Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1905-1906 (17. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 294 Bíróságok. Albirák: Drisnyei László, dr. Mike Imre, dr. Báth j István, dr. Tatics Péter, dr. Mariska István, (Curiához j berendelve) dr. Tarlós Béla, dr. Kamenszky Gyula, dr. La­dányi Béla, Lutter Nándor, dr. »metán J. László, dr. Zachár Gyula. Aljegyzők: Christián Sánd., Hirsch József, dr. Král Miklós, Werner László, dr. Ehrlich Armin, Németh Jenő. Joggyakornokok: Lejthényi Aladár, Suba Aladár, Tolnay Iván, dr. Jánosy Aurél, dr. Vladár Gábor, Halasi Tibor, dr. Mladovits József, dr. Asztalos Jenő, Beitter Ferencz, dr. Beiszmann Gyula, dr. László Zoltán, dr. Né­meth Bálint. Irodatisztek: Fleischer János, Kovalter József, Egyed József, Zombory Lajos. Tolmács: dr. Láng Gyula (német). Végrehajtók: Laurinetz László, Már István, Tipula Aurél, Gabriel Károly, Fábián Ferencz, Fiiredy Ferencz, Pataki Antal, Bolváry Záhn István, Papp Árpád, Gömbös Antal, Terray László, K. Pataky Andor, Yiosz Béla, Wimmer Jenő, Trsztyánszky Kálmán, Bún József, Szilágyi János. 6. VI. ker. kir. járásbíróság. (VI, váczi körút 55.) Táblabíró: Massanek Bezső. Járásbirák : dr. Babács János, dr. Malatinszky Kálmán. Albirák: dr. Lehotzky Vilmos, dr. Tóth Miklós, dr. Toldy Zoltán, dr. Kecskés Gábor, dr. Bévai Bódog, dr. Sándor Aladár, dr. Neuhold Ferencz, dr. Nagy Béla. Aljegyzők: dr. Stadler Endre, Berán Kálmán, dr. Bo­leman Ernő. Joggyakornokok: ifj. Langer Felix, Biber Dezső, Bubics Jenő, dr. Barta Aurél, Zuna Gusztáv, dr. Szlávv István, Gryllusz Vilmos. 7. VII. ker. kir. járásbíróság. (VII, király-utcza 69.) Járásbirák: dr. Graf Vilmos, dr. Horváth József, Beiiner Géza. Albirák: dr. Bónai Sándor, Stur János, dr. Nagy Iván, dr. Almási Antal, dr. Csepely Sándor, Palotay János, dr. Sztankovits Jenő. Aljegyzők: dr. Bálint Andor, dr. Biró Sándor. Joggyakornokok: dr. Fayl Ivor Emil, Katona Lóránt, dr. Jakabfalvay Zoltán, dr. Mészáros Lajos, Szabó József, Ágoston Sándor, Linksz Simon. Irodavezető: Kövesi Bódog. 8. VIII—X. ker. kir. járásbíróság. (vm. üllői út 54.) Járásbirák: dr. Degré Miklós, dr. Huzella Mátyás, Virágh György. Albirák: Csató Zsigm., dr. Benda Béla, dr. Szűcs Ödön, dr. Nászav Károly, dr. Löw Tibor, dr. Fencs Fe­rencz. Aljegyző: Sziberth Bertalan. Joggyakornokok: dr. Mikó Ferencz, Burghardt P. Ist­ván, Czirer Ákos. dr. Schreyer Endre, Brozik Emil, Kiss György, Kilénvi Lóránt, Szemlér Lőrincz. Járásbirósági irodavezető: Bihari Soma. 9. Budapesti kir. büntető törvény­szék. (V, Markó-utcza, tvszéki épület. — Telefon: 19—88.) Elnök: Zsitvay Leó, kir. curiai biró. Törvényszéki birák : Tóth Ernő, kir. ítélőtáblai biró, ! Czárán István, kir. ítélőtáblai biró, Bizaglich Sándor, I dr. Fekete Gyula, Cseke Kálmán, Oláh András, Saly Dezső, j Buttkay István, Czekelius Marczell. dr. Bakonyi Kálmán, j dr. Langer Jenő, dr. Baráth Zoltán, Szepessy István, | dr. Kürthy István, dr. Makucz Arthur, dr. Doleschál ! Alfréd, dr. Kiss István, dr. Papp Géza. dr. Kramaszta Imre, dr. Szia vek Ferencz, Jamniczky Gyula, dr. Mikovich ! Lajos, Bajkay Endre, Csáder Gusztáv, dr. Kürty József, Mladoniczky Nándor, dr. Sánta Elemér, Sárkány Lajos, dr. Fiizesséry Zoltán. Albirák: Fleischer Kornél, dr. Ádám Árpád, Nedeczky , Géza, dr. Kállay Miklós, dr. Perémv Gábor, dr. Bartha László, dr. Kendi Elemér, dr. Hajós Géza, dr. Csopey Dénes, Vargay Kálmán (i. ü. min. berendelve), Piacsek Győző. Jegyzők: Krenedich Gyula, dr. Benczák János, dr. Kre­zsák Pál, dr. Bexa Viktor, dr. Balázs Emil, Kulcsár Ferencz, dr. Szitár Ferencz. Aljegyzők: dr. Kramer Emil, Sándor Jenő, dr. Vass Károly, Thassy Ádám. dr. Král Miklós, ifj. Bohrer Viktor, dr. Brand Arnold, dr. Stolz Jakab, Suránvi Ferencz. dr. Paczák Jenő, Krausz Kálmán, dr. Jászfy Géza, dr. Götz Béla, dr.Székely Aladár, dr. Penkala János, dr. Bun Károly, dr. Unger Károly, dr. Magassy Dénes. dr. Mándi Sándor, dr. Fábián Béla, dr. Sümegi Zoltán, dr. Tomcsányi Vil­mos Pál, dr. Zsoldos Zsigmond, Scholtz Géza, Finger Oszkár, Böhm Himér, dr. Mann Hugó, dr. Bernolák Nándor, Táby Mihály, Polgár Kálmán. Áraniczky Sztankó. Joggyakornokok: dr. Horváth Dániel, dr. Medveczky László, dr. Havasi Gyula, dr. Borsodi Miklós, Fekete Jenő, dr. Zádor Elemér Béla, dr. Löw Lóránt, Telföldy Elemér. Irodaigazgató: Csorba István. Irodatisztek: Barna Dániel, Szabó János, Botos Endre, Nagy Ferencz, Czellár József. 10. Budapesti kir. büntető járás­bíróság. (V, alkotmány-u., törvénykezési épület.) (Tkv.: a budapesti törvsz., közj.: helyben, adó-és letét­hiv.: a m. kir. állampénztár.) Járásbirák: Drill Béla, kir. t. b. cz. ós j., Wiener Sándor, Szilva Géza, Benke Ferencz, dr. Farkas Gyula, Baumann Mór, Bezerédy Bertalan, dr. Horváth Sándor. Albirák: Baló Lajos, Császár Edvin, dr. Schmidt Albin, Nagel János, dr. Schirilla Achill, dr. Szakács Aladár, dr. Badich Gyúl«, dr. Takács Aurél. Jegyző: Kistáj János. Aljegyző: Markus Albert. Joggyakornokok: Pásztor Ernő, dr. Lóban János, Pely József, dr. Téri Tivadar, Zsédelv István, Wimmer Imre, Irmai*Lajos, Biegelbauer Árpád, Tepliczky Árpád, dr. Hofhauser Imre. Irodatisztek: Sinay Gusztáv, Nagy József, Lápossy Emil. 11. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) (Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób.: Budapest, p. ü. b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: Seyfried József. Birák: Bónay Kamill, kir. it. t. birói cz. és jeli., Vere­bély Ignácz, táblabírói cz. és jeli., Sz. Kiss Gyula, Kerese Gábor, K. Nagy Sándor, Osváth Imre, Bánó József, ka­marás, Goldstein Izidor, Kéler Gyula, dr. Laudon Gyula, dr. Aczél Nándor, dr. Szász Béla, Slarkos Mihály, dr. Szla­dits Károly, ig. minisztériumba beosztva, Jándl Kálmán, dr. Endler Miklós. Albirák: dr. Vámbéry Busztém, i, ü. m.beosztva, Kesselbauer Ödön. Jegyzők: *dr. Éder Hugó. dr. Schwicker Bichárd. Aljegyzők: Belánszky Dezső. dr. Neuberger Aladár, dr. Kirchner Viktor, dr.Hómann Ottó, dr. Jellinek Ede, dr. Balla Leó Gyula. dr. Schiller Bódog, dr. Justh János. Joggyakornokok: Lehoczky Jenő, Thomka Géza, dr. Tomcsányi Zoltán, dr. Oblatt Samu, dr. Havlicsek Antal, dr. Heller Erik, Battlay Géza, dr. Fehér Miklós, dr. Bajusz Gábor, dr. Stockinger János, Horváth Ernő. Irodaigazgató: Sréter Árpád. Irodatisztek: Ficzkó Bernárdin, Beniczky János, Ne­mes Bezső, Papanek Károly, Wimhardt Gusztáv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom