sándor, Olbert Károly, Holluby Arhur, Kunz Gyula, Harnischfeger István, Varasdy Géza, Kubinyi Ferencz, Karsai L., Lévai József. C) Kereskedelmi főosztály. (VI, Andrássy-irt 73—75. — Telefon : 86—09.) Igazgató: Szájbély Kálmán, udv. tanácsos. Igazgatóhelyettes: Darvay Károly, kir. tan., ig.-hely. Ellenőr: Bácz István, (berend. a kereskedelmi minis­teriumba). Fogalmazó: Szmereczka Ferencz. (A m. kir. keresk. ministeriumba berendelve.) Osztályvezető: Hajnal Vilmos min. oszt. tanácsos, főfelügyelő. Felügyelők: Mátray Elemér, Egán Ede, Rónay Emil, Kósa Károly, Kapus Béla. Főellenőrök : Halász Jenő, Bellaágh Imre. S.-titkár: dr. Kondor Mihály. Ellenőrök: Trozonyi F., Sulyok Imre. C. I. szakosztály. A belföldi és Ausztriával való áruforgalom díjszabási ügyei. (VI, Andrássy-út 73-75. - Telefon : 95—88.) Szakosztályvezető: Méhely Pál, kir. tan., főfelügy. Irodakezelő: Kádár Ferencz. C. I. a) ügyosztály Helyi és belföldi köteléki forgalmak. (VI, Andrássy-út 73—75.) Ügyosztályvezető : Bene László felügyelő. Felügyelő: Proszt Emil. Főellenőrök : Késmárszky Kálmán, Neisar Károly. Ellenőrök: Pécb v^dön, Lányi Ignácz, Boros Andor, WuitsMilivoj, Strovsky, Lajos, Zipek Jenő, Titkár: dr. Berger Ármin. Segédtitkár: dr. Zsenyey Ernő, dr. Dobó László. Fogalmazó : Emmerling István, dr. Visegrády József, dr. Havas Nándor. Hivatalnokok : Varga János, Nóvák Mór. Irodakezelő: Szász Gyula.

Next

/
Oldalképek
Tartalom