Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 293 Ügyészségek. István, dr. Makucz Arthur, dr. Doleschál Alfréd, dr. Kiss István, dr. Papp Géza, dr. Kramaszta Imre, dr. Szia vek Ferencz, Jamniczky Gyula, dr. Mikovich Lajos, B. Bajkay Endre, Csáder Gusztáv, Mladoniczky Nándor, Sárkány Lajos, dr. Füzesséry Zoltán, dr. Novotny Károly, dr. Yass Lajos, Dusárdy István. Albirák: Fleischer Kornél, dr. Adám Árpád, Nedeczky Géza, dr. Kállay Miklós, dr. Perémy Gábor, dr. Bartha László, dr. Kendi Elemér, dr. Hajós Géza, dr. Csopey Dénes, Yargay Kálmán (i. ü. min. berendelve), Piacsek Győző. Jegyzők: Krenedich Gyula, dr. Benczák János, dr. Kre­zsák Pál. Márkus Albert, Surányi Ferencz, dr. Bun Károly, Thassy Ádám, Finger Oszkár. Aljegyzők: Sándor Jenő, dr. Brand Arnold, dr. Pa­czák Jenő, dr. Penkala János, dr. Unger Károly, dr. Ma­gassy Dénes, dr. Mándi Sándor, dr. Fábián Béla, dr. Sü­megi Zoltán, dr. Zsoldos Zsigmond, Scholtz Géza, Böhm Himér, dr. Mann Hugó, dr. Bernolák Nándor, Polgár Kál­mán, Araniczky Sztankó. Joggyakornokok: Telföldy Elemér, dr. Barta Aurél, Jakabfalvy Zoltán, dr. Lejtényi Aladár, dr. Bródy Tibor, dr. Kruk Zoltán, Hajdú György, Istvánffy Sándor. Irodaigazgató: Csorba István. Irodatisztek: Barna Dániel, Szabó János, Botos Endre, Nagy Ferencz. 10. Budapesti kir. büntető járás­bíróság. (Y, alkotmány-u., törvénykezési épület.) (Tkv.: a budapesti törvsz., közj.: helyben, adó-és letét­hiv.: a m. kir. állampénztár.) Járásbirák: Drill Béla, kir. t. b. cz. és j., Wiener Sándor, Szilva Géza, Benke Ferencz, dr. Farkas Gyula, Baumann Mór, Bezerédy Bertalan, dr. Kürti József. Albirák: Baló Lajos, Császár Edvin, dr. Schmidt Albin, Nagel János, dr. Schiriila Achill, dr. Badich Gyula, dr. Takács Aurél. Jegyző: Kistáj János. Joggyakornokok: Pely József, Felföldy Elemér, dr. Lejthényi Aladár, dr. Oblát Samu, dr. Agardy Jenő, dr. Keleti Jenő, Beiner Aladár, dr. László Zoltán, dr. Koug Zoltán, dr. Orsuskó Sándor, Czierer Ákos, Burghardt István. Irodatisztek: Sinay Gusztáv, pénztárnok, Nagy Jó­zsef, Lápossy Emü, irattárnok. ií. Pestvidéki kir. törvényszék. (IY, vármegyeház.) (Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób.: Budapest, p. ü. b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: Seyfried József. Birák: Bónay Kamill, kir. it. t. birói cz. és jeli., Yere­bély Ignácz, táblabírói czimmel és jelleggel, Kerese Gábor, kir. itélőbirói czimmel és jelleggel, Sz. Kiss Gyula, K. Nagy Sándor, Osváth Imre, Bánó József, ka­marás, Goldstein Izidor, Kéler Gyula, dr. Laudon Gyula, dr. Aczél Nándor, dr. Szász Béla, Markos Mihály, dr. Szla­dits Károly, ig. minisztériumba beosztva. Jándí Kálmán, dr. Endler Miklós. Albirák: dr. Yámbéry Busztém, i. ü. m. beosztva, Kesselbauer Ödön, dr. Rexa Viktor. Jegyzők: dr. Éder Hugó, Marczell János, itélő táblá­hoz beosztva, dr. Neuberger Aladár. Aljegyzők: Belánszky Dezső, dr. Kirchner Viktor, dr. Hómann Ottó, dr. Jellinek Ede, dr. Schiller Bódog, dr. Justh János, Krausz Kálmán, dr. Lengyel Aurél, dr. Bajusz Gábor. Joggyakornokok: Battlay Géza, dr. Stockinger János, Horváth Ernő, dr. Karay Pál, Pali Nagy Sándor, Biber Dezső, dr. Bácz Jenő, Tepliczky Árpád, dr. Balassa Gusz­táv, Alapy György, Moldoványi Géza. Irodaigazgató : Spilka Gyula (ig. minisztériumba be­rendelve), Nemes Rezső. Irodatisztek: Beniczky János, Papanek Károly, Wirn­hardt Gusztáv. Telekkönyvvezetők: Lovaghy Sándor, Adámy Mih., Halla Ferencz, Kasztner Antal, Jaschik Ede. Törvényszéki orvos: dr. Szikszay Sándor, dr. An­dreánszky Jenő, dr. Németh Ödön. Tolmácsok: dr. Huszár Kálmán, német; dr. Franki Sándor, német; Farkas Jenő, olasz, Szokolovics József, szerb; Somogyi Ede, franczia, angol és olasz, Óváry Ist­ván. olasz, dr. Pavlinovic Bernát, horvát és szerb. 12. Pestvidéki kir. járásbíróság. (H, Margit-körút 24.) (Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. és H. és Hl. ker., letéthiv.: Budapest, V. ker. Markó-u.) Járásbirák: Muttnyánszky Ádám, Fodor József. Albiró: dr. Meszlényi Arthur. Aljegyző és ügyészi megbizott állandó helyettese: Benedek József. Joggyakornok: dr. Heller Erik. Kezelők: Sánta Ign., Meitner Miksa, Dolovcsák Bezső. Végrehajtók : Abarbanell Károly, Dezső Kornél. VIII. Koronaügyészség. (Y, nádor-u. 37.) Koronaügyész : dr. Székely Ferencz. Helyettesek: Küchler Gyula, dr. Tassy Pál, dr. Baum­garten Izidor, Vargha Ferencz. Segédhivatali igazgató: Kemény Dávid. Irodatiszt: Leszk Ödön. IX. Kir. főügyészség. (Y, nádor-u. 37. — Telefon: 34—29.) (A budapesti kir. Ítélőtábla területére.) Főügyész: Főügyész helyettesek: dr. Baloghy György, dr. Ha­lász Lajos, dr. Pataki Gyula, dr. Vizlendvay Imre. Beosztott kir. ügyész : dr. Polgár Viktor. Fogalmazó: Kandó Iván. Irodatisztek: Baróthy Miklós, Igei Jenő. írnok: Stiffer Ede. X. Kir. ügyészségek. 1. Budapesti kir. ügyészség. (V, alkotmány-u. 14. Telefon: 19—35.) Az ügyészség vezetője: dr. Sélley Barnabás, kir. fő­ügyész-helyettes. Kir. ügyészek: dr. Balázs Elemér, dr. Böhm Alajos, dr. Etter Dezső, dr. Gáli Endre, dr. Gruber Lajos, dr. Hodászy Antal, dr. Kesserü Lajos, dr. Magyar István, dr. Polgár Viktor (a főügyészséghez beosztva), Tóth Ist­ván, dr. Vargha József. Alügyészek: dr. Horváth Ákos, dr. Polányi Aladár, Uzonyi Géza, dr. Biró. Kálmán, dr. Strache Gusztáv, dr. Hérics Tóth Lajos, dr Mondolényi László. 2. Pestvidéki kir. ügyészség. (IV, ujvilág-u. 8. — Telefon: 17—28.) Kir. ügyész: dr. Geszti Andor. Alügyészek: dr. Horváth János, dr. Publik Ernő, dr. Minnich Jenő, Takács Dénes. Ügyészi megbizott: Justh János, aljegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom