Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

3. rész - Tiszti czímtár - XIII. Szakasz - XIV. Szakasz

III. Szakasz. 159 Igaz ságügy ministerium. 1. üg-yosztály. Ügyköre: Az állami posta- és távirda alkalmazottak nyil­vántartása, kinevezések, előléptetések, véglegesítések, nyugdíjazások, segélyezések és jutalmazások, tiszti bizto­sítékok, részilletékek, fegyelmi ügyek, hivatalos helyisé­gek kibérlése, irodai, fűtési és világítási átalányok meg­állapítása, tanfolyamok berendezése, a «Postai és Távir­dai Rendeletek Tára» szerkesztése, személyzeti és állo­mási alapkönyv, statisztikai ügyek. Ügyosztályvezető : Sebes Pál, min. osztálytanácsos. Min. titkárok : dr. Donlioffer Ede, Tardy Rezső. Beosztva: Follért Károly, posta és távirda felügyelő, Glauber Vincze. posta és távirda igazgatósági fogalmazó, Bednárz János, posta és távirda segédtiszt. 2. üg-yosztály. Ügyköre: Külföldi szerződések kötése és végrehajtása, külföldi leszámolások, külföldi reclamátiók, a Lloyd gőz­hajózási társaság postaszállítási ügyei, hírlapok kitiltása, törvényhozási munkálatok, az évi költségvetés és zárszám­adás összeállítása.) Ügyosztályvezető: Schrimpf Zsigmond, posta- és táv­irda- tanácsos. Beosztva: Mokry Ferencz, posta éi távirda igazgató­sági titkár, gróf Orssich Richárd, minist, fogalmazó, Tichy Róbert, posta és távirdatiszt. V/ft. alosztály. (Üzleti, műszaki, és postajárati ügyek.) Főnök : Heim Péter, minist, tanácsos. 3. üg-yosztály. Ügyköre: A levélpostára vonatkozó kezelési és számadási ügyek, a kocsipostára vonatkozó hasonló ügyek, az utalvá­nyok és utánvételek hasonló ügyei, a postai megbízatások hasonló ügyei, hirlapszolgálat, postakézbesítési szolgálat, térti küldemények ügyei, díjszabások, portómentesség, számadási és pénztári ügyek, kártérítések, rablások, sik­kasztások stb. alkalmából, munkaerő szükséglet megálla­pítása, belső reclamatiók, Ausztriával közös ügyek, meg­szállott tartományokkal közös ügyek.) Ügyosztályvezető: Abonyi Emil, min. osztályta­nácsos. Minist, titkár: Szabó Béla. Minist, segédfogalmazó : dr. Halász László. Beosztva: Morvay Ákos, posta és távirda igazgatósági titkár, Badics Gyula, posta és távirda igazgatósági titkár. 4. üg-yosztály. Ügyköre; Vonal- és üzletrend,táviratok irányítása, az állo­mások szolgálati jellegének, bekapcsolási rendjének, sze­mélyzeti létszámának és szolgálati beosztásának megálla­pítása, az üzleti építkezési eszközök és anyagok megálla­pítása és beszerzése, díjszabási és távirat-kezelési ügyek, távirat kézbesítés, távirda-állomások felállítása és meg­szüntetése, távirdavonalak építése és fentartása, a központi posta és távirda raktárra való felügyelet, electro-technicai ügyek, gépek és géprendszerek megbirálása, mérések és kísérletek, telefon és magántávirda-ügyek, vasúti távirda­ügyek, leszámolás Ausztriával és a megszállott tartomá­nyokkal, új épületek beszerzése és a meglevők jókarban tartása. A könyvtár, ingatlan vagyon, valamint a távirda üzleti és műszaki tárgyak nyilvántartása. Ügyosztályvezető: Pfannschmiedt Kálmán, min. tanácsos. Beosztva: Kiss József, posta és távirda tanácsos, Seitl Bezső posta és távirda igazgatósági titkár, Mihálkovics Bezső, posta táv. ig. felügyelő, Kiss Sándor, posta és táv. főtiszt. Virág Ferencz, posta és táv. tiszt, Kolozsváry Endre, posta és táv. főmérnök, Vater József, posta és táv. főmér­nök, Balla Pál posta és táv. mérnök. 5. üg-yosztály. Ügyköre: Postahivatalok felállítása, átalakítása, megszün­tetese, postajáratok, rovatolás, irányítás, mozgóposták berendezése, közreműködésavasuti és gőzhajózási menet­rendek megállapításánál, helyi érdekű vasutakkal a posta szállítása iránt szerződések kötése, összes hazai vasutakkal való postai leszámolás, a postamesterek és postakiadók ügyei, a terhes czimen szerzett postaállomá­sok megváltása, valamint a postaföldekre vonatkozó ügyek, a községi levélhordók (küldőnczök) ügyei, a tábori-posta­ós távirda-ügyek, új postahivatalok dijterületének felmé­rése, a postai és távirdai térképek és egyéb segédeszközök készítése és nyilvántartása, hivatal berendezési tárgyak, postakocsik és szerelvények megrendelése, gondozása és nyilvántartása, értékjegyek, nyomtatványok és egyenruhá­zat beszerzése. Ügyosztályvezető : Nádor Vincze, ministeri osztály­tanácsos. Beosztva : Oberhäuser Lajos, posta- és táv. igazgató­sági titkár, Koroda Pál, Szabó Dénes, posta és táv. igazg. segédfogaim., Botár János, posta és táv. igazg. főtiszt, Bartha Domokos, Nikolics Sándor, Fest Jenő, Bayler Istv. Toman Béla, Mitskó Antal, Ludikár Tivadar, Arnold Endre, Kovács József, Korossy Albert, posta és táv. igazg. tisztek. Külön osztály. (Heim Péter, min. tanácsos közvetlen vezetése alatt.) Beosztva: Dürr Károly, posta és távirda felügyelő, dr. Hager Vilmos, posta és táv. ig. fogaim. VI. szakosztály. (Ipar ügyek.) Szakosztályvezető: Schnierer Gyula, ministeri ta­nácsos. 1. ügyosztály. Ügyköre: Az ipartörvény, kereskedelmi törvény és az ipart és belkereskedelmet illető összes egyéb törvények és rendeletek végrehajtása. Kül- és belföldi iparkiállitások ügyei, ipari felügyelők ügyei, iparfejlesztés, házi ipar és gyakorlati ipari szakoktatás ügyei, véleményadás az ipari szakoktatás tárgyában. Az építőmestereket, valamint a kö­mives, kőfaragó és ácsmestereket, képesítő vizsgáló bizott­ságok ügyei. Ipari kihágások harmadfokú elintézése és ipari vitás ügyek felülvizsgálata. Ipartestületi és ipartársu­lati ügyek, azok alapszabályainak, valamint a békéltető bizottságok és segély pénztárak alapszabályainak jóváha­gyása. Ipari és kereskedelmi önsegélyző egyesületek alap­szabályaira von itkozó véleményadás. A budapesti kereskedelmi akadémia és az összes keres­kedelmi szakiskolák felügyelete. Tőzsdeügy .általában és nevezetesen, a budapesti tőzsde ellenőrzése. Árucsarnokok és közraktárak ügyei. Véleményadás ipari és kereskedelmi ügyekben. Véleményadás a regalejog és annak csonkítása kérdéseiben. A «Központi Értesítő» szerkesztése ós a keres­kedelmi czégbejegyzések kihirdetésére felügyelő ministeri biztosság. Vándor raktárak és a kereskedelmi utazók ügyei. Ipari és áruforgalmi statistikai ügyek. Végre az ipar és kereskedelemre vonatkozó intézkedések általában és nevezetesen gyáraknak állami kedvezményekben ré­szesítése. Ügyosztályvezető: Grum Ferencz, min. osztályta­nácsos. Minist, titkárok: Szász Bóbert, Léderer Sándor. Minist, fogaim.: Ballay Lajos. Minist, segédfogalmazó: Ballagliy Béla. 2. ügyosztály. Ügyköre: A kereskedelmi és iparkamrák ügyei. Az orszá­gos (áru- és állat) vásárok és heti vásárok engedélyezése valamint azok áthelyezése, megszüntetése, illetőleg kivé­teles betiltása. Vásári ügyekre vonatkozó vitás kérdések elintézése, illetőleg felülbírálása. Vásári helypénz és vám­tarifáknak, nemkülönben a vásár-rendtartási és gabona­vásári szabályrendeleteknek jóváhagyása. A be- és kiviteli vámok, valamint a kövezeti, hid és révvámok engedélye­zése és az ezekkel kapcsolatos tarifaügyek. Az épület- és tűzifára, tutajokra ós más erdő terményekre kivetendő vá­mok vagy tarifák tárgyalása. A kövezeti hid- és révvámok­nak a vámszedési bizottság ülésein való tárgyalása. A há­zaló kereskedésre vonatkozó ügyek és panaszok felülvizs­gálata. Házalási korengedélyek megadása. A házaló kereskedésnek egyes városokban való megtiltása, illetőleg

Next

/
Oldalképek
Tartalom