Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Rőfösárttkereskedők. Czím-jegyzék. 908 Czím-jegyzék. Rövidára­kereskedők. Para iakő-g;yár. Szab. parafakő- és parafakőépitményi gyár részvény­társaság, ezelőtt Kleiner és Bokmayer. Gyár: Kőbánya. Igazgatóság és műszaki iroda: Budapest, VIII. Föherczeg Sándor­tér 4. Telefon 60—33. Paraffin-gyár. Magyar petroleum ipar-részvény­társaság, VII , Erzsébet-körút 53. Tel. 400 . Parczellázó iroda. Bibor Jenő, IV, váczi u. 9. Parket-gyárak és rali tárak. (Lásd «Padlógyárak» alatt is.) «Doloment» magyar hézagmentes padlógyár részvénytársaság, IX. üllői út 117. Tel. 337. Egyesült parkétgyárak r.-társ. V, Lipót-körút 23. Telefon 46 -28. Készít: tölgyfa amerikai parkét­padlókat, bükkfa amerikai par­két-padlókat, aszfaltba rakott tölgyfa ami likai padlókat, puhafa padlókat Elvállalja régi padlók ja­vítását, felgyalulását. Ajánlattal és költségvetéssel díjtalanul szolgálunk. Fried és Benedek, V, báró Aczél-u. 3. Telefon 30—50. Gregersen G. ós fiai,IX, csont-u. 1. Tel. 53—51. Hoffmann József, ifj.,VI, király-u. 10. Holstein ós Sterner, V, visegrádi u. 13. Telefon 24—46. Kirchner Ernő és Társa, VI, váczi körút 59. Telefon 26—85. Különlegesség 1 famegmunkáló és fűrészgépekben. Lichtig és Spitz,V, Csáky-u. 3. Telefon 79-43. Magyar Durament Müvek, hézagmentes padlógyár, iroda VIH, aggteleki u. 9. Tel. 63 — 24. GyárX. kőbányai út 51. Magyar „Karbőrit" (hézagmentes svédpadlót készitő) iparvállalat Fónagy és társai, A «Karborit» hézagmentes svéd padló feltétlen szolid és jó munka. Higiénikus szempontból a legcélszerűbb padló, iskolák templomok, kórházak, vendéglők, kávé­házak, mühel.vek, gyárak, magánházak és irodák részére. Minden színben állit­ható. Elismeréssel kitüntetve. I, retek-u. 46. Gyár: II, retek­utcza 49. Maroment magyar hézagmentes padlóipar-vállalat. MARIK és TÁBSA, VH, abonyi u. 14. Telefon 102—08. Pari ieáx*u lior<islt< kdolí. | Diamantstein Adolf és Társa, VI, király ­utcza 6. Boyal nagyáruház, Badó J. éS Társai, VH,Erzsébet-körút 39. Passe-partout­készitők. Czirer Lajos.VH, dob-u. 10. — Vilmos,VH, akáczfa-u. 51. Furmann Gvula,VH, dob-u. 14. Ocasek Károly,VI, király-u. 26. Telefon 46- 09. Paszomány. Budapesti paszomány, gyászkocsi és ravatalgyár részvénytársa­ságul. nagymező-u. 46. Tel. 15—70. Paszomány-gyárak. (L. «Butorpaszomány» alatt is.) Alexy Sándor, V, Erzsébet-tér 10. Tele­fon 91—44. Bauer és Weisz,VHI, vas-u. 14. Telefon 59-49. Budapesti paszomány-, gyászkocsi és ravatalgyár r.-t., VI, nagymező-u. 46. Telefon 15—70. Endlich Henrik, VHI, Bezerédi-u. 6. T. 60-35. Fischer Gusztáv utódai, VI, szerecsen­utcza 65. Telefon 23—63. Krausz Bódog, VH, dohány-u. 77. Kühmayer Ferencz és Tsa, V, nádor­utcza 13. Tel. 43—55. Magyar paszomány- és szallagáru-gyár r.-t.,VH,dongó-u. 3. Telef. 64—82." Beiner Bernát, VI, kis János-u. 12. Tel. 89—33. Sauczek Jakab, IV, sütő-u. 5. Telefon 77—93. Neuschloss Ödön és Marcell, V, pozsonyi út 21—23. Tel. 39—35. Az 1SOO. évi párisi kiállításon Grand Prix-vel kitüntetve. Politzer és Oklejszky, asphaltparket különlegességek. VH, Bethlen-u. 14. Tel. 61—92. Varga József, IX, Ferencz-tér 1. Paszományosok. (L. «Arany és ezüstpaszományosok és Butorpaszomány» alatt is.) Beitler Sándor, VH, dob-u. 11. Csermák Károly, VI, Izabella-u. 60. Hübner Antal,VIH, Bökk Szilárd-u. 38. Janovszki és Springer,VIH. Bezerédi­utcza 12. Kohn Mihály, VH, Jósika-u. 10. Krausz Emil, VH, király-u. 7. Kurcz Salamon, IV,koronaherczeg-u. 7. Lindner Samu, VHI, nefelejts-u. 17. Iiukács Sándor és társa, V, bécsi u. 7. Tel. 16—39. Neumann és Schwarz, IV, bécsi u. 3. Tel. 30 - 07. Pálfi Mihály, VH, Damjanich-u. 33. Beich Adolf és Fia, VI. király-u. 18. Tel. 4—43. Beiner Bernát.VI. felső erdősor 12. Tel. 89—33. Rónay Mór,VH, Garay-u. 16. Bzimatschek Henrik, VH, Dembinski­utcza 30. Sauczek Jakab, cs. és kir. udvari szállító, arany és ezüst paszomány gyáros, IV, sütő-u. 5. Tel. 77—93. Seitz és Precklné,VI, Kmetty-u. 2. Simái és Lengyel, V, Gizella-tér 3. Tel. 39-10. Wiesenberg Manó, VH, szövetség-u.28/fr. Patkány-, egér- és féregirtók. (L. «Féregirtók» alatt is.) Reiner Géza, VI, Eötvös-u. 34. Tele­fon 86 -80. Patkósarok-késasitök. Biró Ede, IX, Ranolder-u. 25. Kaszab és Breuer,gyár :VI. Madarász-u. 4—6. Telefon 22—62, iroda: V, Per­czel Mór-u. 2. Tel. 22—60. Patron. (L. «Festőminta és pauzagyár Peesétviasz-gyár (L. Vegyészeti gyárak alatt is.) Gossler Gyula, IX^aranykéz-u. 1. HU Járitz Nándor, vegyészeti, pecsét és | tintagyára, IX, Mátyás-u. 8 . Schönwald vegyészeti, pecsétviasz és tintagyára. (Tulajd. Schar­schmidt Oszkár,) VI, gr. Zichy Jenő­utcza 6. Pékek. Albrecht Ágoston, H, kacsa-u. 7. — Károly, IH, föld-u. 44. Altman Mayer Gyula,VH. István-út 35. Amtmann Samuné, I, városmajor-u. 2. Anczenberger Aladár,VH, dohány-u. 83. Andricsek Miklósné, özv., I, apród-u.10. Auspitz Adolf, VH, dob-u. 11. Back Samu, VI, király-u. 38. Bakó János, IX. viola-u. 3. Bánd Gyula, VH, Kazinczy-u. 50. Tele­fon 11—01. Bayer Károly, I. hadnagy-u. 22. Belányi Antalné, VIH, szigetvári u. 19. Belény György,VH, Gizella-út 4. Bella Berta, V, nagykorona-u. 19. — Ernő, I, alkotás-u. 10. Bellák Benjámin.VH, Erzsébet királyné út 63. Benátsky Manó, VH, óvoda-u. 31. Berger Gyula.VHI, tömő-u. 30. Bleier Izráel és Steiner Gyula,VI, gyár­utcza 10. Brandt Ágostonné, özv., VHI, práter­utcza 40. Braun Lajos.VH, király-u. 25. Breslmayer Gyuláné, özv., IX, vámház­kőrút 9. Tel. 65—32. Brüchler Pinkásné, özv.,VI,Lehel-tér 8. Brüll Bernátné, özv.,VIH, Lajos-u. 126. Brünn Zsigm.. VIH. Karpfenstein-u. 1. Tel. 66—53. Brychta Antal, IH, szentendrei út 26. — Ferencz, H, retek-u. 39. — Vincze, IH, Flórián-u. 16. Butz Ferencz, IX, tüzoltó-u. 78. — Ferenczné. özv., IX, liliom-u. 25. Chalupka Sándor, I, Fortuna-u. 14. Corchus Gyula, X, Bákos. Csapek Ignáczné, özv., VILI, nagyfuva­ros-utcza 10. Csereklye Mihály,VI, határ-u. 35. Danczer Ferencz, H, csalogány-u. 29. Daniberg Bertalan ,VH, Garsy-u. 33. Danihel Gáspár, H. hidász-u. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom