Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

7. rész - VII. Hírlapok és Folyóiratok

Hírlapok. Magyar Vendéglős és Kávésipar.. Szerk. és laptulaj.: F. Kiss Lajos. Kiadó­hivatal : VI, felső erdősor 11. Tele­fon 117 61. A Megfigyelő. — Der Beobachter. Köz­gazdasági lap. Fel. szerk. és kiadótul. Fellner Ármin. Szerk. és kiadóhiv. : VI, rózsa-u. 45. Mercur. Szerkeszti: Sebestyén Aladár. Kiadó: Mercur bank- és váltóüzlet r.-t., IV, váczi u. 37. Telefon 643. Mercur Hírnök. Szerkeszti: Kaufman Kichárd. Kiadó : Mercur váltóüzleti r.-t., V, fürdő-u. 3. Mercur Tudósító. Szerkeszti: Szalai Adolf. Kiadja: Szalai és társa czég, VI, Teréz-körút 28. Telefon 12- 39. Mészárosok és Hentesek Lapja. Állatkeres­kedelmi Újság és Az asszony lapja melléklettel. Szerk. : Komáromi Sán­dor és Róna Lajos. Szerk. és kiadó­hivatal : VH, dohány-u. 74. Tel. : 535. Mezőgazdasági Gépész. Szerkeszti : Mobile Gyrrla és Morva Rezső. Kiadó­hivatal : VHI. Szentkirályi-utcza 28. Mijlocitorul. Közgazdasági lap. Felelős szerk.: Jon Ardelean. Kiadótulaj.: Bragea G. Sándor és Birautin Mik­lós. Szerk. és kiadóhivatal: VH, István-út 6. A Modern Fogtechnika. Fel. szerk. és kiadótul.: Fenyvesi Menyhért. Szerk. és kiadóhiv. : V, fürdő-u. 1. Molnárok és Malommunkások Lapja. Fel. szerk. és kiadótulajdonos: Széli Menyhért. Szerk. és kiadóhiv.: VH, Rákóczi-út 32. Molnárok Lapja. Megjelenik minden szombaton. Szerk. Jutassy Ödön. Szerk. és kiadóhiv.: V. Csáky-u. 12. Telefon 66 -66. Molnárujság. Fel. szerk. : Kovács An­tal. Szerk. és kiadóhiv.: VI, Podma­niczky-u. 5. Motor- és Automobil Újság. •— Motorén und Automobil Zeitung. Önálló mel­léklapok: Általános Automobil Újság és A magyarországi Automobil veze­tők és szerelők szakegyesületének hi­vatalos közleményei. Fel. szerkesztő: Irinyi Jeremiás Arnold. Kiadótulajd.: Motor és Automobil Újság szövetke­zet. Szerkeszt, és kiadóhivatal: VH, Rákóczi-út 34. Mozdonyvezetők Lapja. Felelős szerk. és kiadó: Birkmayer Jezsef, a ((Mozdony­vezetők országos szövetségének el­nöke». Szerk. és kiadóhiv.: VI, váczi körút 19. Tel. 94—86. Mozgófénykép Híradó. •— Kinematogra­phen Anzeiger. Fel. szerk. és kiadó­tulaj. . Neumann József. Szerk. és kiadóhiv. : VIH, Bákóczi-út 68. Munkaadó. Főszerk.: Farkas Elek, Fe­lel. szerk. : Edvi lilás László. Kiadó : Magyar Epitőiparosok Országos Szö­vetsége. Szerk. és kiadóhiv.: VHI, német-u. 22. Telefon 96-50. Munkásbiztositás. Felel, szerk. : Györki Imre. Kiadótulajd. : Kattler Bernát. Szerk. éj kiad.: VIH, Luther-u. 1/c. Munkásbiztositási közlöny. Szerk. : dr. Diószeghy József és dr. 'Sigmond Emil. Kiadja : a m. kir. állami mun­kásbiztositási hivatal, V, akadémia­utcza 1. Telefon 88 -95 és 33—60. Munkás Szövetkezeti Közlöny. Főszerk.: Mirvizky János. Szerk. és kiadóhiv.: VHI, nap-u. 39. 750 Munkásvédelem. Fel. szerk.: Kürschner Jakab. Kiadótul.:Rády Sándor.Szerk. ós kiadóhiv.: VI, Szondy-u. 94. Műszaki és Gyáripari Czimtár. Kiadó­tul. : Szabó Gyula,VLH,kőfaragó-u. 10. Műszaki Lap. Szerk.: Zachara Lajos. Kiadja: az Országos Műszaki Egye­sület. H, lövőház-u. 39. Műszaki Szemle. Felelősszerk.: Lázár Albert. Szerk. és kiadóhiv. ; VH, kertész-u. 34. Művezetők Lapja. Szerk.: Palik Fe­rencz. Kiadja: a «Művezetőkországos szövetsége». Kiadóhiv.: VIH, német­utcza 32. Tel. 56—11. Nemzetgazdaság. Szerk. és kiadja : Apor Sándor, VI, aradi u. 66. Nemzetközi Merkur. — Internationaler Merkur. Fel. szerk. és kiadótulajd. : Wahrmann Lujza. Szerk. és kiadó­hiv. : VI, Szondy-u. 37/6. Nemzetközi Pénzügyi Szemle. — Inter­nationale Finanzrevue. Felelős szerk.: Lőwy Emil. Kiadótul,: Thein Leó. Szerk. és kiadóhiv, VI, gr. Zichy Jenő-u. 43. Nemzetközi Vasúti és Hajózási Útmutató, Melléklete : Nemzetközi Bányászat. Szerk. és kiadó: Ekker Lipót, VH, Barcsay-u. 3. Tel. 52—22. Népszövetség. Felelős szerk. és kiadó­tul. : Kunéry Kálmán. Szerk. és kiadó­hiv. : H, csalogány-u, 52] Neuer Mitteleuropäischer Fremdenführer. Szerkeszti és kiadja: Kostelezky E. Rezső, IV, Ferencz J. rakp. 6 7. Objectiv. Fényképészeti szaklap. Szerk.: Stemmer Vilmos és Wawerka K. Róbert. Szerk.: VH, dob-utcza 83. Kiadóhivatal: VEH, Lujza-u. 16. Odontotpchnikai közlöny. Szerk. és kiadótul. : Hirsch W. Mór. Szerkesz­tőség és kiadóhiv.: VH, Baross-tér 15. Országos földhitelközvetitő vállalat. Szer­keszti: Weisz Mihály. Kiadja: a Weisz Testvérek czég. Szerk. és kiadóhiv.: VH, Erzsébet-krt 2. Országos Központi Hitelszövetkezeti Ér­tesítő. Szerk.: dr. Baross Lajos és Brázovay Kálmán. Kiadja: az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet. VUI, Baross­utcza 13. Telefon 61—34. 0. M. K. E. Főszerk.: dr. Szende Pál. Fel. szerk.: Beck Géza, kiadja az Országos magyar keresk. egyesülés. V, Mária Valéria-u. 12. Tel. 43—14. Országos Merkur. (Landes Merkur.) Szer­keszti : Márkus Sándor. Kiadó : Beer­mann Adolf, VI, Andrássy-út 60. Országos Pénzforrás. Felelős szerk. és kiadótul.: Varga Jakab. Szerk. és kiadóhiv. : VHI, népszinház-u. 51. Tel. 60-54. Országos Újság. Szerk. és kiadó: Ke­mény László, VI, Izabella-u. 70. Tel. 115-74. Az «Osztály-Sorsjáték». Kiadó : Lukács Vilmos. V, fürdő-u. 10. Tel. 34—96. Pannónia. Szerkeszti: Adler Gyula, V, sas-u. 25. Papír Szaklap. Szerk. és kiadó: Barta Lajos. Szerk. és kiadóhiv. : Vm, Jó­zsef-körút 69. Pénz és Föld. Gazdasági szaklap. — Felelős szerkesztő: Dezső Elek, VI, váczi körút 39. Telefon 46—91. Pénzintézetek országos hitelértesitője. Szerk. és kiadó : Weisz Mihály, VH, Erzsébet-körút 2. Hírlapok. Pénzintézeti Közlöny. Szerkeszti és ki­adja: Grosz Nándor. Szerk. és ki­adóhivatal : V, honvéd-u. 8. Telefon 33-54. Pénzintézeti Szemle. Szerk.: dr. Hantos Elemér. Kiadja: a Magyarországi Pénzintézetek Országos Szövetsége. V, tükör-u. 2. Telefon 113—56. Pénzintézeti Tisztviselők Lapja. Felelős­szerk. : dr. Róz Jenő. Fel. kiadó : Halasy Elemér. Kiadótul. : «Pénz­intézeti Tisztviselők Országos Egye­sülete». Szerk. és kiadóhiv.: V, Zrinyi-u. 12. Pénzkezelési és számviteli közlöny. Szer­kesztő és kiadó: Szenessy Aladár pénzügyi számtanácsos, VHI, Ester­házy-u. 11. Pénz, pénz, pénz. Szerk.: Bartsik József ny. pénzügyi titkár. Kiadó: Bóth Ábrahám, A 7!, Lázár-u. 16. Telefon 92—25. Pénz újság. Szerk.: Weisz Mihály. Kiadja: a Weisz Testvérek czég. Szerk. és kiadóhiv.: VH, Erzsébet­körút 2. Pénzügyi Compass. Pénzintézetek év­könyve. Szerk.: Kormos Alfréd, Ki­adja az «Apolló» irodalmi és nyomdai r.t.» V, sas-u. 13. Telefon799. Pénzügyi Hírlap. Szerkesztő : Lendvay Sándor, VH, Bákóczi-út 44. Pénzügyi Szaklap. Szerk.: Feld Fülöp Szerk. és kiadóhiv.: VIH, Bákóczi­út 71 Pénzügyi Tanácsadó. Szerk. és kiadja: Gerő Mór, VH, Erzsébet-körút 4. Photografische Mitteilungen. Szerkesztő: Elek Ferencz. Kiadja: Aufrecht ós Goldschmied czég, VH, Bákóczi-út 26. Telefon 29—39 és 94- 07. Phönix. Szerkeszti : Adler Sándor. Ki­adja : Adler Sándor, V, fürdő-u. 7. — Telefon 34—26. Pinczér Újság. Felelős szerk. • Farkas János. Fel. kiadó. Magyaríts Ágos­ton. Kiadótul. : «Budapesti kávéházi alkalmazottak szakegyesülete». Szer. és kiadóhiv. : V, hold-u. 15. A Posta. Szerk.: Kiss Ferencz. Kiadó: A M. kir. posta és táv. tisztviselők kaszinója, VH, Rákóczi út 30. Telef. 93-26. Magy. kir. posta- és távírda rendeletek tára. Szerk. : Posta és távírda vezér­igazgatóság m. ügyosztálya, H, Al­brecht-út 3. Kiadja a kereskedelem­ügyi m. kir. minister. Posta- és távirdatarifák. Szerkeszti és kiadja: Várady Aladár, H,Aranka-u.3. Posta-Közlöny. Szerk. Jancsó Dezső, ki­adótul. : Böszörményi Kálmánné, X, család-u. 12. Postakürt. Szerk.: Kovács József mányi. Kiadja : a m. k. posta- és távirda al­tisztek és szolgák orsz. egyesülete. VH, Bálint-utcza 17. Magyar kir. Postatakarékpénztári Köz­löny. Kiadja : a m. kir. Postatakarék­pénztár, V, hold-u. 4. Tel. 36—31. A Reklám. Felelős szerk.: Barta Béla, Kiadótul.: a «Beklam» hirdető iroda. VEH, bérkocsis-u. 18. Tel. 94—87. Sorsolási Tudósító. Szerk. és kiadó: Singer D. A., VH, dohány-u. 10. Tel. 17—89. Szabadalmi Értesítő. Szerk. és kiadja : Edvi Hlés István,VII, Erzsébet-krt 8. Telefon 84—18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom