Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek

III. Szakasz. 195 Közokt. ministerinin. Késmárky Árpád Kleiszner Rezső, Kont Gyula, Kosztics Simon, Kozáry József, Pacholek György, dr. Patrubány Lukács. dr. Radnai Jenő, Schlesinger Samu, Sclimelhegger .János, Schlich József, Teesz János, Tichy János, Török Zsigmond, Ujházv Perencz,Weitzen-feld Lipót, Zubriczky Endre, Zsingor Mih., Bajthy Péter, Maurer Rezső, Nagy Imre, Német József. 9. VI. ker. polgári leányiskola. (VI, Izabella-u. 62.) ^ Igazgató : Oldal János. Tan. szem.: Bereczky Sándor (ág. hv.), dr. Gyulai Sáska Jenő, dr. Jesze Károly, Keresztes Sámuel, (ref. hv.), Kozlák László, Lubich Etel, Mandl Bernát (izr. liv.), Ne­meskey Lajos, Papanek József (rk. hv.), Pugin Leó, Bu­bitsek Irma, Schmidt Antal, dr. Simonyi Jenő, Hartberger Gusztáv, Weber Ilona. 10. VII. ker. polgári leány-iskola./ (VH, Kazinczy-u. 23.) Igazgató : Vajdafy Ernő. Tanárok: Czakó János, dr. Kerékgyártó Elek. Hart­berger Gusztáv, Sclierter Gyula, dr. Ürmössy Gyula, Vaj­dafy Béla, Válya Miklós, Zettner Ede, Zubriczky Endre, Juracsek Alajos. Tanítónők : Pelczer Aurelia, Hechtl Irma, Gugola Gi­zella, Babinecz Emma. 11. VIII. ker. polgári leány-iskola. (VIII, Práter-u. 12.) Igazgató: Wittinger Ján. Tanárok: dr. Juba Adolf, Irmei Fer., Könnye Nándor, Nóvák Sándor, Prenoszil Sándor, SzenessyMihály,Szécskay István, Tanos László, Turcsányi János, Vajdafy Béla. Tanítónők: Novákné T. Margit, Tanos Teréz, 2. IX. ker. polgári fiú- és keresk. középiskola. (IX, soroksári-u. 35.) Igazgató : Fillinger Kár. Tanárok : Bacsa József, dr. Bélay Jenő, Bellágh Kálm., Kapossy József, Hofrichter Józs., dr. Juckel Gyula,dr. Kopp Lajos, Kelemen Géza, Mihály József, Nagy Sándor, Péter János, Porzsolt Jenő, Mendlik Alajos, Bapcsányi István, dr. Melly Béla, Murinán József, Pavlicsek Sándor Traut­mann Henrik, Telegdy László, Ullerich Gyula, dr. Vaday József, Waldbauer József. b) EGYÉB POLGÁRI ISKOLÁK. Állami tanítóképezde gyak. polg. fi-iskolája. I, győri út. Igazgató: Gyertyánffy Istv. — Tanítók: Miklós Ger­gely, Szabó Lajos, Baló József, Ugray János, Trombitás Gyula, Ábrahám Sándor, Szabó Gábor, dr. Szabó Béla, Lányi Ernő, Kontra János, dr. Goldberg Báfael. VI. ker. polgári állami és evvel kapcsolatos felső leány gyakorló iskola, VI, Andrássy-út 65. Igazgató: Zirzen Janka. •— Tanítónők: Boldizsár Piroska, Tavassy Mária, Kövér Gyuláné, Berta Ilona, Polereczky Jolán, Zilahy Ilona, Steinitzer Vilma, Steltz Irma, Tocsek Helén, Buzo­gány Mariska, Czöllner Erzséket (zongora), Gaál Anna, Grossmied Margit, Háry Piroska, Balogh Paula, Szerdahelyi Julia, Szebényi Ántónia, Odor Vilma, Gutheil Izidora, Mokri Lenke, Decam Amelie, Bippert Leonie. — Hittaná­rok : Vayand Géza, dr. Goldberg Báfael. Magyar gazdasszonyok orsz. egyletének polg. leányisko­lája, VH, Damjanich-u. 29. Igazgató : Sarcsevics Borb. — Tanítónők: Erőss Ilona, Beck Irén. Fentartja az egylet. L. VH. szakasz «közhasznú» egyletek alatt. Országos nőképző egylet polgári leányiskolája, IV, zöldfa-utcza 36. Igazgatónő : özvegy Janisch Józsefné. — Igazgató tanár: Vámossy Mihály. — Tanári kar: Laky Dániel, Falvay Antal,, dr. Bak Izráel, Baráth Ferencz, Beck József, dr. Kiss Áron, dr. Cherven Flóris, Farkas József, Fekete József, Karkis István, Kmethy István, Lehr Albert, Nagy László, Petrányi Géza, Oheroly János, ifj. Szotyory Nagy Károly, Ráth Arnold, Szente József, Szto­janovits István, Torkos László, Böschatt János. — Taní­tónők és nevelőnők : Bindernagel Erzsébet. Bromeis Zoé, Guyot Elise, Gressler Hermin, Krug Ter., Laghné-Vaucher Mária, Miller Anna, Pielock Mária, Bosenberg Augusta, Tóth Lászlóné, Wetzer Irma. — Intézeti orvos: dr. Bar­bás József. Ágostai ev. egyházközségi polgári leányiskola, IV, Deák­Ferencz-tér 4. Igazgató : Falvay Antal. — Tanítók: Mi­kolik J. Kálmán, Sclioltz Lajos, Kardeván Vilmos, Ditt­mann Antal. — Munkatanitónő: Scholtz Lajosné.— Torna­tanító : Maurer Bezső. — Enektanitó : Schmidt Tivadar. Polgári és kereskedelmiiskola, V, n.-korona-u. 13. Igaz­gató : Aranyossy Miksa. — Tanárok: Fényes Dezső, Ke­lemen Géza, Guttenberg Pál, Lenkei F. Henrik, dr. Szi­lágyi Jakab, Sztrojiny Lajos, Szalai Dávid, Beich Fülöp. II. Ipar- és nő-ipariskolák. KÖZSÉGI IPARISKOLÁK. I. ker. : szarvas-téri (8. sz. a.) községi ipariskola. Igaz gató: Hetzer József. II. ker.: török-utczai (8. sz. a.) községi ipariskola. Igaz­gató : Trájtler Kár. Hl. ker : kis-korona-utczai (10. sz. a.) közs. ipariskola. Igazgató: Gyulányi Adolf. — Tanárok : Tellér Gyula, dr. Tribswetter Fer. — Tanítók: Berényi Antal, Göndöcs 1st- «•" ván, Hauzer Fer., Mutchál Irma, Schinabeck Engelbert, Schwarczkopf Antal. IV. ker.: gr.-Károlyi-utczái (10. sz. a.) közs. ipariskola.,^ Igazgató : Weimer Gyula. — Tanárok: Oberg Ján., Ke- > mény Ferencz. — Tanítók: Bérczy Márton, Cserényi Ján., G urkovits Béla. Kenderovits Károly, Magdics Károly, Patasits János, Wenisch Iván, Somlyay József, Töpfner József, Varga Pál. V. ker.: a) Lipót-téri (8. és 9. sz. a.) községi ipar­iskola. Igazgató: Iritsek Ferencz. — b) Külső-váczi úti " (2929/7. sz, a.) közs. ipariskola. Igazgató : Hajnal Adolf. VI. ker. : a) érsek-utczai (4. sz. a.) közs. iparisk. Igaz­gató : Rosmanith Vilmos, b) Lovag-u. iparisk. Igazgató : Jusz Fer. K VH. ker: a) Kazinczy-u. (25. sz. a.) községi ipariskola. Igazgató: Sántha Lajos. — b) Wesselényi-u. (44. sz. a.) közs. iparisk. Igazgató: Schmidt Albin. - c) Murányi-u. közs. ip. isk. Igazgató : Senyei Fer. — Tanárok : Vaszkó György, Scherber Gyula. — Tanítók: Kelemen Gusztáv, Neiger Sándor, Jókúthy Sándor, Lelóczky Fer., Farkas Elek, Stelli Géza, Czákó János. VIH. ker.: a) stáczió-utczai (62. sz. a.) közs. ipíirisk. Igazgató : Barczen Ján. — Tanárok : dr. Hirka Antal, Pa­lágyi Menyhért. — Tanítók : Ekker Antal, Fülbier Béla, Joós Imre, Kapacsy László, Kömlödi Mór, Várkonyi Józs., Vörös Kálmán, Wenisch Iván. — b) MiidáídliU. (31. sz. a.) közs. iparisk. Igazgató: Baumann József. — Tanárok: Sajóhelyi Béla, Simkó János. — Tanítók: Bredl Sándor, Zilahy Antal, Nohn Nándor, Rakita Árpád, Stuchlik András, Weinberger Alajos.— c) Szentkirályi-u. (7. sz. a.) ipariskola. Igazgató : Örley János. — Tanítók: Laczko­vich Károly, Stolmár László, Pachalek György, Tanos László. Táborffy Béla, Zettner Ede. IX. ker.: a) Bakács-téri (12. sz. a.) közs. ipariskola. Igaz­gató : Jeny József. — b) Mester-u. közs. ip. isk. Igazgató : Tamásovits Károly. X. ker.: kőbánya-ligeti községi ipariskola. Igazgató : Kálmay Nándor. — Tanítók : Mihalik József, Rácz Ödön, Olesák Károly, Kiss Károly, Benke Balázs, Képessy Imre NŐ -IPARISKOLÁK. (Lásd Szakiskolák alatt, 176.1.) H. ker. szalag-u. 3. VHI. k.: Szentkirályi-u. 7. Igazgató : Szukováty Ottilia. III. Fővárosi községi iparrajziskolák. Felső iparrajziskola. (IV, gr. Károlyi-u. 8, 10.) Igazgató: Vidéky János. — Tanárok : Györgyi Kálmán, Hofhauser Antal, Lechner Gyula, Palóczi Antal, Vasady Ferencz. Oberg Ján., Szirányi János, Rostagni Achilles, Csizik Gyula, Kimnoch László. 13*

Next

/
Oldalképek
Tartalom