Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - L) Közoktatás

Középiskolák. 270 Reáliskolák. Budapesti VII. ker. állami főgymnasium. (VH, Barcsay-u. 5.) Igazgató : dr. Cherven Flóris cz. főigazgató. Rendes tanárok : dr. Angyal Dávid. Biczó Géza. Hiber Bernát, Hegedűs Béla, dr. Heinrich Alajos, Held Károly, Jánosi Boldizsár, Kempf József, dr. Lázár Béla, dr. Lit­mányi Nándor, Lukács Lajos László, dr. Pruzsinszky János, Samu István, dr. Sebestyén Károly, dr. Simonkai Lajos, dr. Szemák István, Szemestry Béla, dr. Szigetvári 1a án, Szitnyai Elek, dr. Szterényi Hugó, dr. Váczy János. Hely. tanárok : dr. Finály Gábor. Medveczky Lajos. Próbaéves tanár: Kronberger Miklós. Hittanárok : Cenner Lajos, Nóvák Lajos, róm. kath., :Schön Dávid, izr. Egészségtan tanára: dr. Juha Adolf. Tornatanító: Colland Ferencz. VIII. ker. állami íögymnasium. (VIII. tavaszmező-u. 17.) Igazgató : dr. Demkó Kálmán. Rendes tanárok: Arany Dániel, dr. Balassa József, Balugyánszky Béla, dr. Cserép József, Haitsch Samu. Horváth József, dr. Molnár István. Ormay Sándor, dr. Schmidt Attila, tízerényi Géza, Szíjártó Miklós. Szinte Gábor, dr. Zlinszky Aladár. Helyettes tanár : Popovics Iván. Hittanárok: Yalnicsek Béla. róm. kath.. Dimitrievics Vladimir, gör. kel., Kacziány János, Majba Vilmos. Paulik János, ág. hitv. ev., Marton Lajos, ev. reform., dr. Gold­Jberger Zsigmond, izr. Tornatanító: Tomcsányi Béla. Gyorsirás-tanár : dr. Schmidt Attila. Műénektanár: Erődi Ernő. Budapest IX. ker. ev. ref. íögymnasium. (IX. Lónyai-ú. 4.) Igazgató: Vámossy Mihály. Tanárok: Baráth Ferencz. Bélteky Albert, Dúzs Sán­•dor, Fiók Károly. Jéger József, Kenessey Dezső, Kiss Károly, Laky Dániel, Molnár Sándor, dr. Bupp Kornél, Somogyi Rudolf, dr. Szabó Aladár, Szádeczky Béla, Szalay Károly, Szekeres Albert, dr. Varga Bálint. Hittanárok: Stampay Ferencz. rom. k., Csolakovics Károly, gör. kel. szerb. Klaái Fülöp, ág. h. ev., Ürmösi Károly, unit., Fialios György, gör. kel., Kraus Samu. Mandel Bernát, dr. Weiszburg Gyula, Schön i ávid, •dr. Fényes Mór, izr. .. . Énektanár: szotyori Nagy Károly. Szépirás-tanitó: Nagy Sándor. Gyorsirás-tanitó: Bódog János. Tornatanárok: Porzsolt Jenő, Telek József. 2. Reáliskolák. II. ker. állami főreáliskola. (H, Toldy Ferencz-u. 9.) Igazgató: Mayer József. Tanárok: dr. Brózik Károly, dr. Buday József, dr. Hankó Vilmos, dr. Hanzély Béla, dr. Heller Bernát, Innozent Ferencz, dr. Jánosi Béla, Kovács Mihály Krey­big Lajos, Láng Béla. Miletz János. Müller László, Palóczy Lipót, Paszlavszky József. Péch Aladár, dr. Szalkay Gyula. Szász Gyula, Thewrewk Árpád, Tiber Ágost. Vajcía Pál. Hitoktatók: Bajthay Péter (kath.). dr. Goldberg Báfael (izrael.). Fábián János (reform.), Raics Demeter (g. kel.), Steuer Lajos (ág. evang.). Tornatanitó : Szidanits Ferencz. • IV. ker. községi főreáliskola. (IV. reáltanoda-u. 7.) Igazgató: Báthory Nándor. Tanárok: Balló Mátyás. Berkes Imre, Feichtinger Győző. Feszi László, Gellért Jenő. Gruber Nándor, Győ­rök Leó Gy.. dr. Harrach József. Jablonszky János, dr. Kemény Fer., Varayoi dr. Kiss Gábor, Kiss E. János, dr. Kremmer Antal. Lintner Lajos Mihály, Mendlik Alajos, Milakovszky István, dr. Riedl Frigyes, Szépligety Győző. Láng Menyhért. Prámer Elek, Kampis Lajos, Faragó Demeter Lajos, dr. Lechner László, Boboz Andor, Kampis Lajos. Iskolaorvos: dr. Gerlóczy Zsigmond. V. ker. állami főreáliskola. (V, Markó-u. 20.) Igazgató : Hofer Károly, cz. főigazg., a F. J. r. lov. Tanárok : Ágotha Imre, Bodnár Zsigmond, dr. Borbás Vincze, Gerő Viktor, dr. Körösi László, Kukla István. Lenkei Henrik, dr. Mangold Lajos, Mendlik Ferencz. Müller József, dr. Oláh Béla, dr. Ottó József, dr. Pechány Adolf, dr. Prém József. Pórszász József, Pugin Leó. j dr. Reichenhaller Kálmán, Reif Jakab, dr. Schwicker • Brúnó. dr. Szekeres Kálmán, dr. Theisz Gyula. Závodszky Adolf. dr. Gyulai Ágost. dr. Némethy Géza, dr. Schmidt Attila, dr. Schuschny Henrik. Halász Zoltán. Hittanárok: dr. Kurbel János és Vodicska Lajos (róm. kath.). dr. Dékány Géza, Fényes Dezső, dr. Hers­kovics Dezső és Mandl Bernát (izrael.). Kaczián János és Klaár Fülöp (ág. ev.), Gladischefsky (n. ref.) VI. ker. állami főreáliskola. (VI, lovag-u. 18.) Igazgató Mauritz Rezső (cz. főigazgató). Tanárok : Balog Mór. dr. Csuday Jenő. Dörre Tivadar, dr. Gerecze Péter. Habina János, Jakab Ödön, Keménv Ferencz (igazgatói jelleg). Krécsy Béla. Matskássy József. Moravcsik Géza, dr. Morvay Győző, Bados Ignácz, Rajner Ferencz, Szikla Gábor, Szirtes Ignácz, Bakó Gábor. Csil­lag Vilmos. Feichtinger Győző, dr. Kelen Ferencz, Wirt­schafter Márk, dr. Zimányi Károly. Erődi Ernő, dr. Láng j Nándor, Láng Menyhért, dr. Váli Ernő. Hittanárok : dr. Dékán Géza, dr. F'ényes Mór, dr. Hers­kovits Dezső, dr. Schmidt Ferencz. Tornatanitó: Bittner József. VIII. ker. községi főreáliskola. (VIH, zerge-u. 11.) Igazgató: Felsmann József. Tanárok: Orbán Antal. Sajóliclyi Frigyes, Tankó János, Vasvári Benő, Eberling József, dr. Péterfy Jenő, Schnei­der János, Tölgyi Gyula, Patthy Károly, Böhm János, dr. Wutz Albert, dr. Chovancsák István, Leimeter Sebes­tyén, ToborifyBéla, dr Weiúnger László. Kleiszner Rezső, dr. Hopp Lajos, dr. Baróti Lajos, Hofrichter József. He­gedűs Béla. dr. Kuzsinszky Bálint. Meiszner Imre, Máthé István, Bódogh János. Hittanárok: Glatz József, dr. Bappaport Béla, Dimi­trijevic Wladimir, Kaczián János, Paulik János, Klaár Fülöp, Majba Vilmos, Marton Lajos, Schön Dávid, dr. Krausz Sámuel, dr. Fritsch Ármin, dr. Dékány Géza. 3. Felsőbb leányiskolák. (Ministeri biztos : Szuppán Vilmos, kir. tan.) M. kir. állami felsőbb leányiskola és ahhoz kap­csolt továbbképző tanfolyam. (VI. váczi körút 23.) Igazgató : Szuppán Vilmos, az orsz. közoktatási tanács előadója, az orsz. iparoktatási tanács tagja, a vidéki állami felsőbb leányiskolák min. biztosa. Tanárok és tanitónők: Bacherné Goldzieher Ilona, Balogh Tihamér, Bosányiné Edwards Ellen. özv. Bokel­berg Ernőné, Décsei .Janka. Egan Lujza, Herrmann Róza (igazgatónői cz. és jeli.), dr. Hoft'maun Frigyes. dr. Károly György Hugó (prém. áld.), Krausz Gusztáv, Odor Emilia, Odor Henrietta. Rayé Lajos, Révy Ferencz. Schlatter Al­frédné, özv. Sólyom Sándorné, dr. Szabó Péter, Szekeres TÖRÖK A. és TÁRSA a in. kii-, szab. osztálysorsjáték Iőelárusítója, V. váczi-körut 4,

Next

/
Oldalképek
Tartalom