Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

6. rész. Nyilvános számadásra kötelezett Intézetek - II. Biztosító intézetek

Biztosító intézetek. 355 Biztosító intézetek. Első Osztrák Általános Balesetek Ellen Biztosító Társulat magyarorszagi \ezérügynöksége. (Főtelep : Bécs. — Fióktelep : V. Dorottya-u. 10.) Képviselők: Steinhardt Emil, Poór Jakab, Schmidt Albin. Fölkel Ödön. ílső Osztrák Biztosító Intézet Katonai Szolgálat Esetére, magyarországi fiókja. (Budapest, Y, váczi-körút, 16.) Igazgató: Kállay Gyula. Vezértitkár: Frisch Lipót. Pénztárnok: Natonek Dezső. Főkönyvelő : Füchsl Mór. Tisztviselők: Bingwald Fülöp és Jászai Márton. L. hirdetést. „Equitable" Egyesült Államokbeli Életbiztosító Társaság magyarországi aligazgatósága. (Főtelep : New-York. — Fióktelep r Budapest, V, ma­rokkói-u. — Telefon : 29—53.) Aligazgató: König Oszkár. Térjhez Menendő Leányok Kiházasitására Alakult „Gizela egylet" magyarországi képviselősége. (Főtelep : Bécs. — Fióktelep : Bpest, IV, Gizella-tér 2. — Teleion : 275.) Az intézet állománya 1896 deczember 31-én: Biztosított" töke: XO. 101,200 korona. Tartalékalap 13.454,630 korona, jel­zálogilag biztosított értékekbe és intézeti házakba fektetve. A tagok évenkint osztalékbau részesülnek. Az intézet leányok kiházasitáfi kelengyéit biztosítja oly módon, hogy az egylet tagjainak a díjszabás szerinti járulékok ellené­ben, bizonyos t'két kifizet azon esetre, ha az illető leányok 20-ik életévüket elérték. Intéző: Faber Lipót. Titkár: Markbreiter J. Tisztviselők: Wesel József, Glück Soma, Goldner Sándor, ifj. Meyer Tivadar, Herda Károly, Zsigmond Ká­roly, Bipper Károly, Lehr Ede. Fonciére, Pesti Biztosító Intézet. (V, sas-u. 10.—Telefon: 175.) El nök: szentmáríoni Badó Kálmán. Alelnök: Szász Doniokos. Igazgatóság: Vay Dénes, báró, Bérezi Mór. cserkuti Eupel Miksa, Guttentag Gusztáv, Haas J., Hoffmann Sá­muel. Lederer Sándor, lovag. Strasser Alfréd, Schon Vil­mos, igazgatósági tagok. Felügyelő bizottság: Doctor Gyula, Auer Bóbert, Báday Gedeon gróf. Marquet Alajos dr. és Reich Lajos. Vezérigazgató: Schön Vilmos. Igazgatók: Reich Mór és Schön Leó P. Vezértitkár: Tauszig Hugó. Czégjegyző: Temesváry Imre. Osztályfőnökök. Általános kezelési osztály: Fischer Albert, dr., Glück Jakab. Életbiztosítási osztály: Klein Ign.,Bainer Lajos, dr. Kártigyi osztály: Feldmann Lajos. Könyvezési osztály : Sánta Lajos. Szállitmány-biztositási osztály: Garms Ferencz. Tfizbiztositási osztály: Temesváry Imre. Balesetbiztosítási osztály: Feistkorn Albert. Jégbiztositási osztály: Deutsch Sándor, Schultheisz Károly. Külföldi osztály: Fleischer József. Főpénztárnok: Décsi Mór. L. hirdetést. Hamburgi Katonaszolgálati, Kiházasitási és Kor­biztositási Társulat Hamburgban, magyarországi vezérképviselősége Budapesten. (Főtelep : Hamburg. — Fióktelep : Budapest, VII, Erzsé­bet-körút 7.) Magyarországi vezérképviselő: Bothmayer Imre. Hazai Általános Biztosító Társaság. (V. Dorottya-u. 7. — Telefon: 6.) Elnök: Kossuth Ferencz, Igazgatóság: Mülek Lajos, dr., Egyedi Arthur, dr.. Gomperz Emil. Sugár Sándor, Benyovszky Sándor, gr., Pékár Imre, dr.. Bleyer Vilmos, dr. Vezérigazgató: — — A központi osztály főnöke : Erdős Armand. Főkönyvelő: Bányay Béla. Főpénztárnok: Pór Géza. A tűzosztály főnöke : Sólyom Lajos. A baleset elleni osztály főnöke: Vida Sándor. A jégosztály főnöke : Schulhof Ákos. A betörés elleni osztály főnökei: Erdős és Pór. Hollandi Életbiztosító Részvénytársaság. (Főtelep : Amsterdam. — Fióktelep : VHI. kerepesi út 1.) Igazgató : Tolnay Lajos, ministeri tanácsos, országgy. képviselő. Vezértitkár: Stignitz Imre. „lanus" Kölcsönös Életbiztosító Intézet, magyar­országi aligazgatósága. Alapitatott 1840-ben. (VH. Erzsébet-körút 19. — Telefon : 61—61.) Igazgató : Schluga Béla. báró. Igazgató-helyettes: Kozeschnik Ede. „Kosmos" Biztosító és Viszontbiztosító Társaság Hamburgban, magyarországi vezérképviselőség. (V. Ferencz József-tér 5.) Igazgató: Gallia Vilmos. Titkár: Kálmán Ödön. „L'Aigle" Franczia Életbiztosító Társaság magyar­országi képviselősége. (Főtelep : Páris, — Fióktelep : V. nagy-korona-u. 7. — Telefon: 567.) Igazgató: Bartha Miksa. „Lloyd" Magyar Viszontbiztosító Részvény­társaság. (VI. Andrássy-út 30. — Telefon : 23—23.) Elnök: Bittó István. Igazgatóság: Lánczy Leo, Linzer Imre. Dalnoky Béla, dr., Müller Vilmos, Pa.uer Leo. Pflaum Mór. Wahr­mann Józs., tornyai Schossberger Henrik. Popper Károly. Felügyelő-bizottság: Kovácsy Sándor, dr., Brüll Ármin, Deutsch Antal, Kán Béla, dr., Steiner Miksa, dr. Igazgató: Pollack József. Titkár: Fényes Miklós. Könyvelő: Kulinyi József. Tisztviselők: Berényi Imre. Einzig Miksa, Fried Vil­mos, Steiner Adolf, Kosner Bezső, Blau Samu, Frey Henrik, Fischer Leo, Sattler Izsó, Löwenbein Zsigmond, Moser Miklós, Diamant Armin, Morawetz Lajos. Lipcsei Életbiztosító Társaság magyarországi vezérképviselősége. (Főtelep: Lipcse. — Fióktelep: Budapest, V, Ferencz •József-tér 8.) Magyarországi képviselő: Pollák Sándor. Í23* TÖRÖK A. és TÁRSA a 111. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusítója,V.váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom