Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény szék ileg 451 Bejegyzett czégek. irischer Miksa, posztókereskedő, Fischer Miksa Tucli­handler, czégb. Fischer Miksa, posztó és gyapjuáru és szabókellók kereskedő, YI, király-u. 50. Fischer Miksa S., czégb. Fischer Miksa, tojáskereskedő, VI, Dessewffy-u. 35. Telefon 24—23. Fischer Mór, Mor. Fischer, czégb. Fischer Mór, vászon­és női divatáru-keresk., IV, Deák Ferencz-n. 2. Fischer Péter és társa, Péter Fischer & Comp, társt. Bayer László, Fischer Győző, sebészeti mű- és köt­szergyárosok, IV. Kossuth Lajos-u. 6. Telef. 958. Fischer S., czégb. Fischer Salamon, kályhásipar-üzlet­tulajdonos, VI, Teréz-körút 7. * Fischer Sámuel, Samuel Fischer, czégb. Fischer Sám., borárukra ügynök és bizományos, Vü, Erzsébet­körút 14. Fischer Sámuel, kereskedő, n, Krisztina-körút 25. Tele­fon 41—14. Fischer Sáudor, Alexander Fischer, czégb. Fischer Sán­dor, műgépész, VII, Izabella-u. 13. Telefon 58—15. Fischer Simon és tsai, Simon Fischer & Comp., társt. Fischer Simon, Spitzer Miksa, divatárukéi-., önálló czégjegyzési joggal, V, Deák Ferencz-utcza 12. Tele­fon 16—44. * Fischer Viktor, Victor Fischer, czégb. Fischer Viktor, kikészített bőrker., IV, régi posta-u. 6. FischerVilmos,férfiszabó ós divatárnker.,VII,király-u. 15. Fischer Zsigmond, Sigmund Fischer, czégb. Fischer Zsigmond, bornagykereskedő, VI, Eötvös-u. 8. *Fischer és Hartmann, Fischer & Hartmann, társtagok Fischer Jakab, Hartmann Boldizsár és Hartmann Boldizsárné, szül. Fischer Hermina, fénymáz-, lak­és firniszgyárosok, a czéget Fischer Jakab és Hart­mann Boldizsár önállóan jegyzik, IX, soroksári út 79. Fischer & Kohn, társt. Fischer Bernát és Kohn Lipót, posztókeresk., a képviseletre egyformán jogosultak, V, Erzsébet-tér 12. Telefon 16-70. Fischer & Mika, czégb. Fischer Ignácz, könyvnyomdai betüöntési üzlettulajdonos, czégvezető Farkas Antal, önálló czégjegyzési joggal, VI, Bévai-u. 6. Tel. 28—62. Fischer és Scacherls, társt. Fischer Jakab és Schacherls Károly, rövid, szövött és fehérnemükereskedők. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jo­gosultak, VI, király-u. 10. Fischer & Sonneuberg, czégb. Soimenberg Imre, bizo­mányi és szállítási üzlettulajd., V, mérleg-u. 2. Fischer, Wachsmann és társa, Fischer. Waclismann & Comp., czégb. Hofstädter Guttmann, borkereskedő, X, indóház-u. 20. Fischl Albert, Albert Fischl, czégb. Fischl Albert, fes­tékárukeresk.. VI, Andrássy-út 64. Telefon 22—79. *Fischmann J.,czégbej. J. Fischmann, czégb. Fischmann Josefine, fórtíruliakeresk., IV, Károly-körút 28. Fiscliof Henrik, czégb. Fiscliof Joachim recte Henrik, czukorkaáru-, gyümölcs- és csemegekeresk., VH, ke­repesi út. Flamm M., czégb. Flamm Miksa Mór, építőmester, VH, Bottenbiller-u. 3. Flecker Manó. czégb. Fiecker Manó, szatócs, VI, Iza­bella-u. 74. Fleischer Adolf, czégb. Fleischer Adolf, fehérnemű- és rőfösáruker., VI, váczi körút 21. Fleischer Fáni, czégb. özv. Fleischer Zsigmondné, szül. Flach Fánni, kávéházi üzlettulajdonos, VI, Deák-tér 6. Fleischl Samu, Samuel Fleischl, czégb. Fleischl Samson (Sándor), terménybizományos, V, Dorottya-utcza 5. Telefon 35—7$. Fleischmann Antal, Anton Fleischmann, mérnök, épi­tési- és kotrási vállalkozó, VI, Báthory-u. 6. Fleischmann Antal ifj., Anton Fleischmann jun., czégb. ifj. Fleischmann Ant., terménybizományos, VIII. Kis­faludy-u. 40. Telefon 53—55. ' Fleischmann Fánni, czégb. Fleischmann Jakabné szül. Salczer Fánni, órásiparüzlettul., VH, akáczfa-u. 58. Fleischmann G. József, Josef G. Fleischmann, czégb. Benedek József, dohánytózsdetul., V, bátvány-u. 8. Telefon 31—87. Fleischmann Julia, Julie Fleischmann, czégb. Fleisch­mann Ignáczné, szül. Frisch Julia, kézmű- és rövid­árukeresk.. VI, nagymező-u. 52. Fleischmann L., czégb. özv. Fleischmann Lipótné, szül. Weil Bóza, hentes gyári üzlettulajd., VH. király-u. 11. Telefon 27-08. Fleischmann M , M. Fleischmann, czégb. özv. Fleisch­mann Mihályné. szül. Beiner Eleonora, papirkeresk., V, akadémia-u. 14. *Fleischmann Mór, Mór Fleischmann, czégb. Fleisch­mann Mór, gabona- és terményügynök és bizományos, V, Dorottya-u. 5. Fleischmann testvérek, férfidivat keresk., VH, Károly­körút 9. I Fleischmann Tivadar, czégb. Fleischmann Tivadar (Izi­dor), rövid-, szövött és divatárukereskedő, VI, király­utcza 8. Fleischmann és Eichenwald, társt. Fleischmann Emil és Eichenwald Lajos, női szabókelékekkel ügynök­ségi és bizományi üzlettulajdonos. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik s akkép jegyeztetik, hogy az előirott vagy előnyomott czégs/.öveg alá mindkét tár,-tag saját vezetéknevét irja. V, harminczad-u. 3. i * Fleischmann és Oberländer, Fleischmann & Oberlän­der, társt. Fleischmann Lázár Lajos, Oberländer Ja­kab, szesz- és pálinkakeresk., együttes czégjegyzési joggal. VI, hajós-u. 1. Fleissig Sándor, czégb. Fleissig Sándor, bank és váltó­üzlettul., VH, Erzsébet-körút 2. Telefon 12—24. Fleissner, J., czégb. J. Fleissner, társt. Fleissner Bor­bála félj. Schwager Frigyesné, Fleissner Paula férj. Janauschek Antalné, Fleissner Emma férj. Benscli Károlyné, nagybani sörkiviteli üzlettulajd., a czéget együttesen jegyzik, X. régi sörház, indóhá >u. 8438. Te­lefon 51—27. *Flekker és Welles, társt. Flekker Mór ós Welles Ignácz, utazási ügynökségi irodatulajdonosok. A czég képvi seletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosul­tak. IV, Kossuth Lajos-u. 10. Flesch József, czégb. Flescli József, férfiruha készitő, Vin, Baross-u. 99. Flesch & Fischer, czégb. Flesch Alajos, disz- és norin­bergi árukeresk., V, Deák Ferencz-u. 14. * Flesch és Grün, társt. Flesch Jakab és Grün Ignácz, kő­és könyvnyomdai iparüzlettulajd. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, VI, uj­utcza 37. 1 Fodor Adolf, czégb. Fodor Adolf, érczmű- kupak- és agyagpipagyáros, IH, pacsirtamező-u. 4. Fodor Béla, czégb. Fodor Béla, lakatos, V, Bévész­utcza 9. Telefon 19—19. Fodor Dávid, czégb. Fodor (előbb Kohn) Dávid, szál­lodai üzlettulajdonos, VH, alsó erdősor 6. Fodor Ferencz, czégb. Fodor Ferencz, kereskedelmi üz­leteket közvetítő ügynök, VI, Hunyadi-tér 7. Fodor József, czégb. Fodor (ezelőtt Goldberger) József, asztalos és kárpitos iparüzlettul., V, fürdő-utcza 6. . Telefon 32—19. Özv. Fodor Józsefné, czégb. özv. Fodor Józsefné, szül. Steinberg Begina, bádogos és vizvezetékberendezési üzlettulajdonos, VI, király-u. 88. Fodor József és társa, czégb. Fodor (azelőtt Fuchsl Jó­zsef, bádogos és vizvezetékberendező iparos, VI. Hu­nyadi-tér 7. Telefon 12—71. * Fodor Károly ós társa, társt. Fodor Károly. Grünhut Zsigmond, vivóeszköz-, sportczikkek- és kerékpárker., V, Erzsébet-tér 17. Fodor L., czégb. Fodor Lázárné, szül. Grünbaum Ka­rolina, férfiszabó-üzlettulajd., czégv.Fodor Lázár, IV, egyetem-tér 5—6. Telefon 58—69. Fodor Lajos, czégb. Fodor Lajos, norinbergi és kézmü­áru kereskedelmi ügynök, VI, szerecsen-u. 13. Fodor Mihály utódai, társtagok Lederer Albert, Fodor (Frankfurter) Zsigmond és Fodor Gyula, bútorkeres­kedők. A czég a társtagok által együttesen és pedig akkép jegyeztetik, hogy az egyik aláíró mindig Lederer Albert kell hogy legyen, V, nádor-u. 6. Telefon 30—54. Fodor V. és tsa, W. Fodor & Co., czégb. Gerber Ben­jamin, osztálysorsjegy-eladási üzlettul., V, Dorottya­utcza 11. Telefon 36—29. * Fodor testvérek, társt. Fodor Sándor, festék- és olajke­reskedő, és Fodor Fülöp fűszer- és rövidáru ügynök. 28*

Next

/
Oldalképek
Tartalom