Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 585 Bejegyzett czégek. Éliás Mór, czégb. Elias Mór, kézmű-ügynökségi és bizo­mányi üzlettul., V, sas-u. 12. Telefon 303. Éliás Sámsonné, czégb. Éliás Sámsonné, szül. Klein Ilona, bőrkereskedő, IV. Veres Pálné-u. 6. Elias Samu, czégb. Elias Samu, tüzifaker., III, Lajos­utcza 147. Elkán Gyula, czégb. Elkán Gyula, kalap- és szücsárú­árusitó, VII, Károly-körút 19. Elkán és Bossányi, czégb. Bossányi József, chamotte­árukkal, épitőanyagokkal. gyári üzemhez szükségei­anyagokkal és eszközökkel való kereskedő. VI, sziv­utcza67. Tel. 13—13. Elkán és Gerő, társt. Elkán Ignácz és Gerő Árpád, kalap­és szücsárukereskedők. A czég képviseletére és jegy­zésére á társtagok egyformán jogosultak, VII, Károly­körút 17. Tel. 83—73. Ellenbogen Adolfné, szül. Fischer Aranka, czégb. Ellen­bogen Adolfné, szül. Fischer Aranka kávéházi üzlett., V, hold-u. vásárcsarnok. Ellinger Béla, czégb. Ellinger Béla, festék és lakk. festő­eszközök és ecsetek és festékek keverési üzlettulaj­donos, VI, Lázár-u. 13. Tel. 24—55. Ellinger Ede, Eduard Ellinger, czégb. Ellinger Ede, fényképészeti üveglemez és gelatine készítő üzlettul., IV, régi posta-u. 11. *Elinger Zsigmond, czégb. Elinger Zsigmond, gabona­ügynöki üzlettulajdonos. VI, Eötvös-u. 45. Elsasser János ifj, czégb. Elsasser János, hentes, VI, aradi u. 44. Telefon 15—23. *Elsasser József, czégb. Elsasser József,hentes VI, aradi utcza 44. Eisinger M. J. és fiai, főtelep Bécs, társtagok Elsinger Ferencz, Elsinger János, Elsinger Frigyes, Elsinger Ede, ifj. Elsinger Ede és Elsinger Hermán, vízhatlan szövet, ponyva- és viaszosvászon gyári iparüzlettul., önálló czégjegyzési joggal, czégvezetők: Wolf Ágost és Binder Pál együttes, czégjegyzési joggal, IV, Deák Ferencz-u. 3. Telefon 32—58. Elsner Adolf és társa, beit. Elsner Adolf, rövid-, szö­vött- és díszműáru adásvételét közvetítő ügynök. A czég a beltag által önállóan képviseltetik és jegyez­tetik, VI. Lázár-u. IC. Elsner Oszkár ós társa, czégb. Elsner Oszkár, szalag-, csipke- és nöi divatárukeresk., IV, párisi u. 3. Te­lefon 26—57., IV, Calvin-tér 1. Tel. 64-22. és VIH, Bákóczi-út 32. Tel. 88—03. Elsner és Kemény, társt. Elsner Adolf és Kemény Osz­kár, rövid-, szövött- és diszmüárú adás-vételét közve­títő ügynökök. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, VI, nagymező-u. 45. Első budai cognac és pezsgőgyár, Kämeter Antalné és társa, társtagok Kämeter Antalné. szül. Hirschecker Katalin és Gergelyi Jakabné. szül. Kämeter Ilona, pezsgő és cognacgyártók. A czég a társtagok által ön­állóan jegveztetik, czégv. Kämeter Antal, Hl, korona­tér 1. Első budai butorszállitó vállalat. Krausz és Mally, társt., Kraitsz Gerson, kész uri ruha és divatárukeresk. és Mally Konrád butorszállitó, együttes czégjegyzési jog­gal, H, lánczhid-u. 6. *Első Budapest-soroksári műtrágyagyár,Mogyorósy L. I. és Stein, czégb. Mogyorósy Zsigmond, műtrágyagyá­ros, V, nádor-u. 23. Első budapesti teasütemény; és biscuitgyár Freund Ödön, társt. özv. Freund Ödönné, szül. Klein Her­mina, czukrász, teasütemény és biscuitgyáros és Freund Sándor, czukrász. A czég a társtagok által ön­állóan képviseltetik és akkép jegyeztetik, hogy az elő­irott vagy előnyomott: «Első budapesti teasütemény és biscuitgyár» czégtoldat alá a «Freund Ödön» czég­részt a társtagok bármelyike sajátkezüleg irja, VI, ki­rály-u. 14. Első fiumei aszfaltgyár, Pollák Lajos mérnök, IV, Ferencz József-rakpart 24. Első magyar aczélirótoll-, tollszár- és indigó-másoló­papirgyár, Schüler József. Erste ungarische Stahl­schreibfeder-, Federhalter- und Indigo-Copirpapier­Fabrik, Josef Schuler. Schuler József, aczélirótoll-, tollszár-, indigó-másolópapir-, iratkapocs- és rajzszeg­gyár-tulajdonos, czégv. Schuller István, czégvezetői jogosultsággal, VI, dalnok-u. 26. Telefon 28—19. és X, gyömrői út 61. Tel. 61—61. Első magyar bélyegzőgyár, Klassohn A., társt. özv. ifj. Klassohn Antalné, született Seutter Emilia, vésnök­iparüzlettulajdonos és Klassohn Aurél, bélyegzőgyá­ros. A czég képviseletére a társtagok egyformán van­nak feljogositva, kik a czéget önállóan jegyzik olyké­pen, hogy az előirott vagy bélyegzővel előnyomott «Első magyar bélyegzőgyár» czégtoldathoz a «Klas­sohn A.» nevet sajátkezüleg irják, TV, koronaherczeg­utcza 9. Tel. 79—23. Első magyar bőrostorgyár, Goldschmidt J. és társa, Erste ung. Leder-Peitschen-Fabrik, J. Goldschmidt et Co., társt. Goldschmidt Jenny és Goldschmidt Bernát, bőrostorgyárosok, egyforma névjegyzési joggal, VH, Károly-körút 7. Első magyar foszforbronz-ipar Budapest, Pegelow, és Kaszab, Erste Ungarische Phospliorbronce Industrie, Budapest, Pegelow & Kaszab, társt. Pegelow Frigyes Fülöp Tódor és Kaszab Aladár, phosporbronz-fémnek tégelyekben való öntését űző iparüzlettul-., VI, An­gyalföld 1529. Első magyar gallér- és kézelögyár Freund és Ferkai, társt. Freund Vilmos és Ferkai Béla, gallér-, kézelő­és egyéb fehérneműgyárosok. A czég a társtagok által egyformán képviseltetik és akkép jegyeztetik, hogy az előirott vagy előuyomott czég alá bármelyik társtag vezetéknevét irja. VH, Erzsébet-körút 51. ós király­utcza 65. Első magyar gőztósztagyár, Topits József fia, Erste ung. Dampfmehlspeisenfabrik, Josef Topits's Sohn, társt. Topits József Alajos és Glatz sz. Prückler Klára, gőz­tésztagyárosok, önálló czégjegyzési joggal, czégvezető Glatz Nándor, VH, dob-u. 37. Tel. 14—58. Első magyar hanglemezgyár, Pete Csongor, Erste unga­rische Schallplattenfabrik, Csongor Pete, czégb. Pete Csongor, hanglemezgyáros, VIH, nap-u. 29. Első Magyar Irógépkellékek Gyár, Fleischer és Lieb­mann, Erste ungarische Schreibmaschinen Zubehör Fabrik, Fleischer und Liebmann, társtagok Liebmann Fülöp Félix, irógépfelszerelési czikkek gyáros és Keszler Izsó, irógépkellék gyáros és kereskedő. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik és jegyez­tetik. VH, munkás-u. 12. Első magyar műdomboritó- és papirdiszműgyár, Friss Zsigmond, Erste ungarische Kunstpräge-, und Luxus­papierwaarenfabrik. Friss Zsigmond, czégb. Friss Zsigmond, VI, Lehel-u. 8. Tel. 81- 61. Első magyar nyomókapocsgyár, Berger Henrik, czégb. Berger Henrik, kapocsgyártási iparüzlettulajdonos, V, váczi út 74. Első magyar szélmotor-gyár, Lakos Nándor csődben. Erste Ungarische Windmotoren Fabrik. Ferdinand, Lakos in Concurs, czégb. Lakos Nándor, VH, Damja­nich-u. 30. Telefon 113—04. Első magyar tolltisztitó-gyár Steinschneider testvérek Erste Ungarische Bettfedern-Fabrik Gebrüder Stein, Schneider, czégb. Steinschneider Bertalan, ágy-, fehér­és butornemü és az ezekhez szükségeltető nyers anya­goknak elökészitésével gyári iparüzlettulajdonos, VII, Damjanich-u. 33. Első proszniczi gazdasági gép- és gőzmotor-gyár, fém­és vasöntöde, F. Wichterle, Erste Prossnitzer Land­wirtschaftliche Maschinen und Dampfmotoren Fabrik, Metall- und Eisengieserei F. Wichterle. Főtelep: Prossnitz, fióktelep Budapest, közkereseti társaság. Társt. Wichterle Lambert és Wichteria Károly, gép­gyárosok. E czég a társtagok által egyforma joggal képviseltetik s általuk akkép jegyeztetik, hogy a ma­gyar vagy német czégszövegből a czéget jegyző társtag az «F. Wichterle» nevet sajátkezüleg irja, a czég többi része pedig czímbélyegzővel előnyomatik, avagy bárki általelöiratik, czégv., Kállay Laj., VI, gyár-u. 28.Tele­fon 23—02. *Első szegedi vegyt. gyufagyár, Pálfi Lipót és veje, Erste Szegediner ehem. Zündwaaren-Fabrik, Leopold Pálfi et Eidam, V, váczi kör út 22. Elster S. — S. Elster, társt, Elster János Nándor Sieg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom