Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1901-1902 (13. évfolyam)

Hirdetések. VI Annoncen. Magyar Általános Hitelbank Ungarische Allgemeine Creditbank. — Banque Generale de Credit Hongrois. — Hungarian General Creditbank. (V., Nádor-utcza 12., saját palota.) Hivatalos órák: délelőtt 9—12., délután 3—5. — Telefon : 450, 451, 452, 453. Igazgatósági tanács: Andrássy Aladár, gróf, elnök. Ribdry Sándor, hertenriedi Herz Gyula lovag alelnökök. Ifj. Hatvany-Deutsch József, dr. Heinrich Béla, Kochmeister Frigyes br., Lukács Antal, Már ffy Ágost, Mauthner Gusztáv lovag, kaposmérei Me'rey Sándor, Pallavicini Ede őrgróf, Bad­vánszky Géza br., Zichy Nándor gr., igazgatósági tanácsosok. Igazgatóság: Kornfeld Zsigm. vezérigazgató, Barcza Károly, Ulhnann Adolf, gr. Wickenburg Márk dr. igazgatók. Felügyelő-bizottság : Ahsbahs Leo lovag, Iiavassy Ignácz, Huszár Adolf, Kemtler Ferencz. Helyettes igazgatók: Hoffmann Károly, Brózsa Alajos, dr. Stettner László (főtitkár), Jármai Gyula, Mauthner Alfréd, Bubner Károly. Czégvezetők: Havassy Dezső, a levelezési osztály főnöke, Bóna Zsigmond, a váltóosztály főnöke, Kovács Géza és Lévai Ignácz, tőzsdeintézők és Pfeiffer Géza, az értékpapír számfejtőség főnöke. Titkár: Frank Emil. Főkönyvelők: Vargha Albert, Bubner Károly és Schlesinger Ferencz. Pénztár-főnők: Hoffmann Károly. Főellenőr : Auer Mór. Mérleg : Activum: Pénztári készlet 3.780,666 K j 04 í. Tárcza: 51.884,676 K 05 f. Értékpapírok 6.231,474 K 04 f. Árukészlet 182.951 K 90 f. Adósok 87.384,830 K 70 f. Társasüzleti része­sedések 18.999,626 K 60 f. Különféle aktivák: 9.562,922 K 58 f. Ingatlanok 341,245 K. Fel­szerelés 28,500 K. Összesen: 178.396,892 K 91 f. — Passivum: Részvénytőke 34.000,000 K. Tartalékalap 10.300,000 K. Fel nem vett osz­talékok 3,136 K. Elfogadmányok forgalomban: 12.017,000 K. Pénztári jegyek forgalomban; 2.736,400 K. Hitelezők 114.002,236 K 01 f. Különféle passivák: 1.653,761 K 08 f. Nye­reség egyenlegül 3.684,359 K 82 f. Összesen: 178.396,892 K 91 f. JÜzleteredményszámla: Terhek: Tiszti fize­| tések 489,691 K 14 f. Költségek: 706,380 K 98 f. Veszteség értékpapírokon 123,494 K 42 f. Veszteség követeléseken 74,587 K 07 f. Adó 377,144 K 01 f. Nyereség egyenlegül: 3.684,359 K 82 f. Összesen 5.455,657 K 44 f. — Jöve­delmek: Kamatok 3.773,351 K 99 f. Jutalékok 1.037,916 K 92 f. Társasüzleti nyereségek 255,729 K 90 f. Nyereség érczváltók és ércz­értékek után 163,868 K. Nyereség árúkon 62,825 K | 12 f. Házbérjövedelem: 43,231 K 13 f. Nyereség- j részesedésünk a Fiumei hitelbank (részvénytársa­ságinál 8,740 K 42 f. Nyereségáthozat az 1899-ik évről 109,993 K 96 f. Összesen 5.455,657 K 44 f. Az egyes üzletágak átnézete: Váltótáreza­állomány 1900 január 1-én: Helybeli váltók: 32.418,944 K 24 f. Idegen váltók: 12.232,383 K 10 f. Összesen 44.651,327 K 34 f. Bejött: Hely­beli váltók: 204.699,400 K 83 f. Idegen váltók: 84.180,412 K 06 f. Összesen 288.879,812 K 89 f. Kiment: Helybeli váltók: 204.781,606 K 30 f. Idegen váltók: 83.118,664 K 66 f. Összesen: 287.900,270 K 96 f. Készlet tehát 1900 deczembor 31-én: Helybeli váltók: 32.336,738 K 77 f. Idegen váltók: 13.294,130 K 50 f. összesen 45.630,869 K 27 f. Érczváltók, érczértékek, ki­sorsolt értékpapírok és szelvények állománya 1900 deczember 31-én: 6.253,806 K 78 f. Az összes forgalom tett: A folyószámla és bizományi üzletben : 5,814.464,772 K 19 f. Ércz­váltók és érczértékekben: 093.763,690 K 25 f. Elfogadmányokban: Állomány 1900 január 1-én: 11.878,000 K. Elfogadtunk az 1900-ik évben: 47.281,000 K. Beváltottunk az 1900-ik évben: 47.142,000 K. Forgalomban volt 1900 deczem­ber 31-én : 12.017,000 K. A pénztári összes for­galom tett: 2,175.396,674 K 52 f. I*

Next

/
Oldalképek
Tartalom