Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - XXI. Tanuló ifjúság egyesületei - XXII. Társas egyesületek

Társas egyes. 333 Bródy Samu, dr., Mezey Mór, dr., Mezey Lajos, Kresz Géza, dr., hatvani Deutsch Sándor, Fürst Jakab. Titkár : Hajós Zsigmond, dr. — Gazda : Báthonyi Zol­tán. — Pénztáros: Ney Bezső. — Ellenőrök: Widder Mór es Stern Arthur. Lipótvárosi Casino. V, nádor-utcza 10. — Elnök: Falk Miksa, dr. — Alelnökök : gárdonyi Neumann Frigyes, Lánczy Leó. — Titkár: Frankel Sándor, dr. — Gazdák: Birnbaum Imre, Buszt József. — Pénztáros: Sarbó Leo. — Elleuőr : Waldsteiner Nándor. — Ügyész : Dar­vay Fülöp, dr. — Könyvtárnok: Fried Vilmos, dr. VI. kerület. ( Terézvárosi polgári kör. VI, Andrássy út 24. — Elnök: Báth Péter. Alelnökök : Névy László, Bózsavölgyi Manó, dr., Kállay Gyula. Igazgató: Schuller József. Titkár: Hirschfeld Antal, dr. — Háznagy: Politzer Gusztáv, dr. — Pénztáros : Hedvig Henrik. — Ellenőr : Politzer Zsigmond. — Könyvtárnok: Szekula Gyula. — II, könyvtárnok: Braun Adolf. — Jegyző : Sohr Manó. L~ Terézvárosi Casino. VI. Andrássy út 39. — Elnök: Pucher József. — Alelnök : Badócza János. — Pénz­kezelő igazgat, tag: Németh Titusz. — Gondnok : Oetl Antal. - Titkár: Toris Károly. Kis-zuglói kör. VH, zugló-u. 13. — Elnök: Bartha László. — Alelnök: Jellinek Nándor. — Titkár: So­mogyi Lajos, dr. — Gazda: Halász Hubert. •— Pénztár­nok: Herczeg Zsigmond. t_ Terézvárosi Társaskör. VI, n.-mező-u. 30. — Elnök: Dezsényi József. — Titkár Schmidt Árpád. Terézvárosi kültelki Casino. VI, Böppentyü-u. 21. """ Telefon: 57—05. — Elnök: Kiss József. — Alelnök: Lattinelli Angello. — Titkár ; Kőszegi Géza. — Pénz­tárnok : Hálád Ferencz. — Ellenőr : Buhéd Antal. — Háznagy: Matsch Ernő. VII. kerület. Budapesti VII. ker. kültelki Casino. VH, Hungária­út. — Elnök: Kis József. — Alelnök : Moszelini N. — Ellenőr: Heller Adolf. VII. kerületi erzsébetvárosi kör. — Elnök: Morzsányi Károly, dr. Alelnökök: felsőhegyi Dégen Gusztáv, dr., tóvárosi Fischer Ignácz, Kaschnitz Gyula, Schmiedl Sándor, Schneider Alajos, Vajdafy Ernő. — Jegyző : Minké Béla. — Pénztáros: Hudomel József, dr. — Ellenőr: Seidl Ferencz. — Gondnok : Farkas László. í VII. kerületi polgári casino. VH, ovoda-utcza 26. — Elnök: Szüsz István. — Alelnökök: Fröhlich Gusz­táv, Gach Károly, Hlatky József dr., Schambach Kár., Senyei Ferencz, Schissmann Demeter. — Igazgató: Uhrik Gyula dr., orvos. — Gazda: Bauer Emil. — Titkár: Sámson Aladár. — Jegyző: Baikovits Tibor. — Pénztáros: Bednarik Balázs. — Ellenőr: Bergl József. Schüller István. VIII. kerület. Budapest józsefvárosi polgári kör. VHI. József­— körút 55. — Elnök : Horánszky Nándor. — I. alelnök : Nóvák Sándor. — II. alelnök: Glattfelder Jakab. — Titkár: Blaskovich Gyula. — Pénztáros : Nobilisz An­tal. — Ellenőr Holczer Gyula. Józsefvárosi (polgári) olvasókör.VIH, József-körút 46. Elnök: Bémi Bóbert. — II. elnök: Csepregi János és Kanovics Béla. — Titkár: Hűvös József. — Számvizs­gáló : Hamvai Gyula. — Pénztáros: Michl Alajos. — Gondnok: Ebner János. IX. kerület. ( Ferenczvárosi polgári kör.IX, Bakáts-tér 14. — Elnök: Tolnay Lajos.— Alelnökök: Horváth József, Kurfürst Miksa. — Igazgató : Tatár János, dr. — Jegyzők : Köncs Boldizsár, dr., Liszkovecz Imre. — Ügyész: Hecht Ernő, dr. Pénztáros: Vajda Károly. — Könyvtáros: Kárpáti Béla. Ferenczvárosi kültelki polgári kör. IX, soroksári út 9. — Elnök : Weisz Berthold. — Alelnökök : Heidl­berg Tivadar dr., Sperl Flóris. — Titkár: Szilasi Ja­kab dr. — Pénztárnok : Bajos Lajos. Társas egyes. X. kerület. Kőbányai kereskedők, iparosok és gazdák köre. X, jászberényi út 10. - Elnök : Földváry Imre. — Al­elnökök : Brodeszer János, Bockenbauer Pál, Bévay Károly. — Titkár: Baumann Károly. Ellenőr: Dalies János. Pénztárnok : Babolt Antal. Tisztviselőtelepi casino. X, Szapáry-u. 7—9. — Hivat. U órák: naponta 6—7. — Elnök: Zseny József. — Al­elnökök :,Muraközy Károly, dr. és Fehérvári István. — Titkár : Álgyay Jenő. — Jegyző : Ghillány Mihály, dr. Könyvtárnokok: ZeilLer Kálmán és Szilassy Géza. — Háznagyok: Hugonnay Kálmán, gr. és Szirmay Elek. — Pénztáros: Kerner György. Ellenőr : Bene Gyula. rX. kerületi kőbányai kör. X, jászberényi út 7. — ^ Tiszteletbeli elnök : Gerlóczy Károly. — Elnök: Bálint Sándor. — Alelnökök: Burg Ferencz, Bereczky E. dr. Titkár: Szentgyörgyi Imre. — Pénztáros : Halter Kár. Jegyző: Tóth Ferencz. Ellenőr: Bévay Károly.— Könyvtárnok : Gábory Ignácz dr. — Gazda: Brodesser János. 4. Politikai klnbbok. Országgyűlési szabadelvű pártkör. V, Dorottya-u. 14. Elnök: Podmaniczky Frigyes, br., v. b. 1.1. — Alelnö­kök : Csáky Albin, gr., v. b. t. t., Lukács Béla. — Párt­jegyző : Nyegre László. — Igazgató: Dókus Ernő. — Titkár : Bajner Béla, dr. ^Néppárt. (Ä i éppárt országos központi irodája.) VIH, József-körút 35. Irodavezető: Molnár János, orsz. képviselő. . Függetlenségi és 48-as pártkör. IV, muzeum-kör­út 27. — Elnök: Kossuth Ferencz. Alelnökök: Thaly Kálmán. Győry Elek. — Háznagy : Tóth János. . Országgy. függetlenségi és 48-ás pártkör. IV, Irányi­— utcza 17. — Elnök: Bartha Miklós. — Alelnök: Szeder­kényi Nándor. — Pénztáros: Springer Ferencz, dr. — Gazda: Förster Aurél, dr. . A budapesti függetlenségi és 48-as polgárok köre. VIH, Baross-u. 59. — Elnök: Holló Lajos, dr..— Fő­jegyzők : Schäffer János, Krón Kálmán dr. — Ügyvivő elnök : Molnár Jenő dr. — Körgazda : Fényáfy Kálm. — Ellenőrök; Falussy Árpád, Kardhordó Árp. — Ügyész : Tetétleni Ármin dr. — Orvos : Kratochvilla János. Demokrata kör. VI, nagymező-u. 21. —Elnök : Vázsonyi v-'Vilmos, dr. — Társelnökök: Gál Károly, Böser János, Leitner Adolf, dr. — Titkár: Körmendi Gyula dr. — Pénztáros: Friedmann Ignácz. — Ügyész: Wilheim Adolf dr. Háznagyok : Biró Henrik, Schulhof Oszk. — Ellenőr: Bier mann Henrik. — Könyvtárosok: Kreutzer Lipót, Goldschmied Bernát. — Jegyzők: Gyenes M. dr. és Weber Frigyes Alfréd. 5. Tisztviselők klnbbjai. Fatermelő és fakereskedő hivatalnokok országos egyesülete. Elnök: Hoffmann Ármin. — Pénztáros: Ponger Bernát. — Titkár: Polacsek Jenő. Háznagy: Bosenfeld Ede. —• Elleuőr : Székely Sándor. — Könyv­táros : Heyduska Gyula. . Gépgyári tisztviselők egyesülete. VH, Erzsébet­^ körút 45. — Elnök: Vajda Béla. — Háznagy: Bosán József. — Titkár : Eigner Béla. — Pénztárnok : Szedő Manó. - Telefon: 58—05. Gőzhajózási tisztviselők egylete. IV, régi posta-u. 4. Elnök : Eckinger Ferencz. — Titkár: Platthy György. Jegyző : Szabó Elemér. — Ellenőr : Zimmermann Má­tyás. — Háznagy: Fornét Béla. ^Magyar állami tisztviselők országos szövetsége. H, fő-u. 4. szám. — Elnök: — — — — — Alelnök : Orel Géza, p. ü. titkár, Merziczky Elek, Bányai Béla, honv. min. irodatiszt. — Titkár: Detre László, dr.— H.-titkár: Biró Benedek, dr. — Pénztáros: Bobel Bo­nián. — Ellenőr: Winter István. yVIagyar tisztviselők országos egyesülete. VIH, Ester­házy-uteza 4. — Hivatalos órák : 5—7. — Tiszteletbeli elnök : Okányi Szlávy József, koronaőr: — Elnök: Ba­kovszky István, v. b. t. t. — Alelnökök: Pecháta Endre, Turóczy Adolf. — Igazgató : Jankovich István. — Pénz­malomberendezési czikkek, hevederek, serlegek és malomkövek raktára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom