Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1901-1902 (13. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - XXIII. Tűzoltók egyesületei - XXIV. Különféle egyesületek

Társas egyes. 371 Különféle egyes. elnökök : Brodeszer .János, Dlauchy Guido, Hell Imre. j Titkár: Baumann Károly. — Ellenőr: Dalies János. — j Pénztárnok: Babolt Antal. -X. kerületi kőbányai kör. X, jászberényi út 7. — Tiszteletbeli elnök : Gerlóczy Károly. — Elnök: Bálint Sándor. — Alelnökök : Burg Ferencz, dr. Bereczky E. Titkár: Szentgyörgyi Imre. — Pénztáros : Halter Kár. Jegyző: Tóth Ferencz. — Ellenőr: Bévay Károly. — Könyvtárnok : dr. Gábory Ignácz. — Gazda: Brodesser János. 4. Politikai klubbok. Országgyűlési szabadelvű pártkör. V, Dorottya-u. 14. Elnök: br. Podmaniczky Frigyes, v. b. 1.1. — Alelnö­kök : Cs,ákv Albin, gr., v. b. t. t., Lukács Béla, Szent­iváuyi Árpád, Vargits Imre. — Pártjegyzők: Nyegre László, Bernáth Béla, Perczel Béni, gr. Sztáray Gábor. Igazgató : Dókus Ernő. — Titkár: dr. Bajner Béla. Néppárt. (A néppárt országos központi irodája.) VIH, József-körút 35. —• Irodavezető: Molnár János, orsz. képviselő. Függetlenségi és 48-as pártkör .VIH, József-körút 31/b. — Elnök: Kossuth Ferencz. — Alelnökök: Thaly Kál­mán. Győry Elek. — Háznagy: Tóth János. A budapesti függetlenségi és 48-as polgárok köre. VIH, Bökk Szilárd-u. 43. — Diszelnök: Kossuth Fe­rencz. — Tiszteletbeli elnökök: Ugrón Gábor, dr. Holló Lajos. — Ügyvivő elnök : dr. Yárady Károly. — Elnö­kök : dr. Molnár Jenő, Lukács Gyula,' dr. Vig Yiktor, Kovács Gyula. — Alelnökök : dr. Barabás Béla, Szluha 1st ián, dr. Tetétleni Ármin, dr. Lovászy Márton. — Fő­jegyzők : Schátfer János, Kunczer Gyula. — Körgazda: Borsiczky Kálmán. — Pénztárnok: Kovács Gyula. — Ügyész: dr. Admetto Géza. — Ellenőrök: Nóvák József, Händler Dávid. .Demokrata kör. VI, nagymező-u. 21. — Elnök: dr. Vá­zsonyi Vilmos. — Társelnökök: Gál Károly, Sümegi Vilmos, dr. Leitner Adolf, — Titkár: dr. Körmendi Gyula. — Pénztáros: Preisach Miksa. — Ügyész: dr. Wilheim Adolf. — Háznagyok : Biró Henrik, Woliák Antal. — Ellenőr: Takács Ferencz. — Könyvtárosok: Kreutzer Lipót, Goldschmied Bernát. — Jegyzők: dr. Gyenes M. és Kalmár Henrik. 5. Tisztviselők klubbjai. Budapesti posta- és távirdaalkalmazottak beteg­segélyző egyesülete. IV, zsibárus-u. 12. — Elnök: Demény Károly. — Titkár : László Lajos, Bákóczi Mi­hály. — Pénztárnok : Czóbel Lajos. — Ellenőr : Simon­csics György. — Könyvelő : Korosy Dezső. Fatermelő és fakereskedő hivatalnokok országos egyesülete. Elnök: Hoffmann Armin. — Pénztáros : Bosenfeld Ede. — Titkárok : Kopstein Zsigmond, Bényi Ármin. — Háznagy: Heuduska Gyula. — Ellenőr: Mül­ler József — Könyvtáros : Hartenstein Imre. Fővárosi tisztviselők és hivatalnokok otthona. VHI, Baross-u. 70. Tiszteletb. elnök : Mátray József. ­Elnök: Nagy Gyula. — Alelnökök: Wittmann György, Zombory Gyula. — Pénztárnok : Seemann György. — Titkár és könyvtárn.: Bicskey Jenő. - Háznagy": Nagy Jenő. Gépgyári tisztviselők egyesülete. VH, Erzsébet­körút 45. -— Elnök: Vajda Béla. — II. elnök: Polnai Sándor. — Alelnök: Fejér Gyula. — Háznagy : Bosányi József. — Titkár : Aigner Béla. — Pénztárnok : Szedő Dániel. Gőzhajózási tisztviselők egylete. IV, régi posta-u. 4. Elnök: Kindrukovich Ede. — Alelnökök : Fornét Béla és Zimmermann Mátyás. — Jegyző : Szabó Elemér. — Háznagy: Alofson Gusztáv. Magán ti sztviselők országos"" szövetsége. Magyar állami tisztviselők országos szövetsége. H, fő-u. 4. szám. — Elnök: .Káinoki Bedő Albert. — Al­elnökök : dr. Andor Endre, Merziczky Elek, Kövér An­drás. — Titkár: dr. Detre László. — H.-titkár: dr. Biró Benedek. — Pénztáros: Winter István. — Ellenőr: Stra­zimir Milán. M. kir. államvasutak gépgyári tisztviselői karának olvasó és dalköre. X, kőbányai út 23. — Elnök : Bóth Pál. — Alelnökök : Dvorak Hubert, Liclitscheidl Lajos. Jegyzők: Markhót Gyula, Sztojka László. — Pénztáro­sok : Garav Gyula, Braun János. — Ellenőr: Korner József. Magyar tisztviselők országos egyesülete. VHI, Ester­ház.y-utcza 4. — Hivatalos órák: d. u. 5—7. — Elnök: Rakovszky István, v. b. 1.1. Alelnökök: Pecháta Endre, Turóczy Adolf. — Igazgató: Vajkay Bezső. — Pénz­táros : Tőttösy István. — Ellenőr: Szűts Endre. — Könyvtáros: dr. Kerntler Kálmán. — Jegyző: Boross Béla. — Ügyész : dr. Bosányi Iván. Malomhivatálnokok egyesülete. VH, Erzs.-körút 27. Elnök : —. — Alelnök : Szávoszt Emil. — Titkár: Bo­senfeld Emil. — Háznagy: Kerény Adolf. — Pénztáros: Schamburg Dezső. — Ellenőr: Widder Bertalan. — Könyvt.: Braun Arnold. Nőtisztviselők országos egyesülete. V, nádor-u. 17. Elnök: Kohn Róza. — Jegyző : Hamburger Margit. Pénzintézeti tisztviselők országos egyesülete. V, József-tér 1. — Elnök: szegedi Lukács József. — Al­elnökök : Székely Ferencz, Szécsi Pál, Mack Ferencz. — Főtiikár : Reimann Gyula. Titkár : Bánfi Oszkár. — Háznagy: Kotányi Bezső. Székesfővárosi m. kir. pénzügyőri altisztek önképző­köre. IV. Királyi Pál-u. 16. — Elnök : Szentpály Gyula, pénzügyőri felügyelő. — Alelnök: Szmolenszky József. Pénztárnok: Tatár József. — Könyvtáros: Varga Sán­dor. — Gondnok : Babszky István. XXIII. Tűzoltók egyesületei. Budapesti tüzoltó-testtiletek szövetsége. VHI, kun­utcza 2. — Elnök : dr. Szily József. — Alelnök: Ehrlich Manó. — Titkár: Markusovszky Béla. Magyar kir. áll. vas. gépgyára tűzoltó testületének tagjai által létesített egylet. X, kőbányai út 23. — Hiv. órák : köznaponként <1 e. 11—12. — Parancsnok : Lörinczy Gáspár. — Alparancsnok: Farkas Béla. — Sza­kaszparancsnokok : Czechner József, Grimm János, Porsche Adolf. Magyarországi tüzoltó-testületek segélyző szövet­sége. IV, Kossuth L.-u. 8. — Elnök: dr. Kék Lajos, (Apatin). — Alelnök: Szabó Gyula, (Kismarton). — Tit­kár : dr. Szily József. — Pénztáros: Tomcsányi Béla. Magyar orsz. tűzoltó szövetség. IV, Kossuth L.-u. 8. Hiv. órák: d. u. 3—5. — Védnök : O cs. és k. fensége József kir. herczeg. — Elnök : dr. Kék Lajos, (Apatin). — Alelnök : dr. Óváry Ferencz, orsz. képv., (Veszprém). Titkár: dr. Szily József. — Pénztáros: Tomcsányi Béla. . írnok: Kazsimér János. Önkéntes tűzoltó testület. VHI, Kun-u. 2. — Parancs­nok: dr. Szily Józs. — Alparancsnok: Oszetzky Lajos. Tb. alparancsnok: Szidanits Fer. —- Szakaszparancs­nokok : dr. Balogh Dezső, Kálmán Géza, Haussegger Menyhért, Hevessy Jakab. — Titkár : dr. Flóris Áron.— Parancsnoksági tagok : Bulyovszky Aladár, Boros Soma, Sándor Pál. — Pénztáros : dr. Balogh Bezső. — Szol­gálatvezető : Haussegger Menyhért. - - Szer tárnok : Kál­mán Géza. — Szivattyúmesterek: Walser Fer., Köhler Istv. — Gépészmérnök: Kajlinger Mih. — Orvosok: dr. Gerber Béla, Balogh Dezső. XXIV. Különféle egyesületek. A Magyar Szent Korona Országos Békeegyesülete. (Alapit. 1895.) — Elnök:—. — Ügyvivő alelnök: Josi­povich Géza. — Alelnökök: dr. Vámbéri Ármin. dr. Em­mer Kornél — Titkár: Kemény Fer. (VI, Bulyovszky­utcza 22.). — Pénztáros: Kende Lajos (V, Dorottya­utcza 6.) — Jegyző : Gergely Ede. Budapesti artista-egyesület. VI, nagymezőu. 7. — El­nök: íSomossy Károly. — Alelnök: Both Sándor. — Pénztárnok: Schindler József. — Titkár: Fürst B. — Ellenőr : Baab Sándor. — Gondnok : Chorini R. 24*

Next

/
Oldalképek
Tartalom