Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1904-1905 (16. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyéb hatóságok 385 és intézmények. Altisztek: Tegyei József, Szűcs János, hitelosztályi I őrök. j Hivatalszolga: Farkas Mátyás. Számvevőség: Vavra Nándor, főnök. p. ü. tan. cz. és jeli., Karay Imre, számvizsgáló, Géczy Gyula, szám­< llenőr, Németh István, számtiszt. VIII. Anyakönyvi hatóságok. Anyakönyvi felügyelőség. (A belügyi m. kir. ministerium főhatósága alatt.) Kiterjed: Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun és Esztergom várme­gyékre. Budapest és Kecskemét városokra. Felügyelő: dr. Kampis János. Anyakönyvvezetői hivatalok. I— III. kerületi állami anyakönyv­vezetőség. (II, Szilágyi Dezső-tér 5.) Anyakönyvvezető: Márkus Imre. Helyettesek: László Iván, Alemann Aladár, Scher­baum Károly, Kapcza Imre. "V., "VI. kerületi áll ami anyakönyv­vezetőség. (YI, aradi u. 21—23.) Anyakönyvvezető : Kozáry László, tanácsjegyző. Helyettesek: líatkovszky Aladár, fogalmazó, Keleti Kelemen, Dőener Kamii, Szokol Kálmán, Szalay Kálmán. IV., IX., X. kerületi állami anyakönyvvezetőség. (IX, Calvin-tér 9.) Anyakönyvvezető : Kállay Jenő, tanácsjegyző. Helyettesek: Pettykó Antal, tanácsjegyző, Kosztolányi Alajos. Nagy László és Waithern Béla. irodasegédtisztek, j ­VII. kex'ületi állami anyakönyv­vezetőség. (VII, kertész-u. 32.) Anyakönyvvezető : Szily József, tanácsjegyző. Helyettesek: Iszer Ernő, tanácsjegyző, Lengyel Adolf Titusz, Kovách Lajos, turopolyai Vrasicli Jenő. Markovits j Ferencz. VIII. kerületi állami anyakönyv­vezetőség. (VHI, Baross-u. 63—67.) Anyakönyvvezető : Komáromy Ignácz, tanácsjegyző. Helyett, anyakönyvvezető: Szabóky Lajos, tanács­jegyző. Anyakönyvvezető helyettesek: Sabián Gyula, Ha­lász Ignácz, Bagálvi Elemér, Peller László, irodasegéd­tisztek. IX. Fővárosi közmunkák tanácsa. (I, Döbrentei-tér 4.) Elnök : gróf Tisza István. Alelnök: aszódi báró Podmaniczky Frigyes, v. b. t. t., orsz. gy. képv. Min. tanácsos : nyilhegyi Bupp Imre, a IH. o. v. k. r. 1. Min. osztálytanácsos : Garancsy Mihály. Min. segédtitkár : dr. Zubriczky József. Min. fogalmazók : Legeza Pál és dr. Czabalay Kálmán. S. h. igazgató: Titl István. Irodatisztek : Werner Ferencz, Drohobeczky Miklós. Iroda-segédtiszt: Popovics Gyula. 1 Czim« és lakásjegyzék. 1004. Számvevőség. Min. számtanácsos: Szuppán Ferencz. Min. számellenőr: HaluskH Lajos. Min. számtiszt: Molitórisz Gyula. Műszaki osztály. Min. oszt. tanácsos, osztályvezető: Bakos János. Min. oszt. tan.: Zsigmondy Géza. Műszaki tanácsosok:, székelyföldvári Szilágyi Lajos. Jász Dezső, Szerdahelyi Ágost. Min. főmérnökök: Francsek Imre, Sigray János, Salkovics Károly. Min. mérnök : Trautmann Ottó. A tanács tagjai. a) Kormány részéről: gr. Andrássy Tiv., dr. Faschó Moys Sándor, br. Harkányi Frigyes, Hauszmann Alajos, kisfaludi Lipthay Sándor, Lukács Antal, Kvassay Jenő, Mándy Lajos. b) A. székesfőváros részéről: Kármán Lajos, Kléh István, Quittner Zsigmond, dr. Emmer Kornél, Pucher József, dr. Heltai Ferencz, Mihalovits Antal, Scheich Ká­roly, Tolnay Lajos. Székesfővárosi középitési bizottság küldöttei: Eckermann Ede, Freund Vilmos, Kauser János, Stein­hardt Antal. A székesfővárosi tanács részéről : Knn Gyula, Vosits Károly. Fő- és székváros középitészeti igazgatója és fő­mérnöke : HeufEel Adolf. X. Közalapitványi királyi ügy­igazgatóság;. (VIII, vámház-körűt 7. — Telefon: 50—91.) A vallás- és közoktatásügyi m. k. minist, főhatósága alatt. Igazgató : bányavölgyi Tost Gyula, min. tan. Aligazgató: Tonházy Gyula, min. tan. és dr. Stefl'anits István. Jogügyi tanácsos : Kakass Kálmán, kir. tan. Ügyész: dr. Sebestyén Emil. Alügyészek: dr. Juhász Pál, dr. Bozóky Kálmán. Segédfogalmazó : dr. Bácsay Géza. Joggyakornok : dr. Steineker István. Iroíaigazgató: br. Braunecker Armánd. Irodatisztek : Hegedűs Béla, Mick József. Segéd-irodatiszték: Zloczky Miklós, Ferenczy Sándor. XI. Lőfegyvervizsgálati próba­állomás. (X, köztemető-űt 20/a.) A kereskedelemügyi m. kii', ministerium főhatósága alatt. Vezető : Harsányi Dezső, igazgató. Próbamester: Sztári Ferencz. XII. M. kir. központi statisztikai hivatal. A kereskedelemügyi m. kir. ministerium főhatósága alatt. (IÍ, oszlop-u. Telefon 894.) Feladata: a magyar korona országai közállapotának és közérdekű viszonyainak nyilvántartása és e czélra adatok gyűjtése, czélszerű összeállítása és közrebocsátása. Igazgató: Vargha Gyula, a IH. o. v. k. r. 1., az ol. K. r. k. k., a m. tud. akad. 1. és a Kisfaludy-társaság tagja és titkára, min. tan. Aligazgató : dr. Vízaknai Antal, min. o. tan. Min, osztálytanácsos: dr. Neuma n Károly, sz. t. a keresk. min. beosztva. Ministeri titkárok: Szombatfalvy Albert, a F. J. r. 1., szovátai Hajdú László, cz. oszt. tan., podhorai és kotyessói dr. Podhorszky László, dr. Kovács Aladár, az ol. K. r. t. Min. segédtitkárok: Bánlaky Adorján, dr. Herczeg Ferencz, dr. Buday László, dr. Szabóky Alajos. Min. fogalmazók: Farkas Ferencz, min. s.-titkár cz 25

Next

/
Oldalképek
Tartalom