Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1894 (8. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek

III. Szakasz. 196 B elügyminister ium. Igazgató-tanítónő: Matzinger Lujza. — Hitoktató: Tótk­falusy Béla. — Tanítónők: Miksits Gizella, Lombay Irma. Ideigl. tanítónő: Lechmann Erna. (L. elemi iskolák alatt is.) c) «Meyer Ferencz» árvaház, I, városmajor-u. 31. Igaz­gató : Szőke István. — Tanítónő: Szókéné Stern Janka.— Tanítók : Vargha László, Dikovits Tóth Dániel. d) Községi szeretetház, H, n.-rókus-u. 36. Igazgató: Szőts András. — Tanítók: Pál Albert, Szabó Dezső. — Orvos: dr. Grosz Sándor. — Tanműhely-vezető: Zajzon Sámuel. — Kapus: Csanak Tóbiás. ej Izraelita nőegylet árvaleány-háza, Vll, Damjanich­utcza 26. Gondnoknő: Bein Mária. Tanítónők: Nagel Gizella, Lövy Etelka. f) Magyar gazdasszonyok orsz. árvaháza, VII, Damja­nich-u. 29/31. Fentartjaa magyar gazdasszonyok országos egyesülete. (L. VH. szakasz «közhasznú» egyletek.) g) Országos kisded-árvaház, VH, szegényház-tér 7. Elnöknő : özv. Kralovánszky Istvánné. — Igazgatónő: Drescher, Irma. — Gondnoknő: özv. Csepyné Herz Ilka. — Óvó: Kozma Dénes. h) Pesti izr. hitközség fi-árvaháza, VI, epreskert-u. 7. Igazgató : Csajági Béla. — Tanítók : Hertzka Ján.,, Feld­mayer Mór, Kuttner Miksa, Deutsch Ármin, Kohn Ármin. i) Protestáns orsz. árvaház, VH, szegényház-tér 1. Igaz­gató választmány: Elnök: Dr. Kovacsy Sándor. — Alelnök: Dr. Wagner Géza. Nőválasztmány: Védasz­szony: özv. gr. Teleky Sándorné. — Elnök: özv. Székács Józsefné. — Tisztviselők: Igazgató: Brocsko Laj. — Árvák anyja: özv. Máchlik Gyuláné — Tanitónő : Beck Klemen­tina. — Tanítók: Katona Géza, Frecska József, Locsava Aurél. — Orvos: Dr. Szontagh Felix, — Pénztáros: Bendl Henrik. k) Izraelita nőegylet leány-árvamenhelye, VH, dob­utcza 57. Gondnoknő: Bleier Adolfné. — Nevelőnő: Sin­ger Hermin. I) Tanítók oréz. árvaháza, I, alkotás-u. Árvaatya Bohn József. J) POLGÁRI-, IPAR-, IPARRAJZ- ÉS ELEMI ISKOLÁK. Fővárosi kir. tanfelügyelőség. (Vm, József-körűt 50.) Tanfelügyelő: dr. Verédy Károly, kii', tan. Segédtanfelügyelő: Schwetz Vilmos. Berendelve : Szentiványi Ján., akad. tan. I. Polgári iskolák. a) KÖZSÉGIEK. 1. I. ker. polgári és felsőbb leány-iskola. (I, iskola-tér.) Igazgató: Póra Fer. Tanárok: Dr. Baróti Lajos, Sajóhelyi Béla, Gruber Nándor, dr. Varga Bálint, dr. Csapodi István. Tanítónők : Staudinger Zsófia, Ujházy Irma, Forberger Alberta, Krónich Melania. 2. II. ker. polgári fiú-iskola. (H, medve-u. 5.) Igazgató: Lengyel Sándor. Rendes tanárok: Balogh Alajos, Búzás István, Ek­kert Antal, Garai Ede, Gyulay Elek, Hajnal Márton, dr. Körömy Árpád, dr. Patrubánv Lukács, Schlachta Lajos, Tausz Ferencz, Vajda Pál, Vándory József, Wagenhofer József. Ideiglenes tanárok: Floris Áron, Herchl Libor. Rendkívüli tanár : Révay György. 3. II. ker. polgári leány-iskola. (H, iskola-u. 50.) Igazgató: Kozma Gyula. Tanárok: Turcsányi Dezső, Tahi Antal, dr. Bugarszky István, Balásy Dénns, Kereszthy István, dr. Csapodi Istv., Vajda Pál, Erdődy Imre, Gyulay Elek. Tanítónők :Ekkert Antalné, Ambrus Istvánné, Schmidt Stefánia. Hitoktatók: Milakovszky Istváu, dr. Kecskeméthy István, Kurzweil Lipót, Baits Döme, Steuer Lajos. 4. III. ker. polgári fiú-iskola. (Hl, Ó-Buda, timár-u. 12.) Igazgató: Halász Gyula. Tanárok: Gyulay Elek, Kecskóczy Ödön, dr. Krann Jakab, Mátis Lajos, Tellér Gyula, dr. Triibsvetter Ferencz, Vajda Pál, Vándory József, dr. Zsengeri Samu. Hitoktatók: Berger Lipót izr., Kún István róm. kath., Mártin Konrád ágost., Varga Zsigmond helv. 5. ill. ker. polg. leányiskola. Igazgató : dr. Goöz József. Rendes tanárok: Magyar László, Maurer Bezső, No­szeda Gyula, Simkó József, Tiborcz Ida, Váli Károly, dr. Csapodi István. Tanítónők: Földesi Klára, Janecz Erzsébet, Lengyel Margit. 6. IV. ker. polgári leány-iskola. (IV, Lipót-u. 5.) 7. V. ker. polgári leány-iskola. (V, vadász-u. 31.) Igazgató : dr. gyulai Gyulay Béla. Tanárok: dr. Kerékgyártó Béla, Szalai Dávid, Földes; Joachim, Hokkes József, Szabó József, Erney József, Pramberger Dezső, dr. Lengyel Alajos, Deutsch Jakab, dr. Szabó Sándor. Tanítónők: Tomasek Emma, Bosenberg Augusta, Mesz­tetits Lenke, Bélay Ilona. R.-k. hitoktató: Bozóky Géza. \ 8. VI ker. polgári fiú- és keresk. középiskola. (VI, nagy-mező-u. 1.) Igazgató: Boller Mátyás. Tan. szem.: dr. Bokor József, Böhm Endre, dr. Burián János, Fertig Vilmos, Göll János, Gi^yás István, Horcsik Kálmán, Hubacsek Alaj., Késmárky Árpád, Kereszty Istv., I Kont Gyula, Kozáry József, Németh József, Pucholek György, Schmelhegger János, Schuch József, Teesz Ján., Tichy János, Ujházy Ferencz, Weitzenfeld Lipót, Zsin­gor Mihály, Zubriczky Endre. Hitoktatók: Gáspár István, Kaczián János, Kosztics Simon, Majba Vilmos, Schlesinger Samu, Zelliger Vilm. 9. VI. ker. polgári leányiskola. (VI, Izabella-u. 62.) Igazgató: Oldal János. Tanári szem.: dr. Jesze Károly, Lubich Etel, Nemes- I key Lajos, Schmidt Ant., Bobitsch Irma, Koriák László, dr. Saska Dezső, Justus Eszter, Wéber Ilona, Kohaut Bezső, Pugion Leó. 10. VI. ker. polgári állami és felső leánygyakorló iskola. (Andrássy-út 65.) Igazgató : Zirzen Janka. Tanár: Hollós Károly. Tanítónők: Berta Ilona. Bohly Berta, Cross Adeline, Földes Izabella, James Anna, Jansz Josefin, Pákh Berta, Polereczky Jolán, Radnay Izabella, Schmidt Gizella, Steltz Mária, Szarvassy Margit, Tavassy Mária, özvegy Nendtvich Gusztávné, Táborszky Dora, Tocsek Helén, Weisz Bóza, Burghardt Irén, Zádorné Gaál Anna, Gross­schmied Margit, Háry Piroska. Háry Vilma. Kárpáthi Irén, Meguscher Fanny, Odor Vilma, Beichel Gézáné, Szerdahelyi Julia, Simonyiné Sz. Gabriella, Vozáry Auguszta," Szebényi Antonica, Kaszelik Róza, Zöllner Erzsébet (zenetanitónő). Hittanárok: Bereczky Sándor, dr. Goldberg Rafael, Papauek Ferencz, Szabó Aladár, dr. Wa.yand Géza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom