Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901 (12. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 235 Járásbirósági irodavezető: Bihari Soma. Kezelők: Geiger Dávid, Koch Béla, Dobozy Ambrus, Eördögh Pál, Pap Lajos. Kotzó Árpád. 9. Budapesti kir. büntető törvény­szék. •(V, Markó-utcza, tvszéki épület. — Telefon: 39—81.) Elnök: Zsitvay Leó. kir. curiai biró. Törvényszéki birák : Tóth Ernő, kir. Ítélőtáblai biró, Czárán István, kir. Ítélőtáblai biró, Lenk Gyula, kir. Ítélő­táblai biró. Bizaglich Sándor, kir. tvszéki biró, dr. Fekete Gyula, Cseke Kálmán, Oláh András, dr. Haupt Albert, Richter Antal, Drill, Béla, Saly Dezső, Eördögh András, dr. Sárkány József, Ruttkay István, Czekelius Marczell, dr. Soós Kálmán, dr. Puscariu Gyula, dr. Bakonyi Kál­mán, dr. Agorasztó Péter, nárai Szabó Géza, dr. Langer Jenő, Baráth Zoltán, dr. Sántha Elemér. Albirák: Benke Ferencz, dr. Papp Sándor, Kiirthy István, dr. Makucz Arthur, dr. Horváth Sándor, dr. Kiss István, Jandl Kálmán, dr. Pap Géza, Madarassy Béla, Fleischer Kornél. Csader Gusztáv, dr. Szlavek Ferencz, dr. Loeblin Henrik, dr. Ádám Árpád, dr. Polányi Aladár, Nedeczky Géza. Jegyzők: Krenedics Gyula, Krisanich Jenő, Kistáj János, dr. Perémy Gábor, dr.Benczák János, dr. Matzke Károly, Kesselbauer Ödön. dr. Mariska István, dr. Szabó Ái-pád, dr, Tatics Péter. dr. Sándor Aladár. Philip Alfréd, Aljegyzők: Rotter Béla, Jókuthy Miklós, Münster Ferencz, dr. Radich Gyula, Palánkay Károly, Soós Béla, dr. Strache Gusztáv, Hanskarl Sándor, dr. Kamenszky Gyula, dr. Csopey Dénes, dr. Töreky Géza, dr. Révy László, dr. Kittenberger Sándor, Fendrich Hugó, dr. Skoff Zoltán, Baráth István, dr. Rihmer Béla, dr. Krezsák Pál. Joggyakornokok: Hirsch József, Heinrich Győző, Sch wicker Richárd, Takács Dénes, Surányi Ferencz. ifj. Kovács Béla, Surgoth Gyula, dr. Benda Géza, ifj. Sziebert Bertalan, Engelthaler László, dr. Kéler Béla, Suba Ala­dár. Mihalics Mihály. Dr. Waisz-féle alapítványi joggyakornokok: Wei­dinger Géza, Berrárd Emil, Takáts Aurél. Irodaigazgató: Csorba István. Irodatisztek: Barna Dániel, Szabó János, Botos Endre, Nagy Ferencz. írnokok : Machik László, Laubhaimer Viktor, Hutya Károly, Benkő Károly, Nagy József, Molnár Géza, Hin­kelmann Kornél, Ruttkay Emil, Lofcsányi Mihály, Lőrincz Pál, Ilosvai Lajos, Missik István, Fábián Ferencz, Márti­nek Lajos. 10. Budapesti kir. büntető járás­bíróság. (V. alkotmány-u., törvénykezési épület.) (Tkv.: a budapesti törvsz., közj.: helyben, adó- és letét­hiv.: a m. kir. állampénztár.) Járásbirák: Gajzágó Manó, kir. ítélőtáblai birói cz. és ielL, Szepessy István. Albirák: Kabdebó Gyula, dr. Baló Lajos, Császár Ed­vin, Baumann Mór, Bezerédy Bertalan, dr. Kürti József, Nagel János, dr. Schmidt Álbin, Szilva Géza, Wiener Sándor, Jandl Kálmán, dr. Slanek Ferencz, Pap Géza. Jegyző : dr. Ipovicz Károly. Joggyakornok: Ereki István. A központi iroda.. Vezetője: Sinay Gusztáv. Kiadó: Czellár József. Irattárnok: Lápossy Emil. U. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) (Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób. : Budapest, p. ü, b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: Seyfried József. Birák: Rónay Kamill, kir. it. t. birói cz. és jeli., Vere­bély Ignácz, táblabírói cz. és jeli., Pápay Mór, a kor. ar. é. k. tul., Sz. Kiss Gyula, Kerese Gábor, Bucz Lajos, Kál­lay Béla, Bánó József, kamarás, Márkus Dezső, igazság­ügyi min.-ba beosztva, Goldstein Izidor, Ligetkuty Iván, K. Nagy Sándor, dr. Aczél Nándor, Osváth Imre. Albirák: Doleschall Alfréd, i. ü. m. beosztva, dr. Szász Béla, dr. Novotny Károly. Jegyzők: Szabó László, Stancsich Árpád. Aljegyzők: Belánszky Dezső, dr. Lissauer Lajos, Ko­vács István, Piacsek Győző, Schweiger József, dr. Haasz Richárd, dr. Csengey Miklós. Joggyakornokok: Glancz Manó, Sziberth István, Ko­ricsánszky József, Král Miklós, Marczel János, Dominusz Ede, dr. Moskovitz Iván, Irodaigazgató: Sréter Árpád. Irodatisztek: Ficzkó Bernárdin, Kubát Nándor, Be­niczky János, Nemes Rezső. Teíekkönyvvezetők: Halla Ferencz, Tessényi Fer., Kasztner Antal, Lovaghy Sándor, Jaschik Ede. Törvényszéki orvos : dr. Szikszay Sándor. Tolmácsok: Vagács Rácz Flóris, tót.; dr. Huszár Kál­mán, német; dr. Franki Sánd., német; Weisser Károly, angol és franczia; Farkas Jenő, olasz. Szokolovics József, szerb; Kozmucza Péter, román ; Somogyi Ede, franczia. angol és olasz ; Joanovits Pál, horvát, szerb és bosnyák. írnokok : Zaffiry János, Sándorffy József, Lapanek Ká­roly, Szabó Gyula, Boros Dávid. Rupp Károly, Péteri Imre. Rein Sándor. 12. Pestvidéki kir. járásbíróság. (H. Margit-körút 24.) (Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. és H. és IH. ker., adó- és letéthiv.: Budapest H. ker.) Járásbiró: Muttnyánszky Ádám. Albirák: Fodor József, dr. Füzesséry Zoltán. Aljegyző: Benedek József. Joggyakornok: Bachrach Lajos. Kezelők: Fekete István. Peller József, Sántek Ignácz. Végrehajtók : Marich Ferencz, Simon Balázs. VI. Magy. kir. koronaügyészség. (V, nádor-u. 37.) Koronaügyész : Hammersberg Jenő. Helyettes : Katona Béla. VII. Kir. főügyészség. (V, nádor-u. 37. — Telefon: 34—29.) (A budapesti, győri és pécsi kir. ítélőtáblák területére.) Főügyész: Főügyész helyettes: dr. Fittler Bálint. Beosztott kir. alügyész : dr. Skultéty István. Fogalmazó: Kandó Iván. Segédhiv. igazgató: Kemény Dávid. Irodatisztek: Baróthy Miklós, Igei Jenő. írnok: Stiffer Ede. VIII. Kir. ügyészségek. 1. Budapesti kir. ügyészség. (V, alkotmány-u., törvénykezési épület. Telefon: 36—84.) Az ügyészség vezetője: dr. Gegus Gusztáv, kir. fő­ügyész-helyettes. Kir. ügyészek: dr. Halász Lajos, dr. Sélley Barnabás. Alügyészek: Egressy-Nagv László, dr. Böhm Alajos, dr. Keserű Lajos, dr.Daróczy Élek, dr. Námesy János, dr. Farkas Gyula, dr. Balázs Elemér, dr. Gruber Lajos, dr. Geszti Armin, dr. Pataki Gyula, dr. Schneider Gábor, dr. Magyar István, dr. Hodászy Antal, dr. Mészáros Tivadar, dr. Polgár Viktor, dr. Éttér Rezső, dr. Gáli Andor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom