Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek

III. Szakasz. 165 B eliigy minister ium. Pénzügyigazgató: Hammer Károly, Kir, tanácsos. Pénzügyi tanácsosok: Szvoboda József, Láng Fe­rencz. Titkárok: Hilbert Gusztáv, Horváth Aladár, Fekete Benő, Markovics Győző, Szenti Bálint, Thezarovits Ágost. Fogalmazók: Szikszay István, Kutka Gábor, Odor Géza, Jászay Mihály, Czajlik László, dr. Kovács Ferencz, Bausznern Guido, Szentgyörgyi Miklós, Brabetz Sándor. Fogalmazó gyakornokok: Hamkiss János, Szász Béla, -dr. Somogyi Manó. Térképtárnok: Heidler János. Pénzügyőri főbiztos : Sólymossy Jakab. Segédhivatalok. Irodavezető: Mozessy Imre. Irodatisztek : Devich Ferencz, Scholz Gyula, Lukáts .Antal, Tóth Béla, Benel Károly, Guilmann György. Kezelő gyakornokok : Orosz Ágoston, Lakács Pál. Számvevőség. Számtanácsos : Szabó János. Számvizsgáló: Kovács Sándor. Számtisztek: Jedlicska Károly, Smolka Gusztáv, Oubics György, Ferenczy István, Semsey Gyula, Kozák La­os, Czintula Elek, Pap Jenő, Szatala Sándor, Damjano­vic György. Számgyakornok: Berrsenyi L. Béla, Mück Bichárd. III. Dij- és illetékkiszabási hivatal. M. kix*. központi dij- és illeték­kiszabási hivatal. (IX, Csepel-rakpart 1. Fővámház, I. em. 43—64.) (Értesités: d. e. 10—12 óra közt. Számfejtés 10—1 óra között.) Főnök: Andreanszky Antal, pénzügyi tanácsos. Pénzügyi titkárok: Értelmes Sándor, Yangyel Pál, Fazekas Mihály. Pénzügyi fogalmazók: Niedziwulszky László, Szlovák Pál, Pettheő Attila, Fejér Albert, dr. Gellért Ferencz, Byely Aurél, Dolinái Antal. Pénzügyi fog. gyakornokok : Betöltetlen. Számosztály főnöke: Újhelyi Sándor, számvizsgáló. Számtisztek : Szvoboda József, Szováthy Soma, Janko­vich Béla, Thury Mihály, Tobisch Ede, Hentel Antal, Leh­ner Imre, Kubinyi József, Ele my Károly, Hamar József, Wéi er Tibor, Horváth Elemér, Semsey Gyula, Andrásso­vits Géza, Kőszegi Sándor. Számgyakornokok ; Penna Béla, Andrasovits Géza. Iroda-vezető: Gábor Endre. Irodatisztek: Gégi Alfred, Drechsler Miksa, Auffen­berg Sándor. IV. Adófelügyelőségek. 41) Budapest fővárosi kir. atlóí "el­ügyelöség. (Csepelrakpart, vámház). (Értesítés : d. e. 9—11 óra között. Az adófelügyelő fo­gad 10:—12 óra közöt .) Főv. kir. adófelügyelő: dr. Jankovich János, cs. és kir. kamarás, min. tanacsos. P. ti. tanácsosok: fekésházi Tabody Józs., cs. és k. ka­marás, Kollmann Károly, Hauszdorfer József. Titkárok: Báthory Vilmos, borovai Kallós Imre, Gab­ler Lajos, Trautvein Sándor, Tomanek Lajos, Szigethy Vilmos, Weinhardt Gusztáv, Wilhelm Elek. Fogalmazók : Balogh János, Báth József, Békefy Géza, Fehérváry József, ivádi Ivády Aladár, Szilassy Géza, dr. Zsolnay Imre, Komáromy István, Vuits Miklós, Szebeny Pál, dr. Detre László, br. Splényi Ernő, dr. Kiss Ernő. Fogalmazó gyakornokok: dr. Badó Antal, Leypold Ernő. Számvizsgáló: Trágy Ferencz. Számtisztek: Kéry Kálmán, Bomhányi Lajos, Csinos István, Ehrlich Ferencz, Morvay Ferencz, Lorberer Lajos, Szabó Gyula, Csudnay Károly, Szentkuthy Géza, Tóth Vincze, Walheim Béla. Számgyakornokok : Nitsche Frigy., Várkonyi Árpád. Irodavezető: Héger Ferencz. Irodatisztek: Tenusz László, Bauer Lajos, Jülek Já­nos, Balog Viktor. ÜLII. végrehajtók: Telbisz Ede, Csenkei Laj., Szacsvay Zoltán, Thomász Albert, Arányi Sándor, Boldog Kálmán, Král Mladen Vazul, Kirchknopf Gyula, Vidor Ede, Sütő János, Bordán Gyula, Mihálovits Miklós, Bacskay Miklós. b) A fővárosi kir. ÍKÍÓÍ elii «FYELÖ I— III. osztálya. (n, fő-u. 5.) Osztályvezető : Tabódy József, p. ü. tanácsos. Fogalmazó: Szebenyi Pál. Számtiszt: Csudnay Károly. V. Állami pénztárak. a) 31. kir. központi állampénztár. (Buda, vár.) Igazgató : Mallász Gusztáv. Osztályvezetők: Lakner Nándor, Kemény István, Ellenőrök: Ernyei Lipót, Püner Vilmos, Záborszky Ferencz (segéd). Pénzkezelők: Csippik Károly, Brigmann Nándor, Po­zsonits István, Heyduck Gyula, Halács János (segéd). Pénztári tisztek: Patachich Béla, Prósz Lipót, Szi­lágyi Sándor, Horváth János, Sziklai Károly, Müller Ká­roly, Plaveczky Aurél, Halmi Ágoston, Ágotha, Alajos, Mittelmann Lajos, Király Zsigmond, Metzler Ágoston, Sutter Ede, Horkáth Árpád, Nagyfejeő Ödön, Wladár Bó­bert, Szigeti József, Stovicsek Béla, Irasek Sándor, Wiet­tinghoff Gyula, Nozzágh Pál, Szabó Ferencz, Kapeller Ist­ván, Tessely Nándor, Szűcs Ferencz. Pénztári gyakornokok: Kramer István, Halkó Máté, Huszárek Gyula, Wächter József, Durszt Erwin, Bogulya Károly. I)) Állami pénztár Budapesten. (Csepelrakpart, Vámház.) Főnök: Bichter Ferencz. Ellenőr: Závodszky József. Pénztári segéd: Vargha Dániel. Pénzkezelők : Böhm Ármin, Hlavács Kálmán, br. Ke­rekes László, Vitái Sándor. Tisztek : Bargyovszky Ignácz, Véber Sándor, Luczen­bacher Imre, Szkender János, Knapp Justin. Matyasovszky Gyula, Ámon György, Molnár Vincze, ifj. Gyamba József, Musztyanovics Manó, Kerner György, Bod Elek, Germány Lajos, Krepelka György, Imre Lajos, Varga Béla, Péter István, Dulin Győző, Stonner Ágoston, Előd Aladár, Kránzl Ferencz. VI. Budai m. kir. adóhivatal. (H, fhg-Albrecht-út 1.) Adótárnok: Dózsa Nándor. Ellenőr: Wiesel Zsigmond. Számtisztek: dr. Báj er Lajos, Wladár Márton. Adótisztek: Sárközy Zsigmond, Keresztes Domokos, Stöcker József, Bozgonyi Győző. Gyakornok: Bányay Kornél. (Fővárosi adóhivatalokat lásd a VI, szakasz «Bpest főváros hatóság.») VII. M. k. pénzügyőri biztosságok. M. kir. pénzügyőri főbiztos, p. ü. ő. előadó: (Vám­ház) Solymossy Jakab. I. biztosság : VLH, Hunyadi-u. 50., pénzügyőri biztos ; Zelchovszky Gyula.

Next

/
Oldalképek
Tartalom