Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Gymnasiamok. 342 Gymnasiamok. A) Gymnasiumok. I. Budapesti m. kir. tanárképző-intézeti gyakorló­főgymnasium. (Yin, Trefort-u. 8.) Igazgató : Dr. Badics Ferencz, kir. tan., aM. T. Akadé­mia 1. tagja. Rendes tanárok : Dr. Geréb József. — Dr. Gyomlay Gyula, a M. T. Akadémia 1. tagja. — Dr. Mika Sándor, tud. egyet, magántanár. — Dr. Négyesy László, a M. T. Aka­démia 1., a Kisfaludy-társ. r. tagja, tud. egyet. m. tanár. — Pályi Sándor, a Szabad Lyceum és Erzsébet Népaka­démia alelnöke. — Dr. Pruzsinszky János. — Dr. Szabó Péter. — Szijártó Miklós, dr. Waldapfel János, az Orsz. Középisk. Tanáregyl. Közlöny szerkesztője. Kisegítő tanár: Csizik Gyula, rajztanár. Hittanárok: Demény Dezső, róm. kath. — Meiler Emil, gör. kath. — Klaár, Fülöp, ág. hitv. ev. — Székely József, ev. ref. — Stern Ábrahám, izr. Szépirás tanár: Nagy Sándor. Tornatanár: Horváth Sándor. Egészségtan-tanár és isk. orvos: dr. Siklóssy Gyula. Rendkivüli tárgyak tanárai: Csizik Gyula, szabad­kézi rajz. — Dr. Gyomlay Gyula, gyorsírás. — Dr. Theisz Gyula, franczia nyelv. •— Willmouth Bódog,énekészene. 2. I. ker. kir. állami főgymnasium. (I, Attila-u. 1—3.) Igazgató: Hinipfner Béla. Rendes tanárok: Andor Tivadar, Baumgartner Alajos, dr. Bozóky Endre, dr. Császár Elemér, dr. Láng Nándor, Lasz Samu, dr. Madzsar Imre, dr. Pap Ferencz, Perényi Adolf, Beissig Adolf, dr. Bóth Bóbert, dr. Schmidt Már­ton, Szőke Adolf, dr. Vajda Károly, Yarga Ottó, dr. Yári Bezső, dr. Wirth Gyula, dr. Zimányi József. Tornatanár: Szafka Manó. Hittanár: Tálos Gyula. Énektanár: Bodrogi Lajos. Iskolaorvos és egészség-tanár: dr. Vladár Márton. 3. II. ker. kir. egyetemi kath. főgymnasium. (II, Ilona-u. 4.) Igazgató: dr. Demeczky Mihály. Rendes tanárok: Andor József, Fett! Lipót, dr. He­rald Ferencz, dr. Katona Lajos, Kovalik István, Mérő István, Mialovich Mór, Nikolics Ignácz, dr. Beményi Ede, dr. Pokorny Emánuel. Szerelemhegyi Tivadar, Szuchy Endre. dr. Wohlráb Flóris, dr. Zomborv János, Zsámboki Gyula, Helyettes tanár: Csudáky Bertalan. Próbaéves tanárok : Vajda Károly, Knubelsz Budolf, Ovenden Sándor. Hittanárok: dr. Pokorny Emanuel, Sebők Imre. Gyorsirás-tanár: Bódogh János. Zene- és énektanár: Fettl Lipót. Tornatanár: Nendwich Jakab. Egészségtan-tanár és iskolaorvos: dr. Duma Tiv. 4. III. ker. állami főgymnasium. (IH, Zsigmond-u. 114.) Igazgató: dr. Morvay Győző. Tanárok: dr. Baláss István, Csernay József, Fallen­büchl Tivadar, Kmetykó János, Latkóczy Mihály, Mátrai Vilmos, dr. Palágyi Menyhért, Sajó Sándor, Schuster K. Alfréd, Vass Árpád. Helyettes tanárok: dr. Kéki Lajos, Makolday Viktor, dr.^Várdai Béla. Óradíjas tanár : dr. Goldziher Károly. Hit-tanárok: dr. Edelstein Bertalan, izr. — Józan Miklós, unit. — Kontra Aladár, ev. ref. — Melle István, gör. kath., Nedelkovics Vazul, gör. kath. — Beif Pál, ág. ev. — Trebiczky Ferencz. róm. kath. Iskolaorvos: dr. Balázs Endre. 5. IV. ker. kegyestanítórendi főgymnasium. | (IV, Városház-tér 4.) Kegyestanítórendi tanárok: Igazgató: Kováts Antal. Rendes tanárok: Pfeiffer Antal, dr. Maywald Józseü Firtinger Jakab, Hajnal Imre, Bartos József, dr. Ormándi Miklós, Madarász Pál, Körösi Albin, dr. Suták Józse:í dr. Titz Antal, dr. Prónai Antal, Wagner Antal, Palást) Gyula, dr. Vilicze József, dr. Vörös Cyrill. Mátrai Jánost Helyettes tanárok: Vajnóczky István, Hársing István Világi tanárok: Rajztanárok: Huszka József, Feichtinger Győző. Id. tornatanító: Heuberger Bezső. Énektanár: Gyökös Bezső. Egészségtan-tanár: dr. Pákozdy Károly. 6. Budapesti ág. h. e. főgymnasium. (VI, városligeti fasor 19—23.) Igazgató: Góbi Imre. Rendes tanárok: Bereczky Sánd., dr. Hittrich Ödön 1 dr. Kiiment Jenő, Kovács János, dr. Kubacska Andráe­Loisch János, Mikola Sándor, Báth Arnold, Bátz László) dr. Serédi Lajos, dr. Szigethy Lajos, dr. Tolnai Vilmosr. dr. Tóth Kálmán, Weber Bezső, Ulbrich Sándor. Enektanító: Bruckner Frigyes. Egészségtan-tanár: dr. Beiheft Armin. Segédtanár: Tichy Gyula, rajztanár. Óraadó: Horváth Endre. Tornatanitó: Galli Lajos. 7. Az Orsz. Nőképző Egyesület leánygymnasiuma.1 (IV, Veres Pálné-u. 36.) Kurátor: dr. Beöthy Zsolt. Igazgató-tanár: Gombocz Miklós. Igazgatónő: Krug Teréz. Tanárok: dr. Beöthy Zsolt, dr. Dittrich Vilmos, Di mitrijevics Vladimir, Klaár Fülöp, Laky Dániel, dri Schuschny Henrik, dr. Lang Margit, Mokos Gyula, Mo-n ravcsik Géza, Pályi Sándor, dr. Pap Károly, Petrányi Géza J­dr. Schmidt Mária, Schön Dávid, Sebestyén Gyula, Szabö( Gábor, Szijártó Miklós, Szotyori Nagy Károly, dr. Tótli Bezső, Naberschnig Borneo, dr. Gyulai Ágost, dr. Geréb József, Baumann Károly, Wolkenberg Hona. Tanítónő: Kreupl Sarolta. 8- V. ker. állami főgymnasium. (V, Markó-u. 31. Tel. 45—88.) Igazgató: dr. Wagner Alajos. Rendes tanárok: Bayer József, dr. Bleyer Jakab,<1 Császár Árpád, Csopey László, dr. Fialowski Lajos, Gáspárxi Károly, Jacobi Károly, Köpesdy Sándor, igazg., Máthé >i György, Boseth Arnold, Straub József, dr. Szilágyi Sándor, Szavkay Ede, Siegescu József, dr. Szmetana Ágost, Virággj Oszkár, Zolnai Gyula. Óraadó tanár: Prónai István. Helyettes tanárok : Marczinkó Ferencz, Nagy István., o Orvos: dr. Biláskó György. Tornatanár: Kovácsevits Imre. Hittanárok: a) róm. kath. dr. Wiedermann Károly;: izr. dr. Fényes Mór, Weisz Miksa. Gyakorló tanárjelöltek: Bródy Mihály, Hendeli Ödön, Kardos Gusztáv, Molnár József, Singer Gyula. 9. Dr. László-féle nyilvános főgymnasium. (V, hold-u. 19.) H Igazgató: dr. László Mihály. Rendes tanárok: Andor József, Bozzay Zoltán, dr. :i Jákó József, dr. Éber József, Kovacsevics Imre, dr. Körösi ia László, Lindner Mátyás, dr. Siegescu József, dr. Weninger re László, Verschaffer Márk. j j Hittarárok: Pelikán Ferencz, r. k., Keresztes József, ,ti evang. ref., Bogoevics György, gör. kel., dr. Stern Ábra- -i hám, izr. m

Next

/
Oldalképek
Tartalom