Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek

III. Szakasz. 178 Keresk. ministerium. Iroda. Igtató-, kiadó- és irattárfőnök: Davidovits Lipót, számellenőr. Könyv- és térképtári igazgatóság. Ügyköre: A könyv- és térképtár feladata mindazon fontos irodalmi és térképészeti adatokkal birni és azokat meg­őrizni, melyek a ministerium rendszeres működéséhez szükségesek, ezeknek megszerzése iránt javas-latot tenni, s 1-ivánatra hivatalos adatokat összeállítani s kiszolgáltatni. Körébe tartozik továbbá a mérnöki műszerek beszerzése és a mérnöki hi\ ataloknak ilyen műszerekkel való ellátása, végül hivatal os mér tföldhitelesitési bizonj itványok kiadása. Főigazgató: Freeskay János. Igazgató : Ambró Géza. Berendelve : Koeh Károly, irodatiszt. Szabadalmi levéltár és védje?ylajstromozó hivatal. Ügyköre : A szabadalmi lajstromok, nyilvántartók, név- és tárgymutatók vezetése, a leírások, rajzok és minták meg­őrzése, hirdetések közzététele, a szabadalmak statistíkájá­nak szerkesztése és másolatok, valamint főkönyvi kivona­tok hitelesítése. A szabadalmi leírásoknak ismertetése a «Központi Értesítőben». A központi v édj egy laj stiom nyil­vántartó és névmutatók vezetése. A hirdetések szerkesztése. Főnök: Vicenik Antal, irodatiszt. Beosztva: Urtika Kálmán, irodatiszt. Segédhivatalok. Főigazgató : Schmidt Ferencz, F. J. r. 1. ker. Igazgató: Grobetty Károly. I. Ig-tatóhivatal, irattár és mutató : Főnök : ináncsi Ebeczky Jenő, szab. levéltárnok. Irodatisztek : Weií-z József, Pollák György, Tóth M., Kovács Fer., Fehér József, Mocsáry József, Ormos Endre, Thyll Nándor. II. Kiadóhivatal. Főnök : Opra György, s. h. igazg. Irodatisztek: Gaál Géza, Boros Lajos, Laudthaller Ede. A vas. és haj. főfeliig-yelőség-i iroda. Irodatiszt: Erhardt József. A VI/B. szakoszt.-hoz beosztva, mint kezelő : Persa Szilárd, irodatiszt. B) Alárendelt hatósájjok, intéze­tek, közegek. I. Országos statisztikai tanács. Elnök: a kereskedelemügyi m. kir. minister. Helyettes elnök : a kereskedelemügyi államtitkár. Második helyettes elnök: Jekelfalussy József dr., min. tanácsos. Tagok : Baross Károly, Darányi Ignácz dr., Falk Miksa, Fodor József dr., Forster Géza, Földes Béla dr., Hegedűs Sándor, Helfv Ismácz, Korányi Frigy es dr., Kozma Sánd., Kovács Gyula, Körösi József, Králik Lajos dr.,Lánczy Leó, Láng Laj.. Liptay Sánd., Ludvigh Gyula, Mudrony Soma, Neményi Ambrus, Ormódy Vilmos, Pékár Imre, Rath Kár., Székely Ferencz dr., Szokoly Gyula, Szontágh Pál. Tábor­szky Ottó, Thaly Emil, Thiering Gusztáv, Tisza Istv., Var­gha Gyula, Vécsey Tamás, Zoricic Milán. Belügyminiszter képviseletében : dr. Faschó-Movs Sándor, Chyzer Cornél dr. Földmivelésügyi miniszter képviseletében: Ko­vácsy Sándor dr. Honvédelemügyi minister képviseletében : Berno­lák Károly, Kasics Péter. Horvát-szlavon dalmát minister képviseletében. Dr. Hummel Szaniszló Adolf, dr. Höcker Ottó. Igazságügyi minister képviseletében : Bohrer L., Kiss Gyula. Kereskedelemügyi minister képviseletében: Schnierer Gyula dr., Kilényi Hugó, Bíró Tamás. Pénzügyi minister képviseletében: Báró And­reánszky István, dr. Perleberg Arthur. Vallás- és közoktatásügyi minister képviseleté­ben : Liber József, dr. Fináczv Ernő dr. Az állami számvevőszék képviseletében: Ober schall Viktor, Neger Adolf. Jegyzők: Dr. Vizneker Antal, dr. Ráth Zoltán. II. Országos m. kir. statisztikai hivatal. (V, Rudolf-rakp. 6. — Hivatalos órák : 9—2 óráig.) Igazgató : dr. Jekelfalussy József, min. tanácsos, a m. tud. akad. r. t., a Ferencz-József-rend lovagja stb. Aligazgató: dr. Vargha Gyula, min. oszt. tanácsos, a m. t. akad. 1. tagja. Min. osztálytanácsos : Kégly Sándor. Min. titkár : Kálmán Gusztáv. Min. segédtitkárok . Szombatfalvv Albert, (min. tit­kári czim és jeli ), Hajdú László, dr. Vizneker Antal, dr. Hegyeshalmy Lajos. Min. fogalmazók : dr. Ráth Zoltán, dr. Enyedy Gyula. Min. segédfogalmazók: Brtoun Adorján, dr. Kovács Aladár, dr. Herczeg Ferencz, dr. Fenyvessy József,dr. Fer­dinandv Bertalan, dr. Schneider Alajos, dr. Bacsinszky Vladimir. Számtanácsosok: djerovai és párniczai Parnitzky Ede, Grobettv Lajos, tino'di Varga Sándor,Mészöly Dezső. Számvizsgálók : Telkes Simon, számtan, czim és jeli., a keresk. min. beosztva, dr. Faix Kornél, Kövy Alfonz. Számellenőrök: Andriska Sándor, Dubovszky Gyula, Kánitz József, Pétery Sándor. Schaub Ottó, Kercser Kár. Számtisztek: Drescsik Gyula, Ebermann Frigyes, Strasser Timót, Pauer Ernő, Meszlényi István, Nóvák Ernő, Nánásy Imre, Puell Adolf, Szabó Lázár, Orosz Laj., Fejér Miklós. Madovcsik József. Gyakornokok : Baumami István, Tettey Emil, Tuboly Jenő, Michalovich Ján., Lucz Kár , ifj. Simoncsits Lajos. Farkas Ferencz, Gyenes Sándor, Szepessy László, König József. Kégl Henrik. Irodaigazgató : Fortuner Flóris. Térképész: Dubovszky Gyula. Statist, beltag: György Aladár. Könyvtárnok: Findura Imre. III. Országos magyar ipartanács* Elnök : a keresk. minister. Elnökhelyettes: az államtitkár. Kinevezett tagok: Matlekovits Sándor, Deil Jen<>, Bieger György, Legrádi Károly, Jekelius Jenő, Reichart N. Ján., Jungfer Gyula, dr. Mandello Károly. Választott tagok : Gr. Zichy Jenő, lov. Falk Zsigm., Thék Endre (az «Orsz. iparegyesület» képviselői , Ráth Károly, Fritz Péter és Eisele József (a budapesti keresk.. és ipar-kam. képv.), Engel Tóbiás és Mallár Istv. (a nem­zeti demokrata munkáspárt képviselői). A vasúti iparügyi bizottság tagjai Balogh Gyula, Barvits Albin, Belházy Sándor, Belliázy János, Donn­b offer Károly, Gelléri Mór, Havas Sándor, dr. Hummel Szaniszló. Kellenffy Károly, Lintner Imre, Mudrony Soma, Maurer Vilmos, Návay Gyula, Németh Imre, Plavsió Athanász, Perthl Géza, Rejtő Sándor, Sigmond Dezsi", dr. Szfcntpáli István, Wagner Károly, dr. Wartha Vincze. Hivat álbóli tagok: Dr. Schnierer Gyula, dr. Gaál Jenő, Tichtl Frigyes, Szász Róbert, Tichtel János, Pé­terfíy Lajos, Szterényi József, Ballai Lajos, Magyaríts Ágost, dr. Békéssy Sándor. Az országos statisztikai hiv. részéről: Jekelfalusy József. Jegyzők : Lode Rezső, dr. Andor Endre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom