Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűrendbe csoportosítva

Kőművesek. Czím-jegyzék. 673 Czím-jegyzék. Könyvkereskedők. Makk Antal, I, fehérvári út 13745/13. Martsik Vincze, VI, váczi út 171. Meitzer Károly, IX, Bákos-u. 6. Mészáros Gyula, VIII, szigetvári u. 1. Milata János, I, Csörsz-u. 19. Morvay István, V, Hernád-u. 14. — Sándor, VIII. Baross-u. 102. Mottl Ferencz. III, FZŐ1Ő-U. 8. Nagy Károly, III, Lajos-u. 209. Nasch József, VII, király-u. 21. Nott Antal, VIII, fhg Sándor-u. 36. Nóvák Károly, I, budaörsi út 285ja. Olasz Lajos, VH, akáczfa-u. 77. Papdi János, VHI. Berzsenyi-u. 3. Patisti és Haber, I, láncz-u. 7. Paulheim Ferencz, VH, Garay-u. 4. Peck Sámuel, VH, István-út 3. Perndl Flóris, VH, Huszár-u. 10. Piszter Vincze, 1 VI, Forgácli-u. 129. Pittmann Mihály, VH, Bombach-u. 16. Pleskó és Schneider, I, városmajor­utcza 5:1, a. Polanszky István, IH, bécsi u. 68. Prohaszka József, VH, rózsa-u. 34. Proiszl János, VH, István-út 10/a. Pruscha József, X, füzér-u. 8. Bajky Béla, I, Krisztina-u. 22. Bigler József, X, külső kerepesi út 72. Bohr Sándor, VI, váczi körút 31. Bomata István, VH, Bottenbiller-u. 64. Böck Károly, VH, csömöri út 129. Scantamburló János, I, Istenbegy-út 93. Schafler István, Hl, vörösvári út 101. — István, IH, föld-u. 51. Sebeiring János, VIH, kálvária-u. 24. Schneider János, VH. munkás-u. 11. Schwartz Mihály, I, Mészáros-u. 11. Schwerer János, IV, vármegyeház-u. 15. Sehr Péter, VI. üteg-u. 11. Singer Samu, VH, Bottenbiller-u. (i4. Sipos József, VH, hársfa-u. 17. Spilka János, VH, Egressy-út 104. Stein Mihály, VIH, ujvásár-tér 24. Steinhübel Jakab. IV, Irányi-u. 21. Strellen Antal, I, Krisztina-körút 41. Stromayer Antal,Vn, Erzsébet királyné útja 61. Svercsik Antal, H, Margit-u. 19. Szabó Ármin, VH, Klauzál-u. 4. Szakái Lakács, I, zugligeti út 10. Szegő Jenő, IX, gr. Haller-u. 6. Szeka Benkő Imre, IX, üllői iít 25. Szulczberger Ignácz, I, naphegy-u. 47/2. Teufel Flórián, I, Attila-korút 23. Tolnai Nándor, III, bokor-u. 19. Urschitz László, V, Arany János-u. 18. Walter Ferencz, I, Attila-u. 23. Wetzinger Engelbert, VI, uj-u. 25. Wittmann János, H, kapás-u. 42. Witzelsberger Alajos, I, Gellérth.-u. 49. Ziegler Károly, VII, Kövér Lajos-u. 4. Zolnai István, VH, telep-u. 7. Hönyomdai munkák, AUER IGNÁCZ, papir-,iró-és rajzszerkereskedése, VIII. kerepesi üt 11. Tel. 55-38. Kőnyom dák. Athemeum r.-t., VH, kerepesi-út 54. Telefon 52—38. Beer E. és Társa: Kosmos műintézet, VI, aradi u. 8. Telefon 23 45. Bruchsteiner és üa. VH. Damjanich-u. 36. Telefon 590. Czfra- é* lakásjeRyzék 1902. Czettel és Deutsch,V, bálvány-u. 12. Te­lefon 30—27. Franklin-Társulat, IV, egyetem-u. 4. — Telefon 600. és 673. Grund V. utódai, IV, zöldfa-u. 23. Hamburger és Birkholz. Gyártelep, V, Csáky-u. 13. Telefon 11—71, városi raktár, V, Ilarminczad-u. 6. Tel. 312. «Hermes» nyomdai int. és üzleti köny­vek gyára ré&zv. társ., V, báró Atzél­utcza 3. Telefon 13 94. Kalmár Mór. IV, ujvilág-u. 19. Kunosy Vilmos és fia, VI,Teréz-körút 38. Telefon 22—63. Langer Ede és üa, IV, zsibárus-u. I. Leitersdorfer Józs.,VH, Károly-körút 7. Lengyel Lipót, V, vadász-u. 35. «Pallas» r. t., V, Kálmán-u. 2. Telefon 35—31. Posner Károlv Lajos és fia, VI, Csen­gery-u. 31.'Telefon 23 52. Preszler Mihály VII, dob-u. 87. Rigler József Ede, papirneműgyár­részvénytársaság, VI, rózsa-u. 55. Telefon 23—43. Városi raktárak; V, Erzsébet-tér 19. Telefon 23 48. IV, egyetem-tér 5—6. Telefon 617. Ullmann József. IV. r. posta-u. 4. Tel. 62—28. Vas Tivadar, V, alkotmány-u. Tel. 242. Weisz Lipót, VI. ó-u. 39. Tel. 11—55. Könyvkereskedők. Aufrecht és Goldschmied, VI, Eötvös­utcza 32. Telefon 29—39. Barta Lajos, V, Lipót-körút 20. Blum Izidor és tsa.VH, Bombach-u. 13. Boros Ignácz, VI, Deák-tér 4. Deutsch Zsigm. és Társa, V, Dorottya­utcza. 9. Dobrovszky Ágost, IV, egyetem-u. 2. Donáth Gyula, V, visegrádi u. 10. Eggenberger-féle könyvkeresk. (Hoff­mann Alfréd), IV, kecskeméti u. 3. Telefon 772. Eisler G., VI, sziv-u. 43. Franke Pál, IV, koronaherczeg-u. 1. Gárdonyi és Társa, VI, Eötvös-u. 32. Gerlacli ós Schenk, V, akadémia-u. 3. Geyer Osiás, VI, király-u. 20. Grill Károly, V, Dorottya-u. 2. Tele­fon 37- 26. Herczig Miksa, VH. Erzsébet-körút 17. Horovitz Lajos, V, fürdő-u. 2. Katz G., V, Dorottya-u. 5. Kilián Frigyes, IV, váczi u. 1/3. Kókai Laj., IV, Károly-u. 1. Könyves Kálmán, magyar irod. és könyv­keresk. részv. társ., VILI. kerepesi út 17. Telefon 61—33. Kuttner Béla, VIII, József-körűt 77. Lampel B., (Wodianer F. és fiai) cs. és kir. udv. szállító,VI, Andrássy-út 21. Telefon 18—48. Landau József, VIH, József-körút 48. Mai Henrik és fia, IV. muzeum-kör­út 31. Méhner Vilmos-féle könyvkereskedés, (Franklin-Társulat),IV,egyetem-u. 4. Telefon 600 és 673. Melczer Károly. IV, városház-u. 4. Nagel Ottó, ifj"., VIH. mnzeum-körút 2. Nádor Kálmán. IV, Károly-körút 8. Nemzetközi iparkönyvkereskedés, VIH, József-körút 17. Niggl nővérek, Hl, tavasz-u. 12. Pauker S. Ágoston, VHI, József-krt 19. Pfeifer Ferdinand, IV, Kossuth Lajos­utcza 7. Politzer Zsigmond és fia IV, kecskeméti utcza 4. Telefon 62—89. Különlegesség- jogi munkákban. Jogi jegyzék kivánatra ingyen. Banschburg Gusztáv, IV, Ferencziek tere 2. Báth Mór, V, Gizela-tér 1. Telefon 36—18. Bévai Leó, IV, egyetem-u. 1. Bévai testvérek, irodalmi és nyomdai r. t., VHI, üllői út 18. Telefon 57—06. Bónai Miksa, V, alkotmány-u. 14. Sámuel Benő, VI, király-u. 6. Schenk Ferencz, IV, tíjvilág-u. 17. Schlesinger József.VH, király-u. 1. Schvarcz Ignácz, VH, király-u. 3. Singer és Wolfner, VI, Andrássy-út 10. Telefon 27—71. Steinbrener Ker. János. VHI, Szent­királyi-u. 5. Sternberg és társa, VI, király-u. 8. Steier és Hoffmann, VH, kerepesi út 28. Strasser testvérek, II, fazekas-tér 3. Szüts és Társa, IV, ujvilág-u. 2. TOLDI LAJOS. II, fő-u. 2. Telefon 42-93. Az • Ország'os Törvénytár» és a ni. kir. pénzügyministerium hivatalos kiadványainak, a m. kir. államnyomda térképkiad­ványainak főbizományosa. Wajdits Nándor, IX, üllői út 19. Zala Mór, VI, Teréz-körút 2. Zipser és König, VI, Andrássv-út 4. Telefon 27—68. Könyvkiadó-valla­latok. «Akadémiai könyvkiadó hivatal» az aka­démia palotájában. «Apolló» irodalmi és nyomdai részv.­társ., VH, Almássy-tér. Athenamm irodalmi és nyomdai résüv.­társulat, VH, kerepesi út 54. Telefon 52—73. Biblia-társaság, angol, IV, Deák-tér 4. «Budapesti Hirlap», VIII, Bökk Szilárd­utcza 4. Telefon 55—95. Dobrovszky és Franke, IV, koronahg­utcza 1. Egyetemi könyvny., I, vár, iskola-tér. Franke Pál, IV, koronaherczeg-u. 1. Franklin-Társulat magyar irodalmi in­tézet és könyvnyomda, IV, egyetem­utcza 4. Telefon 6C0 és 673. Grill Károly, V, Dorottya-u. 2. Tele­fon 37—26. Grimm Gusztáv, VH, nefelejts-u. 14. Hornyánszky yiktor, V, akadémia-u. 4. Telefon 30 34. Kir. magy. természettudományi társu­lat, VHI, Esterházy-u. 14—16. Tele­fon 58—11. Kogutovicz és társa, V, Rudolf-rkp. 8. Könyves Kálmán magyar irodalmi ós könyvkereskedési részvénytársaság. VHI, kerepesi út 17. Telefon 61—33, 43 FELLNEK LEO, műszaki és viaszpapir tjyára, V, váczi út í. — Telefon 28 í

Next

/
Oldalképek
Tartalom