Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1901-1902 (13. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 247 Ügyészségek. Törvényszéki orvosok: dr. Szikszay Sándor, dr. Andreánszky Jenő. Tolmácsok: Vagács Rácz Plóris, tót; dr. Huszár Kál­mán, német; dr. Franki Sándor, német; Farkas Jenő' olasz, Szokolovies József, szerb; Somogyi Ede, franezia, angol és olasz ; Joanovits Pál, horvát, szerb és bosnyák. írnokok : Zaffiry János, Papanek Károly, Szabó Gyula, Boros Dávid, Bupp Károly, Péteri Imre, Bádonyi Gusz­táv, Timár Gyula. Fleischer Kornél, Csader Gusztáv, dr. Szlavek Ferencz, dr. Loeblin Henrik, dr. Ádám Árpád, dr. iPolánvi Aladár, Nedeczky Géza, dr. Kállay Miklós, dr. Perémy Gábor, dr. Bartha László. Jegyzők: Krenedics Gyula, Krisanich Jenő, dr. Ben­czák János, dr. Tatics Péter, dr. Sándor Aladár, dr. Ipa­nitz Károly, dr. Hajós Géza, dr. Csopey Dénes, Lutter Nándor, dr, Bévai Bódog. dr. Badács Gyula, Aljegyzők: Jókuthy Miklós, Palánkay Károly,Fendrich Hugó, cír. Bihmer Béla, Podhorányi Miklós, Hirsch Jó­zsef, dr. Takács Aurél, dr. Fenes Ferencz, Offenmüller Béla. dr. Bexa Viktor, dr. Bömches Gyula, Nóvák Sándor, Koritsánszky József, Németh Jenő, Surányi Ferencz, dr. Nagy Béla. dr. Szőllőssy S. Oszkár, dr. AlföldyBenő. Jóggyakornokok: Suba Aladár, Takáts Dénes, ifj. Szi­bert Bertalan, Engelthaler László, Mészáros József, Lu­czáti Ignác ;, Erdélyi Lajos, Buff Jenő, Fehér Miklós, Kovács Ignáez. Schön Nándor, Schlott Viktor, Nóvák Károly. Irodaigazgató: Csorba István. Irodatisztek: Barna Dániel. Szabó János, Botos Endre, Nagy Ferencz. írnokok: Machik László, Laubhaimer Viktor, Hutya Károly, Benkő Károly. Nagy József, Molnár Géza, Hin­kelmann Kornél, Ruttkay Emil, Lofcsányi Mihály, Lőrincz Pál, Ilosvai Lajos. Fábián Ferencz, Mártinek Lajos. 10. Budapesti kir. büntető járás­bíróság. (V, alkotmány-u., törvénykezési épület.) (Tkv.: a budapesti törvsz., közj.: helyben, adó- ós letét­hiv.: a m. kir. állampénztár.) Járásbirák: dr. Haupt Albert, kir. ítélőtáblai birói cz. ós iell., Wiener Sándor. Albirák: Kabdebó Gyula, Baló Lajos, Császár Edvin, Baumann Mór, Bezerédy Bertalan, dr. Kürti József, Nagel János, dr. Schmidt Albin, Szilva Géza, Jandl Kálmán, Csáder J., dr. Székács Aladár. Jegyző: Kistáj János. Joggyakornok: Ereki István. A központi iroda. Vezetője: Sinay Gusztáv. Kiadó: Czellár József. Irattárnok: Lápossv Emil. 11. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) (Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób.: Budapest, p. ü, b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: Seyfried József. Birák: Rónay Kamill, kir. it. t. birói cz. és jeli., Vere­bély Ignáez, táblabírói cz. és jeli., Pápay Mór. a kor. ar. é. k. tul., Sz. Kiss Gyula, Kerese Gábor, Kállay Béla, Bánó József, kamarás, Márkus Dezső, igazságügyi miniszt.-ba beosztva, Goldstein Izidor, Ligetkuty Iván, K. Nagy Sán­dor, dr. Aczél Nándor. Osváth Imre, Józsa István, Mar­kos Mihály. Albirák: dr. Doleschall Alfréd és dr. Vámbéry Busz­tém, i. ü. m. beosztva, dr. Novotny Károly, Kesselbauer Ödön. Jegyzők: Szabó László, dr. Eder Hugó. Aljegyzők: Belánszky Dezső, Kovács István, Schwei­ger József, dr. Haasz Richárd, dr. Macher Jenő, dr. Hein­rich Győző. dr. Láday István. Joggyakornokok: dr. Král Miklós, Marczel János, Lukáchy Miklós, Kientzl Tivadar, Színek Ernő, Lotes Sándor, ifj. Scherff János, Tőrök L. Lajos. Irodaigazgató: Sréter Árpád. Irodatisztek: Ficzkó Bernárdin, Kubát Nándor, Be­niczky János, Nemes Rezső. Teíekkönyvvezetők: Tessényi Fer., Halla Ferencz, Kasztner Antal, Lovaghy Sándor, Jasehik Ede. 12. Pestvidéki kir. járásbíróság. (H, Margit-körút 24.) (Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. ós H. és IH. ker., adó- és letéthiv.: Budapest H. ker.) Járásbiró: Muttnyánszky Ádám. Albirák: Fodor József, dr. Füzesséry Zoltán. Aljegyző: Benedek József. Joggyakornok: Bachrach Lajos. Kezelők: Dolovcsák Rudolf, Peller József, Sántek Ignáez. Végrehajtók : Marich Ferencz, Simon Balázs. VII. Magy. kir. koronaügyészség. (V, nádor-u. 37.) Koronaügyész: Hammersberg Jenő. Helyettesek: Szerényi Kálm., Katona Béla, dr. Baum­garten Izidor. Segédhivatali igazgató : Kemény Dávid. Irodatiszt: Leszk Ödön. VIII. Kir. főügyészség. (V, nádor-u. 37. — Telefon: 34—29.) (A budapesti, győri és pécsi kir. ítélőtáblák területére.) Főügyész: dr. Székely Ferencz. Főügyész helyettesek: dr. Fittler Bálintés dr.Vargha Ferencz. Beosztott kir. alügyész : dr. Skultéty István. Fogalmazó: Kandó Iván. Irodatisztek: Baróthy Miklós, Igei Jenő. írnok: Stiffer Ede. IX. Kir. ügyészségek, 1. Budapesti kir. ügyészség. (V, alkotmány-u. 22. Telefon: 19—35.) Az ügyészség vezetője: dr. Gegus Gusztáv, kir. fő­ügyész-helyettes. Kir. ügyészek: dr. Sélley Barnabás, dr. Pataki Gyula. Altigyészek: Egressy-Nagy László, dr. Böhm Alajos, dr. Horváth Ákos, dr. Daróczy Elek, dr. Námesy János, dr. Farkas, Gyula, dr. Balázs Elemér, dr. Gruber Lajos, dr. Geszti Ármin. dr. Galánfy János, dr. Magyar István, dr. Hodászy Antal, dr. Mészáros Tivadar, dr. Polgár Vik­tor, dr. Éttér Rezső, dr. Gáli Andor, dr. Kesserü Lajos. 2. Pestvidéki kir. ügyészség. (IV, ujvilág-u. 8. — Telefon: 17—28.) Kir. ügyész: dr. Halász Lajos. Alügyészek: dr. Horváth János, dr. Vass Lajos, dr. Várady Sándor, dr. Varga József. Ügyészi megbizott: Prácsik Győző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom