Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Gör. kel. szerb egyház. 296 Izrael, hitközségek. székesfővárosi tiszti főorvos, Joánovich Pál, min. oszt. tan., Zubkovics Arzén, közig. biró. Krsztics Lázár, Dedo­vich György, orsz. képv. Int. igazgató : Popovics V. István, kir. tan., orsz. képv. Int. orvos: dr. Bogdanovics Milos. Könyvvezető: Zsivkovios János. Jegyző: Csamprág István, püspöki titkár. f) Gör. kel. görög és makedon­oláh egyházközség. (IV, Petőfi-tér, templom-udvar.) Plébánia hivatal ugyanott. Plébános: Georgiadesz János. Főgondnok: Lyka Emil. Másodgondnok: dr. Agorasztó Péter. Jegyző: Agorasztó Tivadar. g) Gör. kel. szerb katonai plébánia hivatal. (I. Döbrentei-tér 2. II. em.) Lelkész: Boskovics Germán. h) Budapest és környéke gör. kel. román egyházközség. (VII, holló-u. 8.) plébános: Bogoevicin Gy. Ghenádie. Éneklők: Lintia Izsák, Popescu Constantin és Anuica Aurél. Karmester: Stanca Sebastian. Egyházi tanács; Elnökök: dr. Gáli József, főrendiházi tág és Kuvini Szerb György, udv. tanácsos. Egyházi főgondnok: Badulescu György, gyógyszertár­tulajdonos. Tagok: Joanovics György, nyug. államtitkár, Bácz Gerő, nyug. min. tanácsos, lovag Puscariu Gyula, táblai biró; Martin István, nagybirtokos; dr. Dumitreanu Ágoston, rendőrorvos; dr. Babes Emil, ügyvéd; Suciu Silvius, min. titkár; Todorescu Pál, nagybirtokos; Kani­daky János, nagykereskedő ; dr. Gupsa Viktor, magánzó. VI. Budapesti unitárius egyház­község. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minísterium fönható­sága alatt, a II. ügyosztály ügykörében.) (V, Koháry-u. 4. Dávid Ferencz-udvar.) Esperes-lelkész: Józan Miklós. Gondnokok: dr. Bedő Albert, dr. Székely Ferencz. VII. Izraelita hitközségek. {A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium fönható­sága alatt, a II. ügyosztály ügykörében.) a) Izraelita országos iroda. (VI, Laudon-u. 3.) Elnök: dr. Mezei Mór, ügyvéd. Titkár: dr. Mezey Ferencz, ügyvéd. b) Izraelita orthodox központi iroda. (VI, Eötvös-u. 19.) Elnök: Franki Adolf. Főtitkár: . Fogalmazó: Löffler Gyula. Tisztviselők: Hartstein Lajos, bizottsági tanácsos; Strasser Jónás, segédtitkár ; Guttmann József, irnok. c) Budapesti hitközségek. 1. Pesti izr. hitközség. (Iroda, VII, sip-u. 12. — Telefon: 17—86.) Hivatalos órák: 8—2-ig. Elnök: dr. Weinmann Fülöp, udv. tanácsos. Elöljárók: Kornfeld Zsigmond, főrendiházi tag, elnök­helyettes (alapítványi oszt.), Adler Lajos (szertartási oszt.), Breitner L. Zsigmond (pénztari oszt.), Grauer Vilmos dr. (jótékonysági osztály), Grünbaum Miksa (gazdászati oszt.), Stiller Mór dr. (oktatási oszt.). Választmányi tagok: Adler Gyula, Auer Bóbert, Ballai Lajos dr., csángóhétfalusi Baronyi Benedek, Baumgarten Lajos, Birnbaum Imre, Boschán Jakab, dr. Brüll Ignácz, kemenesmihályfai Deutsch Antal, Deutsch Sámuel, halmi Deutsch Sándor, Ehrlich G. Gusztáv, Eisler Samu, dr Eulenberg Salamon, dr. Farkas Emil, dr. Feleki Béla, dr. Friedmann Bernát, dr. Glass Izor, budai dr. Goldberger Bertalan, Gomperz Károly, dr. Halász Frigyes, hatvani Hatvany-Deutsch József, hatvani Hatvany-Deutsch Sán­dor, Herzfeld Zsigmond, Herzman Bertalan, botfai Hűvös József dr., Kohn Arnold, Kramer Miksa, Lindenbaum Mór, dr. Linksz, Ármin, dr. Lőw Sámuel, dr. Mezei Mór, dr. Neumann Ármin, dr. Popper István, Bosenberg Mór, dr. Bózsavölgyi Manó, dr. Sámuel Lázár, dr. Sándor Pál, dr. Schreyer Jakab, Simon Jakab, dr. Simon József, Singer Zsigmond, Székely Ferencz, Tsuk Sándor, dr. Vázsonyi Vilmos, Weisz Berthold, Weisz J. Manó, csepeli Weisz Manfréd, Wellisch Alfréd, Winterberg Gyula, újpesti Wolf­ner Lajos, Freund Vilmos, blinki Neuberger Ignácz dr. Hitszónokok: dr. Kohn Sámuel, dr. Fischer Gyula, dr. Hevesi Simon, dr Adler Illés. Rabbisági ülnök: Feldmann Mór. Főkántor: Lazarus Adolf. Kántorok: Tkatsch Izráel, Licht Izráel. Segédszemélyzet: Keller József, Jacobovits Adolf, Lorber Izsák. Karnagy: Szegfi Alfréd. Orgonista : Schweida Bezső. Segédorgonista: Bahnert József. Templomgondnokok: Hauswirth Dávid, Klein Mór. Községi iroda. Főtitkár: dr. Weiszburg Gyula. Ügyész : dr. Gábor Gyula. Tanfelügyelő: dr. Munkácsi Bernát. Anyakönyvvezető: Gombos Ignácz. Főkönyvelő: Kramer M. Főpénztárnok: Burger Lajos. Irodatisztek: Bigócz Zsigmond, Bosner Armin, Blü­cher József, Barabás Lipót, Galambos Jenő, Gombos Aladár. Fried Leó, Delli Henrik. 2. Budai izr. hitközség. (II, öntőház-u. 5. — Telefon: 41—33.) Hivatalos órák: szombat és ünnepnap kivételével d. e. 9—12., d. u. 3—5.; vasárnap és naptári ünnepeken csak d. e. 9—12. Julius és augusztus hónapokban d. e. 8—l-ig. Elnök: dr. Weber Adolf. Cultus előljáró: Beck Oszkár. Pénzügyi elöljáró: Fröhlich Vilmos. Pénztáros: dr. Schulmeister Márton. Ellenőr: Schimerlik Mór.

Next

/
Oldalképek
Tartalom