Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) - K

Keszelovszky. Lakás-jegyzék. 1190 Lakás-jegyzék. Keszthelyi. Kerekes. (Kerékess). — Pál, korcsmáros, IX, mester-u. 61. — Pál, szolga, VIII, zerge-u. 23. — Péter, nyug. gőzli. felügyelő, n, csalogány-u. 1. — Róza, dohánykisárus, IV, molnár-u. 12. — Sándor, főv. rendőr, VI, jász-u. 62. — Sándor, kőnnyvvezető, VII. rózsa-u. 21. Kerekes-Papp István,máv.áll.felv., X, kolozsvárim 37. Kerékfy Ferencz, ny. kat. hiv., n, Toldy Ferencz-u.12. Kerékgyártó Árpád, ny. egyet, tanár, IV, sörház-u. 6. — Árpád, p. ü. számvizsgáló, I, szentháromság-u. 9. — Béla, dr., középisk. tanár, 1, városmajor-u. 52. — Elek, dr., főv. tanár, X, Héderváry-u. 29. — Ida, magánzó, I, fehérsas-tér 11. — István, számv. igazgató, E, Margit-körút 1. — József, kir. főerdőőr, B, kis Rókus-u. 11. — József, ácsmester, X, Kelemen-u. 14. Kerekréthy Miklós, magánzó, B. fő-u. 1119. Kerénesz Jakabné, özv., magánzó, "VI, Szondv-u. 61. Kerény Adolf, magánhiv., VII, Vörösmarty-u. 19. — András, magánzó, IX, Márton-u. 17. — Arnold, fuvaros, VE. Vörösmarty-u. 19. — Dávid, betűszedő, VB, hársfa-u. 26. ­— Emil, magánhiv., VB, Vörösmarty-u. 19. Kerónyi Béla, főv. tisztviselő,VEI, népszinliáz-u. 59. — Dezső, utazó, IX, üllőt út 53/6. — Gábor, magánhiv., VB. murányi u. 34. — Gyula, máv. tisztviselő, VI, Podmaniczky-u. 49. — János, dohányjöv. tisztv., VB, dohány-u. 61. — Rezső, főv. hiv., IX, Lónyay-u. 26. — Zoltán, dr., orvos, B. Krisztina-körút 1. Kerepesi István, postaaltiszt, IX soroksári u. 29. Kerepeszky Pálné, özv. magánzó, IX, Márton-u. 1. Kerese Gábor, törvsz. biró, VH, szövetsóg-u. 45, Kereskényi József, magánzó, IX. soroksári u. 72. Kereső János, adásvevési ügyn..VIH,kisfuvaros-u. 11. Kérész Ferencz, korcsmáros, VI, rózsa-u. 71. Kereszt Sándorné, máv. kezelő, H, Margit-körút 8. Keresztély Sándor, zong.-gyáros, VI, váczi körút 21. Keresztény Béla, fényképész , I X, üllői út 91. — Gyula, posta és táv. tiszt, VE, csömöri út 25. — István, füszerker.. B, lánczhid-u. 2. — Jánosné, magánzó, VI, Eötvös-u. 48. — Lajos, műszerész, IX. üllői út 91. — Sándor, pénzbeszedő, IX, üllői út 91. Keresztényi Dániel, mozdonyvez., VB, csömöri út 81. — József, hiv. szolga, IX, Ernő-u. 8/6. Keresztes 1. Körösztös alatt is. Keresztes Adolf, tanitó, VE, kerepesi út 62. — Anna, vasalónő, IX, Knezits-u. 3. — Antalné, magánzó, VH, aréna-út 36la. — Antalné, özv., szatócs, IV, városház-tér 2. — Bálint, rézműves s., X, Orczy-út 45. — Bálint, p. és táv. szolga, VI, dévényi út 12. — Béla, áll. hiv., B, csalogány-u. 37. — Béláné, özv., nyugdijas, VII, murányi u. 44. — Domokos, áll. hiv., VIE. német u. 32. — Ede,.ruhakereskedő, ATI, Kazinczy-u. 27. — Etelka, magánhiv., VI, Szondy-u. 23. — Ferencz, máv. irnok, VEI, kerepesi út 15. — Gábor, vül. kalauz, I, Városmajor-u. 51/6. — Györgyné, özv., magánzó, VIB, ujvásár-tér 20. — Gyula. honv. hadnagy, IX, üllői út 109/a. — Gyula, bankhiv., VI, Vörösmarty-u. 64. — Gyula, füszerkeresk., IX, tűzoltó-u. 25. — Gyuláné, özv., háztul.. VIB, Szilágyi-u. 16. — István, dr., orvos, V, visegrádi u. 92. — István, min. főmérnök, VI, Teréz-körút 33. — István, házmester, VI, Teréz-körút 10. — János, ny. máv. főkalauz, VHl, lóvásár-u. 1. — János, kifőző, VB, István-út 10/«. — János, házmester, I, Pauler-u. 14. — János, iroda s. tiszt, V, ügynök-u. 7. — János, szabó s., VIE, fecske-u. 24. — Jenő, magánzó, V, visegrádi u. 92. — József, bankhiv., VI, Izabella-u. 73. — József, főv. hivatalnok, IX, páva-u. 37. Keresztes József, ügyvéd, VHl, üllői út 22. — József, kőmives, VIH, práter-u. 84. — Kálmán, magán tisztv., V, váczi körút 82 la. — Kár., cs. és kir. táborn.-hadbíró, B,Zsigmond-u. 1. — Károly, fodrász, IV. hajó-u. 16. — Károly, liázbirtokos, I. pálya-u. 12. — Lajos, háztul., VE, csömöri út 48. — Lukács, rendőr, V. \ áczi körút 82,«. — Márton, szabó s.. AHH, őr-u. 8. — Samu, vallástanár, VB, csömöri út 87. — Zsigmond, hírlapíró, IX, remete-u. 9. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). — Alajos, (Keresztesy),vas.kal.,VIB,népszinház-u.51. — György,(Keresztesy), mozdonyv.,AHI, Cserliát-u. 19. — Gyula,(Keresztesy), áll.rend.tisztv.,Vl, rózsa-u. 78. — Gyula, (Keresztesy), magánhiv., IX, Iinre-u. 9. — Istvánné,özv., (Keresztesi), mag., IX, tüzoltó-u. 35. — Jakab,(Keresztesi),máv,l'őkal.VH, Izabella-u. 27/6. —• János, i Keresztesi 1, asztalos s., IX, Kinizsy-u. 29. — János, (Keresztesi), mészáros s., IX, mester-u. 46. — Jenő, ny. honv. százados. 1, márvány-u. 10. — József, dr., ügyvéd, V, bálvány-u. 5. — Károly,(Keresztesi), kárpitos m.,ATI, király-u. 101. — Lajos, bizt. ügynök, AHH, Mária-u. 20. —- László,(Keresztesi), postaszolga,VB, István-tér 10. —Mátyás,(Keresztesy),pinczér, VIH,gyöngytyúk-u. 10. — Mih., (Keresztesi), gépgybiz.,ATE, szeszgyár-u.2/6. — Nánd.,(Keresztesi), p. takp. dijn.VI, Izabella-u. 73. — Samu, (Keresztesi). valiástanár,VH, Peterdy-u. 14. — Sándor,(Keresztesi),p. és táv.s.tiszt,IV,zöldfa-u.24. — Sándor, iKeresztesy), lakatos s.,VIE, erdélyi u. 7. — Sándorné, özv., magánzó, VIB, zerge-u. 23. — Vilmos, tvszéki tisztv., VI, Lehel-u. 21/6. — Zsigmondné,özv..(Keresztesi), lak.k.IX,üllői út 29. — Zsuzsanna, lakáskiadó, IX. viola-u. 37/6. Keresztszeghy Lajos, curiai biró, AHH, vas-u. 8. Keresztúri, (Keresztury). — Ferencz, (Keresztury), házm.. VH, Klauzál-u. 19. — Ferencz, kávéh. szolga, VII, Vörösmarty-u. 3 6. — Ferencz, szijgy. s,, IX, Ernő-u. 8/6. — Fer.,(Keresztury),p.éstáv.t.,X,f.rák.rét 7599—7 23. — Imre,(Keresztury).czipész m.,ATI,szövetség-u.30 a. — István, főv. hivatalnok, AHH, fhg Sándor-u. 27. — János, kocsivezető, II, trombitás-út 59. — József,(Keresztury), tvszéki irnok, V,Koliáry-u. 19 6. — Pál, (Keresztury), czipész m.VlE. üllői út 52/6. — Sándor,(Keresztury),postafőtiszt, AHI,Bethlen-u. 6. — Sándor, vili. kocsivezető, B, tombitás-út 85. — Sándorné, özv., fodrásznő, VI, Csengery-u. 57. Kereszty István, nemz.muz. tisztv., I, Bors-u. 10. — Kornél, bankhivatalnok, VI, váczi körút 53. — Sándor, nyugd. min. tan., I, alagút-u. 2. — Viktor, dr., tanár, IV. Kaplony-u. 7. Keresztyén György, lakáskiadó, IX, angyal-u. 25. Kérészy Sándor, dr., ügyvéd,A THI, Szentkirályi-u. 22. Kerezsi Jánosné,özv., fodrásznő, VI.Podmaniczky-u.7. Kerezsy György, tanárjelölt, I, gy rőri út 9. Kerger József, korcsmáros, IX, soroksári u. 94. Kergl János, pinczér, AHE. alföldi u. 5. Kéri 1. Iíéry. Kéringer Judith, varrónő, IX, gr. Haller-u. 38. Kerka József, min. számtiszt, VB, kerepesi út 62. Kei kai András, vili. kocsiv., VI, Bulyovszky-u. 37. Kerkápoly József, pinczér. VHI, fhg Sándor-u. 32. — Károlyné, özv., földbirtokos, IX, csillag-u. 8. Kerkay Sándor, kovács s., VIB, losonczi u. 14. Kerkovits Antal ifj., irnok, VI, Andrássy út 4. Kerl Ferencz. műszerész s.. A 7, nádor-u. 32. ! — Gyula, betűszedő, A 7, nádor-u. 32. Kermács Károly, szegényh. felügyelő,AHI, dob-u. 52. Kern Antal, kávés, Vi, gyár-u. 5. — Arthur, bizt. tisztv.,VI, Lázár-u. 13 k — Aurél, hírlapíró, VI, gyár-u. 14. — Berthold, keresk. s., VI, váczi körút 17. — Ede, pinczér, VHI, vas-u. 12. — Emil, rézműves m., B, kapuczinus-u. 16. — Ernő, lámpagyári üzletv., VEI, aggteleki u. 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalom