Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek

III. Szakasz. 212 Köíokt. mi ni st er ín in. 10. Ferenczvárosi plébánia. (Ferenczrendiek.) (IX, Bakács-tér 13.) Plébános helyettes : Kurtz Yilm. Káplánok: Horváth Béla, Fertői Eikhárd, Börzsey Tivadar, Hanniker Domonkos. 11. Józsefvárosi plébánia. (VIR, Mária-Terézia-tér 9.) Apát esperes-plébános: Kanovits Béla M. Káplánok: Harsányi Fereucz, Schwercsig János, Bun­dala János, Szokol János. 12. Lipótvárosi plébánia. (Y, Lipót-tér 9.) Plébános: Lollok Lénárd, prépost. Káplánok: Kutschera József, dr. Kürbel János. 13. Ró.iusi plébánia. (VIH, gyöngytyuk-u. 2.) Plébános : Veszelv Alajos. Káplánok: Bresztyenszky János, Mészáros Kálmán, Klimcsik Henrik (ferenczrendiek). 14. Terézvárosi VI. kerületi plébánia. (VI, érsek-u. 2. — Hiv. órák : d. e. 8—12, d. u. 3—5.) Plébános: Stieber Vincze. Káplánok: dr. Wayand Géza, Papánek Ferencz, dr. Zelliger Vilmos, a «Népnevelő» kath. hetilap szerkesz­tője, Angyal Kálmán. 15. Erzsébetvárosi VII. kerületi plébánia. (VH, szegényház-tér 8. — Hiv. órák d. e. 8—12, d. u. 3—5) Flébános: Tótfalussy Béla. Káplánok: Nóvák István, Schmiedt Ferencz, Cenner Lajos, Stacke István. Hitoktatók: Juracsek Alajos, Barcza Bernát, Liha Győző, Bognár Gyula, Berger Márk. Markos Gyula. Sekrestyések : Hacher István, Földváry Endre. 16. Ó-bticlai plébánia. (IH, Lajos-u. 188. — Hiv. órák: d. e. 8—12, d. u. 3—5.) Plébános: Kirschhoffer Károly. Káplánok : Sagmüller József, dr. Ochaba János. Lö­wenstein Rudolf. 17. Kőbányai plébánia. Plébános : Benedikovics Kár. Káplán: Szentgyörgyi Iinre. Hitoktatók : Juriga János, Czompó Lajos, Nádor Imre. I)J Szerzetek. Kegyes taaítórend. (IV, városház-tér 4.) Tartományi főnök : Frank Ferencz. Tiszteletbeli tartományi főnök: Kalmár Endre. Rendi kormánysegédek: Horváth Pius,Fekete Endre, Müllner Pál. Farkas József. Házfőnök: Szölgyémy János. Rendfőnuki titkár: Vámos Károly. Áldozárok cs gyxnn. tanárok:' Csaplár Benedek, Beck Alaj., Schmidt Ágoston id., Maywald kai. József, Bartos József, Pintér Kálmán, Drajko Béla, Réthy Fe­rencz, Takács Sándor, Firtinger Jakab, Hajnal Imre, Köröséi Albin, dr. Suták József, Janky Károly, főgymn. igazgató, Acsay Antal, Popini Albert, Tomoz.v Endre, Harkay István, Titz Antal, Czitninermann János, Czeczkó Antal. Egyetemi tanfolyamra járó rendi növendékek: Tietz Sándor, Krizsán Gyula, Brach József, Kovács Ger­gely, Divicsek Gyula, Porkoláb József, Szabó Ignácz, Gosztonyi János, Suller János, Agárdy Lajos, Frick János, ifj. Horváth György, Simon Gyula, Schima János, Ladika Miklós, Prelogg József. (L. főgymnasiumok közt is). Szerviták. (IV, szervita-tér 7.) Tartományi és házfőnök: Hoffmann, M. Benedek. Áldozárok: Kovács M. János (subprior), Pauer M. Rudolf, Zaicz M. Béla, Bolváry M. Perigrin, P. Udvar­noky M. András, Közel M. Bonfilius, Rácz M. Gellért, Fr. Micskó János, Fr. Kaizer Antal. Ferencziek, (IV, ferencziek-tere 8.) Zárdafőnök: Bán Sándor, nyug. Dosztál Gaudenz. Aö ásodfőnök, hitszónok s hitoktató: Mészáros Kálmán. Hitszónokok és segédlelkészek : Klimcsik Henrik, Majzon Irenaeus, Januska Vazul, Sipos Ágost, Saláth Vitális, Meinzl Farkas, Barcza Bernárd. Szerkesztők : Lepsényi Miklós, Német Gellért. A IX. ker. plébánián működők : Kurz Vilm., h. plé­bános, HorváthBéla, Hanniker Domonkos, Fertői Rikhárd, Börzsey Tivadar Kapisztráausok zárdája s plébániája. (H, ország-út, török-u. 4.) Rendtartományi főnök: Sikircevic István, Zárda főnök, plébános: Tamás Alajos. Az Erzsébeti apáczák lelki-igaz­gatója: Ville Sámuel. Rendtartományi-titkár: Hamhaber Gentilis. Másod zárdafőnök és káplán : Schmidt Fulgens. Lelki-atya : Dobay Sándor. Al-titkár: Tt rsics Lukács. Az ó-budai Jó pásztorról cz. apáczák lelki-igazgatója: Bozóky Ödön. Káplánok : Ambró János, Kaizer Nándor. Hitokta­tók : Bohnert Marián, Volk Flaviáu. Jézustársasági rendház. (VIH, Mária-utcza 25.) Kapuczinusok. (H, fő-u. 30, 32.) Házfőnök : Lukács Vitái, H. alsj vízivárosi h. pléb. Házfőnök helyettes: Bruha Sebestyén, Pillmann Alfonz, segédlelkészek. Babies Gergely, Peska Ignácz, Faltusz Emanuel, hitoktatók. Patyi Kamii, egyet, hittan­hallgató. Testvérek: Molnár Dömötör, Heger Gebhardt, Bo­hóczky Joakim . Irgalmasrend betegipoli Intézete. (H, Zsigmond-u. 19.) Kórház nyitva látogatók számára d. e. 9—11, d. u. 2—4-ig. Házfőnök: Thuróczy Kornél, oki. gyógyszerész. Alperjel és irodavezető: König Dániel. Tébolydai felügyelök: Tyhanyi Lukács, Heilmann Onufirius. Főorvosok: A belgyógyászati osztályon Dr. Jendra­sick Ernő, egyetemi taa'ir, a sebiszeti osztályon Dr. Dollinger Gyula, egyetemi tanár. Főgyógyszerész: Thuróczy Kornél, »kl. gyógyszerész. Alorvosok: Stészel Sándor, Trgiua Norbert. Algyógyszerészek : Scliilhányi János, Hiebsch Dezső. Gyógyszertan-hallgatók: Fehér Szilárd, Bá;li Jenő és Miksche Elek. Gazda: Moscsovic; : Boldizsár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom