Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek

III. Szakasz. 201 Közokt . minister in ni. 15. Erzsébetvárosi VII. kerületi plébánia (VIE, szegényliáz-tér 8.) Plébános : Degen Titusz. Káplánok : Drestyenszky János, Tóthfalussy Béla, Nó­vák Istv. 16. O-budai plébánia. (IB, Lajos-u. 188.) Plébános: Kirschhoffer Károly. Káplánok: Csáky György, Sagmüller József, Schwer­tzig János. 17. Kőbányai plébánia. Plébános: Benedikovics Kár. Káplán: Turinits Sebestyén. b) Hitoktatók. Római katholikusok. A budai oldalon: 1. A budai oldalon alkalmazott összes r. k. segédlelkészek. 2. A kö­vetkező kinevezett hitoktatók: Ziegler Lajos, Sztampay Fer., Horváth József, Szép Lajos. — A pesti oldalon : 1. Az összes pesti oldalon alkalmazott r. k. segédlelkó­szek. 2. A következő kinevezett hitoktatók : Bozóky Géza, Czenner Lajos, Juracsek Alajos, Kaposy József, Kurbel János, Tihanyi Károly, Bajthay Péter, Vida János, Bö­schatt Fer., Milakovszky István, Márkhot József, Székesy Ján., Stacke István, Szimóly Gusztáv, Kaizer Ferdinánd, Bozóky Ödön, Majzon Irén, Barcza Bernát, Salátli Vitái, Zaicz Béla. C) Szerzetek. Kegyes tanítórend. (IV, városház-tér 4.) Tartományi főnök : Kalmár Endre. Rendi kormánysegédek: Polák Ede, Trautwein Nep. János, Lutter Nándor, budapest-főv. tanker, főigazgató, Horváth Pius, Lévay Imre, főgymn. igazgató, Fekete Endre, Müllner Pál. Házfőnök: Frank Ferencz. Áldozárok és gymn. tanárok: Csaplár Benedek, Beck Alaj.. Schmidt Ágoston id., Füredi ev. János, Wei­gang kai. József, Maywald kai. József, Vámos Károly, Vé­kony József, Bartos József, Pintér Kálmán, Bauchbauer József, Tóth György, Molnár Pál, Drajkó Béla, Sarang József, Karátsonyi Miklós, Papp ev. János, Bétliy Fer., Pruzsinszky Pál, Takács Sándor. Egyetemi tanfolyamra járó rendi növendékek : Titz Antal, Becker Nándor, Titz Sándor, Glass Ferencz. (L. főg ymnasinmok közt is. ) Szerviták. (IV, szervita-tér 7.) Tartományi és házfőnök: Hiesz Bonifácz M. Áldozárok: Kovács János M., Pauer Bud., Hoffmann Benedek M., Bolyváry Gregerin M.., Zaicz Béla. Sekrestyés fráter: Klösel Fülöp. Szabó fráter: Vyvácil Márton. Ferencziek. (IV, ferencziek-tere 8.) Zárdafőnök: Bán Sándor. Másodfőnök, hitszónok s hitoktató : Boder Flór. Hitszónokok és segédlelkészek : Klimcsik Henrik, Mészáros Kálm., Majzon Irenaeus, Knezits Vincze, Salátli Vitális, Meinzl Farkas, Barcza Bernárd. A IX. ker. plébánián működők: Kurz Vilm., h. plé­bános, Horváth Béla, Horváth Ágoston, Fertői Bikhárd, Börzsey Tivadar. Kapisztránusok. (H, török-u. 4.) Amberger Gyula, rendtartományi főnök; Lipovcevics Laurus, zárdafőnök, plébános; Schmidt Fulgens, Majlin­ger Erasmus, káplánok. Kapuczinusok. (H, fő-u. 30, 32.) Házfőnök, rendtanácsos és alsóvizivárosi plébá­nos : Berger Márk. Házfőnök helyettes: Brulia Sebestyén. Aranymisés pap: Chvala Elzeár. Segéd-lelkészek: Joachim Móricz, Altenthaler Libor, Peska Ignácz. Növendékek : Török Aurél, Molitor Tádé. Testvérek: Schierfeneder Brúnó, Heges Gebhardt, Gorsek Julián, Langeder Zsigmond. irgalmasrend. (H, Zsigmond-u. 19.) Perjel kórházi lelkész : Kremmer Ede. Alperjel áldozár : Porpáczy Bafinus. Főorvos: I. dr. Schick Jáczint, II. dr. Kepes Alfonz. Irodavezető: König Dániel. Tébolydai felügyelő : Tyhanyi Lukács. Gazda: Kollár Bertrand. Alorvos: I. Ivicz László, II. Szigeti Miklós. Főgyógyszerész: Csincsara Béda. Algyógyszerész: Makray Flórián. Gyógyszerész-gyakornok: Votruba Aurél. Rendtagok : Kollár Berthrand, Heilmann Oiiophrius, König Dániel, Wimmer Julián, Tihanyi Luk., Ivicz László, Mézes Bupert, Kepes Alfonz, Krach Bezső, Meisz­ner György. d) Női zárdák. Erzscbet-rendű apáczák. (H, fő-u. 24.) Főnöknő: Pauer Ignatia. Angol kisasszonyok. (IV, Lipót-u. 9.) Ernyey Anna, főnöknő, Karsány Erzsébet, Mussard Francziska, Mussard Mária, Unger Albertina, Dom­bosy Anna, Gronovszky Bóza, Tröster Mária, Mohácsek Karolina, Schreiner Paula, Belloni Magdolna, Krene­dics Mária, Pongrácz Julia, Pedrini Matilda, Almásy Mária, Cornet Anna, Zemplényi Irén, Papolini Marianna. Oswald Karolina, Stetina Mária, Konvolinka Julia. Szürke nénék. 1. A Krisztina-városban. (Gellérthegy-u. 5.) Főnöknő: Bózsa Szalézia. 2. A Terézvárosban, VI, próféta-u. 1. Főnöknő: Hahn Mária. 3. A bölcsődében (Créche). Főnöknő: Böck Vilma. 4. József-város, klinika. Főnöknő: Neubauer Vicentia. 5. József-város, gyermek-kórház. Főnöknő : Posch Theodora. ß. Ferencz-város, hasonszenvi kóroda. Főnöknő: Matausch Teréz. 7. A menházban, IX, Kuezits-u. 11. Főnöknő: Herkenrath Clementina. 8. A Banolder-féle intézetben, IX, gyep-u. 23. Főnöknő: Holzmann Augustina. 9. Buda, Tabán (lelenczház). (Fentartja az «Első pesti böl­csőde egyes.» L. VII. szakasz «Jótékony egyletek» alatt.) Főnöknő : Czainkó Amanda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom