Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1894 (8. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - VIII. Szakasz. Pénzintézetek

IX. Szakasz. 237 Biztosító intézetek. tag, Gutmann Jenő a Dresdner bank igazgatója, báró Liebig Alfréd cs. német birodalmi consul, lovag Lederer Sándor, az Adria magy. hajózási társulat alelnöke, Sig­mond Dezső orsz. képv,, dr: Siemens György a Deutsche bank vezérigazgatója, gróf Széchényi Imre főrendiházi tag, Weisz Berthold, a Weisz Berthold és Manfréd czég beltagja. Igazgatóság: Pósch Gyula, Schwarcz Félix. Felügyelő bizottság: Szokoly Gyula a kisbirtokosok országos földhitelintézetének igazgatója, elnök Kuranda Felix, a Wiener Bankverein irodafőnöke és czégvezetője, Beöthy László orsz. képv., Neményi Ambrus orsz. képv., TJllmann Emü, az Ullmann C. czég tagja: Czégvezetők és intézők: Schwarcz Ármin, Augen­feld Ödön, Szécsi Pál. Titkár: Dr. Haj esi György Főkönyvelő: Szepessi Sándor. Pénztárfőnök: Kovács J. WF" L. hirdetést 136. lapon. magyar helyiérdekű vasutak, részvénytársaság. (Y, Dorottya-u. 1.) magyar jelzálog-hitelbank. (Y, Erzsébet-tér 9.) magyar kereskedelmi részvénytársaság. (V, József-tér 5.) magyar takarékpénztárak központi jelzálogbank részv. társ. (V, Nádor-u. 4.) magyar leszámítoló és pénzváltó-bank. (Y, Dorottya-u. 6.) Igazgatóság : Széli Kálm., v. b. titk. tanácsos, elnök, Aebly Adolf, alelnök, Beck Miksa, Házmán Fer., Hege­dűs Sándor, Holl Frigyes, Loisch Ede, Neumann Fri­gyes, Neumann Miksa, Pékár Imre, Schweiger Adolf, Tschögl Henr. Felügyelő bizottság : Báday Gedeon, gr., elnök, Bedő Albert, Mandello Károly, dr., Bott Józs. Jogtanácsos: Györffy Gyula, dr. A. Bankosztály. Vezérigazgató: Beck Miksa. Irodafőnök : Holl Albert, czégvezető. Pénztárak főnöke : Yalkó Laj., igazgató helyettes. Levelezés főnöke : Hirschfeld Emil czégjegyző. Tőzsdei intéző : Goldberger József czégjegyző. B. Áru-osztály. Vezérigazgató: Pékár Imre. Főnökök : Freudenberg Bafael, Wirkner Armin, czég­vezetők. SWP- L. hirdetést. Osztrák-magyar bank. BUDAPESTI PŐINTÉZET. (V, József-tér 2.) Elnök: gojzesti és merő-madarassi Madarassy Pál. alkormányzó. Igazgatók: ruszti Bust Bern. Gillming Ferencz, Stern Ign. Hatvani Deutsch Bern. Gold Zsigmond, Kollerich Pál,_ ikvai Pfeiffer Mátyás, Mechwart András. Birálók: győrösi Csepreghy János, Eisele József, Fischl Karoly G„,Havas Sándor, Hirsch József AI., Jálics Géza, Keppich Armin, Kohler J. C„ Kohner Zsigmond, Kune­walder Lipót M., Leipziger Vilmos, Neumann Frigyes, Ullmann Mór György, Weisz Adolf. Igazgatósági előadó : Hiller Ármin. Főnök: Dr. Flittner Frigyes. Helyettes : Klammer Bezső. Pesti magyar kereskedelmi bank. (V, Dorottya-u. 1.) (Váltó-üzlet: V., Dorottya-utcza 1. földsz. Fiók-osztályok : H. ker. Fő-út 4., IV. Károly-körút 2. V. ker. Váczi-körút 74. VI. ker. Andrássy-út 21., VEH. ker. József-körút 53. X. ker. Kőbánya.) Igazgatóság : Elnök: Üresedésben. Alelnök: Kohner Zsigmond. Vezérigazgató: Lánczy Leó. Igazgató: Weiss­Fülöp. Tagok: ó-moraviczai Heinrich Ferencz, Machlup Adolf, Báth Károly, főpolgármester, báró Schosberger Zsigmond, Schweiger Márton. Igazgató és czégvezető: Fellner Henrik. Aligazgató, váltóüzlet főnöke és czég­vezető : Zwibach Adolf. _ Felügyelő bizottság: ruszti Bust Bernát, Gajáry Ödön, Blau Adolf, Kreische Antal. Gillming Ferencz. Intéző és czégvezető : Hoffmann Győző. Tőzsdeintéző és czégvezető: Eisner Izidor. Főfelügyelő és czégvezető : Szende Lipót. Főpénztárnok és czégvezető: Kortsák Antal. Jelzálog-osztály főnöke és czégvezető: Sztehlo­Bóbert. Jogtanácsos : Dr. Glosz Ferencz. Igazgatósági titkár: Boór Ákos. Főkönyvivő: Mack Ferecz. Levelezési önök: Schwarz Imre. Budai fiókoszt. főnöke : Jarmer Ignácz. Belv. fiókoszt. főnöke: Jakab János. Lipótvárosi fiókoszt. főnöke: Gál Albert. Terézvárosi fiókoszt. főnöke : Heger József. Józsefvárosi fiókoszt. főnöke: Lendvay Emil. Kőbányai fiókoszt. főnöke : König Miklós. Hivatalos órák : 9-től 12V2-ig és 3-tól 4-ig. Alapittatott 1812-ben. Alaptöke: 10 000,000 forint, — névre szóló 20,000 darab részv'ny 500 forint befizetéssel. Tartalék­alap : 4.100,000 forint, Részvényeinek árfolyama 1888—1893. években átlag: frt 738, 820, 953, 1011, 1050, 1124. Osztalékok 1888—1892-ben : frt 50, 55, 55, 55, 60 ( = 10, 11, 11, 11, 12 <>/<,). Az intézet 4Va%-os záloglevelei 100, 500, 1000 és 5000 írtról, 4<VO-08 záloglevelei 200, 1000, 2000 és 10,000 koronáról szólnak és az 1889 : XXX. t.-cz értelmében adómentesek. A bank 47^ valamint 4«/o-os községi kötvényei 50, illetőleg 50'/2 év, a 4Va 0/o-os záloglevelek 40,' a 4%-os záloglevelek 50 év alatt féléven­kénti sorsolás utján törlesztetnék; a kisorsolt záloglevelek és kötvények beváltása 6 hóval sorsoltatásuk után történik meg, leszámolás utján azonban már előbb beváltatnak. Mérleg". 1892. deczember 31. Vagyon : Készpénz, idegen pénz­nemek stb. frt. 2.765,033. Váltótárcza frt 22.370,038. Előlegek értékpapírokra frt 15.791,692. Lombardelölegek és report frt 8.552,126. Jelzálogkölcsönök záloglevelekben frt 32,959,839. Köz­ségi kölcsönök kötvényekben frt 22.962,810. Kölcsönök kész­pénzben frt 238,293. Hátralékos törlesztési részletek frt 272,593. A záloglevelek biztosítéki alapja frt 1.688,170. Saját községi kötvénytárcza frt 113,850. Banképület frt 315,000. Ertékpapir­tárcza frt. 4.022.693. Befizetések syndicátusokba Irt 873,928. Nyugdíjalap értékpapírjai frt 459,429. Alkalmazottak betegsegélyzö alapja frt 10,000. Különféle alapítványok frt 37,300. Befizetések betéti társaságoknál frt 711,443. Váltóüzlet frt 572.478. Adósok frt 13.598,749. Eiókintézetí leltárak frt 30,345. — Összesen frt 128.317,729. Teher: Készvénytöke frt 10.000,000. Rendes tarta­lékalap frt 2.000,000. Rendkív. tart.-alap frt 1.788,427. Nyug­díjalap frt 442,175. Betegsegélyzö alap frt 10,575. Különféle alapítvány frt 37,300. Forgalomban levő elfogadványok frt 43,000 Kisorsolandó és kisorsolt záloglevelek frt 33.938,200. Községr kötvények frt 23.048.570. Betétek frt 34.298,812. Pénzügyminisz­térium, megyék stb. követelései frt 9.834,748. Különféle hitele­zők frt 7.013,041. Hitelrészesek követelése frt 116,491. Fel nem vett szelvények frt 43,761. Előre fizetett töri. részletek frt o6,001. Átmenő tételek és kamatok frt 3.629,969. Nyereség-egyenleg frt 2.016,659. Összesen frt 128.317,7í9. Nyereség- és veszteségszámla. 1892-ben. Bevétel : Nyere­ségáthozat frt 291,286. Tiszta kamatjövedelem frt 1.107,1/5. Banképület jövedelme frt 21,272. Jelzálogüzlet nyeresége frt. 351,297. Különféle jutalékok frt 253,509- Külföldi váltók és pénznemek után frt 131,294. Értékpapírokon frt 7l.áab. Hyndi­cátusok és különfélék frt 208,664. Fiókintézetek és comman­diták nyeresége frt 126,576. Váltóüzletb'l frt 78,115.nitel­részesek üzletéből frt 4,535. Összesen frt 2-645,079. — Kia aas 0K . Fizetések frt 220,093. Költségek frt 153,533. Adók frt 176^.

Next

/
Oldalképek
Tartalom