Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 298 Ügyészségek. 7. VII. ker. kir. járásbíróság. (VE, király-utcza 69.) Járásbirák : dr. Graf Vilmos, Reimer Géza. Albirák: dr. Rónai Sándor, Stur János, dr. Szitár Ferencz, dr. Eder Hugó, dr. Almási Antal, dr. Csepely Sándor, Palotay János, dr. Sztankovits Jenő. Aljegyzők: dr. Bálint Andor, dr. Biró Lajos. Joggyakornokok: dr. Mészáros Lajos, dr. Vositz Zoltán, dr. Schwartz Tibor, Tomka Géza, Linksz Simon, dr. Lábán János. Irodatisztek : Kövesi Bódog, Berki Lajos. 8. VIII—X. ker. kir. járásbíróság. (VIH, üllői út 54.) Járásbirák: Lauffer Gyula, dr. Huzella Mátyás, Virágh György. Albirák: Csató Zsigm., dr. Benda Béla, dr. Szűcs Ódon, dr. Nászay Károly, dr. Fencs Ferencz, dr. Balázs Emil. Aljegyzők: dr. Jászfy Géza, Babócs Mátyás. Joggyakornokok: dr. Biegelbauer Árpád, Jurik János, dr. Sömjén László, dr. lovag Kneusel Herdliczka Lóránd, dr. Pásztor Ernő, dr. Ballagi Tibor, dr. Niedermann Ferencz. Járásbirósági irodatiszt: Bihari Soma. 9. Budapesti kir. büntető törvény­szék. (V, Markó-utcza, tvszéki épület. — Telefon: 19—88.) Elnök: Zsitvay Leó. kir. curiai biró. Törvényszéki birák : Tóth Ernő, kir. ítélőtáblai biró, dr. Horváth Sándor, dr. Tholt István, Saly Dezső, Buttkay István, Czekelius Marczell, dr. Bakonyi Kálmán, dr. Lan­ger Jenő, dr. Baráth Zoltán, Szepessy István, dr. Makucz Arthur, dr. Doleschál Alfréd, dr. Kiss István, dr. Papp Géza, dr. Kramaszta Imre, dr. Szlavek Ferencz, Jam­niczky Gyula, dr. Mikovich Lajos, Csáder Gusztáv, Mlado­niczky Nándor, Sárkány Lajos, dr. Füzesséry Zoltán, dr. Bartha László, dr. Kállay Miklós. Albirák: Fleischer Kornél, dr. Ádám Árpád, Nedeczky Géza, dr. Perémy Gábor, dr. Kendi Elemér, dr. Hajós Géza, dr. Csopey Dénes, Vargay Kálmán, Piacsek Győző. Jegyzők: Krenedich Gyula, dr. Benczák János, dr. Kre­zsák Pál. Márkus Albert, Surányi Ferencz, dr. Bun Károly, Thassy Ádám, Finger Oszkár. Aljegyzők: Sándor Jenő, dr. Brand Arnold, dr. Pa­czák Jenő, dr. Penkala János, dr. Unger Károly, Táby Mihály, dr. Havitsek Antal, dr. Immling Alfonz, dr. Mándi Sándor, dr. Fábián Béla, dr. Sümegi Zoltán, dr. Zsoldos Zsigmond, dr. Borsodi Miklós, Böhm Himér, dr. Mann Hugó, Beiner Aladár, di. Balla Leó, dr. Mar­galits Ede, Araniczky Sztankó. Irodaigazgató: Csorba István. Irodatisztek: Barna Dániel, Szabó János, Botos Endre, Nagy Ferencz. 10. Budapesti kir. büntető járás­bíróság. (V, alkotmány-u., törvénykezési épület.) (Tkv.: a budapesti törvsz., közj.: helyben, adó- és letét­hiv.: a m. kir. állampénztár.) Járásbirák: Drill Béla, kir. t. b. cz. és j., Wiener Sándor, Szilva Géza, Benke Ferencz, dr. Farkas Gyula, Bau mann Mór, Bezerédy Bertalan, dr. Kürti József. Albirák: Baló Lajos, Császár Edvin, dr. Schmidt Albin, Nagel János, dr. Schiriila Achill, dr. Badich Gyula, dr. Takács Aurél. Jegyző: Kistáj János. Joggyakornokok: Czierer Ákos, Burghardt István, Alkér Kálmán, Szemlér Lőrincz, Kilényi Lóránd, dr. Tomcsányi Albert, dr. Csipkay Emil, dr. Horvát Iván. Irodatisztek: Sinay Gusztáv, pénztárnok, Nagy Jó­zsef, Lápossy Emil, irattárnok. 11. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) (Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób.: Budapest, p. ü. b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: Rónay Kamill, kir. it. t. birói cz. és jeli. Birák: dr. Nagy Iván, Verebély Ignácz, táblabírói czimmel és jelleggel, Kerese Gábor, kir. itélőbirói czim­mel és jelleggel, Sz. Kiss Gyula, K. Nagy Sándor, Osváth Imre, Bánó József, kamarás, Bépássy Béla, Kéler Gyula, dr. Laudon Gyula, dr. Aczél Nándor, dr. Szász Béla, Markos Mihály, dr. Szladits Károly, ig. mi­nisztériumba beosztva, Jándl Kálmán, dr. Endler Miklós. Albirák: Kesselbauer Ödön, dr. Bexa Viktor. Jegyzők: dr. Éder Hugó, Marczell János, itélő táblá­hoz beosztva, dr. Neuberger Aladár. Aljegyzők: Belánszky Dezső, dr. Kirchner Viktor, dr. Hómann Ottó, dr. Jellinek Ede, dr. Schiller Bódog, dr. ifj. Hels Ödön. Krausz Kálmán, dr. Hoffhauser Imre, dr. Reismann Rezső, dr. Bajusz Gábor. Joggyakornokok: dr. Jakabffy Elemér, dr. bró Gaizler Béla, Pali Nagy Sándor, Biber Dezső, dr. Balassa Gusz­táv, H. Kiss György, Felföldy Elemér. Irodaigazgató : Spilka Gyula (ig. minisztériumba be­rendelve), Nemes Bezső. Irodatisztek: Beniczky János, Papanek Károly, Wim­hardt Gusztáv. Telekkönyvvezetők: Lovaghy Sándor, Adámy Mih., Halla Ferencz. Kasztner Antal, Jaschik Ede. Törvényszéki orvos: dr. Szikszay Sándor, dr. An­dreánszky Jenő, dr. Németh Ödön. Tolmácsok: dr. Huszár Kálmán, német; dr. Franki Sándor, német; Somogyi Ede, franczia, angol és olasz, Óváry István, olasz, dr. Pavlinovic Bernát, horvát és szerb. 12. Pestvidéki kir. járásbíróság. (H, Margit-kőrút 24.) (Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. és H. és IH. ker., letéthiv.: Budapest, "V. ker. Markó-u.) Járásbirák: Muttnyánszky Ádám, Fodor József. Albiró: dr. Meszlényi Arthur. Aljegyző és ügyészi megbizott állandó helyettese: Benedek József. Joggyakornok: Horváth Ernő. Kezelők: Sánta Ign., Meitner Miksa, Dolovcsák Bezső. Végrehajtók : Abarbanell Károly, Dezső Kornél. VIII. Koronaügyészség. (V. nádór-u. 37.) Koronaügyész : dr. Székely Ferencz, II. v. k. r. és L. r. 1. Helyettesek: Küchler Gyula, dr. Tassy Pál, dr. Baum­garten Izidor, Vargha Ferencz. Segédhivatali igazgató : Kemény Dávid. Irodatiszt: Leszk Ödön. IX. Kir. főügyészség. (V, nádor-u. 37. — Telefon: 34^29.) (A budapesti kir. ítélőtábla területére.) Főügyész: Czárán István. Főügyész helyettesek: dr. Baloghy György, dr. Ha­lász Lajos, dr. Vizlendvay Imre. Beosztott kir. ügyész : dr. Polgár Viktor. Fogalmazó: Kandó Iván. Irodatisztek: Baróthy Miklós, Igei Jenő. írnok: Stiffer Ede.

Next

/
Oldalképek
Tartalom