Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek

III. Szakasz. 155 Miiiisterinmok. Főterembiztos: Laczkovich N. János. Terembiztosok: Szabó Ignácz, Kngler Géza, Farkas János, Dessewffy László, Kador Sándor, Kiszely Géza. IV. Gyorsiroda. Gyorsiró I. főnök: Fenyvessy Adolf. « II főnök: Jankovics István. Gyorsiró-revisorok : Antalik Károly, Fayer Gyula, dr., Peregriny János, Vikár Béla. Gyorsirók: Kállay Bertalan, Striho Gyula, Szerván­szky Károly, Holló Sánclor, Radó Antal, Fabró Henrik, Paschnár Caesar Gyula, Rajié Dusán, Rónay Károly, Te­tétleni Ármin dr. Gyorsiró segédek : Feles Sándor, Gyarmati Dezső. Gyorsirodai kezelők: Palmer Kálmán, Vándory Gusztáv. Napló szerkesztőség: Napló szerkesztő: Endrődi Sándor. Napló szerkesztő-segéd : Komor Gyula dr. Telefon kezelő : özv. Sibrik Antalné. V. Pénztár és levéltár. Pénztárnok: Lisznyay János. Ellenőr: Pongrácz Elemér. VI. Könyvtár. Főkönyvtárnok : Dr. Küffer Béla. Segédkönyvtárnok : Dr. Sugár Kornél. Hivatalos órák : 9—2. d. e. III. SZAKASZ. A M.KIR.MIN1STERIUM0K ÉS AZ AZOK SZAKKÖRÉHEZ TARTOZÓ HATÓSÁGOK, INTÉZETEK, KÖZEGEK stb. 1. M. KIR. MINISTERELNÖKSÉG. (I, szt-György-tér 1.) (Hiv. fogadás: pénteken d. u. 4—6 óra közt; hivatal­óra 9—2.) Ministerelnök: losonczi báró Bánffy Dezső, b. 1.1., kam., a szent István-rend kiskeresztese, a Lipót-rend lo­vagja és orsz. gy. képv. Államtitkár: Tarkovich József, a Szent István-rend kiskeresztese, a Lipót-rend lovagja és a ministertanács jegyzője. Ministeri tanácsosok : Beksics Gusztáv, dr. Dárday Sándor. Ministeri osztálytanácsos: Barkassy Géza. (min. tan. cz. és j.). Ministeri titkárok: dr. Balla Gyula, dr. Romy Béla. Ministeri fogalmazók: Tarnóczy Kázmér (min. titkár cz. és r.), dr, Hazdy István. Segédhivatalok. Főigazgató: Muravölgyi Huszár Adolf, királyi taná­csos, a III. o. vaskorona- és a Ferencz-József-rend lovagja. Igazgató: Schifter Ferencz (cz. és j.). Irodatisztek: Nyiry Pál, Oszlányi Árpád, Czukán János, Kazár A doll, Álbert József. Iroda-segédtisztek: Jukay Ernő, Moussong Andor, Péchy Árpád. Számvevőség. Számtanácsos: Egerváry Frigyes. Sajtó- és fordité-osztály. Főnök: jászói Bérezik Árpád, ministeri tanácsos (cz. és j.), a III. o. vaskurona-rend lovagja. a) Sajtó-osztály. Vezető : Bérezik Árpád, mint fent. Ministeri titkár: Urmösi Miklós. Tudósítók : Klein Ödön (min. titkári sz. és j.), dr. Ek­kert József, Kumlik Emil, dr. Werner Gyula. b) Forditó-osztály. Vezető: Farkas Jenő, min. osztálytan. (cz. és j.). Ministeri titkár: Szokolovits József (cz. és j.). Forditók : Suciu Silvius, Czambel Samu. b. tr. Sto­jits Iván. 2. Ő FELSÉGE SZEMÉLYE KÖRÜTLI MIN. (Bécs, I, Bankgasse 4 és 6.) (Hiv. órák: 10-2). Minister: Branyicskai báró Jósika Sámuel, cs. és kir. kamarás, a Lipót-rend lovagja, főrendiházi tag. Min. tanácsos: Altorjai báró Apor Gábor. Osztálytanácsos: Vértesaljai Vértesy Géza, a IH. o. vaskorona-rend lovagja, a Szt-ístván-rend czimernöke. Min. titkár: Dr. Gru'oern Ferencz, törvényszéki ma­gyar tolmács. Min. segédtitkárok: Wocher Miklós, szolg. kiv. fő­hadnagy, maksai Máriaffi Dávid, dr., cs. és kir. kamarás, tail, honvéd-huszár főhadnagy. Segédhivatalok. Főigazgató: Bomsauer János, egyszersmind kézi pénz­tárnok és házfelügyelő, szolgálaton kívüli honvédszázados, a Ferencz József-rend lovagja, a hadi-érem tulajdonosa. Igazgató: Ulrich Mihály. Irodatisztek.: Gróf Csákv György, tart. honvéd-had­nagy, Györgyöm ich Vilmos, Csomortányi Rezső. Iroda-segédtisztek : Szak Lipót, Moussong Arthur. 3. HORVAT-SZLAVON-DALMÁT KIR. MIN. (I, uri-u. 32.) (Hiv. fogadás : vasárnap kivételével naponként d. e. 11 ós 12 óra közt.) (Hivatalos órák : d. e, 8-tól d. u. 2-ig). Minister: Josipovich Imre, v. b. t.t. IV, Angol királynő­szálloda. Ministeri tanácsos: dr. Hummel Szaniszló, a Hl. o. vaskorona-rend lovagja, I, dísz-tér 2. Titkár: Höcker Öttó, H, Kristina-köiút 19. Fogalmazó: Dr. Kayser Szilárd, I, tárnok-u. 12. Segédhivatalok. Főigazgató: Terszteniczai Borotha Simon, kir. taná­csos, a Ferencz-József-rend lovagja, I, úri-u. 32. Irodatisztek: Unger Károly, I, Attila-u. 47, Plisic Miklós, I. Istenhegyi-út 2, Prikryl Ferencz, I, Krisztina-u. 7, Kosak István, I, Verbőczy-u. 12. 4. BELÜGYMINISTERXUM. (Vár, országház-ir.) (Hiv. fogadás: minden szerdán 2—4 óra közt.) (Hivatalos órák: 9—2). Minister : Bonyhádi Perczel Dezső. Államtitkárok: Latkóczy Imre, Dákai és Szentgyör­gyi Széli Ignácz. Elnöki osztály. (Ügyköre: a belügyministerium és az országos levéltár tiszti és szolga-személyzetének, a főispánok és főispáni titkároknak személyes ügyei. — Irodai igazgatósági teen­dők ellátása. — Belügyi költségvetés, zárszámadás és ezek­kel kapcsolatos ügyek (érintkezése a számvevőszékkel. — 11*

Next

/
Oldalképek
Tartalom