Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - I) Közlekedés

Közlekedés : 245 Vasutak. IV. Vonatmozgósítási osztály. Felügyelő: Lendvai Márk, a rom. kor. r. tul. Főmérnökök: Bekk József. Zipernovszky Fülöp, Trugly Ferencz, László Béla. Mérnökök: Hadáry Károly, Glück Dezső, Welliscli Izsó, Saenger Gyula. Ellenőrök: Heller József, Abarbanell Aladár. Hivatalnok: Maurer Henrik. V. Számosztály. Főfelügyelő: Győri Gyula. Felügyelő: Landthaler Gyula. Főmérnökök: Kaufmann Sándor, Probstner Ágost. Főellenőrök: Koháry Antal, Kerekes Gusztáv, Pribék László, Seidenschnur Károly, Lakatos Gyula, Hackstock Frigyes. Mérnökök: Windisch Imre. Toldi József, Szabó Jakab. Ellenőrök: Pauka Mihály, Stahl Simon, Apafi Ignácz, Czigly Kálmán, Lázár Szilárd. Nimfay László, Szusz Fe­rencz. Alm Ede, Sümegi Fülöp, Feley Kálmán, Marko­vics József, Bózsahegyi József. Yaszkó János. Főkönyvelő: Deutsch Henrik. Hivatalnokok: Henter Gábor, Tschütz Nándor, Pro­haszka Bódog, Szekendy Ferencz, Kenesssey Jenő, Unger .János, Motusz János, Üngár Fülöp, Tély József, Bóna­széki Sándor, Kovács Arnold, Bainer Alajos, Göllesz János, Neumüller Alajos, Ivajári László, Schwerák Járó, Miklósy Lajos, Bedl Gusztáv. Gombos Salamon, Eisler Salamon, Erdős Dezső, Bassó József, Schischka Jenő, Bitter Samu, Katona Béla, Täubel Antal, Heliinger Józs,, Zettner Ödön, Zuna József. Számtisztek: Boszner József,KőszeghyÁrpád, Krisz­ten Ágost. Menner Gusztáv. Irodatisztek: Csoosz György, Brandeisz Károly. III. a) Balparti forgalmi főnökség. Forgalmi főnök: Böhm Lajos. Forg. főnökhelyettes: Makray Sándor, ellenőr. Ellenőrök: Kastner Ferencz, Szende Zsigmond. Hivatalnokok: Tervey Elek, Lőw Aladár, Földessy • Ödön, Mohácsy Béla, Foglics Győző. Nyngotí szertár Budapesten. Főellenőr: Kankovszky Károly. Mérnök: Grotz Gyula. Ellenőrök: Labrés Guidó, Schiller Izsó, Balog Mihály. Hivatalnokok: Leitner Aurél, Sitter József, Uhl Ödön. Vigh Sándor, Kemény Albert. Osztálymérnöksógek. Budapest. Osztálymérnök: Petz Jenő. főmérnök. Mérnökök: Behland Ede, Kovács Ödön. Segédmérnök: Bischitz Dávid. Irodatiszt: Marschall János. Kőbánya Osztálymérnök: Osztrovszky József. Mérnök: Ferenczy Gedeon. Segédmérnök: Wittenbarth Izidor. Irodatiszt: Salamon István. Állomások. Budapest nyugoti p. u. Állomási főnök: Daróczy Bezső, főellenőr, a román cs. r. 1. Állomási főnökhelyettes: Hollósy Géza, ellenőr. Raktárfőnök: Bleuer Zsigmond, hivatalnok. Főellenőr: Wagner Antal. Ellenőrök: Steinberger Bódog, Haas Ödön, Herusch Károly, Jakabházy Lajos, Eichel Jakab, Torossy Antal, Fochler Ferencz, Egger József, Ludvig Ignácz, Künzl Károly, Pécsi Mór, Horsetzky Mihály, Bieszner Sándor, Kövér György, Weiner Antal, Géczy József. Hivatalnokok: Csányi László, Vozáb József, Butter­schmidt András, Kilczer Péter, Wodianer Antal Béla, Berényi Károly, Schanovetz Alajos, Detela Ferencz, Breuer Hermann, Ticsinszky Áurél, Prohaszka Antal, Lisztl Jó­zsef, Jaremkievitz Emil, Lossteiner Károly, Schober Jó­zsef, Goldmann Vilmos, Kasza Pál, Badely Jenő, Bácz Ferencz, Magyar Ernő, Libits Mihály, Techert Gyula, Hoffmann Ágost, König Bezső, Krausz Gyula, Holzweber Andor, Helmich Adolf, Goldberger Samu, Freimann Gyula, Oberhammer Józsej. Beitter Alajos, Birke Károly, Ápor András, Hercz Adolf, Schieszl Antal, Andiássy Géza, Saary Emil, Kotterschall Bezső, Ferenczy Albert, Zellin­ger Bezső, Vas Oszkár, Péry Gyula, Kämpfner Ödön, Miklós Ferencz, Oberhoffer Imre, Katz Miklós, Apáthy István. Leidenberger'.József, Hoffenreich Sándor, Csenkey Ferencz. Fruhbauer József Gerstner Lajos. Schödl János. Hivatalnok-gyakornok: Kuliner Adolf. Budapest-Angyalföld. Állomásfőnök: Péchy József, ellenőr. Hivatalnok-gyakornok: Benedek Sándor. Budapest-Lipótváros. Állomásfőnök : Lachenmayer Gottlieb, főellenőr. Ellenőrök: Fuchs Ferencz, Janovszky Bikárd, Hanus József. Hivatalnokok: Bednarik Jenő, Matuska Gy. János, Irján Béla. Kőbánya alsó-pályaudvar. Állomási főnök: Thoma József, ellenőr. Állomási főnökhelyettes : Messinger Józs, hivat. Hivatalnokok: Olbrich Károly, Dorner Lajos, Konta Ferencz, Herzmanszky Alfréd, Bogyai Aladár, Kollmann János. Rákos r. p. u. Állomási főnök: Wukov József, ellenőr. Hivatalnokok: Gangéi Bódog, Szilágyi József. Bauer Károly, B Omersbach Gyula, Sperger József, Dobó László, Horny Sándor, Potinge Lajos, Fazekas Imre. Hivatalnok-gyakornok: Bodrogi Sándor. Fűtőházak. Budapest ny. p. u. Fűtőházfőnök: Popovits Theodosius, főmérnök. Fűtőházfőnök-helyettes : Neugebauer Károly, mérn. Segédmérnökök: Stachó Jenő, Steiner Mihály. Mérnök-gyakornok: Nóvák Károly. Ellenőrök: Liczner Gyula. Wessely József. Hivatalnok: Hölczel Gyula, Picha Emil. Budapest-lipótvárosi városi iroda. Irodavezető: Büchler Jakab. Hivatalnok-gyakornok: Klein Dezső. Műszaki kocsihivatal. Segédmérnők: Schmidt László. M. Kir- államvasutak gépgyáva. (X, kőbányai-út 19.—21.—23.) Hivatalos órák: d. e. 8—12. és d. u. 2—6. I. Felügyelő-bizottság. Elnök: Kilényi Hugó, keresk. min. tan., a III. o. v. k. rend, a L. r. 1., a tör. Ö. r. és a szerb Tak. r. tul. Tagok: Barvits Albin, keresk. min. tan., a III. o. v. k. rend 1. — Czigly János, min. tan. cz. felruházott m. kir. államvasuti igazgató. — Szathmáry Béla, pénzügyi min. tan. — gárdonyi Neumann Frigyes, tőzsdetanácsos. Póttagok: Tichtl János, keresk. min. oszt. tanácsos. Mály Sándor, pénzügyministeri oszt. tanácsos. II. Igazgatóság. Igazgató: Förster Nándor, min. tan. a III. o. v. k. r. 1. Igazgató-helyettesek: pósfai Horváth János, a F. J. rend 1., igazg. czímmel felruházott főfelügyelő, — Bitter Ottó, főfelügyelő. TÖRÖK A. és TÁRSA a m. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusítója, V. váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom