Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1904-1905 (16. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 285 Ügyészségek. — Fogházak. Arnold, dr. Stolz Jakab, Suránvi Ferencz, dr. Paczák Jenő, Gelletich Frigyes. Joggyakornokok: Fried Gyula, Drága József, Elekes Mátyás, dr. Bolemann Ernő, dr. Fayl Ivor Emil, dr. Kazay Pál, dr. Scholtz Géza, Kromy László, dr. ifj. Makav Dezső. dr. Zsoldos Zsigmond. Irodaigazgató: Csorba István. Irodatisztek: Barna Dániel, Szabó János, Botos Endre, Nagy Ferencz. 10. Budapesti kir. büntető járás­bíróság. (Y, alkotmány-u., törvénykezési épület.) (Tkv.: a budapesti törvsz., közj.: helyben, adó- és letét­hiv.: a m. kir. állampénztár.) Járásbirák: Drill Béla, kir. t. b. cz. és j., Wiener Sándor, Szilva Géza, Benke Ferencz, dr. Farkas Gyula. Albirák: Kabdebó Gyula, Baló Lajos, Császár Edvin, dr. Schmidt Albin, Nagel János, Baumann Mór, Bezerédy Bertalan, dr. Kürti József. Csáder Gusztáv, dr. Schirilla Achill. Jegyző: Kistáj János. Aljegyző: Markus Albert. Joggyakornokok: Heil Fausztin, Miklós Oszkár, dr. Fried Gyula. dr. Kazay Pál, Ágoston Sándor, Nászay Vilmos, dr. Mészáros Lajos, Szlávv István, Zacharia ()ktáv,Makkay Dezső,Bozzay Bezső, dr.Zsoldos Zsigmond. Irodatisztek: Sinay Gusztáv, Nagy József, Lápossy Emil. 11. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) (Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób.: Budapest, p. ü. b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: Seyfried József. Birák: Bónav Kamill, kir. it. t. birói cz. és jeli., Vere­bély Ignácz, táblabírói cz. és jeli., Sz. Kiss Gyula, Kerese Gábor, K. Nagy Sándor, Osváth Imre, Bánó József, ka­marás, Goldstein Izidor, Józsa István. Kéler Gyula, dr. Laudon Gyula, dr. Aczél Nándor, dr. Szász Béla, Markos Mihály, dr. Szladils Károly, ig. minisztériumba beosztva, Jándl Kálmán. Albirák: dr. Vámbéry Kusztém, i. ü. m. beosztva, dr. Xovotny Károly, Kesselbauer Ödön. Jegyzők: Kovács István, dr. Eder Hugó. dr. Haasz Bichárd, dr. Schwieker Bichárd. Aljegyzők: Belánszky Dezső. dr. Neuberger Aladár, dr. Kirchner Viktor, dr.Hómann Ottó, dr. Heinrich Győző, dr. Jelűnek Ede. Joggyakornokok: ifj. Schertf János, Lehoczky Jenő, Thomka Géza, Tomcsányi Zoltán, dr. Mosánszky István, dr. Oblatt Samu. Balay Geyza, dr. Beismann Bezső. Kransz Kálmán, dr. Havlicsek Antal. Irodaigazgató : Sréter Árpád. Irodatisztek: Ficzkó Bernárdin, Beniczky János, Ne­mes Bezső, Papanek Károly, Wirnhardt Gusztáv. Telekkönyvvezetők: Lovaghy Sándor, Adámy Mih., Halla Ferencz. Kasztner Antal. Jaschik Ede. Törvényszéki orvos: dr. Szikszay Sándor és dr. An­dreánszky Jenő. Tolmácsok: Vagács Bácz Flóris, tót; dr. Huszár Kál­mán, német; dr. Franki Sándor, német; Farkas Jenő, olasz, Szokolovics József, szerb; Somogyi Ede, franczia, angol és olasz ; Joanovits Pál, horvát, szerb és bosnyák. 12. Pestvidéki kir. járásbíróság. (H, Margit-körút ál.) (Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. és H. és IH. ker., letéthiv.: Budapest, V. ker. Markó-u.) Járásbirák: Muttnyánszky Ádám, Fodor József. Albiró: dr. Meszlénvi Arthur. Aljegyző és ügye'szi megbízott állandó helyettese: Benedek József. Joggyakornok: Stockinger János. Kezelők: Sánta Ign., Meitner Miksa, Dolovcsák Bezső. Végrehajtók : Simon Balázs, Dezső Kornél. VIII. Kir. koronaügyészség. (V. nádor-u. 37.) Koronaügyész : dr. Székely Ferencz. Helyettesek: Szerényi Kálm., dr. Tassy Pál, Katona Béla, dr. Baumgarten Izidor, dr. liaisz Andor. Segédhivatali igazgató : Kemény Dávid. Irodatiszt: Leszk Ödön. IX. Kir. főügyészség. (V, nádor-u. 37. — Telefon: 34—29.) (A budapesti kir. ítélőtábla területére.) Főügyész: Pongrácz Jenő. Főügyész helyettesek: dr. Fittler Bálint, Vargha Fe­rencz, dr. Baloghy György. Beosztott kir. alügyész : dr. Etter Dezső. Fogalmazó: Kandó Iván. Irodatisztek: Baróthy Miklós, Igei Jenő. írnok: Stifter Ede. X. Kir. ügyészségek. 1. Budapesti kir. ügyészség. (V, alkotmány-u. 22. Telefon: 19—35.) Az ügyészség vezetője: dr. Gegus Gusztáv, kir. fő­ügyész-helyettes. Kir. ügyészek: dr. Sélley Barnabás, dr. Pataki Gyula, dr. Geszti Andor, dr. Daróczy Elek. dr. Gáli Endre, dr. Magyar István, dr. Hodászy Antal, dr. Böhm Alajos. AÍügyészek: dr. Horváth Ákos, dr. Bálás Elemér, dr. Gruber Lajos, dr. Polgár Viktor, dr. Etter Bezső, dr. Kesserü Lajos, dr. Polányi Aladár, dr. Vargha József, Molnár István, Uzonyi Géza, Belopotoczky Gyula. 2. Pestvidéki kir. ügyészség. (IV, ujvilág-u. S. — Telefon: 17—28.) Kir. ügyész : dr. Halász Lajos. AÍügyészek : dr. Horváth János, dr. Vass Lajos, Tóth István, dr. Bíró Kálmán. Ügyészi megbízott: Schwicker Bichárd, aljegyző. XI. Fogházak. í. Budapesti kir. országos gyűjtő fogház. (X. maglódi-út. — Telefon: 60-05.) Igazgató: Vajna Károly. Ellenőr: Makovicska Ottó. Gondnok: Popelka Pál. Tiszti Írnokok: Berte Kár., Beschke Sándor, Wikoukál Béla, Máté István. Orvos: dr. Neuwirth Dezső. Róm. kath. lelkész: Psitek János Bripió. Ev. ref. lelkész: Sörös Béla. Ág. ev. lelkész : Majba Vilmos. Görög keleti lelkész: Kurjakov Dositlieus.

Next

/
Oldalképek
Tartalom