Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - G) Igazságszolgáltatás

ügyészségek. 233 Fogházak. k) Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) •{Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób. : Budapest, p. ü, b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: Majovszky Vilmos, a III. o. k. r. 1., cur. bir. r. Birák: Rónay Kamill, kir. it. t birói cz. és jeli., Vere­bély Ignácz- táblabírói cz. és jeli., Pápay Mór, a kor. ar. • é. k. tiil., Sz. Kiss Gyula, Ráth Zsigmond, Kerese Gábor, Polgár József, Bucz Lajos, dr., Kállay Béla, Bánó József, kamarás, Márkus Dezső, igazságügyi min.-ba beosztva, Goldstein Izidor, Ligetkuty Iván, K. Nagy Sándor. Albirák: Doleschall Alfréd, i. ii. m. beosztva, Szász Béla, dr., Novotny Károly, dr. Jegyzők: Szundy Radó, Stróbl Vilmos. Aljegyzők: Belánszky Dezső, Paradeiszer Ján. dr., Horváth Benő dr., Ipovitz Károly dr., Littauer Lajos dr., Kovács István, Piacsek Győző, Kolosváry Bálint dr., (az igazságügyi m. kir. ministeriumba beosztva). Joggyakornokok: Glancz Manó, Fengler Jakab, Hérics Tóth Laj. dr., Hadzsega Illés. Gyengő Kornél dr., {Vaisz-féle alap). Irodaigazgató: Sréter Árpád. Irodatisztek: Ficzkó Bernárdin, Kubát Nándor, Be­niczky János, Jaschik Ede. Teiekkönyvvezetők: Máltás Miksa, Hunkár Béla, Halla Ferencz. Tessényi Ferencz. Kasztner Antal. Törvényszéki orvos : Szikszay Sándor, dr. Tolmácsok: Vagács Rácz Flóris, tót. Huszár Kálmán, dr., német. Franki Sándor, dr., német. Weisser Károly, angol és franczia. Farkas Jenő, olasz. Szokolovics József, szerb. Kozmucza Péter, román. Somogyi Ede, franczia, angol és olasz. Joanovits Pál, horvát, szerb és bosnyák. I) Pestvidéki kir. járásbíróság. (D. Margit-körút -24.) (Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. és D- ker., adó- és letéthiv.: Budapest D. ker.) Járásbiró: Muttnyánszky Ádám. Albirák: Fodor József, Nyomárkay Aurél. Aljegyző: Benedek József. Piacsek Győző. Joggyakornokok: Bachrach Lajos, Weiser Arthur. Kiadó: Fekete István. Végrehajtó : Marich Ferencz, Simon Balázs. VI. Kir. főügyészség. (V, nádor-u. 37. — Telefon: 429.) (A budapesti, győri és pécsi kir. Ítélőtáblák területére.) Főügyész: Hammersberg Jenő. Főügyész helyettes: Katona Béla dr. Beosztott kir. alügyész : Sélley Barnabás, dr. Fogalmazó: Kandó Iván. Segédhiv. igazgató: Kemény Dávid. Irodatiszt: Tóth János, Baróthy Miklós. VII. Kir. ügyészségek. a) Budapesti kir. ügyészség. (V, alkotmány-u., törvénykezési épület. — Telefon: 684.) Az ügyészség vezetője: Fittler Bálint, kir. főügyész­helyettes. Kir. ügyészek: Vizlendvay Imre dr., Halász Lajos dr. Alügyészek: Mészáros Tivadar, Farkas Gyula dr., Ná­mesy János. Sánta Elemér dr., Genthon Ferencz dr., Gru­ber Lajos dr., Chudovszky Géza, Böhm Alajos, Stockei 1 Antal dr., Hodászy Antal dr. b) Pestvidéki kir. ügyészség. (IV, ujvilág-u. 8. — Telefon: 5877.) Kir. ügyész: Gegus Gusztáv, dr. Alügyészek: Rakovszky István, egresi Nagy László, Horváth János, dr. VIII. Fogházak. a) Budapesti orsz. gyűjtő fogház. (X, maglódi-út. — Telefon: 60—65.) Igazgató: Szabó József. Ellenőr: Grigár Róbert. Gondnok: Raidl Antal. Orvos: Neuwirth Dezső Dávid, dr. Tanitó: Szilágyi Árpád. Róm. kath. lelkész: Psitek János Brúnó. Ev. ref. lelkész : Gergely Antal. Tiszti Írnokok: Berte Károly, Reschke Sándor. Po­pelka Pál. Őrparancsnok: Nyiri Lajos. b) Budapesti kir. törvényszéki fogház. (V, Koháry-u. 4. — Telefon : 1000.) Fogházfelügyelő: Kisfaludy László. Fogházorvos: Ötvös József, dr. c) Pestvidéki kir. törvényszéki fogház. (IV, ujvilág-u.) Fogházfelügyelő: Jankovich Kálmán. Fogházorvos: Szikszay Sándor, dr. IX. Ügyvédi és közjegyzői hatóságok. a) Ügyvédvizsgáló bizottság. (V, nádor-u., igazságügyi palota.) Elnök: Veszprémy János, curiai tanácselnök. Elnök h.; Székely Ferencz, curiai biró. Tagok: Ádám András, curiai biró. Antal Gyulá. egyet, ny. r. tan. Bakos János, kir. Ítélőtáblai biró. Balogh Jenő, igazságügyi min. o.-tan. Baumgarten Izidor, kir. ügyész. Bubla Ferencz, kir. itélőtábl.,biró. Dégen Gusztáv, dr.. nyug. jogakad. tanár. GottI Ágoston, curiai biró. Havas Károly, curiai biró. Heil Fausztin, dr., kir. itélőt. biró. Imling Konrád, dr., curiai biró. Istvánffy Lajos, dr., kir. itélőtábl. elnöki titkár. .Tókuthy Albert, kir. itélőt. biró. Katona Béla, dr., kir. főügyészi helyettes. Kiss Gyula, igazságügyi min. tan. Kiszely Tiborcz, dr., curiai biró, Kovács Gyula, dr.. egyet, tanár. Lányi Bertalan, igazság­ügyi min. tan. Lehoczky Lajos, kir. itélőt. biró. Makay Dezső, kir. itélőt. biró. Mezey Albert, curiai biró. Nagy Sándor, curiai biró. Németh Péter, curiai biró. Nyeviczkey Antal, dr., kir. itélőt. biró. Sághy Gyula, dr., egyét. ny. r. tanár. Somogyi Mihály, kir. itélőt. biró. Székács Ferencz, curiai biró. Tarnai János, dr., kir. itélőt. biró, Tergovcsics István, dr., curiához beosztott kir. Ítélőtáblai biró. Tőry Gusztáv, dr., igazságügyi min. o.-tan. Traiber Vincze, dr., kir. tsz. biró. Trux Hugó, curiai biró. Vaszilievics Vazul, cur. biró. Wattay Dezső, kir. itélőt. biró. Wetzel Gyula, dr., a királyi szabad, hiv. alelnöke. Zsembery Kálmán, curiá­hoz beosztott kir. Ítélőtáblai biró. TÖRÖK A. és TÁRSA a m. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusítója, V. váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom