Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek

III. Szakasz. 153 Ministeriamok. III. SZAKASZ. A M.KIR.HlfflSTERICHOK ÉS AZ AZOK ^AKKÖRÉHEZ TARTOZÓ HATÓSÁGOK, INTÉZETEK, KÖZEGEK stb. 1. M. KIR. MINISTERELNÖKSÉG. (I, szt-György-tér 1.) (Hiv. fogadás: szerdán d. u. 5—6 óra közt a belügy­nainisteri palotában.) Ministerelnök: szapári, muraszombathi és széosi szi­gethi gr. Szápáry Gynla, aranygyapjas vitéz, az I. o. v. k. r. 1., a p. v. s. r. és a fr. becs. r. n. k., v. b. 1.1. kara., orsz. gy. képv. Államtitkár: Tarkovich József, a Szent István-rend kiskeresztese, a Lipót-rend lovagja és a ministertanács jegyzője (czim- és jelleggelI. Ministeri osztálytanácsos: Barkassy Géza. Ministeri titkárok: tarnócz, alsó-lelócz és jezerniczi Tarnóczy Kázmér (cz. és j.) Bomy Béla. Segédhivatalok. Főigazgató: Muravölgyi Huszár Adolf, királyi taná­csos, a Hl. o. vaskorona- és a Ferencz-József-rend lovagja. Igazgató: Schifter Ferencz (cz. és j.). Irodatisztek: Nyiry Pál, Oszlányi Árpád, Czukán János, Kazár Adolf. Számvevőség. Számtanácsos: Egerváry Frigyes. Sajtó- és forditó-osztály. Főnök: jászói Bérezik Árpád, ministeri tanácsos (cz. és j.); a Hl. o. vaskorona-rend vitéze. a) Sajtó-osztály. Vezető: Bérezik Árpád, mint fent. Ministeri titkár: Urmösi Miklós (cz. és r.). Ministeri fogalmazó: Németh Ignácz (cz. és jel). Ministeri segédfogalmazó: dr. Hazay István. b) Forditó-osztály. Vezető: Farkas Jenő, min. osztálytan. (cz. és j.). Ministeri titkár: Szokolovits József (cz. és j.). Forditók: Popovics Sándor, Suciu Silvius, Csopey László, Czambel Samu. b. tr. 2. Ő FELSÉGE SZEMÉLYE KÖRÜLI MIN. (Bécs, I, Bankgasse 4/6.) Minister: magyar szögyén és szolgaegyházi ifj. Szögyény Marich László, az I. o. v. k. r. 1., a tosc. polg. é. r. n. k., kam., v. b. t. t. s. t. b. Bankgasse 6. Államtitkári helyettes: Szigethi Bartlios János, a Ferencz-József-rend csillagos középkeresztese, a Szt-Ist­ván-rénd kiskeresztese és kincstárnoka, a belga Lipót­rend nagytisztje, a Theresianum magyar kormánybiztosa, h. ügyvéd, Bankgasse 4. Min. tanácsos: Hireghi Hiersch Károly, a HI. o. vas­korona-rend vitéze, a Szt-István-rend czimernöke, h. ügy­véd, (czim és jelleg) Bankgasse 4. Elnöki titkár: Serbográdi Nikolits Ulászló, osztály­tanácsosi czím- és jelleggel, a Szt-István-rend írnoka. Bankgasse 6. Min. titkár,: Vértesaljai Vértesy Géza. Bankgasse 6. Min. fogalmazó: Wocher Miklós, a hadi-érem tulaj­donosa, I. Herren-utcza 1. sz. Min. fogaim, gyak.: töbör-éthelyi Nagy Géza br. Segédhivatalok. Főigazgató : Enyváry Péter, kir. tanácsos, törvényszéki magyar tolmács, I, Friedrichgasse 6. Igazgató: Bomsauer János, egyszersmind pénztárnok és házi-felügyelő szolgálaton kívüli százados, a hadi-érem tulajdonosa, Baukgasse 6. Irodatisztek: Miskolczy Istv., I, Habsburgergasse -5. Ulrich Mihály, Bankgasse 4. 9. Nagy Sándor Döbling, Hirschgasse 13. Dr. Hirka Antal, Bankgasse. 6. 3. HORVAT-SZLAVON-DALMAT KIR. MIN. (I, uri-u. 32.) Minister: Josipovich Imre. Osztálytanácsos: dr. Hummel Szaniszló, a III. o. vas­korona-rend lovagja. Titkár: koronái dr. Tomasic Miklós. Fogalmazó: Stein Gyula. Segédhivatalok. Főigazgató: Terszteniczai Borotha Simon, kir. taná­csos, a Ferencz-József-rend lovagja. Irodatisztek: Unger Károly, Plisic Miklós, Prikryl Ferencz, Zavisic Pál. 4. BELÜGYMINISTERIUM. (Vár, országház-u. u) (Hiv. fogadás: minden pénteken 12—1 óra közt.) Minister: gróf Szapáry Gyula min. elnök (lásd minis­terelnökség.) Államtitkárok: Szalavszky Gyula, orsz. képviselő. Lukács György, a Szt-István-rend 1. (cz. és r.) Elnöki osztály. (Ügyköre: a belügyministerium és az országos levéltár tiszti és szolga-személyzetének, a főispánok és főispáni titkároknak személyes ügyei. — Irodai igazgatósági teen­dők ellátása. — Belügyi költségvetés, zárszámadás és ezek­kel kapcsolatos ügyek (érintkezése a számvevőszékkel, az országos törvénytár és rendeletek tárának szerkesztési és kiadási ügyei), hivatalos táviratok, katonai előfogati dijpót­lékok. — Kitüntetések (kamarási méltóságok, új nemes­ség). — A belügyministeriu mot érdeklő országgyűlési in­terpellatiok és ministertanácsi határozatok nvüvántar­tása. — Az országgyűlés eloszlatása után, ennek tiszti személyzete és a pénztár feletti felügyelet. — Udvari liivatalokkali érintkezés. — Belügyminiszteri államépü­letek feletti felügyelet. — Fordítási ügyek. — Feloszlatott államhatóságok személyzetének ellátási ügyei. — Jöve­delmi adófelszámlási bizottságok elnökeinek ügyei.) Osztályvezető : újfalvi Huszár Kálmán oszt. tan. Titkár: szendrői Török Ferencz. dr. (cz.) Fogalmazó: Fischer József. Segédfogalmazó : Farkas Zoltán dr. (cz.) L főosztály. Osztályfőnök: Bezerédy Viktor dr. min. tan. 1. ügyosztály, (Közjogi.) Ügyköre: országgyűlés ügyei. (Országgyül., egybeliivása, királyi meghívók szétküldése, az orsz. képviselő választá­sokról szóló törvények végrehajtása íeletti felügyelet.) — A belügyminisztérium által kibocsátandó miniszteri sza­bályrendeletek, vagy a hatóságok által jóváhagyás végett felterjesztett és az illető osztály által elintézésre előkészí­tett szabályrendelet tervezetek felülvizsgálása. — Belügyi törvényjavaslatok végleges szövegezése. — Állami czíme­rek használatára és vármegyei czímerekre vonatkozó kér­dések. Országos határrendezési ügyek. — A volt I. és n, román liatárőrv. ezr., birtokviszonyai s a visszaháram­lott székelyjavak iránti tárgyalások. — A nemzeti egyen­jogúságról szóló 1668. éviXLIV, t. cz. kifolyólag felmerülő kérdések elintézése. — Bégi grófi, bárói méltóságok és nemesek iránti kérdések, nemesek névváltozása. Honosí­tási és kivándorlási ügyek, állampolgársági bizonyítványok kiállítása. — Országos levéltárak. — Hitelesítési ügyek. — Statistikai népszámlálási ügyek. Osztályvezető: aranyos rákosi Székely Elek, oszt. ta*i. Titkár: nagybudafai Bölcs Gyula, (czimz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom