Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Szakiskolák. 306 Keresk. iskolák. 26. X. ker. Rákosi iskola. Igazgató: Stelly Géza. Tanító: Dausz Ferencz. Gyári iparos-tanoncziskoläk. 1. II. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (II, Margit-körút.) Igazgató: Trajtler Károly. Tanítók: Derlik Sánd., dr. Bozóky Endre, Szabó Lajos. 2. X. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (X, kőbányai út.) Igazgató : Sommer Károly, gépészmérnök. Tanárok: Stuchlik András, Hortobágyi Antal, Klein Miksa, gépészmérnökök. Állami ijíai'os-tanoncziskolíik. 1. VI. ker. ffl. Á V. nyugoti főműhelye. (VI, Podmaniczky-u., nyugoti pályaudvar.) Igazgató: a nyugoti műhely főnöke. Tanárok: Farkas István, Palanik Ferencz, Singer Ala­jos, Krenczer Oéza. 2. X. ker. 10. Á. V. gépgyárának iparos-tanoncz­iskolája. (X, kőbányai úti államvasuti gépgyár.) Igazgató : Stein Sándor, mérnök. Tanitók: Müller Antal, Hittig Lajos, Cserjesi Károly, Kanitzer Béla, Marton Dezső, Fröster Károly. 3. X. ker. M. Á. V. északi főműhelye. (X, kőbányai út 30.) Igazgató : az északi műhely főnöke. Tanárok: Löwinger Emil, Hofmann Adolf, Papper Henrik. Spatz Gyula, Auer Bóbert, Strausz Ferencz. 4. V. ker. Vendéglősök szakirányú tanoncziskolája. (VI, érsek-u. 4.)) Igazgató: Walter Károly. Tanítók: Száva János, Tausz Ferencz, Vaszkó György, Havas István, Mitrovácz Adolf, László Albert, Samu István. G) Katonai iskolák. 1. Ludovika-Akadémia. (Lásd 246. lapon.) 2. Cs. és kir. hadapród-iskola. (Lásd 248. lapon.) 3. Katonai előkészítő iskola. A magy. kir. vallás-és közokt.-ügyi minister 6390/1897.sz. rendelete szerint állami ellenőrzés alatt.) (V, nagykorona-u. 13.) Igazgató: Fissinger Jenő, m. kir. nyug. százados. Tanárok: Aranyosi Miksa, Erdodilmre, dr. Fialovszky Lajos, dr. Jesze Károly, Pályi Sándor, Ullerich Gyula. Eddig 3318 hallgató. — Alapítási év : 1868. — Evenkint kö­vetkező előkészítő tanfolyamokat rendez az egyéves önkén­tesi szolgálatra képesítő vizsgálat részére : Január 2-tól junius végéig ; szeptember 2-tól február végéig 6 havi tan­folyamot. — Előkészítő-tanfolyam a tényleges hadapród-vizs­gára. — Előkészítő tanfolyam az összes katonai képzőinté­zetekbe való fölvétel czéljából. — Prospektus és felvilágosítások díjtalanul. 4. Előkészítő iskola egyéves önkéntességi vizsgálatra. (VI, n.-János-u. '3.) Igazgató: Gerő Ferencz, sz. k. honvéd főhadnagy. Pedagógia vezető: Samú István. Tanárok: Arany Dániel, Bosett Arnold, Samu István, dr. Simonkay Lajos, főgymnasiumi tanárok D) Kereskedelmi iskolák és kereskedő tanoncziskolák. a) Kereskedtdini iskolák. 1. Keleti kereskedelmi akadémia. (V, alkotmány-u. 12.) Felügyelő-bizottság. Elnök: dr. Falk Miksa. Tagok: dr. König Gyula. — dr. Erődi Béla, tanker. főigazgató. -— Falk Zsigmond, lov., kir. tanácsos.— Biró Tamás, min. tan.— Szterényi József, kir. tan., orsz. ipar­oktatási főigazgató. Tanári kar. Igazgató : Dr. Kunoss Ignácz, Rendes tanárok: Dr. Alexics György, Bartos Fülöp. Strausz Adolf, Blioussopoidos Bhousos. Óradíjas tanárok: dr. Asbóth Oszkár, dr. Fuhrmann Ferencz, dr. Lers Vilmos, gárdonyi dr. Neumann Károly, Mátray Elemér, dr. Budán Amadé, dr. Mahler Ede, dr. Latzkó Hugo. Mittelmann Nándor, dr. Szterényi Sándor. Lektor: Ömer F'eridun efendi. 2. Budapesti kereskedelmi akadémia. (V, alkotmány-u. 11.) Vezérlő bizottság. Elnök: Br. Kochmeister Frigyes, főrendiházi tag. Elnök-helyettes: Schweiger Márton, kir. keresk. tan. Bizottsági tagok: Aebly Frigyes, Bánhegyi József, Beimel Jakab kir. tan., Deutsch Sándor,lovag Falk Zsig­mond, kir. tan., tatai Gold Zsigmond, kir. tan., ó mora­viczai Heinrich Ferencz, Hüttl Tivadar, Jálics Ferencz, Klein József, Kohner Zsigmond, megyeri dr. Krausz Izi­dor, Lánczy Leó udv. tan., ifj. szobi Luczenbacher Pál, Markó Albert, gárdonyi Neumann Frigyes, Neuschlosz Marczel, kir. tan., Simon Jakab, Spitzer Ignácz, Tömöry Károly, baranyavári Ullmann Emil kir. tan., Waldhauser Adolf! Tanári kar. Igazgató: Névy László, oki. tanár, a Petőfi-társ* tagja. Titkár: Bricht Lipót, oki. tanár. A kereskedelmi akadémia tanárai: Antalű Arthur, Balog Mór, Bartos Fülöp, dr. Beke Manó, Berton-Delagoutte Ferencz, Bogyó Samu, Erdélyi J. Jenő, dr. Fellner Frigyes, dr. Fritz József, Gonda József, Haitsch Samu, dr. Heinrich Károly, Klimó Mi­hály, dr. Koltai Virgil, dr. Koós Gábor, dr. Kovács Gyula, kir. tan., dr. Kremmer Antal, dr. Latzkó Hugó, dr. Lévy Béla, Mébold Frigyes J., Nagy Sándor, Bados Ignácz, Beif Jakab. dr. Simonyi Jenő, Szélba József, Trauttmann Hen­rik, Yolland Arthur. 3. Budapesti községi II. ker. felső kereskedelmi iskola. (II, medve-u. 5.) Felügyelő-bizottság: (A reál- és szakiskolai bizottság tagjaiból áll. Tanári kar. Igazgató: Péter János. Rendes tanárok: Emődi Antal, dr. Jesze Károly, Hajnal Márton, dr. Nagy Lajos, Pramperger Dezső, dr. Ürmössy Gyula, Wagenhofer József, azari Zachár Gyula, Vajda Pál. BERLITZ NYELVISKOLA urak és hölgyek részére, VII, Erzsébet-köl'úl 15. Fordítások.

Next

/
Oldalképek
Tartalom