Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Kocsigyárosok. Czím-jegyzék. 892 Czím-jegyzék. Konzervgyárak. Róbert Arnold, IY, Duna-u. 6. Telefon 117—24. Robinek Ferencz, YI, felsőerdősor 30. Rónai István, IX, Ráday-u. 49. Rosenberg Emil, IX, üllői út 7. — Sámuel, YI,Csengery-u.66.T.101—17. Rosenberger Salamon, YHI, vig-u. 17. Rosenfeld Vilmos,YIH, Luther-u. 1/c. Rosenstock A., V, Árpád-utcza 6. Rosentbal Hugó, VHI, Rákóczi-tér 18. Róth Jakab, V, akadémia-utcza 11. Rótta Nándor, H, fő-utcza 11. Röszler József, VH, Cserhát-u. 8. Sartorisz Károly, IV, váczi u. 83. Sattler Lajos utóda, VI, Eötvös-u. 47. Schächter Viktor, IV, régi posta-u. 4. Scheninger Sándor, V, Aulich-u. 3. Scherzer Henrik, VH, nyár-u. 34. Schillinger Gyula, YH, kertész-u. 35. — Simon és társa, IY, Deák Ferencz­utcza 13. Schmidt Ferencz, IY, szerb-u. 15. Schosulan Jenő, VH, Kazinczy-u. 32. Schwarcz Bertalan, VH, dob-u. 2. — Mór, VH, Vörösmarty-u. 11/a. — Simon, VIH, Rökk Szilárd-u. 21. — Vilmos, VH, Thököly-út 13. Schwott A., IV, hajó-utcza 12. Selhofer Imre. IX, Rákos-u. 15. Sieburger és Társa, cs. és kir. udvari szállitó, V, fürdő-u. 8. Tel. 30-04. Socher Miksa, VH, murányi u. 24. Spielmann Márton,VH, Dembinski-u. 9. Spitzer Henrik, YH, Hernád-u. 31. Staab Fülöp, VHI, Szentkirályi-u. 49. Stein Zsigmond, IX, viola-u. 13. Steinbach Gábor, V, Lipót-körút 4. — Tel. 20—76. Steiner Géza, n, Zsigmond-u. 5. — Lipót, IX, vámház-körút 11. Steinitz és Schultzer, H, Margit-körút 50—52. Stenzel és Pintér, VI, Dávid-utcza 4. Stern Dezső, VH, dob-utcza 45. Strasser Manó, YH, Klauzál-tér 5. Stummer Mór, VI, Dessewffy-u. 36. Sütő és Szabó, IV, koronaherczeg-u.18. Szabó László, IV, Szervita-tér 4. Székács Gyula, YIH, Rökk Szil.-u. 16. Szemere Lázár, VI, Izabella-u. 62. Szép Gábor, I, árok-utcza 27. Szerdahelly Ferencz, IV, eskü-tér 1. templom-bazár. Szopper Henrik VI, ó-u. 11. Szrnka,István, VI, felső erdősor 48. Szűcs Ábrahám, YIH, József-körút 14. Tatai Béla, VI, nagy János-u. 5. Tauglich Mórné, VI, Lázár-u. 2. Tauszig Ignácz, VH, Bethlen-u. 45. Thén Jakab, VHI, práter-u. 9. Tóth Ferencz, H, Donáti-u. 46. József, IX, üllői út 5. Tritsch Dezső, VIH, Lujza-utcza 6. Tröster E.-né, VH, Sajó-utcza 2. Tutzinger Károly idb., IV, bástya-u. 10. Ujváry Lajos, VIH, üllői út 24., VHI, Szentkirályi-u. 51, és Jázmin-u. 9. — Sándorné, özv., L görög-u. 1. Vágó László, VH, Izabella-u. 68/6. Valachy László. VIH, József-u. 29. Varga János, VHI, rigó-u. 4. Várhegyi Andor,VHI, József-u. 35—37. Végh Jenő, VH, rózsa-utcza 35. Vidos Ferencz, VH, Josika-utcza 26. Viola József, VH, Erzsébet-körút 58. Yizi és Dérer, VI, Vörösmarty-u. 51/a, Telefon 108-01. Vogl Vilmos, VI, dalnok-u. 27. Wartzmann Simon, VI, Izabella-u. 76. Weber Antal, IV, Kristóf-tér 7. — Jakab, V, nádor-u. 21. Weiner Zsigmond és Társa, VHI, kőfa­rsgó-utcza 10. Wellisch Manó, VIH, Kun-utcza 11. Wiener Ede., V, Báthory-utcza 5. Wiesenfeld Ármin, VH, nefelejts-u. 57. Winkler Flóriánné, VI, gr.Zichy Jenő­utcza 37. Wittmann József, I, Krisztina-krt 161.. Wolf Imre, H, fő-u. 72. Zamkovszky és Peterka, IV,sarkantyús­utcza 11. Zemann János, VIH, Baross-u. 116. Zemkó Izidor, IV, vármegye-u. 5. Zierlich Antal, IV, egyetem-u. 2. Zohn István, VH, óvoda-u. 19. Zwillinger Adolf, VI, rózsa-u. 44. Kártyatisztitók. Bloch Vilmosné, VH, nyár-u. 8. Schwartz Janetta, VH. Rombach-u.6. Vollner Vilmos, VH, dob-u. 69. Karton- és k élil'estö árúg-yárak* és raktárak. Fayer és Práger, Y, bálvány-u. 3. Tel. 32—97. FINÁLY-féle kékfestőgyár. Alapíttatott 1793-1 an. Katonai czikkek és szerelvények. (L. Egyenruhakészitők és szállitók alatt és Hadfelszerelések alatt.) Az Első magy. müdombo­ritó és papirdiszműgyár, VI, Lehel-u. 8. Tel. 81—61. Gyárt és szállít ezégtáblákat, czél­y -gt lövő anyagokat, nyomtatványokat és katonai tölténytár dobozokat, -Aüäi^ felszereléseket stb. Bachmann és Társa,VH, kerepesi út 28. Tel. 89—21. Katonai evő- és f Jzőedények. Conrad és Társa, VI, Teréz-körút 15. Tel. 25-86. Raktári telefon 2—26. Demjén Ignácz,"VIH, Magdolna-u. 14. Tel. 57-66. Fleischmann M,, V, akadémia-u. 14. Tel. 95—19. Katonai nyomtatványok. Fuchs és Schlichter,bádogárúgyár, VI, jász-u. 7—9. Tel. 427. Katonasági főzőedények gyár­tása, használt katonai edények újra ónozása és javitása. Misoga Sándor, IV, váczi u. 2. T. 916. Katonai egyenruházati intézet. Rosenthal H. utóda, cs. és kir. udvari szállitó, V, akadémia-u. 3. T. 30—35. Steiner Zsigmond és Társa, VI, hajós­utcza 15. Tel. 5—46. fö#- FINÁLY SÁNDOR. Budapest íObuda) III, bécsi út 267. *Goldberger Samu és fiai, részv.-társ., V, sas-u. 27. Tel. 34-41. Hermann József, H, Margit-körút 1. Tel. 45—01. «Kartonnyomó ipar- és textil-keresked. részv.-t., Fürst Jakab és fiai, V, sas­utcza 18 22. Tel. 33-57. 37—52. Kohn és Hesser, V, nagykorona-u. 1. Nyári Géza, V, sas-u. 15. Reis Sámuel fia, V, nagykorona-u. 7. Rhomberg Ferencz M.,V, Arany János­utcza 13. Tel. 44. Weiner és Grünbaum, cs. és kir. udvari szállitók, egyenruha áru­háza, IV, Kristóf-tér 8. T. 12—99. Minden áru a legjavából való. Katonai iroda. Kartothek. (L. Irodai berendezések alatt is.) Glogowski és Társa, cs. és kir. udv. szállitók, (i Kartothek» és mo­dern iroda berendezési osztálya. VI, Andrássy-út 12. Telefon 18-09. «Kartothek» amerikai nyilván­tartási rendszerünknek ismerte­tését, illetve vételkötelezettség nélküli bemutatását az érdeklő­dőknél dijtalanul eszközöljük. Katonai ügyriTÖ. Iroda VII, Rákóczi-út 86, II. em. 3 Telefon 89-96. Mindennemű katonaügyekben el­jár, ily ügyekben okmányokat be­szerez. Kieszközöl katonai reklamá­cziót, gyakorlat elhalasztást. Fgy évi ön­kéntesek jogezím igazolásához beszerzi az iratokat stb. stb. K ártyagy árak. Fischer Henrik, «Unio» kártyagyár,VI, szent László-u. 158. Telefon 46—94. Piatnik Nándor és fiai, IV, Szervita­tér 3., gyár : VH, Rottenbiller-u. 17. Telefon 63—56. Kátrány-gyárak és raktárak. (L. Aszfalt-gyárak alatt.) Berényi Gyula és Társa, aszfalt és aszfaltlemez tetőfödési válla­lata, YH, rózsa-u. 27. Tel. 59—28. Posnansky és Strelitz,Városi iroda VI, Podmaniczky-u. 27. Telefon 28—29. Aszfalt és kátrány vegyi termékek gyárai. Aszfaltelszigetelő lemez ólom­betéttel, kátránymentes "Gloria» ,'cze­ment, aszfalt, fedéllemez, «Colorit» piros fedéllemez, «Fermanit», fedéllemez, (gyapjunemez lemez),' "Kátránypapir­lemez» különféle vastagságban, »Carbo­lineum». Carbolsav, szurok, fáklya, hövédöanyag stb.

Next

/
Oldalképek
Tartalom