Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) - K

Ja lso vsz ky. Lakás-jegyzék. 1352 Lakás-jegyzék. J ancsűrák» Kerényi János,dohánygy.oszt.vezető,YH,dohány-u.61 — Lajos, magánhiv., YII, Erzsébet-körút 34. — Ottó, közvágóliidi gyak., IX, Lónyay-u. 26. — Eezső, főv. hivatalnok, IX, Lónyay-u. 26. — Zoltán, dr., orvos, II, Krisztina-körút 1. Keres Sándorné, máv. kezelőnő,H, Toldy Fer.-u. 42. Kerese Gábor, kir.Ítélőtáblai biró,IX, Ferencz-krt 40. — György, dr. úgyv., orsz. képv., VILI. József-krt 70. — Tibor, min. s. fogaim.,Vm, fhg Sándor-u. 30/a. Kereskényi Jenő, füszerkeresk., X, b. jászberényi út 3. Keresz Ferencz, korcsmáros,YH, Károly-körút 11. ; Keresztély Sándor, zong.-gyáros, "VI, váczi körút 21. Keresztény Gyula, postatiszt, VH, István-út 19. — István, füszerkeresk., II, lánczhid-u. 2. — Jánosné, özv., magánzó, I. Attila-krt 19. — Károly, műszerész, IH, Zsigmond-u. 82. Keresztes 1. Körösztös alatt is. Keresztes Adolf, főv. tanitó, YII, Eákóczi-út 64. — Árpád, magánhiv., V, visegrádi u. 8. — Bálint, p. és táv. szolga, Yl, Szondy-u. 21. Béla, gépész, YBL, öv-u. 8. — Béla, dr., joggyakornok, VII, István-út 16. — Béla, tetőfedő, YI, Lehel-u. 3. — Béláné, özv.. nyugdijas, VI, Hungária-körút 85. — Dénes, kovács m., VIH, kálvária-u. 25. — Domokos, min. számellen.,I, Schwartzer Ferencz­utcza 4. — Ferencz, betűszedő, YI, Lehel-tér 10. — György, máv. mozdonyfűtő. VI, Szondy-u. 79. — Győző, mérnök. VI, Podmaniczky-n. 4. — Gyula, honv. főhadnagy, VI, Bajza-u. 5/6. Gyula, magánhiv. V, akademia-u. 14. — Gyula, min. fogalmazó. ATI, Baross-tér 15. — Gyuláné, özv., földbirtokos, IX, Lónyay-u. 18. — István, házmester, VI, Teréz-körút 10. — István, nagybaczoni, műsz. tan., VT, Teréz-krt 33. — István, dr., orvos, V, visegrádi u. 24. — István, postatiszt, YIH, fhg. Sándor-u. 15. — János, hivatalnok, VII. Thököly-út 95. — János, irodatiszt, VH, Eákóczi-út 38. — János, ny. máv. főkalauz, VTH, kerepesi-út 3. — János, szabó, VH. Miksa-u. 15. — Jenőné, özv., magánzó, V, visegrádi u. 92. — József, bankhiv., VI, Vörösmarty-u. 59. — József, magánhiv., VH, Bem-u. 38. — József, müszövő, VH, István-út 17. — Józsefné, özv., lakáskiadó, IX, üllői út 5. — Károly, csíkbánfalvi, cs. és kir. táborn.-hadbíró, VI, Bajza-u. 5/6. — Kornélia, tanitónő, VH, Vörösmarty-u. 10/6. — Lajos, háztulajdonos, VH, Thököly-út 32. — Lajosné, özv., lakáskiadó,VIH, Karpfenstein-u. 26. — László, magánhiv., IH, liatár-u. 2. — Lukács, máv. hivatalnok, V, Lipót-körút 29. — Mihály, bankszolga, I, Attila-u. 39. — Nándor, tűzoltó őrparancsn., I, Krisztina-krt 17. — Bóza, tanitónő, I, Mészáros-u. 13. — Tibor, műszaki hiv., VI, Lehel-u. 33. — Vincze, házfelügyelő, IX, liliom-u. 2/6. — Zsigmond, hirlapiró, VTH, József-krt 43. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). — Alajosné, (Keresztesy), özv., varrónő, VTH, Bá­kóczi-tér 5. — Albert, utazó, VIH, Eökk Szilárd-u, 10. — Dezső, (Keresztesi), szabó, V, vadász-u. 12. — Géza, (Keresztesy), asztalos, VI, Lehel-u. 21/6. — Gizella, magánzó, VIH, Eökk Szilárd-u. 27. — Gyula, (Keresztesy), magánhiv., IX, csarnok-tér 3. — Gyula, rendőrfogalmazó, VH, Baross-tér 15. — István, (Keresztesi), magánzó, VH, verseny-u. 10. — István, (Keresztesi), plissirozó, VH, dob-u. 9. — Jakab, (Keresztesi), máv. fő kai., VI, rózsa-u. 79. — Jakab Nándor,(Keresztesi),tanárjel.,VI,rózsa-u.78. — Jenő, ny. honv. százados. I, márvány-u. 10. — József, magánhiv.. VHI, gyöngytyúk-u. 10. — József, dr., ügyvéd, Y, bálvány-u. 5. Kálmán, (Keresztesy) mészáros, IX, üllői út 113. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). — Károly, kárpitos m., ATI, király-u. 101. — Lajosné, özv., magánzó, VTH, Eökk Szilárd-u. 27. — László, posta alk., YIH, fecske-u. 34. — Mátyásné, (Keresztesy),özv.,mag., IV,bástya-u.l5. — Mihály, (Keresztesy), gyári hiv.,ATH, Illés-u. 22. — Ödön, asztalos m., V, akadémia-u. 13. — Samu, ref. lelkész, VH, Eóna-u. 35. — Sándor,(Keresztesy), nyug. min. tan.,A 7I, Szondy­utcza 86. — Sánd.,(Keresztesy),p.és táv.s.tiszt,I,fehérvári út -21. — Sándorné, özv.. magánzó,VHI, koszoru-u. 23. — Vilmos, irodatiszt, ATI, Vörösmarty-u. 16. Keresztszeghy Lajosné, özv., nyugdij as, VTH, vas-u. S. Keresztúri, (Keresztury). —- Ferenczné, özv., magánzó, X, juhász-u. 55. — Imre, czipész m., VHI, sárkány-u. 14. — István, főv. hivatalnok, VIH, práter-u. 20. — István, posta főtiszt, VI, Podmaniczky-u. 73. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Eötvös-u. 37. — Jenő, (Keresztury) asztalos, IH. kisczelli u. 52. — József, (Keresztury), hiv., YH, rózsa-u. 22. — József, (Keresztury), magánhiv., VH, dob-u. 109, — József, (Keresztury), tvszékiirnok,VI,dalnok-u. 22. — Pál, (Keresztury), czipész m.,VIH, üllői út 52/6. — Pál, szabó, YH, rózsa-u 35. — Sándor. (Keresztury), postafőtiszt, VI, Podma­niczky-u. 73. Kereszty István, nemz. muz. tiszt, I, bors-u. 19. Kérészy Árpád, dr., ügyvéd, VH, aréna.-út 74. Kerezsi, (Kerezsy). — Barna Andor, áll. hiv., IX, .Báday-u. 54. — György, tanár, (Kerezsy), VH, Garay-u. 29—31. — János, ny. számv. főnök. IX, Eáday-u. 54. — Jánosné. magánzó, VH, Csengery-u. 15. Kergely József, korcsmáros, IX, gróf Haller-u. 4. Kéri 1. Kéry. Kéringer István, bérkocsi iparos, IX, gát-u. 24. Kerinok Józsefné, magánzó, AH, fóthi út 22. Kerkápoly Károlyné, özv., földbirt.,IX, csillag-u. 2. Kerkápolyi József, főpinczér. VHI, Mária-u. 5. Kerkovits Antal, m. hivatalnok, VI, nagymezŐ-u. 32. —- Pál, szíjgyártó, VH, lövölde-tér 2. Kerl Ferencz, műszerész, A 7, nádor-u. 32. — Gyula, nyomdász, A T, nádor-u. 32. Kern Adolf, magánhiv., VTH, népszinház-u. 18. — Antal, kávéházi alkalmazott, VI, Andrássy-út 43. — Arthur, bizt. tisztv., VH, Thököly-iit 6. — Aurél, hirlapiró, VTH, Esterházy-u. 15. — Berthold, kereskedő s., AT, váczi körút 17. — Emil, rézműves m., H, Kapuczinus-u. 16. — Ernő, gyári helyet, igazg.. X, Gergely-u. 1. — Ferencz, detektív, ATI, Bóna-u. 41. — Ferenczné, özv., háztulajd., AT, városligeti fasor 36. — Géza, dr., orvos, IV, koronaherczeg-u. 6. Tele­fon 9—89. — György, gyári igazg., X, Gergely-u. 1. — György, magánhiv., VH, Thököly-út 6. — Györgyné, özv., háztulajd., IX, Eáday-u. 37. — Gyula, kovács, ATI, hársfa-u. 18. — Gyula, osztálysorsj. főelárusitó, AT, Teréz-krt 27. — Gyuláné, özv., nyugd., H, szőnyeg-u. 1. — Henrik, ügynök, IV. aranykéz-u. 6. — Hermann, keresk. utazó, VH, Erzsébet-körút 58. — Ilonka, főv. tanitónő, IX, Báday-u. 37. — Lma, háztulajd., VI, Hermina-út 35/a. T. 82-92. — Izidor, szőnyegkereskedő VH, Eákóczi-út 8. — János, magánzó, VT, Szondy-u. 55. — Jánosné, özv., ma gán zó, VT, Szabolcs-u. 13. — Jánosné, varrónő, ATI, Garay-u. 2. — Jenő, máv. felügyelő, V, váczi körút 50. — József, maláta m., X, külső jászberényi út 11. — Lajos, malomhivatalnok, V, Lipót-körút 5. — Lajos, raktárnok, VIH, német-u. 19. — Eezső, bankhiv., IX, Eáday-u. 37, — Bóbert, vasnagykeresk., V, sziget-u. 4—6. — Sándor, p. ü. számvizsgáló, H, Batthyány-u. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom