Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek

219 3. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, megyeház, IY, gránátos-utcza 7.) (Hiv. órák : 8—.3.) Elnök: Majovszky Vilmos, HI. o. v. k. r. 1. Birák: Pápay Mór, Fer.-József-rencl lov., Verehélyi Ignácz, Sz. Kiss Gyula, Bónay Kamii, kir. itélő táblai biró, dr. Bucz Lajos, Ráth Zsigmond, Polgár Józs., ifj. Bánó József, Kállay Béla, Sass Elemér, Ligetkúti Iván, Goldstein Izidor, Kerese Gábor. Albiró: dr. Szász Béla. .Jegyzők : Szundy Badó, dr. Loeblin Henrik. Aljegyzők: Nedeczky Géza, dr. Schobeln Károly, dr. Tánczos Miklós, Belánszky Dezső, dr. Eisler Zsigmond, dr. Paradeiser János, dr. Szűcs Ódön. Joggyakornokok : Bömches Gyula,Solczer Aladár,Vé­csey József, Uzonyi Géza, dr. Hritz Lajos, dr. Tóth Béla, dr. Udránszky Sándor. Irodaigazgató : Szandai Sréter Árpád. Irodatisztek: Ficzkó Bernárdin, Jancsovits István, Kubát Nándor, Beniczky János. írnokok: Zaffiry János, Zsillag István, Sándorffy Józs., Kasztner Antal, Szabó Gyula, Jaschik Ede, Papanek Kár., Mikár Aladár. Telekkönyvvezetők: Máltás Miksa, Tessényi Fer,, Hunkár Béla, Doleschall János, Halla Ferencz. Betétszerkesztök. Biró: Osvátlr Imre. Albiró : Fekete Gedeon. Telekkönyvvezetők: Podhajeczky Sánd., Dezseő Ákos. S.-telekkönyvvezetők: Ébert Lajos, Ferenczy Géza, Jíttenberger Lajos. Írnok: Kovács Gyula. Törvényszéki orvos : dr. Szikszay Sánd. 4. Pestvidéki kir. járásbíróság. (H, török-u. 15.) Járásbiró: Muttnyánsky Ádám. Albirák : Nyomárkay Aurél, Fodor József. Aljegyző: Benedek Józseí. Joggyakornok : Medves Mihály. írnokok : Peller József, Fekete István. Sántek Ign. Végrehajtó: Marien Fer. Pestvidéki kir. ügyészség-. (Hiv. órák : d. e. 9—2, d. u. 3—5-ig.) Kir. főügyészi helyettes: Horváth Béla. Alügyészek: Rakovszky István, Egressy Nagy László, dr Horváth János. • írnokok: Takács Lajos, Takács Elek. Fogházorvos : Dr. Szikszay Sándor. fogházfelügyelő : Petheő Miklós. 5. Budapesti kir. járásbíróságok. X., II. és III. kerületi járásbíróság-. (II, Széköly-u. 1.) Járásbíróság vezetője : Lithvay Mátyás, kir. ítélő­táblai biró. Albirák: dr. Horváth József, Hoffer Mihály, dr. Fe­renczfi'y István, Bakovszky Antal, Schopf Endre. Joggyakornokok -. Csepely Sándor, Medveczky Emil, Hajós Géza. Telekkönyvvezető Herczeg Ignácz, ifj. Tihanyi Fer. Segéd-telekkónyvvezető: Beregi Endre. Telekkönyvi Írnokok: Holies Kálmán, Barakovich Frigyes, Bischoff Antal, Perkits Sándor, Knlkey Béla, Dobszay Ign., Bender József, Fodor Kálmán, Szatmáry Illés János. Végrehajtók: Hubai Jakab, Bolvári Cahn István. Telekkönyvi betétszerkesztő bizottság 1. Biró : dr. Baross Gyula. Telekköny vvez.: Nedeezkv Benő. S.-telekkönyvvez.: Szilágyi Dezső. IV. kerületi kir. járásbíróság-, (IV, Királyi Pál-u. 18. —Hiv. órák 8—12, d. u. 2 1/á-5 1/8.) A járásbíróság vezetője: Kiss Károly, kir. itélő táblai biró. Járásbiró : dr. Bácz Béla. Albirák : Semetke Géza, dr. Pécs Imre, dr. Burghardt József, dr. Aczél Nándor, dr. Mészáros Márton, dr. Szeghö Kornél, Aljegyző: Bessenyey Elemér. Joggyakornokok: dr. Noszkó Imre, Schiffler Antal. Bálint Zsigmond, Koller Bezső, Osváth Albert, Tholt József, Szluppni .Jenő, Halász Aladár. írnokok : Mede Lajos, Singer Jenő, Putzkaller Kálm., Schneider Alajos. V. ker. kir. járásbíróság-. (V, Alkotmány-u.törvsz. épület.) ítélő táblai biró : Boronkay Ignácz. Járásbiró: Mikinszky István. Aljárásbirák: dr. Tódorffy Domokos, Arany Sándor, Fuchs István, Uhrin Imre, clr. Babár Endre, dr. Kürthy István, Babács János, dr. Füredy Ferencz, dr. Fabry Gyula, dr. Váli Emil, Jamnitzky Gyula, dr. Regéczy Nagy Andor, Szepessy István, dr. Fésűs György, dr. Bánrévi József. Aljegyzők: Christián Sándor, dr. Imre Manó, Harsányi Elemér, dr. Laczkó Antal, dr. Matzke Károly, dr. Horváth István, dr. Kondor Aladár. Joggyakornokok: Várhidy Géza, Zsitvay Géza, Krúdy Endre, Székely Lajos, Botter Béla, Masa János, Fets Emil, Hocbíelder József, Bosenfeld Vilmos, Toldy Zoltán. Irodatisztek: Zelinka Alajos, Fleischer János, Ko­valtor József. írnokok: Ulár Pál, Sugár Miksa, Zombory Lajos, Géczy Gyula, Hinka Zsigmond, Berki Lajos, Égyed Jó­zsef, Győri Béla, Spatz Lipót, Wlad Marcián Marczel, Keresztessy Vilmos, Freytag Ferencz, Németh János, Schmidt Károly, Aichner János. Végrehajtók : Gyöngyössy János, Laurinetz László, Tipula Aurél, Már István, Goldburg Ferencz, Tury Fe­rencz, Turchánv Géza, Fábián Ferencz, Gábriel Károly, Pataki Antal, Tömösváry Lajos, Füredy Ferencz, Péczeli János. VI. ker. kir. járásbíróság-. (VI, váczi-körút 55.) Vezető kir. járásbiró: Massanek Bezső. Il-od járásbiró: dr. Schmör Gyula. Aljárásbirók: dr. Huzella Mátyás, Kridl Adolf, dr. Gyurkovits László, dr. Talabér István, dr. Gönczy Gyula, dr. Janicsek József, Nagy Mózes, dr. Stockinger László. Aljegyzők : dr. Benczák János, Palánkay Károly, Ko­vács István, Füzessy Árpád. Joggyakornokok: Zuna Gusztáv, Wurrnbörger Gyula, Thomka Géza, Kún Gyula, Jókuthy Miklós, Fuhrmann Andor, Csengey Miklós. írnokok: Ivanovics Ignácz, Papp Elek Pál, Unger Lajos, Boldizsár Géza. VII. ker. kir. járásbíróság-. (VII, király-uteza 69.)1 Járásbiró: Csery Kálmán. Aljárásbirák: Reimer Géza, dr. Woida Lőrincz, Markos Mih., Farkas Gyula, dr. Kecskeméti Emil, Virágh György. Aljegyző: Kardos Márton. írnokok: Bogárdi Jákó, Kövesi Bódog, Sajtos Mih., Bérczy János. Joggyakornokok: Baranyay János, Pahoncz Vazul, Strassenreiter Ign., Palotay János, Bosenberg Ármin, Bihmer Béla, Kemény Béla. 15*

Next

/
Oldalképek
Tartalom