Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 253 "ügyészségek. — Fogházak. Központi iroda. Vezető: Sinay Gusztáv. Kiadó: Czellár József. Irattárnok: Lápossy Emil. 11. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) (Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób.: Budapest, p. ü, b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: Seyfried József. Birák: Bónay Kamill, kir. it. t. birói cz. és jeli., Vere­ély Ignácz, táblabírói cz. és jeli., Pápay Mór, a kor. ar. é. k. tul.. Sz. Kiss Gyula, Kerese Gábor, Kállay Béla, Bánó József, kamarás, Márkus Dezső, igazságügyi miniszt.-ba beosztva. Goldstein Izidor, Ligetkuty Iván. K. Nagy Sán­dor, dr. Aczél Nándor. Osváth Imre, Józsa István. Mar­kos Mihály, dr. Szász Béla, Kéler Gyula. Albirák : dr. Vámbéry Busztém. i, ü. m. beosztva, dr. Novotny Károly, Kesselbauer Ödön. Jegyzők: Kovács István, dr. Eder Hugó. Aljegyzők: Belánszky Dezső. dr. Haasz Bichárd, dr. Macher Jenő, dr. Láday István, Mendelényi László, dr. Schwicker Bikárd, Marczell János. Joggyakornokok: dr. Král Miklós, Szinek Ernő, ifj. Scherff János, Török L. Lajos, Sztehló Kornél, Stockinger János, dr. Kirchner Viktor,,Bachrach Lajos, Duszik Per. Irodaigazgató: Sréter Árpád. Irodatisztek: Ficzkó Bernárdin, Kubát Nándor, Be­niczky János, Nemes Bezső. Teiekkönywezetők: Tessényi Fer.. Halla Ferencz, Kasztner Antal. Lovaghy Sándor, Jaschik Ede. Törvényszéki orvos: dr. Szikszay Sándor. Tolmácsok: Vagács Bácz Flóris, tót; dr. Huszár Kál­mán, német; dr. Franki Sándor, német; Farkas Jenő 1 olasz, Szokolovics József, szerb; Somogyi Ede, franczia, angol és olasz ; Joanovits Pál, horvát, szerb és bosnyák. 12. Pestvidéki kir. járásbíróság. (H, Margit-körút 24.) (Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. és B. ós HI. ker., adó- és letéthiv.: Budapest H. ker.) Járásbirák: Muttnyánszky Ádám, Fodor József. Albiró: dr. Füzesséry Zoltán. Aljegyző: Benedek József. Joggyakornok: Havlicsek Antal. Kezelők: Sánta Ign., Meitner Samu, Dalovcsák Bezső. Végrehajtók : Simon Balázs, Wimmer Jenő. VII. Magy. kir. koronaügyészség. (V, nádor-u. 37.) Koronaügyész: Hammersberg Jenő. Helyettesek: Szerényi Kálm., Katona Béla, dr. Baum­garten Izidor, dr. Tassy Pál. Segédhivatali igazgató : Kemény Dávid. Irodatiszt: Leszk Ödön. VIII. Kir. főügyészség. (V, nádor-u. 37. — Telefon: 34-29.) (A budapesti kir. Ítélőtábla területére.) Főügyész: dr. Székely Ferencz. Főügyész helyettesek: dr. Fittler Bálint, dr. Vargha Ferencz, dr. Baloghy György. Beosztott kir. alügyesz : dr. Etter Dezső. Fogalmazó: Kandó Iván. Irodatisztek: Baróthy Miklós, Igei Jenő. írnok: Stiffer Ede. II Kir. ügyészségek. 1. Budapesti kir. ügyészség. (V, alkotmá,ny-u. 22. Telefon: 19—3-5.) Az ügyészség vezetője: dr. Gegus Gusztáv, kir. fő­ügyész-helyettes. Kir. ügyészek: dr. Sélley Barnabás, dr. Pataki Gyula> dr. Geszti Andor, dr. Daróczy Elek. dr. Gáli Eridre, dr. Magyar István, dr. Hodászy Ántal, dr. Böhm Alajos,. Alügyészek: Egressy-Nagv László, dr. Horváth Ákos, dr. Farkas Gyula, dr. Bálás Elemér, dr. Gruber Lajos, dr. Galánfy János, dr. Polgár Viktor, dr. Éttér Bezső, dr. Kesserü Lajos, dr. Polányi Aladár, dr. Vargha József. 2. Pestvidéki kir. iigyészs (IV, ujvilág-u. 8 — Telefon: 17-28.) Kir. ügyész: dr. Halász Lajos. Alügyészek: dr. Horváth János, dr. Vass Lajos, dr. Várady Sándor, dr. Varga József. Ügyészi megbízott: Prácsik Győző. X. Fogházak. 1. Budapesti kir. országos gyűjtő fogház. (X, maglódi-út. — Telefon: 60—05.) Igazgató: Vajna Károly. Ellenőr: Grigár Bóbert. Gondnok: Baidl Antal. Tiszti Írnokok: Berte Károly, Beschke Sándor, Po­pelka Pál, Jauernigg Virgil. Orvos: dr. Neuwirth ÍDezső Dávid. Róm. kath. lelkész: Psitek János Brúnó. Ev. ref. lelkész : Gergely Antal. Ág. ev. lelkész : Majba Vilmos. Görög keleti lelkész: Kurjakov Dositheus. Izraelita lelkész: Bévai Miksa. Tanítók: Csernók Bezső, Dobos Dezső. Őrparancsnok: Nyiri Lajos. 2. Budapesti kir. törvényszéki fogház. (V, Koháry-u. 4. — Telefon: 4000.) Fogházgondnok: Kisfaludy László. Fogházorvos : dr. Ötvös József. 3. Pestvidéki kir. törvényszéki fogház. (IV, ujvilág-u. 8.) Fogházfelügyelő: Jankovich Kálmán. Fogházorvos: dr. Szikszay Sándor. XI. Ügyvédi és közjegyzői hatóságok. 1. Ügyvéd vizsgáló bizottság. (V, nádor-u., igazságügyi palota.) Elnök: dr. Székely Ferencz, kir. főügyész. Elnök h.,: Gottl Ágoston, curiai biró. Tagok: Ádám András, curiai biró, dr. Adolf Sebestyén, kir. itétőtáblai biró, Antal Gyula, egyet. ny. r. tan.. Balogh Jenő, kir. Ítélőtáblai biró i. ü. min. o. tan., Baumgarten Izidor, Baumgarten Károly, Debreczenyi Miklós, kir. it. táblai biró, dr. Dégen Gusztáv, nyug. jogakad. tanár, Gre­csák Károly, Havas Károly, cur. biró, dr. Heil Fausztin, közig. bir. it. biró, dr. Imling Konr.. pozsonyi kir. it. t. tanácselnök, cur. biró, dr. Istvánffy Lajos, kir. itélőtábl. BEHLITZ NYELVISKOLA urak és hölgyek részére, VII, Erzsébet-körút 15. Fordítások.

Next

/
Oldalképek
Tartalom