Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - VI. Szakasz. Budapest főváros törvényhatósága

235 Budapest törvényhatósága. VI. Szakasz. Ker. pénztár. Pénztárnok: Münzberger László. Ellenőr : Emmerling Lajos, pénzt, tiszt. II. lceriilet. (n,fő-u. 3.) (Hivatalos óra: Va 8-tól 1/2 3-ig.) Előljáró: Toperczer Péter. Választmányi tagok: Bondy Ádám dr., Bozoky Istv., Eicskey Lajos, Budai József, Eckermann Ede, Fromann István, Hampel Sándor, Hochholczer Károly, Kanyó Sán­dor, Kiss Károly dr., Klemm Árpád, Kogler Gusztáv, Lau­mann József, Németh Imre, Paldt Lajos dr., Petz Károly, Beinl József, Szabó Ignácz, Szalay Győző, Szerelemhegyi Tivadar, Stampfer Márton, Swiczák Ágoston, Török Ár­pád, Wilcke Gottlieb. H.-tanácsjegyző : Perger Ignácz. Fogalmazó: Ivánszky Imre. Tiszti orvos: dr. Szalay Béla. Ker, orvosok : dr. Kocsis Alajos, dr. Janovics Sándor. Ker. állatorvosok : Kadenszky János, Kusztos János. Ker. mérnök : Hahuel Aurél. Hely. vásárfelügyelő : Pöcze Lajos. Városbiró: Hampel Sándor. Irodavezető: Thiery Adolf. Kezelő tisztek : Homonnay Géza, Richter József. írnokok : Kórody Péter, Gayer Izidor, Ginzery Boldizs. Kerületi számvevőség'. Számtiszt: Wiskovszky János. Számsegéd: Deák Samu. Számgyakornok: Heisler Ferencz. Ker. pénztár. Pénztárnok: Pettykó Dezső. Ellenőr : Leipold Lajos, pénzt, tiszt. IV. kerület. (IV, magyar-u. 23.) (Hivatalos óra: d. e. 8-tól d. u. 2-ig.) Előljáró : Prohászka Ferencz. Városbiró : Gebhardt Károly. Választmányi tagok: Bosányi Iván dr.. Csalányi Károly, Gara Béla, Gergő Izor dr., Gömöri Fülöp, Her­mann Ödön, Horváth .Táuos dr., Kollarits Jenő, Leth Lajos, Maislis Mór dr., Mandel Samu dr., Mösmer József, Paar József ifj., Pákozd.y K. József dr., Parall Ferencz, Pius Jakab, Preyer Hugó dr., Richter Károly, Rosenbaum István, Sárkány Ignácz, Simon Imre, Strausz Lajos, Vér­tessy Ferencz dr. ifj., Vilbich Antal. Jégvző : Festetich Géza gróf. Irodavezető : Feszely Béla. Ker. mérnök: Liebold Ferencz. Orvosok: dr. Szily József, dr. Korotnai Árpád. Szakdijnok: Reintz Ödön. lrodatiszt: László Iván, (h. fogaim.) Fog. díjnok : Gabona Lajos. Kezelőtisztek: Papp Zoltán, Koller Ödön, Grünwald Jenő. Vásárfelügyelő és állatorvos : Hembach Gyula. írnokok: Detrich Gyula, Fadgyas Kálmán. Dijnokok : Radics Nándor, Késői Lőrincz, Toperczer Sándor, Vassy György, Varjú Ferencz. Ker. számvevőség-. Számtiszt: Rischkó. Számsegéd : Tauschl jr Rezső. Gyakornok: König N. Ker. pénzt ír. Pénztárnok: Szimély Ede. Ellenőr : Kauzer Róbert, pénzt, tiszt. Naplóvezetők: Kovách István György, pénat. tiszt és Komlóssy Gyula, pénzt. gyak. III. kerület. (IH, fő-tér 3.) (Hivatalos óra : V28— V^-ig.) Előljáró : Bencze Benő. Városbiró : Kugler József. Választmányi tagok: Abeles Vilmos, Berger Ármin, Birkl István, Gernedl József, Goldberger Lajos dr., Gün­ther Béla, Haszmann Sebő, Henthaler Frigyes, ifj.Holtz­vspach Nándor, Kameter Antal, Lili Tivadar, Linczenpolcz Fevencz, Löwy Náthán. Mittelmann Bernát dr., Molnár József, Nepp József, Reisz J.lór dr., Ruh Géza, Szabó József. Schaffer István, Szende Alajos, Skrinár János, Schlosser József, Zboray Gyulr. Jegyző: Némedy Jenő. Fog. gyakornok : Ertsey P. 1. Irodafőnök : Kamocsay Énd e. Kezelő tisztek : Kelndorfer h ároly, Bittner Zsigmond, Gallovich János. -rnokok : ifj. Halász Gyula, Baumgarten Antal. Dijnokok: Deutsch Zsigmonc , Korody Péter, Padu­schitzky Gusztáv, Buvald János. Tiszti orvos: Pechy János dr. Ker. orvosok : Unterberg Adol dr., Bayer Sándor. Szülésznők: Schindler Kovác; Auna, özv. Zaratin Frigyesné. Ker. mérnök: Kozáky Gyula. Állatorvos: Paulikovits Rezső. Vásárfelügyelő: Keller Lajos. Ker. számvevőség Számtiszt: Katterer Lajos. Számsegéd: Pápa Ágoston. Ker. pénztár. Pénztárnok: Grosz József. Ellenőr: Halm Mátyás, pénzt, tiszt. V. kex*ület. (V, Arany János-u. 20. és bálvány-u. 26.) (Hivatalos óra : S—V2 -ig.) Előljáró : Mezey Lajos. Városbiró: Brüll Mór. Választmányi tagok : Bäsch Gyula, Baracs Marcel dr., Bródy Sándor, Burger Géza, Czigler Ármin, Deutsch Adolf, Finy Béla, F011 Dezső, Franki Mór, Frisclrmann Gyula, Goldberger Gyula (budai), Klugmann Benő, Kogler János, Kommer Fer., Linczer Béla, Mandl Mór dr., Mes­singer Simon dr., Mezey Gyula, Perger Ferencz, Possert Gyula, Reiszner Ign., RényiBéla dr., Steinfeld Vilmos dr., Mátrai Gábor dr. Jegyző : dr. Baintner Tivadar. H. jegyző : Perger Ignácz. Fogalmazók : dr. Csomay Gáspár, Iszer Ernő. Tiszti orvos: dr. Kresz Géza. Ker. orvosok : dr. Bradács Antal, dr. Dévai Mór. Ker. mérnök : Schmidt József. Müsz rki dijnok : Nagy Géza, Állatorvos: Reich Zoltán. Irodavezető: Márkly Geza. Kezelőtisztek : Evva Vilmos, Lipkay Arthur, Mosko­vits Róbert, Ratkowszky Aladár. Vásárfelügyelő: Boday Jenő. írnokok : Álemann Aladár, Hajnal János, Bauer János, Berencsy Lázár, Burg Kornél, Guttmann Mór, Jarosch Ferencz, Klein Adolf, Paczona Antal, Szokolay Lajos, Tiringer József. Szülésznők: Békehegyi Ida, Fehér Teréz. Kézbesitők: Bősze József, Beck István, Szlobodnik Pál, Ludmányi Pál. Kerülő : Stefanovics István. Vásárbiztosok • Nagy Bálint. Horváth Hugó. Ker. számvevőség. Számtiszt: üresedésben. Számsegéd: Nagy Sándor. Számgyakornok: Kormely István. 16*

Next

/
Oldalképek
Tartalom