Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

3. rész - B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság

Igazságügyi ministerium. 269 Igazságügyi ministerium. vosi tanács. — Törvényszéki orvosi vizsga. — Zugirászati . ügyek. — Kegyelmezési ügyek. — Hatásköri összeütközé- ! sek büntetőügyekben. — A rágalmazás miatt hivatalból ! megindítandó eljáráshoz az engedély. Főnök: Kiss Gyula, min. tan. Osztálytanácsosok: bellyei Eickl Gyula, min. tan. czimmel, dr. Kim Béla. Titkárok: Emmerling Károly, oszt.tan.cz., dr. Lévay József, dr. Bálás Béla. Segédtitkár : dr. Túrjai Zoltán. Beosztva: dr. Megyery István, kir. főügyészi helyet­tes ; dr. Hlavács Gyula, Láday István, kir. alügyész; dr. Tóth Béla, jb. aljegyző, Bottenbiller Fülöp dr., kir. tszki biró, Schulcz Ágost dr., kir. ügyész, Novotny Károly dr., kir. tszki biró. IV. ügyosztály. Ügyköre: Az igazságügyi, szervezetre vonatkozó összes ügyek. — Hivatali állások szervezése és megszüntetése a kir. bíróságoknál és ügyészségeknél. — Polgári törvény­kezés. — Birói letétek. — Biróküldés polgári ügyekben. A katonai szolgálat teljesítése alóli felmentés kieszköz­lése. — A birói ügyvitel és ügykezelés szabályossága és pontossága feletti felügyelet. E czélból a bíróságok for­galmi és tevékenységi kimutatásainak felülvizsgálása, a birák és bírósági alkalmazottak működésének ellen­őrzése. — A hazai bíróságok és ügyészségek ellen emelt panaszok, a mennyiben ezek nem a nemzetközi jog alkal­mazására vonatkoznak. — A birák, ügyészek, bírósági és ügyészségi hivatalnokok elleni fegyelmi panaszok s ezek ellen támasztott kártérítési ügyek. — Törvénykezési szün­idő. — Az államkincstárt illető pénzbírságok lf. kegyelem útján leendő elengedését czélzó kérelmek. — Vagyontalan perlekedő felek képviseltetése. — Szabdságolás. — A bíró­sági alkalmazottak részére jutalom és segély engedélye­zése. — Az ügyvédekre (ügyvédjelöltekre) és kir. köz­jegyzőkre (közjegyzői jelöltekre) vonatkozó összes ügyek (kinevezés és nyelvjogositványnyal való felruházás kivé­telével), ideértve a közjegyzői állások rendszeresítését. Főnök: Kónya József, min. tan. Ministeri oszt. tan.: réthei Hegedűs Kálmán dr. Titkárok: Lázár Elek dr., dr. Tőry József. Beosztva: Székács Aladár dr., kir. jb. albiró, Minich Jenő dr., kir. alügy., dr. Deréky Pál, törv. biró, dr. Töreky Géza, kir. alügyész. V. ügyosztály. Ügyköre: Kir. bíróságok és ügyészségek szervezése, szék­helyeinek és területköreinek megállapítása. — A kir. bíró­ságok gazdászati ügyei. — A bíróságok ügyészségek és fogházak elhelyezése ; új építkezések ; épületfentartások ; házbérletek.—Az igazságügyi tárcza rendelkezése alatt álló s a birósok, ill. ügyészségek főnökei által kezelt ingatlanok hasznosítása; természetbeni lakások kiadása.— Járásbíró­ságoknak telekkönyvi ügyekben birói hatáskörrel fel­ruházása. — Átalányoknak és a kir. bíróságok könyvtár alapja kezelése. — Atkvi betétszerkesztéssel kapcsolatos összes gazdászati ügyek. — A hivatalos utazások költsé­geinek megállapítása; a bírósági személyzet úti naplói. — Számadási viszonyból és fizetési túlélvezményből eredő kincstári követelések. — Uj aaohivatalok felállítása foly­tán szükséges intézkedései megtétele. — Az országos le­tartóztatási és javítóintézetek építési és épületfentartási ügyei. — A bírósági alapítványok feletti felügyelet. Főnök: Gyulányi Lajos, min. tan. Osztálytanácsos: Dusóczky Károly. Titkár: dr. Záborszky István. Fogalmazó: Bötzer Ferencz dr. Beosztva: Strassenreiter Ignácz, kir. albir. VI. ügyosztály. Ügyköre: I. Törvényelőkészítési ügyek, jelesül: a) a tör­vényelőkészítési munkálatok nyilvántartása; b) egyes törvények előkészítésével megbízottak és az igazságügy­ministerium közötti érintkezés közvetítése; c) a törvény­tervezetek megvitatása végett szakbizottságok alakítása és egybehivása; d) a törvényelőkészítés körüli egyéb igaz­gatási teendők; e) különös megbízás folytán egyes tör­I vényjavaslatok kidolgozása; f) más ministerium ügy­körébe tartozó törvényelőkészitésben való részvétel. ! H. Törvényéletbeléptetési ügyek; jelesül: a) a törvények életbeléptetésére vonatkozó teendők nyilvántartása; b) a törvények életbeléptetése és általános szempontból való végrehajtásra vonatkozó rendelettervezetek kidolgozása s az életbeléptetés és végrehajtásra vonatkozó intézkedések megtétele. IH. Törvénykezési ügyek: a) a törvénykezés­nek, a bíróságok ügyvitelének és ügykezelésének törvény­hozási szempontból való ellenőrzése; s e végből a bírósá­gok ügyforgalmi és tevékenységi kimutatásainak felül­vizsgálása s az ezzel kapcsolatos általános jellegű intéz­kedések megtétele ; b) a királyi Curia döntvényeinek és a kir. ítélőtáblák teljes ülési elvi jelentőségű határozatainak nyilvántartása. IV. Igazságügyi statisztika. V. Könyvtár. Főnök: Tory Gusztáv, min. tan. Osztályvezető : dr. Szászy Béla, oszt. tan. Segédtitkár: dr. Farbaky István. Min. fogaim.: dr. Tomcsányi Vilmos. Törvényelőkészitésre beosztva: dr. Thirring Lajos, curiai biró, dr. Barna Ignácz, dr. Fodor Ármin kir. it. táblai biró; dr. Marschalkó János, dr. Bartha Bikárd, dr. Szladits Károly, kir. tsz. birák ; dr. Illés József, törvsz. biró. Segédhivatal. Főigazgató: Kövér András, kir. tan. Igazgatók : Porzsolt Lajos, Gaál Géza. Irodatisztek: Lipovszky József, Betlen Miksa, Ko­roczky Sámuel, Széki Jenő, Kubai Antal, Ertl János, Vlasits József, Hein Menyhért, Havlisch Gyula, László János, Gáspár Henrik, Geltz Győző, Keresztes János, Jegesi Dezső. Iroda s.-tisztek: Angyal József, Bozóky Leo, Molnár József, Irógépkezelők: Firtinger Hermin, Bosta Elvira. Beosztva: Spilka Gyula, trvszék irodaigazgató. Számvevőség. Igazgató : Tolnai Antal, kir. tan. Főnök: Tölgyesi Mihály, Karpinecz Cyrill. Számtanácsosok: Bónay László, Polák Sándor, Lafi'er Ede, B. Burián László, Zámory Mihály, Blaskovich Gyula, Hámori Márton, Dorosich Ferencz. Számvizsgálók: Szalay János, Cservenka Ferencz, Nagy Ödön, Skultéty Gyula, Győry István,Pilissy István, Graf Nándor, Csarnay Károly, Kutsera Ágoston, Zádor Géza, Sebestyén Győző, Szedresi János, Horváth Gyula. Hertelendy Pál. Számellenőrök: Szilágyi Mihály, Perényi Ferencz, Benedek Lajos, Kwasnitzka Ferencz, Tóth Sándor, Hero­dek Gyula, Székely Sándor, Biró Géza, Lukácsy János, Pospesch Adolf, Benedek Emil, Kuhárszky László, Stoffa Béla, Boda Gábor, Salamon Géza, Lajtos István, Zaffiri Kálmán, TordaiVilmos, Major János, gróf Nyáry Boldizsár, Mátyus István. Számtisztek : Vörös Gusztáv, Gerő Pál, Kiss István, Aulich Ferencz, ifj. Grund József, Hartmann Mór, Kapel­ler János, Blasovich Károly. Központi telekhivatal. Főnök : Ludinszky Lajos, min. oszt. tan. cz. j, Telekkönyvvezetők: Tessényi Ferencz, Szuchy János­Hivataltiszt : Braunbeck Nándor. Országos művegyészeti intézet. Orsz. művegyész : dr. Felletár Emil, a F. J. r. 1. A in. k. igazságügyi ministerium szakköréhez tartozó hivatalok és intézmények. Curia (295. lapon). Fogházak (299. lapon). Főügyészség (298. lapon). Igazságügyi orvosi tanács (294, lapon). Járásbíróságok (297. lapon). Királyi tábla'(296. lapon).

Next

/
Oldalképek
Tartalom