Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1903-1904 (15. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közlekedés : 272 Vasutak. Hivatalnokok: Tatárka Antal, Zsoldos László, Sze­rényi Istran, Schiebinger Károly, Herbert Tivadar, Sándor Gyula. Számtiszt: Ángyán Kálmán. B. HL e) ügyosztály. Személy- és podgyászforgalom. (VI, Andrássy út 88.) Ügyosztályvezető: Benke Elemér felügyelő. Ellenőrök: Bató István, Bussay Kálm., Zettl János, Saly Ágoston, Babits Ján., Waczowsky Ferencz, Franki Náthán. Incze József. Hivatalnokok: Pribis Ferencz, Némethy Ernő, Majer Lajos, Wahl Ignácz. Ehrenreich Henrik, Travnicsek Ede, Bakovszky Dezső. Harnischfeger István, Csomor Aladár, Csia Oszkár,Valentiny József, Klein János,Waltner József. Segédfogalmazók: dr. Gebhard Bezső, dr. Deák Sándor. Irodatiszt: Polgár István. Számtisztek: Matheidesz István, Kühlburger Béla, Zahumenszky Ferencz, Keleti Lajos, Mikulich Géza. B. m. f) ügyosztály. Állomáspénztári szolgálat ós az utánvételek és dijmente­sitési letétek ellenőrzése. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Kassovitz Henrik, felügyelő. Főellenőrök: Freytag Buppert, Kuncze Lajos. Ellenőrök: Fischer József, Haag Bezső, Eckbauer András, Demay János, Wikkenhauser Ferencz, Friedl Károly, Bergh Albert. Hivatalnokok: Molnár Ferencz, Tauffer Gyula, Szél Gyula, Vihely Zoltán, Bózsa Ambrus, Balogh Imre. Számtiszt: Sándor Ferencz. B. IH. g) ügyosztály. Az összes bevételek egybefoglalása. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Posch Gyula, főellenőr Főellenőrök: Weiszmann Mór, Nagy Ant., Piliczár Laj., Fellner Károly, Urbányi Gusztáv. Ellenőrök: Gervay Károly, Bozóky Bonaventura, Hann Adolf, Lillek István. Holzschuster Antal, Inczédi Gyula, Reitz Ottó, Schnedár József, Prenninger Adolf, Swaton Ágost, Bezucha Gyula, Mészáros Zsigmond. Hivatalnokok : Plutznár János, Mendl Márk, Pachler Ferencz. Schöpflin Hugó, Ország Mór, Nagy Zsigmond, Kónya Mihály, Hegedűs Lajos, Szabó Sándor, Klotzbücher Károly, Kovács Gyula, Bessenyei Dániel. Witkovitzky Ká­roly, Garbaisz Ferencz, Englmayer János, Kunz Gyula. Számtiszt: Kuffrik Antal. Segédfogalmazó: Báth Aladár. C) Kereskedelmi főosztály. (VI, Andrássy-út 73—75.) Igazgató: galgóczi Schober Albert, ministeri tanácsos, elnökhelyettes. Igazgató-helyettes: Szájbely Kálmán, kir. tanácsos, a por. IH. o. kor. r., a rom. kor. r. tulajd., főfelügyelő. Ellenőr: Bácz István. A ker. ministeriumba berendeltek : Hendel Béla, kir. tanácsos, főfelügyelő; Méhely Pál.Haj­nal Vilm.,felügyelők ; EganEde, fcmém.; dr. Bacsinszky Vladimir, Balogh Arthur, titkárok; Kapus Béla, Binder János, Mátray Elemér, Bónay Emil, Kósa Károly, fő­ellenőrök ; Gonda József, Trozonyi Ferencz, Bellaágh Imre, ellenőrök; Edvi Illés Sándor, Kondor Mihály, Varga Jenő, hivatalnokok. G. I. szakosztály. Belföldi és Ausztriával való áruforgalom dijszabási ügyei. Szakosztályvezető: Szájbely Kálm., kir. tan., főfelügy. igazgató helyettes. C. I. a) ügyosztály. Helyi és belföldi köteléki forgalmak. Ügyosztályvezető : Zeller Nándor, felügyelő. Főellenőrök : Néger István, Bene László, Proszt EmiL Ellenőrök:.. Weltner Emil, Késmárszky Kálmán, Neisar Károly, Pecb Ödön. Segédtitkárok: dr. Képessy István, dr. Berger Ármin, Piványi Ernő. Hivatalnokok: Strovsky Lajos, Boros Andor, Vuits. Milivoj, Dobó László, ifj. Bene László. C. I. b) ügyosztály. Ausztriával és az okkupált tartományokkal való kötelék­forgalom. Ügyosztályvezető: Ehrlich István, felügyelő. Főellenőrök: Molnár Mór, Pichler Károly. Ellenőrök : Halász Jenő, Gerő Károly. Segédtitkár: dr. Balázsovits Domokos. Hivatalnokok: Darázs Zsigmond, Horváth Gyula, Hegyi Imre, Czenner Kálmán, Huber Ferencz, Barabás Béla, Stejskál Károly. Fogalmazó : dr. Urbanovich Tihamér. C. I. c) ügyosztály. Helyi érdekű vasutak. Ügyosztályvezető: Schneider Albert, felügyelő, Főellenőrök: Vay Kázmér, Kék István. Ellenőrök: Sas János és Dervarits Gyula, Pajkossy István, Schlick Géza. Hivatalnok: Varga János. C. II. szakosztály. (VI, Andrássy-út 73—75. Hl. em.) Külföldi és az adriai kikötőkkel való árúforgalmak dijszabási ügyei. Szakosztályvezető: csatári Csatáry Frigyes, a IV. o. tör. medj. r., a Hl. o. szerb Tak. r., a IH. sz. Száva r., a. IV. o. bolg. Sándor r. és a III. o. or. sz. Anna-rend tul.» kir. tanácsos, főfelügyelő. Irodatiszt: Jónás Emil. C. II. a) ügyosztály. Északi és nyugoti külföldi forgalmak. Ügyosztályvezető : Alexy János, felügyelő. Főellenőrök: Paszterczyk Antal, Schitter János, Di­nelly János, Szitár Frigyes, Hoffmann Manó. Ellenőrök: Léderer Illés, Feleki Ignácz. Hivatalnokok: Fritz Henrik, Pobst Miklós. Segédtitkár: dr. Badó Jenő. Segédfogalmazó: Herczeg Imre. C. II. b) ügyosztály. Keleti külföldi és az adriai kikötőkkel való forgalmak. Ügyosztályvezető: Verner Jenő Vilmos, felügyelő. Főellenőrök: Badó Gyula, Shvoy Kálmán, Mayer Gyula. Ellenőrök: Balla Géza, Hennings Vilmos, Kiss Béla. Hivatalnokok : Haffner Géza, Walter Emil, Otte Fe­rencz, Lányi Ignácz, Sulyok Imre. C. III. szakosztály. A személy- és podgyászforgalom dijszabási ügyei és kereskedelmi statisztika. (VH. Jósika-u. 26. Tel. 24—22.) Szakosztályvezető : Himmel Bezső főfelügyelő, a F. J. r. 1., a bajor II. o. M. r. és a franczia becsületrend 1. C. IH. a) ügyosztály. Személy- és podgyászforgalom. (VII. Jósika-u. 26.) Ügyosztályvezető : Schóber Lajos, felügyelő. Főellenőr: Polgár Gyula. Ellenőrök: Olsavszky Istv., Szirmai Istv., Fligl József. Hivatalnokok: Horváth Szaniszló, Zipek Jenő, Szlo­vák János, Seres Jenő, Stáhly Ödön, Listl József. Irodatiszt: Semsey Árpád.

Next

/
Oldalképek
Tartalom