Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek

III. Szakasz. 173 K özokt. minister in ni. Beosztva: Tusetic Béla, czimz: számtanácsos,, Takács Zsigmond, Dániel István, Leiszter Fer., Szilágyi Ágoston, Melléky Géza, Kraft Bezsö, Szegedy László, Zangerl Kár., Gröber László, Bosenbach Ferencz, Bóka Károly, Udvary Gáspár, Marx Bezső, Varga Kálmán, p. és t.-tisztek. 5. ügyosztály. (Kocsi- és levélposta és összes postajövedéki ügyek.) Ügyosztályvezető: Zborek Iván, posta- és távirda­számvizsgáló. , Beosztva : Bornemisza Mihály, Petroty Albin, André­nyi Zsigmond, dr. Mandola József, Török József, Törő Ferencz, p. és t.-tisztek. Iroda. Iktató és kiadó és irattárnok: Davidovics Lipót, p. és t.-tiszt. Könyv és térképtári igazgatóság. Igazgató : Kléh Kálmán, középítészeti felügyelő. Aligazgató : Ambró Géza. Irodatiszt: Koch Károly. Segédhivatalok. Igazgató: Bozóky István. 1. Iktató-hivatal. Irodatiszt: Weisz József. 2. Irattár és mutató Aligazgató: Medvés Sándor. Tisztek: Pollák György, Mayerffy István, Mocsáry Józ-ef, Kovács Ferencz, Kari Antal, Persa Szilárd. Általános kivezetésnél: Schölsz Antal, irodatiszt. 3. Kiadó hivatal. Aligazgató: Furmann János. Irodatisztek : Gál Géza. Boros Lajos, Greph Károly, Uferbach Lajos, Ludikár Gusztáv, Fehér József, Tóth Mihály, Till Nándor. B) Alárendelt hatósagok, intéze­tek, közegek. I. Országos statisztikai tanács. Elnök: bellusi Baross Gábor kereskedelmi minister. Helyettes elnök : Lukács Béla, keresk. min. állam­titkár. Második helyettes elnök: dr. Keleti Károly, min. tanácsos. Tagok : Baross Károly, Bulla János, dr. Darányi Ignácz, dr. Fodor József, Dr. Földes (Weisz) Béla, Gaál Jenő, György Endre, Hegedűs Sándor, dr. Heltai Ferencz, Hieronymi Károly, dr. Jekelfalussy József, dr. Kautz Gyula, Kilényi Hugó, Kollerffy Mihály, dr. Korányi Fri­gyes, Körösi József dr. Králik Lajos, Lánczy Leó, Lud­vigh Gyula, Mihalovics János. Mudrony Soma, Neményi Ambrus, Németh Imre, Oberschall Viktor. Ordódy Lajos, Ormódy Vilmos, Pékár Imre, dr. Pulszky Ágost, Ráth Károly, dr. Schnierer Gyula, dr. Székely Ferencz, Szo­koly Gyula, Szontágh Pál, Táborszky Ottó, Tisza István, Vajkay Károly, Vargha Gyula, Vavra Gyula, Wahrmann Mór. Belügyminiszter képviseletében : Dr. Gross Lipót, dr. Faschó-Moys Sándor. Földmivelésügyi miniszter képviseletében: Báró Fiáth Miklós, Saárossy-Kapeller Ferencz. Honvédelemügyi "minister képviseletében : Zsol­dos Ferencz, Kasics Péter. Horvát-szlavon-dalmát minister képviseletében: Dr. Hummel Szaniszló Adolf, dr. Tomasic Miklós. Igazságügyi minister képviseletében : Dr. László Zsigmond, Pecháta Endre. Pénzügyi minister képviseletében: Báró And­reánszky István, dr. Perleberg Arthur. Vallás- és közoktatásügyi minister képviseleté­ben : Liber József, dr. Fináczy Ernő. Jegyzők: Dr. Vizneker Antal, dr. Báth Zoltán. II. Országos m. kir. statisztikai hivatal. (V, akadámia-u. 12. és Budolfrakp. 6.) Igazgató : dr. Keleti Kár., min. tanácsos, a Lipót-rend lovagja stb. Aligazgató : jekel- és margitfalvi Jekelfalussy József,, a Ferencz-József-rend lovagja stb. Min. osztálytanácsos: Kollerffy Mihály, czim és jelleg. Min. titkárok : Kégly Sándor, dr. Vargha Gyula, La­jos Gyula, czim és jelleg. Min. fogalmazók : kisócz és szentandrási Kálmán Gusztáv, Szombatfalvy Albert, Zavadovszky Alfréd. Min. segédfogalmazók: Hajdú László, dr. Nyizs­nyánszky István, dr. Travnyik József, (akeresked. ministe­riumba osztva), dr. Ráth Zoltán, dr. Vizneker Antal. Számtanácsosok: djerovai és párniczai Parnitzky Ede, Grobetty Lajos, tinodi Varga Sándor, Telkes Simon, czim és jelleg (ideigl. a keresk. min. beosztva.) Számvizsgálók : Mészöly Dezső, Faix Kornél, Findura Imre, könyvtárnok. Számtisztek: Kövi Alfonz, Andriska Sándor. Du­bovszky Gyula, Kánitz József, Szauer Arnold, Pétery Sándor, Schaub Ottó, Kercser Károly, Drescsik Gyula, Ebermann Frigyes, Strasser Timót, Pauer Ernő, Meszlé­nyi Ernő. Jeney Zoltán. Gyakornokok : Baumann István, Tettey Emil, Tuboly Jenő, Houchard Sándor, Michalovich János, Nóvák Ernő, Eördögli József, Lucz Károly, Brtoun Adorján, Pod­horszky László, Kovács Aladár, Szabó Lázár, Deréky Pál., Irodaigazgató : Fortuner Flóris. Térképész : Hatsek Ignácz, a Ferencz-József-rend lovagja. Statist, beltag: György Aladár. Franczia forditó : Fritsch Vilmos. III. Országos magyar ipartanács. Elnök : Baross Gábor, keresk. minister. Elnökhelystt es : Schnierer Gyula. Kinevezett tagok; Matlekovits Sándor, ny. áll. tit­kár, Deil Jenő, kassai ker. kam. titkár, Bieger György, nagyiparos, Légrádi Károly, könyvnyomdatulajd., Jekelius Jenő, brassói keresk. és ip. kam. titkár, Reichert János, nagyiparos, Jungfer Gyula, ipartest, elnök, dr. Mandello Károly, Abonyi Emil, min. oszt. tanácsos. Választott tagok: Gr. Zichy Jenő, lov. Falk Zsigm., Thék Endre, Ráth Károly, (a budapesti keresk. és ipar­kam. képv.), Tschögel János (mint a Hoffmann József czég tagja), Walser Antal, — a budapesti ált. munkás­betegsegélyző és rokkant-pénztár mint a munkás-osztály képviseletében dr. Csillag Zsigm. és Kürschner Ferencz. Jegyzők : Kovács Gyula min. titkár és Szterényi Józs. kir. iparlelügyelő. IV. Kerületi főmérnökség Buda pesten. (V, akadémia-u. 12.) Kerületi felügyelő: Fehéry János, kir. főmérnök. V. Pest-Pilis-Solt .Kiskunmegyei m. kir. államépitészeti hivatal Budapesten. (V, váczi körút 72.) Főnök: Reischl Károly, főmérnök. Főnök helyettes : Bartsch Bóbert, főmérnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom