Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - VII. Hadastyánokat és negyvennyolczas honvédeket segélyző egyesületek - VIII. Házépítő egyesületek

Neveltetési egyes. 409 Különféle egyes. roly. — Titkár: Weisz Ödön. Pénztáros : Ribári Mór. — Ellenőr: Hahóthy Sándor. « Gyermek-Otthon »VH, akáezfa-u. 32. — Elnök: dr. Grósz Sándor. — Gondnok: Szabolcsi Miksáné. Kézimunkára nevelő országos egyesület. VI, Teréz­körút 31. — Elnök: Alelnökök: gr. Teleki Sándor. Popper István. György Endre. — Ügyvezető igazgató : Guttenberg Pál. — Titkárok: Zigány Zoltán, Aranyosi Miksa. Kisdednevelők országos egyesülete. — Elnök: dr. Hagara Viktor. — Tiszteletbeli elnök: Fodor Lajos. — Alelnökök: Röser Jánosné, Peres Sándor. — Szerk. és titkár: Stepankó Albert. — Társszerkesztő és segédtitk.: Fábián Irma. — Pénztárnok: Wunderlich M. Nándor. — Ellenőr: Gerley Szevér. — Könyvtárn.: Halász Sarolta. Szakközlönye: a«Kisdednevelés», megje'enik havonként 2-szer. Kiadóhivatal VH rózsa-u. 23. «Klotild» szeretetházi egyesület. I, budakeszi út 8. Elnöknő: gr. Andrássy Tivndarné. —Elnök: gr. Bat­thyány Lajos, v. b. t. t. — Másodelnökn'í: Emich Gusz­távné. — Másodelnök: Münnich Aurél. — Titkár: Pal­mer Kálmán. — Pénztáros : Elek Pál. Ellenőr: dr. Ke­leti Gyula. — Ügyész: dr. Münnich Aurél. — Főorvos: dr. Adler Zsigmond. — Orvos : dr. Laczkovich Elemér. Igazgató: Magyar József. Községi szeretetház. H, lövőház-u. 36. — Tel. 41—53. Magyar gazdasszonyok orsz. egylete. VH, Damjanich­utcza 29—31. —Pártfogónő: gróf Batthyány Gézáné, sz. Batthyány Emma grófnő. - Elnök: özv. Damjanich Jánosné, szül. Csernovics Emilia. — Alelnökök: Hege­dűs Sándorné, gr. Pálffy Daun 1 ipótné. — Titkár és ügyész: Mayer György, ügyvéd. — Pénztáros: Hállay Ferencz. — Ellenőr: dr. Jármay G.yula. Magyar háztartási iskola-egyésüiet. VH, Rottenbil­ler-utcza 15. — Elnök: Dániel Ernő br.-né. — Al­elnökök. Türsckel Jozefa, Herich Károlyné, özv. — Titkár: dr. Kell József.—Igazgató: dr. Ágh Géza.— Pénztárnok: W rollák Soma. Magyarországi központi Fröbel-nőegylet. VI, Bajza­utcza 35. (saját ház.) Tiszteletbeli elnök: herczeg Lobkovitz Rezsőné. — Elnök: Rosenzweig-Sapkir Sa­rolta, özv. — Pénztáros : Kauders Hermina. — Ellenőr : Goldschmied Bernátné. — Titkár: Fabora Gusztáv. Mintaóvóda. — Vezető gyermekkertésznő : Preszmeyer Emilia. — Az egylet gyermekkert helyiségei: I. gyer­mekkert: Széchenyi-tér 2. Vezető gyermekkertésznő: özv. Paczó Istvánné, — IH. gyermekkert: VH, do­hány- és sip-u. 10. Vezető gyermekkertésznő : Németh Béláné. — IV. gyermekkert: VH, hársfa-u. 36. — Ve­zető gyermekkertésznő: Chlumetzky Irma. Országos gyermekvédő-egyesületi VH, Csengery-u. 20. — Örökös tiszteletbeli elnök : Rakovszky István. — Elnök: Edelsheim Gyulai Lipót báró. — Elnöknő: Ra­kovszky Istvánné—Alelnökök: Glück Frigyes, dr. botfai Hűvös József, dr. Hernádi Mórné, Radasich Jenő, Hat­vany Sándor. — Igazgató : dr. Bakonyi Kálmán. — Az egyesület menedékháza: VH, Zugló. Égressy-út 71. Országos kisdedóvó-egyesület. VH, szegényház-tér 7. (saját házában). — Tiszteletbeli elnök: özv. báró Eötvös Józsefné. — Tiszteletbeli tagok: dr. Berz^viczy Albert, gr. Csáky Albin, dr. Wlassics Gyula. — Örökös elnök: Tisza Kálmánné. — Másodelnök :'gr. Degenfeld Lajosné. Titkár: Nagy Gábor. — Pénztáros: Csávosy Béla. — Jogtanácsos: dr. Darányi Gyula. — A tanügyi szakoszt. elnökei: Nagy Gáborné és Zsilinszky Mihály. — A ter­jesztő osztály elnöke : Korányi Frigyesné. — A gyűj­tőoszt. elnöke : br. Bánffy Györgyné. — A vagyonkezelő oszt. elnöke: Apáthy Istvánné, Falk Zsigmond lovag. Intézeti igazgató : Drescher Irma. Országos magyar iskola-egyesület (szövetkezve a «Magyar Egyesület»-tel). IV, központi városház, I. lépcső, félemelet 41. — Elnök: gr. Zichy Jenő, v. b. t. t. — Alelnökök: dr. Toldy László, Tóth József, Rupp Zsigmondné. — Pénziárnok : kisjókai Ágoston Józs. — Ellenőr: dr. Gyulay B la. — Titkár: Ábrányi Emil. — Számvevő: Végh Rezső. — Ügyész: dr. Csengey Gvula. Jegyző : dr. Gerlóczy Károly. Országos nőképző-égyesület. IV. Veres Válné-u. 36. — Elnök: özv. gr. Teleki Sándorné. — Alelnökök: Csiky Kálmánné, Rudnay Józsefné, Emich Gusztávné. —Pénz­táros : Gönczy Béla. — Ellenőr: Darázsy Albertné. — Jegyző : Miller Anna. Pesti első bölcsőde-egylet. VIH, n.-templom-u. 3. és Tabán, hadnagy-u. sarkán, a Ráczfürdő mellett. — Láto­gatóknak nyitva: d. e. 8—12, d. u. 1—5. — Elnök: gr. Károlyi Sándorné, szül. Kornis Klarissa grófnő. — Pénztáros: Adler Bancalari Hedvig. — Titoknok: Nóvák Lajos. — Igazgató és ügyész : dr. Vajda Adolf. — Or­vosok : dr. Vámos Gyula, dr. Kertész Ába. Szeretetházi nevelők országos egyesülete. I, hideg­kúti út 89. — Elnök : Somlyay József. — Alelnök : Ma­gyar József. — Titkár: Cavalloni Pál. — Pénztáros: Brocsko Lajos. — Ellenőr: Magdics Károly. VII. Qadastyánokat és negyvennyolczas honvéde­ket segélyző egyesületek. 1. Hadastyán-egyesületek. Báró Edelsheim Gyulai budapesti hadastyán-egylet. H, csalogány-u. 19. — Elnök : PJeska János. — Elnök­helyettesek : Meyer Rezső, Krén Károly. — Titkár : Végh Sándor. Pénztáros: Szabó Ján. Árvaatya: Protschko Pál. «Este», jótékony és betegsegélyző egylet. VHJ. Né­met-u. 32. — Hiv. órák : csütörtök d. u. 6—8. — Elnök: Krausz Gyula. — Titkár: Waldmann Arthur. — Pénz­tárnok : Rosenbaum Gyula. József főherczeg úr ő cs. és kir. fensége védnöksége alatt álló I. budapesti katonai hadastyán-egylet. I, hadnagy-u. 3. — Elnök: Palaczk Sándor. — Alel­nökök: Demény János és Ferter Imre. — Titkár: Vá­moscher Jakab.— Pénztáros: Avar László.— Ellenőrök: Horváth István, Gut Mihály és Springer Richárd. 2. Negyvennyolezas honvédegyesületek. 1848/49-iki honvédegyletek orsz. közp. bizottsága. IV. Irányi-u. 11. — Elnök: dr. Balogh Sándor.—Ál­elnökök : Bellaágh Imre és dr. Csatáry Lajos. — Pénz­tárnok: Greguss Lajos. •— írnok: Hadnagy József. — Jegyző: Borszéky Soma. Országos honvédsegélyző egylet. Üléseit tartja a szabadelvű körben. Kezelő hivatal: Rökk Szilárd-u. 17. — Hiv. órák : 9—12. — A felügyelő-bizottság tagjai: Elnök: br. Bohus Zsigmond,v. b. 1.1. —Bizottsági tagok: br. Podmaniczky Frigyes, br. Harkányi Frigyes, dr. Ko­rányi Frigyes, Theisz Péter, Steinbach István. — Hiva­talfőnök : Nedeczkylstván.— Pénztáros : Virter Antal.— Titkár : Déry Béla. — Irodatiszt: Sallay István. VIII. Házépítő egyesületek. Buda-Pasarét és vidéke egyesület. VHI, práter-u. 9. — Elnök: dr. Gonda Dezső. Csömör-puszta-szent-mihályi „Árpádtelep" család­házépitő egyesület. VH, Erzsébet-körút — Elnök: Lung György. — Alelnökök: Pál ft János, Patai Samu.— Titkár: Kados Aladár. — Pénztárnok: Benke Balázs. — H. pénztárnok: Léhner Vümos. — Ellenőrök: Kiss Lajos, Héjas Endre. Házépítő tisztviselők egyesülete. Tisztv. telep, Sza­páry-u. 7 - 9. — Elnök: Lung György. — Alelnökök: dr. Baló Géza, dr. Papp Gyula. — Titkár: Ghillányi Mihály. Jegyző: Lázár Kálmán. — Ügyész: dr. Szaitz László. — Pénztáros: Bacsinszky Ede. — Ellenőr: Flaschner János. —Háznagy: Tóth Ernő. — Könyv­táros: Gröber László. Gazda: Szirmai Elek. Kundháza telep-egyesület. VI, váczi körút 19. — El­nök : Kund Pál. — Alelnök: Nics Béla. — Titkár: Kneif Ödön. — Pénztáros : Kremmer György. Puszta-szt mihályi „Anna-telep" családházépítő­egyesület. VIB, vig-u. 27. — Elnök: Fehér József. — Titkár és pénztáros: Eisner Sándor. Római fürdőtelep egyesület. Vin, Szentkirályi-u. 35. Elnök : Deréczi Miklós. — Titkár: Szűcs Sándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom