Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 309 7. VII. ker. kir. járásbíróság. (VII, király-utcza 44.) Járásbirák: dr. Graf Yilmos, Reimer Géza, dr. Rónai Sándor, Stur János. Albirák: dr. Szitár Ferencz, dr. Eder Hugó, dr. Almási Antal, dr. Csepely Sándor, Palotay János, dr. Sztankovits Jenő. dr. Stoffer Albert. Aljegyző': dr. Bubics Jenő. Irodatisztek: Kövesi Bódog, Berki Lajos. 8. VIII—X. ker. kir. járásbíróság. (VHI, üllői út 54.) Járásbirák: dr. Huzella Mátyás, Virágh György, Csató Zsigmond, dr. Szűcs dön, dr. Nászay Károly, dr. Biber Gyula. Albirák: dr. Benda Béla, dr. Fenes Ferencz, dr. Balázs Emil. Aljegyzők: dr. Jászfv Géza, dr. Tomcsányi Zoltán. Járásbirósági irodatiszt: Bihari Soma. 9. Budapesti kir. büntető törvény­szék. (V, Markó-utcza, tvszéki épület. — Telefon: 19—88.) Elnök: Zsitvay Leó. kir. curiai biró. Törvényszéki birák : Tóth Ernő. kir. ítélőtáblai biró, dr. Horváth Sándor, dr. Tholt István, Saly Dezső, Buttkay István, Czekelius Marczell, dr. Bakonyi Kálmán, dr. Lan­ger Jenő, dr. Baráth Zoltán, Szepessy István, dr. Makucz Arthur, dr. Kiss István, dr. Szlavek Ferencz, Jam­niczky Gyula, dr. Mikovich Lajos, Csáder Gusztáv, Mlado­niczky Nándor, Sárkány Lajos, dr. Füzesséry Zoltán, dr. Bartha László, dr. Kallay Miklós, dr. Madarassy Béla, Novotny Károly, dr. Vass Lajos, Molnár István, dr. Biró Kálmán, dr. Fleischer Kornél, Éder Kálmán, Nedeczky Géza, dr. ridám Árpád, dr. Kendi Elemér. Albirák: dr. Perémy Gábor, dr. Hajós Géza, dr. Csopey Dénes, Vargay Kálmán, Piacsek Győző, dr. Lázár Ernő, dr. Schirilla Achill, dr. Benczák János, dr. Takács Aurél, Marczell János, Székely Lajos, Nagy Béla. Jegyzők: Krenedich Gyula, dr. Krezsák Pál, Márkus Albert, Surányi Ferencz, dr. Bun Károly, Thassy Ádám, Finger Oszkár, Araniczky Sztankó, dr. Mándi Sándor, Sándor Jenő, Mihályi Béla, dr. Sümegi Zoltán, dr. Stadler Endre, dr. Penkala János, dr. Fábián Béla, dr. Lengyel Aurél, Babócs Mátyás. Aljegyzők: dr. Paczák Jenő, dr. Havlitsek Antal, dr. Imnuing Alfonz, Zsoldos Zsigmond, dr. Borsodi Miklós, BöhmHiinér, dr. Mann Hugó, di. Balla Leó, dr. Margalits Ede, Elek Béla, dr. Jánosi Aurél, dr. Bolemann Ernő, dr. Simon Gyula, dr. Fayl Ivor, dr. Karay Pál, ifj. Csilléry Kálmán, Zacharia Oktáv, dr. Szlávy István, Demkovics Leó, dr. Elekes Mátyás. Irodaigazgató: Vlassits Józseí. Irodatisztek: Barna Dániel, Szabó János, Botos Endre, Nagy Ferencz, Buttkay Emil. 10. Budapesti kir. büntető járás­bíróság. (V, alkotmány-u., törvénykezési épület.) {Tkv.: a budapesti törvsz., közj.: helyben, adó-és letét­hiv.: a m. kir. állampénztár.) Járásbirák: Drill Béla, kir. it. táblai biró cz. ós j., Wiener Sándor, Szilva Géza, Benke Ferencz. dr. Farkas Gyula, Baumann Mór, Bezerédy Bert., dr. Kürti József, Baló Lajos, Császár Edvin, dr. Schmidt Albin, Nagel János, Sebastiani Károly, dr. Székács Aladár. Albirák: dr. Badich Gyula, Polányi Lajos Aladár. Aljegyző: Beiner Aladár. Irodatisztek : Sinay Gusztáv, Nagy József, Lápossy Emil, Papp-Szilágyi János. 11. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) (Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób.: Budapest, p. ü. b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: Rónay Kamill, kir. it. t. birói cz. és jeli. Birák: dr. Nagy Iván, Verebély Ignácz, táblabírói czimmel ós jelleggel, Kerese Gábor, kir. itélőbirói czim­mel és jelleggel, Sz. Kiss Gyula, K. Nagy Sándor, Osváth Imre, Bánó József, kamarás, Bépássy Béla, Kéler Gyula, dr. Laudon Gyula, dr. Aczél Nándor, dr. Szász Béla, Markos Mihály, dr. Szladits Károly, ig. mi­nisztériumba beosztva, Jándl Kálmán, dr. Endler Miklós, Minich Jenő. Albirák: Kesselbauer Ödön, dr. Rexa Viktor. Jegyzők: dr. Neuberger Aladár, ifj. Hets Ödön, dr. Schiller Bódog, Krausz Kálmán, dr. Reiszmann R. Gyula. Aljegyzők: Belánszky Dezső, dr. Hómann Ottó', dr. Jellinek Ede, dr. Hoffhauser Imre, dr. Bajusz Gábor, dr. Balassa Gusztáv. Irodaigazgató: Nemes Rezső. Irodatisztek: Beniczky János, Zaffiry János, Wim­hardt Gusztáv. Telekkönywezetők: Lovaghy Sándor, Adámy Mih., Kasztner Antal, Jaschik Ede. Törvényszéki orvosok : dr. Szikszay Sándor, dr. An­dreánszky Jenő, dr. Németh Ödön. Tolmácsok: dr. Huszár Kálmán, német; dr. Franki Sándor, német; Somogyi Ede, franezia, angol és olasz, Öváry István, olasz, dr. Pavlinovic Bernát, horvát és szerb. 12. Pestvidéki kir. járásbíróság. (H, Margit-körút 24.) (Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. és H. és Hl. ker., letéthiv.: Budapest, V. ker. Markó-u.) Járásbirák: Muttnyánszky Ádám, Fodor József. Albiró: dr. Meszlényi Arthur. Aljegyző: Benedek József. Joggyakornok: Miller István. írnokok: Sánta Ign., Meitner Miksa, Dolovcsák Budolf. Végrehajtók : Abarbanell Károly, Dezső Kornél. IX. Koronaügyészség. (V, nádor-u. 37.) Koronaügy ész : dr. Székely Ferencz, II. v. k. r. és L. r. 1. Helyettesek: Küchler Gyula, dr. Tassy Pál, dr. Baum­garten Izidor, Vargha Ferencz. Segédhivatali igazgató : Kemény Dávid. Irodatiszt: Leszk Ödön. X. Kir. főügyészség. (V, nádor-u. 37. — Telefon: 34—29.) (A budapesti kir. Ítélőtábla területére.) Főügyész: Czárán István. Főügyész helyettesek: dr. Baloghy György, dr. Ha­lász Lajos. Beosztott kir. ügyész : dr. Polgár Viktor, j Fogalmazó: Kandó Iván. Segédh. igazg.: Igei Jenő. i Irodatisztek: Baróthy Miklós. i írnok: Stiffer Ede.

Next

/
Oldalképek
Tartalom